SAN MATEO 7

1’Tsa¹cuøh¹³ hniah¹² dsa² dsag³. Mi³jøng² tsa¹cuúh¹ Diú¹³ hniah¹² dsag³. 2Di³ cøng² ni³ jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹², ju³lah jmoh² hniah¹² ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cøng² ni³ mi¹rø¹²dsa jǿg³ quiánh² hniah¹², ju³lah mi³rǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 3Ha²lah dsio¹ jáih² hniah¹² ca²jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³ rúh² hniah¹². Jøng² tsa¹leh¹³ hniah¹² hi² tioh¹³ hma² pa³ mø³neih³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². 4Ha²lah dsio¹ tí² hoh¹² hniah¹² juaih¹² hniah¹² rúh² hniah¹² hi² jŋih¹³ hniah¹² jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³dsa. Jøng² tsa¹jáih² hniah¹² guiogh¹³ hma² pa³ tioh¹³ mø³neih³ hniah¹². 5Dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹² báh³ hniah¹². Lah¹ni² jŋih¹³ hniah¹² hma² pa³ tioh¹³ mø³neih³ hniah¹². Jøng² ma²lé² jáih³ hniah¹² cu²rø² hi² jŋih¹³ hniah¹² ca²jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³ rúh² hniah¹². 6’Tsa¹heh¹³ hniah¹² dsa² lán¹² ju³lah lán¹² dsøi² jǿg³ dsio¹. Di³ jmo¹dsa hniah¹² ti³jneh³. Tsa¹dsiíh³ hniah¹² hi² jláh³ ni³ dsa² lán¹² ju³lah lán¹² ŋié¹². Di³ u¹tsóh²dsa hi² jláh³ jøng². 7’Ŋieh¹ báh³ hniah¹² na³ca¹møah³ hniah¹². Dsianh¹² báh³ hniah¹² na³ca¹hniangh² hniah¹². Nií¹ báh³ dsa² na³ca¹teh¹² hniah¹². 8Di³ ŋë² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² møa¹². Dsóh² báh³ dsa² hnangh². Nií¹dsa quiah¹² dsa² tǿ². 9’Ju³ná³ hein² dsa² lah¹hniah¹², ca¹møa¹ tsih² quiánh² hniah¹² hi³ŋíh¹, tsa¹cuúh³ hniah¹² cang³, liáh³. 10Ho¹ ju³ ca¹më¹tsih jáh² tiogh³ jmøi², tsa¹cuanh¹³ hniah¹² møh². 11Jøng² chi²júh² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah cuúh³ hniah¹² hi² dsio¹ quiah¹² tsih² guing², hniah¹² dsa² ti³reh² dsag³, jøng² hiug¹² jín³ cuø¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, hi² dsio¹ quiah¹² dsa² møa¹. 12’Lah¹jøng² jmóh³ hniah¹² ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah mi³hnøngh² hniah¹² hi² jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². Lah¹jøng² báh³ mi³tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ rø²juúh² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés quianh¹³ si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 13’Gu³noh¹² hniah¹² juu¹² hag³hniú¹² chi³cagh¹². Di³ juøh¹² báh³ hag³hniú¹² ja³dsi¹³ juu¹² guio¹juǿi¹. Tsa¹ué² juu¹² jøng², juu¹² ja³dsø²lia¹² dsa² jue¹². 14Jøng² ué² báh³ juu¹² dsø²lia¹² dsa² li¹chian² ja³cog² Diú¹³. Tig² juu¹². Chi³cagh¹² hag³hniú¹². Mih² báh³ dsa² dsioh¹ juu¹² jøng². 15’Jmo³ ju²hí³ dsøa¹² quiah¹² dsa² tø³júg³, dsa² jmo¹² hi² hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ti³lán¹² dsa² héi² ju³lah lán¹² dsøi²núng³, jáh² hlanh³, ni³quieih¹² lag³ jah¹chih². 16Li¹leh¹³ báh³ hniah¹² ha²lah jmo¹² dsa² tø³júg³ héi². Jøng² li¹ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah lán¹²dsa. Ha¹chi² hai¹ mǿi² gu²jøah¹³ chiúh³ tang¹². Jin³ ha¹chi² hai¹ møi¹higo chi³uǿin¹ juh². 17Lah¹jøng² báh³ lǿa¹². Dsio¹ báh³ mǿi² cuø¹² hma² dsio¹. Jøng² mǿi² hlaih¹³ cuø¹² hma² hlaih¹³ calah. 18Tsa¹lé² cuø¹ hma² dsio¹ mǿi² hlaih¹³. Jø¹² bíh³ tsa¹lé² cuø¹ hma² hlaih¹³ mǿi² dsio¹. 19Quiuh¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hma² tsa¹cuø¹ mǿi² dsio¹. Jøn¹²dsa hma². 20Hi² jøng² li¹leh¹³ hniah¹² hein² dsa² lán¹² dsa² tø³júg³ na³ma²ca¹jaih³ hniah¹² ha²lah jmo¹²dsa. 21’Jue¹² báh³ dsa² tsaih¹² jní²: “Juu¹³ jniang³”. Cónh¹jøng² ha¹chi² dsa¹lia¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Jmáh¹lah dsa² hé¹² báh³ dsa¹lia¹ ja³jøng², dsa² mi¹ti¹ he² hi² hniu¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 22Na³ma²ca¹tǿ² ja³ca¹ti² ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, jøng² jue¹² dsa² juúh², tsáih¹dsa jní²: “Jnieh³ báh³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiánh²hning. Quianh¹³ jmaih³hning ma²ca¹huø³ jnieh³ jmi²dsí² hlaih¹³. Jø¹² bíh³ ma¹dsio¹² juu¹² juøh¹² ca¹jmó³ jnieh³ quianh¹³ jmaih³hning,” juúh²dsa. 23Ni³ jøng² juǿi³jni dsa² héi²: “Ha¹chianh² hniah¹² cué¹²jni. Gu³noh¹² hniah¹² tø¹guiég¹. Di³ dsa² ma²ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³ báh³ hniah¹²,” juǿi³jni dsa² héi². 24’Lah¹la² lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² nang¹² jǿg³ quieg¹jni, dsa² mi²ti¹ jǿg³. Lán¹² dsa² héi² ju³lah lán¹² jan² dsa² ŋi¹², dsa² ca¹tsih¹ hniú¹² quiah¹²dsa ni³ cang³. 25Jøng² ca¹táh² jmǿa¹². Ca¹ŋi¹juøh¹² jmøi². Ca¹hǿi² dsí² tí² ja³tsih¹³ hniú¹². Conhjøng² ha¹chi² ca¹gug¹ hniú¹². Di³ tsih¹² hniú¹² ni³ cang³. 26Jøng² lah¹la² lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹mi¹ti¹ jǿg³ ma²ca¹nǿng²dsa, jǿg³ quieg¹ jní²: Lán¹² dsa² héi² ju³lah lán¹² jan² dsa² tsa¹chian² dsǿa¹², dsa² ca¹tsih¹ hniu³dsa ni³ tsai³. 27Jøng² ca¹táh² jmǿa¹². Ca¹ŋi¹juøh¹² jmøi². Ca¹hǿi² dsí² tí² ja³tsih¹³ hniú¹². Jøng² ca¹gug¹ hniú¹². Cu¹dsie¹² ca¹ŋi¹hén² hniú¹² jøng² ―ca¹juúh² Jesús. 28Mi³ca¹jŋi¹ dsii¹² Jesús jǿg³, jøng² dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² jue¹² jǿg³ ca¹he¹dsa. 29Di³ ca¹he¹ Jesús jǿg³ ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² ŋi¹², a¹jáng¹ ju³lah he¹² tøa¹², dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³.

will be added

X\