SAN MATEO 27

1Mi³ca¹jni¹, ca¹túgh² ca¹lah¹já¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Ca¹jmo¹dsa cøng² jǿg³ hi² jŋëh¹dsa Jesús. 2Jøng² mi³ca¹hŋió²dsa Jesús, ca¹ŋi¹jiag¹²dsa juu¹² ni³ ta³, hi² ca¹jë́h²dsa Jesús ja³cog² Pilato, dsa² lán¹² dsi³máh². 3Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ Judas, dsa² ca¹jë́h² Jesús, hi² ca¹tø³canh¹³ Jesús dsag³ hi² jón²dsa, jøng² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa. Ca¹jáinh¹dsa gui²guií² cog³ teg² jøng² ni³ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³. 4Ca¹juúh²dsa: ―Dsag³ re²jni. Di³ hi² ca¹hnë¹jni dsa² dsiog¹, dsa² ha¹chi² dsag³ re² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³: ―Ha¹chi² jǿg³ ná¹² ca¹tǿi² jnieh³. Jǿg³ ca¹të́h² hŋiah¹ báh³ hning² ná¹² ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹guieh¹ Judas cog³ jøng² dsi²néi² guøh¹². Ca¹u¹hái¹dsa. Jøng² ca¹tí²dsa tsíg² lag³dsa. Ca¹hë́²dsa guiuh¹³. Ca¹jon¹dsa. 6Jøng² ca¹dsii¹ juu¹³ jmi²dsa² loh² cog³ jøng². Ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹lé² jmó³ jniang³ cog³ quiah¹² guøh¹² cog³ ná¹². Di³ cog³ ca¹hnë¹dsa dsa² báh³ jøng² ―ca¹juúh²dsa. 7Hi² jøng² ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² lá¹dsa cøng² huø¹ quianh¹³ cog³ jøng². Huø¹ jøng² mi³quiah¹² jan² dsa² ŋøa¹² ta³ jmo¹²dsa tøh¹². Jøng² ca¹jmo¹dsa cu²san³¹ huø¹ jøng² ja³húg¹dsa dsa², ju³lah dsa² chian² ja³siíh³ ca¹jon¹. 8Hi² jøng² ca¹lah¹jín³ na¹ tsen² huø¹ jøng² Huø¹ Ca¹hnë¹dsa Dsa². Di³ cog³ ca¹hnë¹dsa dsa² báh³ hi² ca¹lá¹dsa huø¹ jøng². 9Lah¹jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la² ca¹jmo¹ hlai³ Jeremías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih²: “Ca¹can¹dsa gui²guií² cog³ teg², hi² quien¹² ma¹guie¹ héh¹. (Di³ cónh¹jøng² lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ dsa² israel hi² quíg¹dsa quiah¹² dsa² hnai¹.) 10Cog³ jøng² ca¹lá¹dsa huø¹ mi³quiah¹² dsa² jmo¹² tøh¹², ju³lah lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa jní²,” rø²juúh² si². 11Jøng² ca¹nung² Jesús ni³ dsi³máh², dsa² tsen² Pilato. Jøng² ca¹ŋǿh¹ dsi³máh² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿Lanh¹³hning rai¹³ quián¹² dsa² judío? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² héi² báh³ jní² ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹cuúh¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ Jesús dsag³. Di³ ha¹chi² ca¹ŋai¹ Jesús ca¹lah¹jin³ he². 13Jøng² ca¹juúh² Pilato, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Tsa³nøngh²hning ma¹dsio¹² dsag³ cuøh¹² dsa² hning²? ―ca¹juúh²dsa. 14Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹ŋai¹ Jesús ca¹lah¹jin³ cøng² jǿg³. Jøng² ca¹lø¹dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² dsi³máh². 15Jøng² ma²lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsi³máh² hi² liúg²dsa jan² dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ jmai³ ta²høa³, lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹më¹ dsa² jue¹² liúg². 16Jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² hni¹ŋí³, dsa² chi² ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹², hi² hlanh³dsa. Barrabás mi³tsen² dsa² héi². 17Jøng² mi³ma²tiogh³ dsa² jue¹², ca¹juúh² Pilato: ―¿Naih¹² dsa² hnøngh² hniah¹² log³jni? ¿Log³jni Barrabás, ho¹ ju³ log³jni Jesús, dsa² tǿh²dsa Cristo? ―ca¹juúh²dsa. 18Ma²ŋi¹² Pilato hi² ca¹jë́h² dsa² judío Jesús, di³ hi² hioh³dsa. 19Jøng² ma²guǿ¹² Pilato mi²rø¹²dsa jǿg³ jøng², mi³ca¹dsiég¹ jan² tsih²høh³ ca¹tse¹ hio¹³ quián¹²dsa. Ca¹juúh² tsih²høh³ héi²: ―Lah¹la² juúh² hio¹³ quiánh²hning: “Tsa¹hlanh¹³hning dsa² dsiog¹ ná¹². Di³ ca³lah³uai¹² na²cø¹jni cøng² ma²hmǿi² ni³ huu¹³ quiah¹²dsa,” ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹tsáih¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ dsa² jue¹² hi² møa¹dsa hi² liúg² dsi³máh² Barrabás, hi² jŋëh¹dsa Jesús. 21Jøng² ca¹juúh² dsi³máh², ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: ―¿Naih¹² jan² dsa² hnøngh² hniah¹² log³jni cónh¹ og¹ dsa² lang¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² jue¹²: ―¡Barrabás báh³ logh³hning! ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² Pilato calah: ―¿He² hnøngh² hniah¹² jmo¹³jni quianh¹³ Jesús, dsa² tǿh²dsa Cristo? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋai¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi²: ―¡Crǿg¹³ báh³ ta¹ton¹³dsa! ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² dsi³máh²: ―¿He² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² hiug¹² jín³ tí² ca¹hløah¹ dsa² héi²: ―¡Crǿg¹³ báh³ ta¹ton¹³dsa! ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² ca¹lø¹lih¹³ Pilato ha¹chi² li¹rø² jǿg³. Di³ ma²tiogh³ dsa² jue¹² cu²møah¹³. Jøng² ca¹møa¹ Pilato jmøi². Ca¹rang¹dsa gug² ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹². Ca¹mi¹léi¹³dsa ha¹chi² dsag³ re²dsa ja³cog² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chi² dsag³ re²jni ni³ huu¹³ quiah¹² hi² jón² dsa² dsiog¹ lang¹². Hniah¹² báh³ ma²ŋih³ ha²lah jmóh³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² jue¹²: ―¡Ju³li¹røi² jnieh³ dsag³, cu¹dsié¹² quianh¹³ tsø³jong¹³ jnieh³, hi² jón² dsa² ná¹²! ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹liúg² Pilato Barrabás. Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² ca¹bá²dsa Jesús. Ca¹cuø¹dsa jǿg³ ta¹ton¹³dsa crǿg¹³. 27Ni³ jøng² ca¹ŋi³jian¹ hlég² quián¹² dsi³máh² Jesús dsi²néi² quiah¹² dsa² ta³, ja³tǿh²dsa Pretorio. Jøng² ca¹túgh² ca¹lah¹já¹ hlég² ja³tsenh¹³ Jesús. 28Jøng² ca¹li²dsa tsǿnh³ Jesús. Ca¹quieh¹dsa Jesús cøng² hmøah¹² guiéng², ju³lah hmøah¹² caih¹² rai¹³. 29Jøng² ca¹jmo¹dsa cøng² tsøi² tang¹². Ca¹tí²dsa dsi³ Jesús. Ca¹tí²dsa cøng² hma² ta² gug²dsa dsio¹. Jøng² ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Jøng² ca¹cu² ca¹jmágh²dsa. Ta³dsǿa¹² ca¹juúh²dsa: ―Hiug¹² juanh¹² hning² rai¹³ quián¹² dsa² judío ―ca¹juúh²dsa. 30Ca¹ti² ca¹hŋiéng²dsa. Ca¹bá²dsa dsi³dsa quianh¹³ hma² ta² mi³chinh¹²dsa. 31Mi³ma²na¹cu² na²jmágh²dsa, jøng² ca¹li²dsa hmøah¹² guiéng². Jøng² ca¹quieh¹dsa dsa² calah tsǿnh³. Jøng² ca¹ŋi¹jiag¹²dsa juu¹² ja³ta¹ton¹³dsa crǿg¹³. 32Jøng² ma²dsø²lé²dsa, mi³ca¹jén²dsa jan² dsa² chian² Cirene, dsa² tsen² Simón. Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ ca¹can¹ dsa² héi² crǿg¹³ quiah¹² Jesús. 33Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa cøng² ja³tsen² Gólgota, hi² hniu¹dsa juúh²dsa Máh² Mu² Dsi³ Dsa². 34Jøng² ca¹cuø¹dsa Jesús vino rø²guia¹² mǿa¹² jinh² hlaih¹³. Mi³ca¹can¹ Jesús jǿg³ dsøg¹² mǿa¹² jøng², ha¹chi² ca¹hǿnh²dsa. 35Ni³ jøng² mi³ma²ton¹²dsa crǿg¹³, jøng² ca¹li² hlég² jǿg³ hein² dsa² ta¹ tsǿnh³ Jesús, lah¹cøng² lah¹cøng². 36Jøng² ca¹túgh² hlég² ti³jái¹². 37Dsi³guiuh² Jesús ca¹tiun¹dsa cøng² si² rø²hløah¹² dsag³ ca¹cuúh¹dsa Jesús. Lah¹la² rø²juúh² si²: “Jesús báh³ lang¹², dsa² lán¹² rai¹³ quián¹² dsa² judío,” rø²juúh² si². 38Jøng² ca¹tiog¹dsa og¹ dsa² høin² cog² Jesús, jan² dsa² ta¹lah¹guia¹jo¹³, jan² dsa² ta¹lah¹guia¹jón¹. Ca¹tiang¹dsa crǿg¹³. 39Jøng² jǿg³ hlaih¹³ ca¹juúh² dsa² ca¹tsø³jue¹³ ja³jøng². Ca¹guieh¹dsa dsi³dsa. Di³ tsa¹tøa¹² dsǿa¹²dsa. 40Ca¹juúh²dsa: ―¡Hning², dsa² mi³gúgh² guøh¹², jøng² mi³tsǿh³hning calah ja³hnøa¹² jmai³, logh³ hŋiah¹! ¡Siog³ crǿg¹³, chi²júh² lán¹²hning jong¹² Diú¹³! ―ca¹juúh²dsa. 41Jøng² ca¹cu² ca¹jmágh² calah juu¹³ jmi²dsa², quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, quianh¹³ dsa² canh¹³. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: 42―Ca¹liúg²dsa dsa² siáh². Tsa¹tiúh¹dsa liog¹dsa hŋiah¹²dsa. Ju³ná³ lán¹²dsa rai¹³ quián¹² dsa² israel, jøng² ju³siúg²dsa crǿg¹³. Jøng² báh³ hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. 43Ma²ca¹hé¹ báh³ dsa² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ju³lég³ Diú¹³ calah, chi²júh² hniang¹ Diú¹³. Di³ ma²na²juúh²dsa hi² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³. 44Jø¹² bíh³ ca¹jí² calah dsa² høin², dsa² ti³ton¹² crǿg¹³ quianh¹³dsa. 45Jøng² mi³ca¹tǿ² dsi¹hiég¹, ca¹hǿi² neng² ta³cøng² juøi² jøng² ca¹tǿ² hein¹³ hnøa¹² ta¹ca¹hlég². 46Cónh¹ hein¹³ hnøa¹² jøng² ca¹hløah¹ Jesús tí² hlaih¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―hi² hniu¹dsa juúh²dsa: “Diú¹³ quian¹, Diú¹³ quian¹, ¿he² løa¹ ma²na²tégh²hning jní²?” 47Mi³ca¹nǿng² dsa² tiogh³ ja³jøng², ca¹juúh²dsa: ―Tǿh² dsa² ná¹² Elías, dsa² mi³chian² ma²lǿih² ―ca¹juúh²dsa. 48Jøng² ca¹ŋó¹ jan² dsa² gu¹hei¹². Ca¹ŋi¹tí²dsa cøng² hi² lǿa¹² ju³lah lǿa¹² hmøah¹² jmøi² jinh². Mi³jøng² ca¹ha¹ jmøi². Jøng² ca¹cǿin²dsa hi² jøng² dsi³ hma², hi² mi³henh¹²dsa Jesús. 49Jøng² ca¹juúh² dsa² siáh²: ―¡Jŋih³ ná³! Ju³ne¹³ cøng² chi²júh² jí¹ Elías hi² ji¹liúg²dsa dsa² ―ca¹juúh²dsa. 50Ni³ jøng² tí² hlaih¹³ ca¹ho¹ Jesús calah. Ta³lah¹ca¹jon¹dsa. 51Jøng² ca¹gøi² hmøah¹² hei¹² dsi²jo² dsi²néi² guøh¹². Ca¹gøi² ca¹tǿ² guiuh¹³ ca¹tǿ² huø¹. Ca¹løa¹ ton¹ jag¹³ hmøah¹². Ca¹táh² onh¹². Ca¹jue¹ cang³ pa³. 52Ca¹ná² hliú² hag³ tøg² ja³mi³ni³hóg¹² hlai³, dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹hiog² jue¹² dsa² héi². 53Jøng² mi³ca¹hiog² Jesús, ca¹ŋi¹lé² dsa² héi² juu¹² Jerusalén, ja³ca¹jǿi² dsa² jue¹². 54Jøng² ca¹juanh¹² hlaih¹² juu¹³ hlég² quianh¹³ hlég² quián¹²dsa, dsa² mi³jmo¹² hí³ Jesús, mi³ca¹jái¹dsa ca¹táh² onh¹² quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹løa¹ lah¹jøng². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Lah¹dsóh² mi³lán¹² dsa² ná¹² jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 55Jøng² mi³tiogh³ jue¹² hio¹³ ti³jái¹² calah ja³uǿin³. Hio¹³ héi² chian² Galilea, ca¹ŋi¹lé² quianh¹³ Jesús juu¹² Jerusalén. Ma²ca¹mi¹ti¹dsa ni³ Jesús. 56Mi³tsen²dsa María Magdalena, quianh¹³ María, mi³chiég³ Jacobo quianh¹³ José roh¹³dsa, quianh¹³ mi³chiég³ ja³ŋiúh³ Zebedeo. 57Mi³ca¹hlég² jøng², ca¹dsiég¹ jan² dsa² chi² cog³ chian² Arimatea, dsa² tsen² José. Mi³quianh¹³ Jesús dsa² héi². 58Jøng² ca¹ŋó¹dsa ni³ Pilato. Ca¹më¹dsa hlai³ Jesús. Jøng² ca¹cuø¹ Pilato jǿg³ ca¹tai¹ dsa² héi² hlai³. 59Mi³ca¹siúg² José hlai³, ca¹dsǿgh²dsa hmøah¹² tuh¹² ti³jai¹. 60Jøng² ca¹ŋi¹hǿg²dsa cøng² niúh¹ tøg² hløg² hmë́² quiah¹²dsa, ja³ma²ca¹guiég¹dsa. Ca¹jnéi¹dsa tøg² quianh¹³ cang³. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa. 61Mi³tiogh³ María Magdalena quianh¹³ hio¹³ siáh² tsen² María calah. Tiogh³dsa cøg¹² ja³ca¹húg²dsa hlai³. 62Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, mi³ca¹tsø³jue¹³ jmai³ ja³jmo¹²dsa ju³jŋia¹³ quiah¹² jmai³ ta²høa³, ca¹ŋi¹lé² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² fariseo ni³ Pilato. 63Ca¹juúh²dsa: ―Guiuh¹³, dsagh² dsǿa¹² jnieh³ jǿg³ ca¹juúh² Jesús, dsa² mi²gag¹² héi², jmai³ mi³chian²dsa. Ca¹juúh²dsa hi² hiog¹dsa ja³hnøa¹² jmai³ ju³ná³ ca¹jon¹dsa. 64Jøng² jmóh³hning héh¹ hi² jmo¹dsa hí³ ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ hnøa¹². Mi³jøng² tsa¹lé² ŋi¹lé² dsa² quianh¹³dsa hi² ŋi¹hë¹²dsa hlai³. Jøng² tsa¹lé² juúh² dsa² quianh¹³ dsa² hi² ca¹hiog² báh³ dsa². Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² lé² mi¹gag¹² dsa² quianh¹³ Jesús cónh¹ jín³ juu³dsa ju³ná³ ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². 65Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―Ma²tiogh³ báh³ hlég² quiánh² hniah¹². Gu³noh¹² hniah¹². Gu³jmo³ cu²rø² hí³ tøg² ja³rø²hog¹² hlai³ ca¹lah¹cónh¹ ja³tiah¹ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 66Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. Ca¹jmo¹dsa cu²rø² ja³rø²hog¹² hlai³. Ca¹tiun¹dsa cøng² sello ni³ cang³ pa³ rø²jnái¹² hag³ tøg². Jøng² ca¹togh¹²dsa hlég², dsa² jmo¹ hí³.

will be added

X\