SAN MATEO 26

1Mi³ca¹juúh² Jesús ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng², jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: 2―Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ja³ton¹ jmai³ na¹ tøa¹ jmai³ ta²høa³. Jmai³ jøng² jë́h²dsa jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Jøng² jŋaih¹dsa jní² ni³ crǿg¹³ ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹túgh² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Ca¹túgh²dsa ja³dsi¹² quiah¹² ŋi¹jmó², dsa² tsen² Caifás. 4Ja³jøng² ca¹jmo¹dsa jǿg³ ha²lah mi¹ga¹²dsa Jesús. Mi³jøng² chiángh²dsa. Jøng² jŋaih¹dsa. 5Di³ ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹lé² chianh¹³ jniang³ dsa² jmai³ juøh¹², na³ca¹jmo¹ dsa² jue¹² møah¹³ ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² mi³hiúg³ Jesús jøa³juøi² Betania, ja³quiah¹³ Simón, dsa² mi³lán¹² dsag³ hmih¹² tsa¹jŋi¹². 7Jøng² ca¹dsiég¹ jan² hio¹³. Quin¹²dsa cøng² tsǿa¹² lǿa¹² can³ alabastro, hi² ha³ nang³ ma²juøi². Hmóh³ hlaih¹³ cu²té¹² nang³. Jøng² ca¹tsǿng² hio¹³ héi² nang³ jøng² dsi³ Jesús ja³ma²hiúg³ Jesús mesa. 8Jøng² ca¹lø¹hioh¹ dsa² quianh¹³ Jesús mi³ca¹jái¹dsa ha²lah ca¹jmo¹ hio¹³. Ca¹juúh² dsa² quianh¹³dsa: ―¿He² løa¹ ca¹hén²dsa hi² jøng²? 9Mi³dsio¹ ju³ jøng² ca¹hnai¹dsa nang³ jøng². Mi³jøng² mi³li¹chi² ma¹dsio¹² cog³ hi² mi³cuúh¹dsa dsa² ti²ŋié² ―ca¹juúh²dsa. 10Ma²ŋi¹² Jesús he² jǿg³ ma²dsii¹² dsa² quianh¹³dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹cuøh¹³ hniah¹² hio¹³ ná¹² ju²méh³ dsøa¹². Hi² dsio¹ báh³ ma²na²jmo¹dsa quieg¹ jní². 11Di³ tiog¹³ báh³ li¹quianh¹³ hniah¹² dsa² ti² dsa² ŋié². Di³ ha¹chi² li¹quianh¹³ hniah¹² jní² ja³la² tiá². 12Ma²na²tsǿng²dsa nang³ ma²juøi². Mi³jøng² ma²na²jmo¹dsa ju³jŋia¹³ jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni ja³dsø¹hóg¹dsa jní². 13Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Li¹chi² jǿg³ ha²lah na²jmo¹ hio¹³ lang¹² ja³cog²jni ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ca¹lah¹jǿ¹ ja³hǿ²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² dsiágh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ he² ma²ca¹jmo¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 14Jøng² ca¹ŋó¹ jan² dsa² guia¹tón², dsa² tsen² Judas Iscariote. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tiogh³ juu¹³ jmi²dsa². 15Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa juu¹³ jmi²dsa²: ―¿Ha²cónh¹ cog³ cuúh³ hniah¹² ju³ná³ jëh¹³jni Jesús? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹quíg¹ dsa² héi² gui²guí² cog³teg², hi² quín¹² ma¹guie¹ héh¹. 16Jøng² ca¹hnangh² Judas mai³¹ ha²lah jë́h²dsa Jesús. 17Jøng² mi³ca¹dsiég¹ lah¹huu¹³ jmai³ jmai³ gøah¹²dsa hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³, jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús ja³tsenh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha² tøah¹ hnøngh²hning dsa³jmó³ jnieh³ ju³jŋia¹³ hi² dsa¹quie¹³ jniang³ jmai³ ta²høa³? ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Gu³noh¹² hniah¹² jøa³juøi² Jerusalén. Gu³tseih³ hniah¹² jan² dsa² guǿ¹² ja³jøng²: “Lah¹la² juúh² tøa¹² quián² jniang³: Ja³quién¹³ jií¹ jmai³ ja³cán³jni jmø³uai¹². Ja³quiánh³hning dsa³quie¹³ jnieh³ jmai³ ta²høa³ quianh¹³ dsa² quian¹jni,” juaih¹³ hniah¹² dsa² ―ca¹juúh² Jesús. 19Jøng² ca¹mi¹ti¹ dsa² quianh¹³ Jesús jǿg³ jøng². Ca¹jmo¹dsa ju³jŋia¹³ cøng² ja³ca¹gǿh¹dsa jmai³ ta²høa³. 20Mi³ca¹neng² jøng², ca¹hí¹ Jesús mesa ca¹lah¹quianh¹³ dsa² guia¹tón². 21Ta³lah¹ti³gøah¹²dsa, ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jan² hniah¹² dsa² tiogh³ ja³la² jë́h²dsa jní² ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² huø³ ca¹hǿi² dsǿa¹² dsa² guia¹tón². Ca¹juúh²dsa, lah¹jan² lah¹jan²dsa: ―Juu¹³ jniang³, a¹jang¹ jní² dsa² jmo¹³ ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jan² dsa² ma²na²gǿh¹ quianh¹³ jní², dsa² héi² jë́h² jní². 24Di³ lah¹té¹² jǿg³ jón²jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³. ¡He³ báh³ ué² lé² quiah¹² dsa² jë́h² jní²! Mi³dsio¹ quiah¹² dsa² héi² ju³ jmai³ tsa¹ca¹lø¹chián¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 25Jøng² ca¹juúh² Judas, dsa² jë́h²dsa: ―Juu¹³ jniang³, a¹jáng¹ jní² dsa² jmo¹³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hning² báh³ héi² ―ca¹juúh²dsa. 26Ta³lah¹ti³gøah¹²dsa, ca¹cáng¹ Jesús hi³ŋíh¹. Ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³. Ca¹dsiúh¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―¡Quiíh²! Jmø²ŋǿ¹² quieg¹ báh³ jní² la² ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² mi³ca¹cáng¹dsa cuøh³, ca¹cuúh¹dsa calah Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹cuúh¹dsa dsa² quián¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Hính² hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹²! 28Jmø² quieg¹ báh³ jní² la², hi² jmo¹² lø²rø² jǿg³ hmë́² hi² jmo¹² Diú¹³ quianh¹³ hniah¹². Di³ téng¹ jmø²hán¹³jni ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² jue¹², ni³ huu¹³ dsa¹hén² dsǿg³dsa. 29Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² ma¹gøh¹³jni jmøi² møi¹gu²jøah¹³ lah¹la² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³hniúh³ jniang³ cu¹dsie¹², ja³jmo¹² Jmi² jniang³ héh¹ ―ca¹juúh² Jesús. 30Jøng² mi³ma²na²høa¹dsa alabanza, ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² máh² Olivo. 31Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹²dsa: ―Na¹ ja³neng² lé² jé² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní². Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Quiugh³jni juu¹³ jáh². Jøng² dsa¹coh¹² jáh² juu¹²,” rø²juúh² si². 32Jøng² na³ma²ca¹hiog²jni, nei¹³jni juu¹² Galilea ta¹jiá¹² cónh¹ jín³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 33Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Ju³ná³ ca¹lø¹jé² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa², ha¹chi² jé² dsøa¹ jní² mi³né³ ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Na¹ ja³neng² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ho¹ chiih³, hnaih² rón² jmóh³hning tsa¹cuaih¹²hning jní² ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹juúh² Pedro calah: ―¡Ju³ lah¹la² jón²jni quianh¹³ hnéng¹, ha¹chi² jmo³jni tsa¹cué¹²jni hning²! ―ca¹juúh²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹juúh² ca¹lah¹já¹ dsa² quianh¹³ Jesús. 36Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa cøng² ja³tsen² Getsemaní. Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² quianh¹³dsa: ―Ja³la² túgh³ hniah¹² ta³lah¹ŋi³hlanh¹³jni Diú¹³ ja³ná³ ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹jian¹dsa Pedro quianh¹³ og¹ ja³ŋiúh³ Zebedeo héi². Jøng² ca¹lø¹chián¹ Jesús ju²cǿh¹ dsøa¹². Huø³ ca¹hǿi² dsǿa¹²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² úg² héi²: ―¡He³ báh³ hlaih¹³ jéin¹²jni! ¡Ca¹lah¹ma²li¹gu¹hai¹² jmi²dsí² quieg¹jni lǿ²! ¡Jŋi³ hniah¹² ja³la²! ¡Jai³ hniah¹² quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús hi³méh¹. Ca¹quieg²dsa, hi² chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. Jøng² ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Tiá³, chi²júh² cuúh³hning jǿg³, tsa¹can¹³jni jmø³uai¹² cuúh¹dsa jní². Di³ tsa¹lé² ca¹lah¹cónh¹ ja³hno¹jni hŋiéng¹. Hning² báh³ ma²ŋih³ ha²lah lé² ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ca¹ŋáh¹ calah Jesús ja³tiogh³ dsa² úg² héi². Ca¹jái¹ Jesús ma²ti³güé¹ dsa² héi². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―¿Tsa³tiah¹hning jáih³hning ca¹lah¹jin³ cøng² hora? 41¡Jai³ hniah¹²! ¡Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³! Mi³jøng² tsa¹ta³canh¹³ hniah¹² dsag³. Lah¹dsóh² hiug² hoh¹² báh³ hniah¹². Jmø²ŋǿ¹² báh³ tsa¹tiúh¹ ―ca¹juúh²dsa. 42Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús ca¹tǿ² tánh¹ rón². Ca¹ŋi¹hlanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Tiá³, chi²júh² tsa¹lé² jŋih¹³hning jmø³uai¹² can¹³jni, jøng² jmóh³ báh³ hning² hi² hiug² hoh¹² hning² ―ca¹juúh²dsa. 43Jøng² ca¹ŋáh¹dsa calah. Cónh¹ calah siíh² ma²ti³güé¹ dsa² héi² calah. Di³ hi² tioh¹³ chiég¹² mø³ni³dsa. 44Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús ca¹tǿ² hnaih² rón². Ca¹ŋi¹hlanh¹²dsa Diú¹³ cøng² jǿg³ jøng² báh³ calah. 45Jøng² ca¹ŋáh¹dsa calah ja³tiogh³ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Na¹ jín³ ma²lé² güéh¹ hniah¹²! ¡Teh¹³ hniah¹² bí²! Di³ ma²ca¹dsiég¹ hora ja³jë́h²dsa jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cuai¹dsa jní² ja³cog² dsa² ti³re² dsag³. 46¡Nung²! ¡Ma¹dsǿg³! Ma²já¹² ma²quién¹ dsa² hnë¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 47Lah¹cónh¹ chi³hløah¹²dsa jǿg³ jøng² ca¹dsiég¹ Judas, dsa² mi³quianh¹³ dsa² guia¹tón². Jøng² jue¹² dsa² ca¹dsi¹lé² quianh¹³dsa. Ti³chinh¹²dsa ŋí³. Ti³chinh¹²dsa hma², dsa² ca¹tse¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. 48Jøng² ma²ca¹juúh² dsa² jë́h² Jesús, mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² quianh¹³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹chiunh¹jni ni³, dsa² héi² jmah¹³ hniah¹², dsa² héi² báh³ dsa² hnah¹² hniah¹² ―ma²ca¹juúh²dsa lah¹jiá¹². 49Jøng² mi³ca¹dsiég¹ Judas cøg¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ja³ná³ báh³ tiogh³ hniah¹², Guiuh¹³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹chiunh¹dsa ni³ Jesús. 50Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Judas: ―¿He² løa¹ na²ŋieh¹² hning², Ha²mei¹³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹chiánh² dsa² jue¹² Jesús. 51Jøng² ca¹dsi¹ jan² dsa² quianh¹³ Jesús ŋí³ quiah¹². Jøng² ca¹quiúgh²dsa dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² ŋi¹jmó². Ca¹tiu¹dsa guø³dsa. 52Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa héi²: ―¡Løg² tiangh² ŋí³ quiánh²! Di³ quianh¹³ ŋí³ báh³ jón² ca¹lah¹já¹ dsa² tá¹² quianh¹³ ŋí³. 53¿Tsa³ŋih³ hniah¹² lé² báh³ møa³jni quiah¹² ti³ŋieh¹jni, mi³jøng² dsø¹juu¹² tse¹dsa ángeles jue¹² hlaih¹³ ja³cog²jni? 54Di³ tsa¹mi³li¹ti¹ jǿg³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ ca¹jmo¹jni lah¹jøng². 55Ni³ jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: ―Ma²ja²nioh¹² hniah¹² hi² jmah¹³ hniah¹² jní², ju³lah jan² dsa² ca¹jmo¹ høin². Ti³chinh¹² hniah¹² ŋí³. Ti³chinh¹² hniah¹² hma². Hliú² rón² ca¹he¹jni jǿg³ dsi²néi² guøh¹² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² ha¹chi² ca¹chianh¹² hniah¹² jní². 56Mi³jøng² lé² ju³lah rø²juúh² si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹cuøin¹ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³quianh¹³ Jesús. 57Mi³ca¹chiánh²dsa Jesús, jøng² ca¹ŋi¹jiag¹²dsa juu¹² ja³quiah¹³ Caifás, dsa² lán¹² ŋi¹jmó². Ja³jøng² ma²tiogh³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² canh¹³. 58Jøng² ca¹ŋó¹ Pedro chi³quë́¹. Ca¹dsiég¹dsa ja³dsi¹² quiah¹² ŋi¹jmó². Ca¹gú²dsa ja³tiogh³ tsih² dsa² ta³, hi² jái¹dsa ha²lah lé² jǿg³ quiah¹² Jesús. 59Jøng² juu¹³ jmi²dsa², quianh¹³ dsa² canh¹³, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ti³lán¹² ta³ quián¹² guøh¹², ca¹hnangh²dsa dsag³ jǿg³ tø³jǿg³, dsag³ tsa¹té¹² hi² jón² Jesús. 60Jøng² ha¹chi² jǿg³ dsøg¹² ca¹dsóh²dsa. Jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹cuø¹ dsag³ jǿg³ tø³jǿg³ ja³cog² Jesús. Ja³ca¹dsan¹ jø² jǿg³, ca¹túgh² og¹ dsa² ŋioh¹². 61Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹la² ca¹juúh² dsa² ná¹²: “Tiág¹²jni hén¹³jni guøh¹² juøh¹² quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsǿh³jni calah quianh¹³ hnøa¹² jmai³,” ca¹juúh²dsa ―ca¹juúh² dsa² héi². 62Jøng² ca¹nung² ŋi¹jmó². Ca¹ŋǿh¹dsa Jesús: ―¿He² løa¹ tsa¹ŋaih³hning jǿg³ ma²na²juúh²dsa ja³cogh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 63Tei³ báh³ ca¹nung² Jesús. Jøng² ca¹juúh² ŋi¹jmó² calah: ―Ja³ta¹ni¹ Diú¹³ mi³dsøgh¹³hning jǿg³ quiánh²hning chi²júh² dsøg¹² lanh¹²hning Cristo, jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 64Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² héi² báh³ jní², ju³lah ma²na²juøh³hning. Jø¹² bíh³ juǿi²jni hniah¹²: Jií¹ báh³ jmai³ ja³janh³ hniah¹² jní², ma²guø³jni cog² Diú¹³, dsa² chi² bí², ta¹lah¹guia¹jo¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Guiogh¹³jni jøa³jneng¹² hei¹² guiuh¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 65Jøng² ca¹gǿi¹ ŋi¹jmó² tsǿnh³, hi² hne²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Jǿg³ hlaih¹³ ja³cog² Diú¹³ ma²na²juúh²dsa. Ha¹chian² dsa² ma²hniuh¹² cuúh¹dsa dsag³. Ma²na²nengh¹² báh³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³ ma²na²juúh²dsa. 66¿Ha²lah lë́h² hniah¹²? ―ca¹juúh² ŋi¹jmó². Jøng² ca¹juúh² ca¹lah¹já¹ dsa² ta³ héi²: ―Rø²canh¹² báh³ dsa² dsag³ hi² jón²dsa ―ca¹juúh²dsa. 67Jøng² ca¹qui² ca¹hŋiéng² dsa² héi² ni³ Jesús. Ca¹bú²dsa. Ca¹qui² ca¹jnáng¹dsa ni³ Jesús. 68Ca¹juúh²dsa: ―¡Dsi³ di³ cøng² jǿg³, Cristo! ¿Hein² dsa² qui²jnǿng² hning²? ―ca¹juúh²dsa. 69Jøng² mi³guǿ¹³ Pedro ja³dsi¹², mi³ca¹dsiég¹ jan² tsih²mǿ² cøg¹², dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² ŋi¹jmó². Ca¹juúh² tsih²mǿ², ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Hning² calah dsa² mi³quianh¹³ Jesús, dsa² chian² huø¹ Galilea héi² ―ca¹juúh²dsa. 70Jøng² ca¹juúh² Pedro ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹²: ―¡Cu¹dsie¹² tsa¹guiang³jni he² jǿg³ juúh²hning! ―ca¹juúh²dsa. 71Jøng² ca¹ŋó¹ Pedro ja³tsih¹³ hag³jnǿ³. Jøng² ca¹jǿi² jín³ jan² tsih²mǿ², dsa² jmo¹² ta³ calah. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³ cøg¹²: ―Dsa² ná¹² báh³ mi³hiúg³ quianh¹³ Jesús, dsa² chian² jøa³juøi² Nazaret héi² ―ca¹juúh²dsa. 72Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Lah¹té¹² jǿg³ tsa¹cué¹²jni dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. 73Mi³ma²cu²lǿi² jøng², ca¹juúh² dsa² mi³tiogh³ cøg¹², ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Lah¹dsóh² mi³hiúgh³hning quianh¹³ dsa² héi². Hløah³hning ju³lah hløah¹² dsa² go² dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. 74Jøng² ca¹jí² Pedro, ca¹juúh²dsa: ―¡Ca¹lah¹jái¹² Diú¹³! ¡Tsa¹cué¹²jni dsa² hiah¹² hniah¹²! ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² báh³ ca¹ho¹ chiih³. 75Jøng² ca¹dsagh² dsǿa¹² Pedro jǿg³ ma²ca¹juúh² Jesús, hi² juúh²dsa hnøa¹² rón² tsa¹cuai¹²dsa cónh¹ niúh¹ jín³ ca¹ho¹ chiih³. Jøng² ca¹u¹hái¹ Pedro ja³jøng². Ca¹ho¹ hlaih¹³ dsa².

will be added

X\