SAN MATEO 4

1Jøng² ca¹jian¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ Jesús juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, ja³ca¹jmo¹ dsa² hlanh³ láh² ju³jmo¹³ Jesús hi² hlaih¹³. 2Ja³jøng² ca¹gú² Jesús tsa¹ca¹gǿh¹dsa ton¹lág¹ jmai³ ton¹lág¹ huu². Ni³ jøng² ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹²dsa. 3Jøng² ca¹dsiég¹ dsa² hlanh³ ja³guǿ¹³ Jesús. Ca¹juúh² dsa² hlanh³: ―Chi²júh² lah¹dsóh² lanh¹² hning² jong¹² Diú¹³, jmóh³hning hi² lé² hi³ŋíh¹ cang³ ná¹² ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “A¹jáng¹ jmáh¹lah hi² quie¹² jnieh³ jmo¹² hi² chiang² jnieh³, dsa² jmøi¹guøi¹. Tiog¹³ báh³ hniuh¹² mi³ti³ jnieh³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh² Jesús. 5Ni³ jøng² ca¹jiag¹ dsa² hlanh³ juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹tseh¹dsa Jesús guiuh¹³ hniú¹² guøh¹² juøh¹² quiah¹² dsa² judío. 6Jøng² ca¹juúh² dsa² hlanh³: ―Tiah¹³ di³ cøng² huø¹, chi²júh² lah¹dsóh² lanh¹²hning jong¹² Diú¹³. Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Dsiag¹² Diú¹³ ju²gug² tai³ ángeles quián¹²dsa hi² jmo¹dsa hí³ hning². Chiog¹dsa hning² juu¹² guiuh¹³. Mi³jøng² tsa¹quian¹ cang³ taih³hning, rø²juúh² si². 7Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si²: “Tsa¹jmóh³hning hi² cánh³hning jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Diú¹³ quiánh²hning, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹jiag¹ dsa² hlanh³ cøng² máh² ŋieing¹² hlaih¹³. Jøng² ca¹he¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ juøi² tioh¹³ ca¹lah¹ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Hiug¹² jláh³ juøi². 9Jøng² ca¹juúh² dsa² hlanh³: ―Cuǿ¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² ió¹ quiánh²hning, chi²júh² chi²jnéh¹hning, mi³juanh¹³hning jní² ―ca¹juúh² dsa² hlanh³. 10Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Guønh², Satanás! Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Mi³juanh¹³ jniang³ Juu¹³ jniang³ dsa² lán¹² Diú¹³ quián² jniang³. Jan² dsa² héi² mi³ti³ jniang³ ni³,” rø²juúh² si². 11Jøng² ca¹ŋáh¹ dsa² hlanh³. Ni³ jøng² ca¹dsi¹lé² ángeles, ja³jøng², dsa² ca¹mi¹ti¹ ni³ Jesús. 12Mi³ca¹nǿng² Jesús jǿg³ hi² hiúg³ Juan hni¹ŋí³, ca¹ŋó¹dsa juu¹² huø¹ Galilea. 13Jøng² ha¹chi² ca¹jŋi¹dsa jøa³juøi² Nazaret. Ca¹ŋó¹dsa. Ca¹ŋi¹gú²dsa jøa³juøi² Capernaum, juøi² neng¹² cøg¹² jmøi² juøh¹² ja³tén¹² huø¹ Zabulón quianh¹³ huø¹ Neftalí. 14Lah¹jøng² ca¹løa¹, mi³jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ ca¹jmo¹ hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹²dsa: 15Huø¹ Zabulón quianh¹³ huø¹ Neftalí, cøg¹² ja³neng¹² jmøi² juøh¹² quianh¹³ tø¹hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán, huø¹ Galilea, ja³tiogh³ jue¹² dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío, 16dsa² tiogh³ ja³nioh¹² ja³neng², li¹ŋi¹²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Dsa² ma²tiogh³ juu¹² ja³dsián¹dsa, li¹ŋi¹²dsa jǿg³ jmo¹ hi² liúg²dsa, rø²juúh² si². 17Jmai³ jøng² ca¹mi¹liág¹ Jesús téng² jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². Di³ ja¹quien¹³ jií¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ŋøa¹² Jesús chiuh³ jmøi² Galilea, mi³ca¹jë́²dsa og¹ dsa². Jan² dsa² tsen² Simón, dsa² tǿh²dsa Pedro. Jan² dsa² tsen² Andrés, roh¹³ Simón. Dsa² og¹ héi² mi³téng² hmá¹² chi³jmøi². Di³ ta³ jøng² ŋi²nio³dsa, hi² tsánh²dsa jáh² tiogh³ jmøi². 19Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! He³jni ha²lah jmóh³ hniah¹² ta³ hi² léh² hniah¹² dsa² li¹quianh¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 20Ta³lah¹ca¹tiú¹dsa hmá¹². Ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús. 21Ma²dsa²lé²dsa ma²jiá¹²dsa hi³méh¹. Jøng² ca¹jë́² Jesús Jacobo quianh¹³ Juan, ja³ŋiúh³ Zebedeo. Mi³tiogh³dsa barco quianh¹³ ti³jmi²dsa. Cøinh¹²dsa néng³. Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² héi². 22Ca¹lah¹dsø¹juu¹² jøng² ca¹tsih¹dsa barco quianh¹³ ti³jmi²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús. 23Jøng² ca¹ŋøa¹ Jesús ta³cøng² huø¹ Galilea. Ja³jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ dsi²néi² guøh¹². Ca¹téng²dsa jǿg³ dsio¹ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Ca¹mi¹hliú² Jesús ca¹lah¹já¹ dsa² mi³ti³lán¹² hliú² ni³ dsag³. 24Jøng² ca¹tsø² ca¹ja¹ jǿg³ quiah¹² Jesús ta³cøng² ja³tén¹² Siria. Jøng² ca¹ŋi¹jian¹²dsa ca¹lah¹já¹ dsa² mi³ti³dsoh¹, ca¹lah¹já¹ dsa mi³ti³lán¹² hliú² ni³ dsag³ quianh¹³ hliú² ni³ jmø³uai¹², quianh¹³ dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³, quianh¹³ dsa² mi³ti³lán¹² dsag³ jon¹²ŋié², quianh¹³ dsa² tsa¹li¹ŋøa¹. Jøng² ca¹mi¹hliú² Jesús ca¹lah¹já¹ dsa² héi². 25Jøng² jue¹² dsa² chian² Galilea ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús. Quianh¹³dsa dsa² chian² guie¹ juøi² tǿh²dsa Decápolis, quianh¹³dsa dsa² chian² Jerusalén, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² chian² huø¹ ja³tén¹² Judea, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² chian² tø³hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán.

will be added

X\