SAN MATEO 25

1’Lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³lah lǿa¹² quiah¹² guia¹ tsih²mǿ² ca¹cán² si² jmø²cøg², hi² ma²chi³hiúh² si². Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa hi² mi³jén²dsa dsa² ŋioh¹² ma²na²jenh² gug². 2Hŋiá² tsih²mǿ² héi² lán¹² dsa² tsa¹juøi² dsǿa¹². Hŋiá² dsa² lán¹² dsa² të². 3Tsih² tsa¹juøi² dsøa¹² ha¹chi² jmø²cøg² ma¹dsio¹² quin¹²dsa. 4Di³ jøng² quin¹² tsih² ma²lih¹³ dsǿa¹² ja³ha¹² hi³méh¹ jmø²cøg². 5Ca¹lø¹han¹ dsa² ŋioh¹². Jøng² ca¹løa¹ lø¹i³güé¹ tsih²mǿ². Jøng² ca¹güe² ca¹lah¹já¹tsih. 6Jøng² jan² dsa² ca¹hløah¹ tí² cónh¹ dsi¹neng¹². Ca¹juúh²dsa: “¡He³ dsa² ŋioh¹² ŋi³jogh¹²! ¡Hiugh¹²! ¡Gu³noh¹² hniah¹²! ¡Gu³mi³jénh³ hniah¹² dsa²!” ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹rón² ca¹lah¹já¹ tsih²mǿ² héi². Jøng² ca¹jmóh¹dsa cu²rø² si² jmø²cøg² quiah¹²dsa. 8Jøng² ca¹juúh² tsih²mǿ² tsa¹juøi² dsǿa¹², ca¹tsáih¹dsa dsa² të²: “Cuøh¹³ hniah¹² jnieh³ mih² jmø²cøg² quiánh² hniah¹². Di³ ma²dsø²iég¹ si² quián² jnieh³,” ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹juúh² tsih²mǿ² të²: “Tsa¹lé² cuú³ jnieh³. Di³ tsa¹len¹² quián² ca¹lah¹jái¹ jniang³. Gu³lié¹ jmø²cøg² ja³hnai¹dsa,” ca¹juuh²dsa. 10Jøng² mi³ca¹ŋi¹lé² tsih²mǿ² tsa¹juøi² dsǿa¹², ca¹guøn¹ dsa² ŋioh¹² ma²na²jenh² gug². Jøng² ca¹ŋi¹lé² hŋiá² tsih²mǿ² të² héi² juu¹² dsi²néi² ja³jmo¹²dsa jmai³ ca¹jenh² gug² dsa² ŋioh¹². Jøng² ca¹jnéi¹dsa hag³hniú¹³. 11Ni³ jøng² ca¹dsi¹lé² hŋiá² tsih²mǿ² tsa¹juøi² dsǿa¹² héi². Ca¹juúh²dsa: “Guiuh¹³, ¡nie³ hniú¹²!” ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹juúh² dsa² ŋioh¹², ca¹tsáih¹dsa tsih²mǿ² héi²: “Lah¹dsóh² tsa¹cué¹²jni hniah¹²,” ca¹juúh² dsa² ŋioh¹². 13Hi² jøng² mi³lih¹³ hniah¹² hoh¹². Di³ tsa¹ŋih³ hniah¹² he² jmai³ he² hora guiogh¹³jni. 14’Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan³ dsa² ca¹ŋó¹ juu¹² ja³uǿin³. Jøng² niúh¹ jín³ hi² ca¹ŋó¹dsa, ca¹tǿh¹dsa dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹dsii¹dsa gug² tai³ dsa² héi² ca²tí² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹²dsa. 15Ca¹jáinh¹dsa to¹lu¹guií² mei¹³ héh¹ cog³ quiah¹² dsa² lah¹ni³. Ca¹jáinh¹dsa guiég² mei¹³ quiah¹² dsa² ja³ma²og¹. Ca¹jáinh¹dsa guie¹ mei¹³ quiah¹² dsa² ja³ma²úg². Ca¹jáinh¹ juu³dsa ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²të²dsa ta³ lah¹jan² lah¹jan²dsa. Jøng² ca¹ŋó¹ juu³dsa. 16Dsø¹juu¹² ca¹ŋi¹jmó² dsa² lah¹ni³ ta³ quianh¹³ cog³ jøng². Ca¹lǿh¹dsa jín³ to¹lu¹guií² mei¹³ héh¹ cog³. 17Jøng² dsa² ja³ma²og¹ ca¹lǿh¹ jín³ guiég² mei¹³ héh¹ cog³. 18Di³ jøng² ca¹ŋó¹ dsa² ja³ma²úg². Ca¹ŋi¹guiég²dsa tøg² ja³ca¹hma¹dsa cog³ quiah¹² juu³dsa niúh¹ huø¹. 19Ma²ni³ŋó¹³ jmai³ mi³ca¹guøn¹ juu³ dsa² héi². Jøng² ca¹can¹ juu³dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmo¹² ta³ quián¹²dsa. 20Lah¹ni³ ca¹dsiég¹ dsa² ca¹hiei¹ to¹lu¹guií² mei¹³ héh¹ cog³. Ma²quin¹²dsa jín³ to¹lu¹guií² mei¹³ jmáh¹lah jong¹². Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: “Guiuh¹³, ca¹cuøh¹³hning jní² to¹lu¹guií² mei¹³ héh¹ cog³. Jai³lah ma²ca¹lǿi¹jni jin³ to¹lu¹guií² mei¹³ calah,” ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² juu³dsa: “Lanh¹²hning dsa² dsiog¹, dsa² ti³té¹³ jǿg³. Dsio¹ báh³ ta³ quiánh²hning. Cu²rø² ma²ca¹mi³tih³hning cøng² ta³ mih². Jøng² dsie¹³jni gugh²hning ta³ juøh¹² hi³méh¹. Cøng² ni³ tiágh³ jniang³ hi² hioh¹² jenh¹² jniang³,” ca¹juúh² juu³dsa. 22Jøng² ca¹dsiég¹ dsa² ca¹hiei¹ guiég² mei¹³ héh¹ cog³. Ma²quin¹² dsa² héi² jín³ guiég² mei¹³, hi² ca¹lǿh¹dsa. Ca¹juúh²dsa: “Guiuh¹³, ca¹cuøh¹³hning jní² guiég² mei¹³ héh¹ cog³. Jai³lah ca¹lǿi¹jni jín³ guiég² mei¹³ ca¹lah,” ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² juu³dsa: “Lanh¹²hning dsa² dsiog¹, dsa² ti³té¹³ jǿg³. Dsio¹ hlaih¹³ ta³ quiánh²hning. Cu²rø² ma²ca¹mi³tih³hning cøng² ta³ mih². Jøng² dsie¹³jni gugh²hning ta³ juøh¹² hi³méh¹. Cøng² ni³ tiágh³ jniang³ hi² hioh¹² jenh¹² jniang³,” ca¹juúh² juu³dsa. 24Jøng² ca¹dsiég¹ dsa² ca¹hiei¹ guie¹ mei¹³ héh¹ cog³. Ca¹juúh²dsa: “Guiuh¹³, ma²guiang³jni hi² lanh¹²hning dsa² huh² dsǿa¹². Ma²guiang³jni hi² lø²chi² quiánh²hning ja³tsa¹ca¹jŋiúh²hning. Jøng² dsiíh³hning loh² ja³ha¹chi² møi¹jon² ma²ca¹séih¹hning. 25Hi² jøng² ca¹lø¹gag¹²jni. Hi² jøng² ca¹ŋi³hma³jni cog³ quiánh² niúh¹ huø¹. Ja³la² quin³jni cog³ quiánh²hning,” ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² juu³dsa: “Dsa² hlanh³ báh³ hning², dsa² jueh¹². Ma²ŋih³hning lø²chi² quieg¹jni ja³tsa¹ca¹jan¹jni mǿi². Ma²ŋih³hning hi² dsie¹²jni loh² ja³ha¹chi² møi¹jon² ma²ca¹séi¹jni. 27Mi³dsio¹ ju³ ca¹quiegh²hning cog³ quieg¹jni banco. Mi³jøng² mi³hieih¹³jni ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jong¹² na³ma²guǿnh¹jni,” ca¹juúh² juu³dsa. 28Jøng² ca¹juúh² juu³dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: “¡Quieng² cog³ ca¹cuǿ¹jni dsa² ná¹²! Gu³cuøh¹³ hniah¹² dsa² quin¹² to¹lu¹guií² mei¹³. 29Li¹chi² ma¹dsio¹² hi³méh¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ma²chi² quiah¹². Jøng² lé² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa. Di³ ju³ná³ hein² dsa² tsa¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹², cu¹dsie¹² dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca²juuh³ chi² quiah¹²dsa. 30Jøng² gu³dsenh¹³ hniah¹² dsa² tsa¹ta³té¹³ héi² ja³la². Gu³tianh¹² hniah¹² dsa² juu¹² guio¹juǿi¹. Ja³jøng² dsa¹hǿg²dsa. Cán²dsa ma¹dsio¹² jmø³uai¹²,” ca¹juúh² juu³dsa. 31’Na³ma²tǿ² jmai³ ja³guiogh¹³jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², jøng² ji¹lé² ca¹lah¹já¹ ángeles quianh¹³ jní². Ma²léi¹³ hi² hiug¹² juanh¹² jní². Jøng² cán³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 32Jøng² tógh¹ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ca¹lah¹ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ja³ta¹ne¹jni. Jøng² jmo¹³jni héh¹ hi² tógh¹dsa ma¹quién¹ ju³lah jmo¹² juu¹³ jáh², togh¹²dsa ma¹quién¹ jah¹chih² quianh¹³ chiang³ løg². 33Jøng² tógh³jni dsa² dsiog¹ ta¹guia¹jo¹³. Tógh³jni dsa² hlanh³ ta¹guia¹jón¹. 34Jøng² jní², dsa² ma²lán¹² rai¹³ jmai³ jøng², juǿi³jni dsa² tiogh³ ta¹guia¹jo¹³: “Ji¹noh¹² hniah¹² ja³la². Ma²ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Hniah¹² báh³ dsa² li¹quiánh² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Ma²jmo¹² Diú¹³ ju³jŋia¹³ quiánh² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹. 35Di³ ca¹løa¹ lø¹i³cóng¹²jni. Jøng² ca¹cuøh³ hniah¹² jní² hi² ca¹gøah¹jni. Ca¹løa¹ lø¹i¹gøh³jni jmøi². Jøng² ca¹cuøh¹³ hniah¹² jní² jmøi². Mi³ŋøa¹²jni ju³lah ŋøa¹² jan² dsa² chian² ja³siíh³. Jøng² ca¹cuøh¹³ hniah¹² ja³ca¹jan¹³jni. 36Tsa¹mi³chi² tsønh¹jni. Jøng² ca¹cuøh¹³ hniah¹² jní² tsønh¹jni. Ca¹lø¹dsog¹jni. Jøng² ca¹jmoh³ hniah¹² hí³ jní². Mi³hiúg³jni hni¹ŋí³. Jøng² ca¹ŋi³jah³ hniah¹² jní²,” juǿi³jni dsa². 37Jøng² juúh² dsa² dsiog¹ héi², tsáih¹dsa jní²: “Juu¹³ jniang³, ¿he² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ hning², hi² ca¹løa¹ lø¹i³cuanh¹hning, hi² ca¹cuú³ jnieh³ hi² ca¹quíh²hning? ¿He² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ hning², hi² ca¹løa¹ lø¹i¹hǿgh³hning jmøi² jøng² ca¹cuú³ jnieh³ jmøi²? 38¿He² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ ŋøh²hning ju³lah ŋøa¹² dsa² chian² ja³siíh³, jøng² ca¹cuú³ jnieh³ ja³ca¹jŋih³hning? ¿He² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ tsa¹mi³chi² tsǿinh²hning, jøng² ca¹cuú³ jnieh³ tsǿinh²? 39¿He² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ dsoh³hning ho¹ ju³ hi² hiúgh³hning hni¹ŋí³, jøng² ca¹ŋi³ne¹³ jnieh³ hning²?” juúh² dsa² dsiog¹. 40Jøng² juǿi³ jní² dsa² héi² calah, jní² dsa² ma²lán¹² rai¹³ jmai³ jøng²: “Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³lah he² hi² dsio¹ ca¹jmoh³ hniah¹² ja³cog² roh¹²jni, ca¹tǿ² dsa² tsa¹quien¹², lah¹cøng² hi² ma²ca¹jmoh³ hniah¹² lah¹jøng² ja³cog² jní² hŋiéng¹,” juǿi³jni dsa² héi². 41’Jøng² juǿi³jni dsa² mi³tiogh³ ta¹guia¹jón¹: “Lanh¹² hniah¹² dsa² hlanh³. Gu³noh¹² hniah¹² juu¹² guio¹juǿi¹, juu¹² dsi²si² tsa¹øg², ja³ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² dsa¹lia¹ Satanás quianh¹³ ángeles hlanh³ quián¹²dsa. 42Di³ ca¹løa¹ lø¹i³cóng¹²jni. Jøng² tsa¹ca¹cuøh¹³ hniah¹² jní² hi² mi³gøah¹³jni. Ca¹løa¹ lø¹i¹gøh³jni jmøi². Jøng² ha¹chi² ca¹cuøh¹³ hniah¹² jní² jmøi². 43Mi³ŋøa¹²jni ju³lah ŋøa¹² dsa² chian² ja³siíh³. Jøng² ha¹chi² ca¹cuøh¹³ hniah¹² jní² ja³mi³jan³jni. Ha¹chi² tsønh¹jni mi³chi². Jøng² ha¹chi² ca¹cuøh¹³ hniah¹² hmøah¹² mi³caih¹³jni. Ca¹lø¹dsog¹jni. Ca¹hú¹jni hni¹ŋí³. Jøng² ha¹chi² ca¹ŋi³janh³ hniah¹² jní²,” juǿi³jni dsa² héi². 44Jøng² juúh² dsa² héi², tsáih¹dsa jní²: “Juu¹³ jniang³, ¿he² jmai³ ca¹ne¹³ jnieh³ hning² hi² ca¹løa¹ lø¹i³cuanh¹hning, ho¹ ju³ hi² ca¹løa¹ lø¹i³hǿgh³hning jmøi², ho¹ ju³ mi³ŋøh²hning ju³lah dsa² chian² ja³uǿin³, ho¹ ju³ tsa¹chi² tsǿinh²hning, ho¹ ju³ hi² dsoh³hning, ho¹ ju³ hi² hiúgh³hning hni¹ŋí³, hi² tsa¹ca¹mi³hog³ jnieh³ hning²?” juúh² dsa² hlanh³ héi². 45Jøng² juǿi³jni dsa² héi² calah, jní² dsa² ma²lán¹² rai¹³ jmai³ jøng²: “Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³lah he² hi² dsio¹ tsa¹ca¹jmoh³ hniah¹² ja³cog² roh¹²jni, ca¹tǿ² dsa² tsa¹quien¹², ca¹lah¹cøng² hi² tsa¹ca¹jmoh³ hniah¹² lah¹jøng² ja³cog²jni hŋiéng¹,” juǿi³jni dsa² héi². 46Jøng² dsa¹lia¹ dsa² hlanh³ héi² juu¹² ja³hlaih¹³ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Di³ dsa¹lia¹ dsa² dsiog¹ héi² juu¹² ja³li¹chian²dsa tiá² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\