SAN MATEO 8

1Mi³ca¹siog² Jesús máh², jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹ŋi¹lé² quianh¹³dsa. 2Jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² lán¹² dsag³ hmih¹² tsa¹jŋi¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹chi¹jné¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Guiuh¹³, tiah¹ báh³ hning² jmóh³hning hí³ quieg¹ chi²júh² hiug² hoh¹² hning² quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹quieg² Jesús gug² ni³ quiah¹² dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: ―Hiug² báh³ dsøa¹jni. ¡Ju³hliuh³hning! ―ca¹juúh²dsa. Ta³lah¹ca¹huá² hmih¹² quiah¹²dsa. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Jai³lah! Ha¹chian² hi² juaih¹³hning jin³ hein². Cónh¹ gu³hiah¹³ jmi²dsa² hning². Gu³cuøh¹³hning Diú¹³ ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Mi³jøng² li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹dsa ha¹chi² dsag³ ma¹lanh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús. 5Jøng² ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² jøa³juøi² Capernaum. Mi³ca¹dsiánh²dsa ja³jøng², ca¹dsiég¹ jan² juu¹³ hlég². 6Ca¹juúh²dsa: ―Guiuh¹³, dsoh³ jan² dsa² jmo¹² ta³ quieg¹jni. Ron¹²dsa dsi²néi². Tsa¹li¹ŋøa¹dsa. Ma¹dsio¹² jmø³uai¹² chian²dsa ―ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Nei³jni hi² mi³hliú³jni dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹juúh² juu¹³ hlég²: ―Guiuh¹³, ha¹chi² lë́²jni ta³tén¹³jni hi² góh³hning dsi²néi² quieg¹jni. Dsio¹ cónh¹ hi² jmóh³ hning² héh¹ hi² hliú² dsa² quian¹jni. 9Di³ chian² báh³ juu¹jni. Jø¹² bíh³ chian² dsa² quin³jni ni³ quiah¹². Jøng² juǿi²jni jan² hlég²: “¡Gu²!” Jøng² dság¹dsa. Jøng² juǿi²jni hlég² siáh²: “¡Ŋi²!” Jøng² jií¹dsa. Jøng² juǿi³jni dsa² jmo¹² ta³ quieg¹jni: “¡Lah¹la² jmóh³hning!” Jøng² jmo¹dsa lah¹jøng² ―ca¹juúh² juu¹³ hlég². 10Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² Jesús mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsa²lé² quianh¹³dsa: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chian² dsa² go² jniang³ ma²ca¹jén²jni, dsa² hé² jǿg³ quieg¹jni ju³lah hé² dsa² lang¹². 11Lah¹dsóh² ji¹lé² dsa² jue¹² chian² ja³uǿin³. Túgh²dsa hi² gǿh¹dsa quianh¹³ hlai³ Abraham, quianh¹³ hlai³ Isaac, quianh¹³ hlai³ Jacob ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 12Di³ jøng² guianh¹ Diú¹³ dsa² go² jniang³ tø¹cøg¹², dsa² mi³tén¹² hi² túgh²dsa ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Dsa¹lé² dsa² héi² juu¹² guio¹juǿi¹. Ja³jøng² dsa¹tø² dsa¹hǿg²dsa. Cán²dsa ma¹dsio¹² jmø³uai¹². 13Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa juu¹³ hlég²: ―¡Guønh² ja³quiánh³hning! Ju³lé³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ héh²hning² ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹hlú² dsa² quián¹² juu¹³ hlég² héi². 14Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús ja³quiah¹³ Pedro. Ja³jøng² ca¹jë́² Jesús mø²chiég³ Pedro. Rø²quia¹²dsa ni³ jein³, hi² dsé²dsa. 15Jøng² ca¹chi¹ŋiú² Jesús gug²dsa gug² hio¹³ dsoh³ héi². Jøng² ca¹jŋi¹ dsé²dsa. Ca¹nung²dsa. Ca¹mi¹ti¹dsa ni³ Jesús. 16Mi³ca¹neng² jøng², ca¹jian¹dsa jue¹² dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ ja³guǿ¹³ Jesús. Jøng² ca¹huø¹ Jesús jmi²dsí² hlaih¹³ jøng² quianh¹³ jmáh¹lah hi² ca¹hlaih¹dsa. Jø¹² bíh³ ca¹mi¹hliú²dsa ca¹lah¹já¹ dsa² ti³dsoh¹ tiogh³ ja³jøng². 17Lah¹jøng² báh³ ca¹lø¹ti¹ jǿg³ ca¹juúh² hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: “Dsa² héi² ca¹mi¹hlég² jniang³. Ca¹jŋíh²dsa jmø³uai¹² quián² jniang³,” rø²juúh² si². 18Ca¹jë́² Jesús jue¹² hlaih¹³ dsa² ma²tiogh³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² dság¹dsa hŋoh¹³ jmøi² quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 19Jøng² ca¹dsiég¹ jan² tøa¹² he¹² lei¹³ ja³tsenh¹³ Jesús. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Tøa¹², hiug² dsøa¹jni nei¹³jni quianh¹³ hnéng¹ ca¹lah¹jǿ¹ ha² ja³góh³hning ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹ŋai¹ Jesús: ―Chi² báh³ quiah¹² guu¹² ja³li¹gú¹jah. Chi² báh³ quiah¹² tan¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² chi² ja³li¹jan³ jní², dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² lán¹² dsa² quianh³ Jesús, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Guiuh¹³, ¿tsa³cuúh³hning jǿg³ hi² neh¹³jni ni³jiá¹, ca¹lah¹ja³ca¹jon¹ ti³ŋieh¹jni? Jøng² nei¹³jni quianh¹³ hnéng¹ ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! Tiúh¹ báh³ dsa¹hǿg² dsa² ma²ni³dsán¹ ja³cog²jni, dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quieg¹ ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹hí¹ Jesús niúh¹ barco quianh¹³ dsa² quianh³dsa. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² tø¹hŋoh¹³ jmøi². 24Jøng² ca¹hǿi² cøng² dsí² tí² hlaih¹³ ni³ jmøi², ca¹lah¹ja³ca¹jéinh¹ jmøi² niúh¹ barco. Di³ ma²rø²güé¹ Jesús. 25Jøng² ca¹ŋi³ŋie¹³ dsa² quián¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Juu¹³ jniang³! ¡Liag³ jniang³! Ma²tiagh³ jniang³ ja³dsiág¹ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ hiug¹² ganh¹ hniah¹²? Ja¹lái¹ héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹nung² Jesús. Ca¹jé²dsa dsí² quianh¹³ jmøi². Jøng² ca¹niu¹ tei³ jmøi¹guǿi¹. 27Jøng² dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² quianh³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² bí³ dsa² lang¹²? Nang¹² báh³ dsí² quianh¹³ jmøi² jǿg³ hi² juúh²dsa ―ca¹juúh²dsa. 28Mi³ca¹dsi¹lé²dsa hŋoh¹³ jmøi², huø¹ go² dsa² gadareno, jøng² ca¹huah¹ og¹ dsa² ŋioh¹² tøg²hløg² ja³rø²hog¹² hlai³. Ca¹ŋi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Jesús. Ta³og¹dsa mi³quin¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³. Hiug¹² hne²dsa. Goh¹² dsa² chian² huø¹ jøng² tsø³jue¹³ juu¹² ja³tiogh³ dsa² og¹ héi². 29Jøng² ca¹ho¹ dsa² héi² tí². Ca¹juúh²dsa: ―¿He² hi² lë́h²hning quianh¹³ jnieh³, hning² dsa² lanh¹² jong¹² Diú¹³? ¿Ma³guønh¹hning hi² cuøh¹³hning jnieh³ jmø³uai¹² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quián² jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. 30Cøg¹² ja³jøng² mi³ŋi²nio³ jue¹² ŋié¹², jáh² ti³gøah¹² høg² nung². 31Jøng² ca¹møa¹ jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Ju³ná³ huah¹²hning jnieh³, cuúh³hning jǿg³ hi² tiágh³ jnieh³ quianh¹³ ŋié¹² ió¹ ―ca¹juúh² jmi²dsí². 32Jøng² ca¹cuø¹ Jesús jǿg³ hi² dsa¹lé² jmi²dsí², hi² túgh² jmi²dsí² quianh¹³ ŋié¹². Jøng² ca¹huøh¹² jmi²dsí² hlaih¹³ mi³tioh¹³ dsa² og¹ héi². Ca¹ŋi¹tiogh¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ ŋié¹². Dsø¹juu¹² jøng² ca¹ŋi¹lé² ŋié¹² gu¹hei¹². Ca¹siúgh²jah chi³dsió¹³. Jøng² ca¹dsan¹jah niúh¹ jmǿi¹. 33Jøng² ca¹cuøin¹ dsa² mi³jmo¹² hí³ ŋié¹². Ca¹ŋi¹lia¹dsa juu¹² jøa³juøi², ja³ca¹he¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ha²lah ca¹hlú² dsa² mi³tioh¹³ jmi²dsí² hlaih¹³. 34Jøng² ca¹ŋi¹lé² jue¹² dsa² tiogh³ jøa³juøi² jøng² ja³tsenh¹³ Jesús. Jøng² mi³ca¹jë́²dsa Jesús, ca¹møa¹dsa hi² mi³u¹hái¹ Jesús huø¹ go²dsa.

will be added

X\