SAN MATEO 9

1Jøng² ca¹uǿi² Jesús barco. Ca¹dsiánh¹dsa hŋoh¹³ jmøi² jøa³juøi² go²dsa. 2Ja³jøng² ca¹ŋi³jian¹dsa jan² dsa² tsa¹li¹ŋø¹, rø²quia¹²dsa ni³ jmung². Ca¹lø¹lih¹³ Jesús hi² hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹²dsa, dsa² ca¹ŋi³jian¹ dsa² dsoh³. Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² dsoh³ héi²: ―Cøng² jmo³ hoh¹², jon¹². Ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² lah¹la² ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹² ca²dsiog³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³: “Tsa¹quien¹² Diú¹³ jmo¹² dsa² ná¹² jǿg³ juúh²dsa,” ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹²dsa. 4Jøng² ma²ŋi¹² Jesús he² jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² tøa¹² héi². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ hiug¹² hlaih¹³ dsø²jiagh¹² hoh¹² hniah¹²? 5¿Naih¹² hi² tsa¹ué² juǿi³jni dsa² dsoh³?: “Ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning,” ho² ju³ juǿi³jni dsa²: “¡Nung²! ¡Ŋøa³!” Cøng² jǿg³ báh³ jøng² ta³ton¹. 6Jøng² jmo¹³jni hi² li¹ŋih³ hniah¹² tiág¹²jni hén¹³ dsag³ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² dsoh³: ―¡Nung²! ¡Quieng² jmung² quiánh²! ¡Guønh² ja³quiánh³! ―ca¹juúh² Jesús. 7Jøng² ca¹nung² dsa² tsa¹li¹ŋø¹. Ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ja³quiah¹³dsa. 8Mi³ca¹jái¹ dsa² jue¹² hi² jøng², ca¹can¹ hlaih¹³dsa gøg². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Di³ ca¹jái¹dsa ca¹cuø¹ Diú¹³ bí² jøng² quiah¹² jan² dsa² jmøi¹guǿi¹. 9Mi³ca¹ŋó¹ Jesús ja³jøng², ca¹jë́²dsa jan² dsa² tsen² Mateo, dsa² cagh¹² cúg³ juøi². Guǿ¹²dsa cøng² ja³jmo¹²dsa ta³ jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹nung² Mateo. Ca¹ŋó¹dsa quianh¹³ Jesús. 10Jøng² ca¹ŋi¹gǿh¹ Jesús ja³quiah¹³ Mateo. Jøng² ca¹dsi¹lé² jue¹² dsa² cagh¹² cúg³ juøi², ca¹lah¹quianh¹³ dsa² tsa¹ti³jan¹ ja³cog² Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² judío. Ca¹túgh² dsa² héi² mesa quianh¹³ Jesús quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 11Mi³ca¹jái¹ dsa² fariseo lah¹jøng², ca¹ŋǿh¹dsa dsa² quianh³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ gøah¹² tøa¹² quiánh² hniah¹² quianh¹³ dsa² cagh¹² cúg³ juøi² quianh¹³ dsa² ti³re² dsag³ calah? ―ca¹juúh²dsa. 12Ca¹nǿng² Jesús jǿg³ jøng². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chian² tøa¹²mǿa¹² hnioh¹² quiah¹² dsa² dsiog¹. Quiah¹² dsa² dsoh³ báh³ hnioh¹² tøa¹²mǿa¹². 13Gu³hniangh¹² hniah¹² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ la², jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: “Hiug¹² jín³ hi² hno¹jni hi² dsø¹ŋiú² hoh¹² hniah¹² ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² cónh¹ jín³ hi² dsiíh³ hniah¹² ne¹jni ju³lah rø²juúh² lei¹³,” ca¹juúh² Diú¹³. Di³ ca¹guio¹jni hi² log³jni dsa² ti³re² dsag³, a¹jáng¹ dsa² dsiog¹ ―ca¹juúh² Jesús. 14Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa quianh³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Ca¹dsi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Quin² jnieh³ quianh¹³ dsa² fariseo mai³¹ hi² tsa¹quie¹² jnieh³ ja³cog² Diú¹³. ¿He² løa¹ tsa¹quin¹² dsa² quianh³hning mai³¹ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca¹ŋai¹ Jesús: ―Lǿa¹² quián² jnieh³ ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² dsa²lé² jmai³ quiah¹² dsa² ca¹jenh² gug². Tsa¹dsio¹ cán²dsa ju²hí³ dsøa¹² ta³lah¹guǿ¹² dsa² ŋioh¹² ma²jenh² gug². Cónh¹jøng² jií¹ jmai³ ja³jŋiah¹dsa jní². Jmai³ jøng² báh³ jmo¹ dsa² quian¹jni hi² tsa¹gǿh¹dsa. 16’Tsa¹hniuh¹² tiáng³ jniang³ jneh³ hmøah¹² tsa¹ma²ŋangh¹² quianh¹³ tsǿnh³ ma²hǿg³. Di³ ma¹dsio¹² hi³méh¹ guíg¹ na³ca¹dsøgh¹² hmøah¹² hmë́². 17Jø¹² bíh³ tsa¹hniuh¹² tiíh³ jniang³ jmøi²rǿg² tsø³løg² ma²hǿg³. Di³ guíg¹ løg² na³ma²ca¹lø¹hiug¹² jmøi². Jøng² téng¹ jmøi². Jø¹² bíh³ dsa¹hén² løg². Løg² hmë́² báh³ tiíh³ jniang³ jmøi²rǿg². Lah¹jøng² tsa¹dsa¹hén² jin³ he² ―ca¹juúh² Jesús. 18Mi³ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng², ca¹já¹ jan² dsa² ta³ quiah¹² guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²na²jon¹ ja³mái¹jni. Ma¹dsǿg³ ja³quieg¹jni. Gu³quiégh²hning gugh² ni³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² jinh¹dsa calah ―ca¹juúh² dsa² ta³ héi². 19Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús quianh¹³ dsa² héi². Jin² quianh¹³dsa dsa² quianh¹³dsa. 20Jøng² ca¹já¹ jan² hio¹³ ta¹lah¹cah¹ Jesús, hio¹³ dsoh³. Ma²ni³ŋó¹³ guie¹tǿn² ji²ŋi² lán¹²dsa dsag³ ton²dsa. Ca¹láh² hio¹³ hé¹ tsǿnh³ Jesús. 21Di³ lë́²dsa: “Ju³ná³ lah¹³jni tsǿnh³ Jesús, hliú²jni,” lë́²dsa. 22Jøng² ca¹jénh¹ Jesús. Ca¹jë́²dsa hio¹³. Ca¹juúh² Jesús: ―¡Cøng² jmo³ hoh¹², jon¹²! Ma²na²hlúh²hning. Di³ héh²hning jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹hlú² hio¹³. 23Jøng² mi³ca¹dsiég¹ Jesús ja³quiah¹³ dsa² ta³, ca¹jë́²dsa dsa² ti³jiég² løg¹². Jø¹² bíh³ tiogh³ dsa² jue¹² tø²ho²dsa quiah¹² hlai³. 24Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Hueh¹² ja³la²! Ha¹chi² ma²na²jon¹ tsih²mǿ². Rø²güé¹ báh³ tsih² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹cu² ca¹jmáh²dsa Jesús. 25Jøng² mi³ca¹huah¹² dsa² jue¹², ca¹ŋó¹ Jesús dsi²néi². Ca¹chính²dsa gug² tsih²mǿ² héi². Jøng² ca¹jinh³ tsih²mǿ². 26Jøng² ca¹tsø¹ ca¹ja¹ jǿg³ lah¹cónh¹ ja³tén¹² huø¹ jøng², ha²lah ca¹jmo¹ Jesús. 27Mi³ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng², ca¹ŋi¹lé² og¹ dsa² teg³ chi³quë́¹ ta¹lah¹cah¹ Jesús. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Ju³dsø¹ŋiú² hoh¹²hning jnieh³ tsø³jon² quiah¹² hlai³ Davíd! ―ca¹juúh² dsa² teg³. 28Jøng² mi³ca¹hí¹ Jesús dsi²néi², ca¹dsi¹lé² dsa² teg³ ni³ Jesús. Jøng² ca¹ŋai¹ Jesús: ―¿Héh³ hniah¹² hi² tiág¹²jni mi³hlég³jni mø³neih³ hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Hé² báh³ jnieh³, Guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹láh² Jesús mø³ni³ dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: ―¡Ju³lé³ hi² jøng² quiánh² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ hi² héh² hniah¹²! ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹hlég² mø³ni³ dsa² héi². Jøng² ca¹tógh¹ Jesús dsa² jǿg³ ca¹lah¹tiog¹³ ja¹². Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chian² dsa² gu³tseih³ hniah¹² ca¹lah¹jin³ hein² cu¹té¹² he² ma²na²løa¹ ―ca¹juúh²dsa. 31Di³ mi³ca¹huah¹²dsa jøng², ca¹tsø² ca¹ja¹dsa jǿg³ ta³cøng² juøi² ha²lah ca¹jmo¹ Jesús. 32Jøng² mi³ma²dsø²huah¹² dsa² og¹ héi², ca¹ŋi¹jiag¹² ca²dsiog³ dsa² jan² dsa² cag³ ni³ Jesús. Quin¹² dsa² cag³ jmi²dsí² hlaih¹³. 33Mi³ca¹dsi¹ Jesús jmi²dsí² hlaih¹³, jøng² ca¹hløah¹ dsa² mi³cag³. Ca¹can¹ dsa² jue¹² gøg². Ca¹juúh²dsa: ―Ca¹lah¹jin³ cu²rón² tsa¹ma²ca¹tǿ² ni³ jniang³ dsa² israel lah¹ná¹² ―ca¹juúh² dsa² jue¹². 34Di³ jøng² ca¹juúh² dsa² fariseo: ―Huø¹² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ bí² ca¹cuø¹ juu¹³ jmi²dsí² hlaih¹³ jøng² ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹ŋøa¹ Jesús ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ca¹lah¹quianh¹³ rancho tioh¹³ cøg¹². Ca¹he¹dsa jǿg³ dsi²néi² guøh¹² quiah¹² dsa² judío lah¹cøng² lah¹cøng² juøi² ja³dsiég¹³dsa. Ca¹téng²dsa jǿg³ dsio¹ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Ca¹mi¹hliú²dsa ca¹lah¹já¹ dsa² ti³dsoh¹, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ti³quin¹² hliú² ni³ jmø³uai¹². 36Mi³ca¹jë́² Jesús dsa² jue¹², ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹²dsa quianh¹³ dsa² jue¹² héi². Di³ quin¹² dsa² jue¹² ju²hí³ dsøa¹². Ŋi²nio³dsa tø¹la² tø¹ná¹² ju³lah ŋi²nio³ jah¹chih² tsa¹chian² juu¹³. 37Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jue¹² báh³ dsa² chian². Cónh¹jøng² mih² báh³ dsa² jmo¹² hi² li¹quianh¹³ jniang³ dsa² jue¹². 38Hi² jøng² mǿh³ hniah¹² ni³ Juu¹³ jniang³ hi² tse¹dsa dsa² jmo¹ hi² li¹quianh¹³ jniang³ dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\