SAN MATEO 6

1’Tsa¹jmóh³ hniah¹² léi¹³ na³ma²tǿ² ja³jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹. Di³ tsa¹lǿh² dsa² jmo¹² lah¹jøng² jin³ he² hi² dsio¹ ja³cog² Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 2’Hi² jøng² tsa¹juaih¹³ hniah¹² dsa² jue¹² ja³mi³hogh³ hniah¹² dsa² chi³quian¹³ jmai³, ju³lah jmo¹² dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹², dsa² mi²léi¹³ hi² dsio¹ jmo¹²dsa guøh¹² quianh¹³ dsi²juu¹². Hniu¹dsa juúh² dsa² jue¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa. Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² báh³ dsa² líh²dsa. Ha¹chi² jǿg³ dsio¹ ma¹líh²dsa ja³cog² Diú¹³. 3Na³ma²tǿ² ja³mi³hogh³ hniah¹² dsa² chi² hi² chi³quian¹³ jmai³, jin³ dsa² hiug¹² jenh² hniah¹² quianh¹³ tsa¹juaih¹³ hniah¹². 4Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jmóh³ hniah¹² lah¹jøng² ja³tsa¹ŋi¹² dsa² jue¹². Jái¹² báh³ Jmi² jniang³ ha²lah jmoh² hniah¹² ja³tsa¹jní². Dsa² héi² cuø¹ hi² dsio¹ ja³cogh² hniah¹². 5’Na³ma²tǿ² ja³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³, tsa¹jmóh³ hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹², dsa² hniu¹ núng¹ ja³tsog¹² juu¹², ho¹ ju³ dsi²néi² guøh¹², hi² hlanh¹²dsa Diú¹³. Mi³jøng² jái¹ dsa² jue¹². Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ líh² dsa² héi². Ha¹chi² jǿg³ dsio¹ ma¹líh²dsa ja³cog² Diú¹³. 6Jøng² guǿnh³hning dsi²néi² quiánh²hning na³ma²tǿ² ja³hlanh¹³ hning² Diú¹³. Jøng² na³ma²na²jnái¹ hniú¹², hlanh¹³hning Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ja³tsa¹léi¹³. Jøng² jái¹² báh³ Diú¹³ ja³quiunh³. Dsa² héi² báh³ cuø¹ hi² dsio¹ quiánh²hning. 7’Jøng² ja³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³, tsa¹lø³liuh¹³ hniah¹² ma¹dsio¹² jǿg³ tsa¹quien¹², ju³lah jmo¹² dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³. Lë́²dsa tsa¹nang¹ Diú¹³ ju³ná³ tsa¹cu¹juúh²dsa ma¹dsio¹² jǿg³. 8Tsa¹jmóh³ hniah¹² lah¹jøng². Di³ ma²ŋi¹² báh³ Jmi² jniang³ he² hi² chi³quianh¹³ hniah¹² jmai³ cónh¹ niúh¹ jín³ hi² mǿh³ hniah¹². 9Lah¹la² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³: Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, ju³jmo¹³ dsa² jue¹² jǿg³ hi² lanh¹²hning dsa² han¹³. 10Ju³ji² ja³ jmóh³hning héh¹. Ju³jmóh³hning hi² hiug² hoh¹²hning ni³ guøh³ ni³ huø¹ la², ju³lah jmoh²hning ŋi¹juǿi¹. 11Cuúh³hning hi² quie¹³ jnieh³ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³. 12Henh¹³hning dsag³ hi² ma²ca¹jmó³ jnieh³, ju³lah hén² jnieh³ dsag³ hi² ma²ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² jnieh³. 13Tsa¹jagh¹³hning jnieh³ juu¹² ja³tiáh¹ jnieh³ dsag³. Lagh³hning jnieh³ hi² tsa¹ju³tiáh¹ jnieh³ juu¹² hlaih¹³. Di³ lanh¹² hning² dsa² jmo¹² héh¹, dsa² chi² bí², dsa² hiug¹² juanh¹² jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. 14’Dsio¹ báh³ hénh³ hniah¹² dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² hi² ma²ca¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². Jøng² hén² báh³ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, dsag³ quiánh² hniah¹². 15Di³ ha¹chi² hén² Jmi² jniang³ dsag³ quiánh² hniah¹² calah, ju³ná³ tsa¹hénh² hniah¹² dsag³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 16’Jøng² tsa¹hǿih³ hniah¹² hlaih¹³ neih¹² ja³mi³hanh¹³ hniah¹² hi² tsa¹cøh² hniah¹² ta³lah¹hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³, ju³lah jmo¹² dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹². Di³ hlaih¹³ hai¹² dsa² héi² ni³. Mi³jøng² li¹lih¹³ dsa² siáh² hi² mi²han¹²dsa. Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² báh³ dsa² líh²dsa. Ha¹chi² jǿg³ dsio¹ líh²dsa ja³cog² Diú¹³. 17Jøng² dsio¹ siégh³ hniah¹² dseih¹², rángh³ hniah¹² neih³ jmai³ ja³mi³hanh¹³ hniah¹². 18Mi³jøng² tsa¹li¹lih¹³ dsa² jue¹² hi² mi²hanh¹³ hniah¹². Jøng² jan² báh³ Jmi² jniang³ li¹ŋi¹², dsa² guǿ¹² ja³tsa¹léi¹³. Dsa² héi² báh³ cuø¹ hi² dsio¹ quiánh² hniah¹². 19’Tsa¹dsiíh³ hniah¹² loh² ma¹dsio¹² hi² jláh³ quiánh² hniah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ja³hén² jáh² hmøah¹², ja³li¹tsáh² cog³, ja³chian² dsa² høin². 20Ŋi¹juǿi¹ báh³ dsio¹ dsiíh³ hniah¹² loh² cøng² hi² dsio¹ li¹quiánh² hniah¹². Tsa¹hén² jáh² hmøah¹² ja³jøng². Tsa¹li¹tsáh² cog³. Ha¹chian² dsa² høin² chian². 21Di³ ja³jøng² báh³ hiug² hoh¹² hniah¹², ja³ma²neng¹² loh² hi² dsio¹ quiánh² hniah¹². 22’Lǿa¹² mø³neih³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² si². Cu²rø² jáih² hniah¹² ju³ná³ dsio¹ mø³neih³ hniah¹². 23Jøng² ju³ná³ tsa¹dsio¹ mø³neih³ hniah¹², cu¹dsie¹² ma²tiogh³ hniah¹² lah¹jan² dsa² tiogh³ ja³neng². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹². Ju³ná³ ca¹løa¹ tsa¹dsio¹ jǿg³ jøng², jǿg³ ma²ŋih³ hniah¹², jøng² lah¹dsóh² neng² juu¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹². 24’Ha¹chian² dsa² tiúh¹ jmo¹ ta³ quiah¹² og¹ juu³dsa. Di³ tiog¹³ báh³ hian³dsa juu³dsa lah¹ni², ju³ná³ hnio¹dsa dsa² ja³ma²og¹. Ho¹ ju³ mi¹ti¹dsa jǿg³ ja³cog² dsa² lah¹ni². Jøng² tsa¹hiug² dsǿa¹²dsa ja³cog² dsa² ja³ma²og¹. Tsa¹lé² mi³tih³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ hnøngh² hniah¹² jmáh¹lah cog³ chi² jmøi¹guǿi¹ la². 25’Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ hoh¹² ha²lah chianh² hniah¹², he² cǿh³ hǿgh³ hniah¹², he² hi² cáih³ hniah¹². Ma¹dsio¹² quien¹² jmi²dsí² quiánh² hniah¹² cónh¹ jín³ hi² cǿh³ hniah¹². Ma¹dsio¹² quien¹² jmø²ŋǿa¹² quiánh² hniah¹² cónh¹ jín³ hi² cáih³ hniah¹². 26Jai³lah ha²lah lǿa¹² quiah¹² jáh² han¹² ŋi²nio³ dsi³guøi². Tsa¹jne²jah cuøi². Tsa¹huǿi²jah cuøi². Tsa¹dsii¹²jah loh² cuøi². Cónh¹jøng² Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹ báh³ cuø¹² hi² gøah¹² jáh² héi². Jøng² hiug¹² jín³ hi² quien¹² hniah¹² ma¹dsio¹² ca¹lah¹cónh¹ jín³ jáh² han¹², jáh² ŋi²nio³ dsi³guøi². 27Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². A¹jáng¹ hi² jøng² jmo¹ hi² li¹chianh² hniah¹² jin³ cøng² jmai³ uú² hi³méh¹ cónh¹ jín³ ja³ca¹cuø¹ Diú¹³ ju²bí². 28’Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² he² hi² cáih³ hniah¹². Jai³lah ha²lah cón² lí³ san² u²søa¹³. Ha¹chi² ta³ jmo¹² lí³. Tsa¹ta¹² lí³ tá². 29Cónh¹jøng² juǿi²jni hniah¹²: Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jní² lí³ cónh¹ jín³ hmøah¹² jláh³ mi³quieih¹² hlai³ Salomón. 30Jláh³ báh³ jmo¹² Diú¹³ høg² nung² ti³dsøa¹² ton¹ hnøa¹² jmai³ niúh¹ núng¹. Jøng² tsa¹hai² jøn¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jmo¹ Diú¹³ ja³cogh² hniah¹², dsa² ja¹lái¹ héh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 31Hi² jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² he² hi² cǿh³ hǿgh³ hniah¹², he² hi² cáih³ hniah¹². 32Dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ báh³ dsa² dsø²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ jøng². Ma²ŋi¹² báh³ Jmi² jniang³ dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹ hi² hniuh¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² quiánh² hniah¹². 33Hi² jøng² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ha²lah ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, ha²lah jmóh³ hniah¹² hi² hniu¹ Diú¹³. Jøng² li¹chi² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² quiánh² hniah¹² calah. 34Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² quiah¹² hiá¹ hiég¹. Jmai³ jøng² báh³ li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah lé². Dsio¹ báh³ dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² jmáh¹lah he² jǿg³ ca¹lø¹chí¹ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³ ja³ŋi²nioh³ hniah¹².

will be added

X\