SAN MATEO 24

1Jøng² ma²hiúg³ Jesús juu¹² u¹hái¹dsa ja³tsih¹³ guøh¹², mi³ca¹túgh² dsa² quianh¹³dsa ja³tsenh¹³dsa. Ca¹heh¹dsa Jesús ha²lah jní² dsio¹ guøh¹² jøng². 2Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jií¹ jmai³ ja³gug¹ ca¹lah¹jǿ¹. Ca¹lah¹jin³ cøng² mǿi² cang³ guøh¹² ná¹² tsa¹ma¹ti³juú¹³ lé² ―ca¹juúh²dsa. 3Mi³ca¹dsi¹lé²dsa máh² Olivo, ca¹gú² Jesús ja³jøng². Jøng² túgh² dsa² quianh¹³dsa cog² Jesús ja³cu³guiog¹³dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh¹³dsa: ―Heh¹³hning jnieh³ jǿg³ ha²lǿih² lé² lah¹jøng². ¿He² quianh¹³ li¹lih¹³ jnieh³ ha²lǿih² ŋieh¹³hning calah? ¿Ha²lǿih² lé² jmai³ ja³dsiá¹ jmøi¹guǿi¹? ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jmo³ ju²hí³ dsøa¹² tsa¹ju³mi¹gan¹² dsa² hniah¹². 5Di³ jue¹² dsa² ji¹lé², dsa² jmo¹ hi² lán¹²dsa jní². Juúh²dsa: “Jní² báh³ lán¹² Cristo,” juúh²dsa. Jøng² mi¹ga¹²dsa dsa² jue¹². 6Na³ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ jmo¹²dsa hning², ho¹ ju³ chi² jǿg³ jmo¹²dsa hning² ja³siíh³, jǿg³ dsii¹² dsa², jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Di³ lah¹jøng² báh³ hniuh¹² lé². Di³ ha¹chi² ma²tǿ² ja³dsiá¹ jmøi¹guǿi¹ mi³né³. 7Jøng² tán¹ juøi² quianh¹³ juøi² siíh². Tán¹ dsa² ta³ quianh¹³ dsa² ta³ jian¹²dsa. Jøng² hliú² ja³tiíh¹ onh¹². Jií¹ hag³cón² ca¹lah¹quianh¹³ hliú² ni³ dsag³. 8Lah¹jøng² báh³ lé² ja³li¹liág¹ jmø³uai¹². 9’Jë́h²dsa hniah¹² hi² he¹dsa jmø³uai¹², hi² mi¹dsian¹²dsa hniah¹². Jøng² li¹hiag¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ni³ huu¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni. 10Jøng² jue¹² dsa² tiú¹ jǿg³ quieg¹jni. Jøng² hnë¹dsa roh¹³dsa. Li¹hian¹³dsa roh¹³dsa guiog¹³. 11Jøng² li¹chian² dsa² jue¹², dsa² he¹ jǿg³ tsa¹té¹². Mi¹gan¹²dsa dsa² jue¹² chian² jmøi¹guǿi¹. 12Tsa¹ma¹hnio¹ dsa² jue¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa lé². Di³ li¹chi² ma¹dsio¹² hi² hlaih¹³. 13Jøng² liúg² báh³ dsa², ju³lah hein² dsa² ca¹mi¹tián² dsǿa¹² ca¹lah¹ca¹tóh² jø² jmai³ jøng². 14Hniuh¹² báh³ tsø¹ja¹ jǿg³ dsio¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Mi³jøng² li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian². Ni³ jøng² tiúh¹ jø² jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 15’Jmai³ jøng² jáih³ hniah¹² hi² hiug¹² hlaih¹³ tø¹tsǿh² dsi²néi² guøh¹², ja³hiug¹² han¹³, hi² jmo¹ dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹, ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Daniel, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. (¡Ju³ li¹ŋë́² dsa² høa¹² si² la²!) 16Na³ma²ca¹jaih³ hniah¹² hi² jøng², jøng² dsio¹ cuøin¹ dsa² chian² Judea juu¹² máh². 17Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tiogh³ ja³dsi¹² jmai³ jøng², ju³ cuøin¹³dsa cu¹dsøg¹². Tsa¹ju³dsi¹quín²dsa hi² chi² dsi²néi². 18Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tiogh³ jøa³nung² quiah¹², tsa¹ju³dsi¹lia²dsa, hi² dsa¹quín²dsa tsǿnh³dsa. 19¡He³ báh³ ué² jmai³ jøng² quiah¹² hio¹³ ti³quian¹² guing²! ¡Ué² quiah¹² dsa² jian¹² guing² píh³! 20Jøng² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ hi² tsa¹ju³lé³ hi² jøng² jmai³ sa³¹, ho¹ ju³ jmai³ jin² guǿi². 21Di³ hiug¹² jín³ jmø³uai¹² hí¹ jmøi¹guǿi¹ jmai³ jøng² cónh¹ jín³ jmø³uai¹² ma²ca¹hí¹ cónh¹ jmai³ ja³ma²ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹ca¹tǿ² jín³ na¹. Jø¹² bíh³ ha¹chi² ma¹hí¹ jmø³uai¹² hiug¹² lah¹jøng² jmai³ siíh². 22Jøng² ha¹chian² dsa² mi³liúg² jmai³ jøng² ju³ jmai³ tsa¹ca¹jné¹ Juu¹³ jniang³ ta¹jiá¹². Di³ huu¹³ quiah¹² dsa² ti³quióh³ ca¹jné¹ Diú¹³ jmai³ jøng² ta¹jiá¹². 23’Jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹juúh²: “Jai³lah, dsa² lang¹² báh³ Cristo,” ho¹ ju³ ca¹juúh²dsa: “Dsa² ná¹² báh³ Cristo,” jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 24Di³ li¹chian² báh³ dsa² mi¹gag¹², dsa² juúh² lán¹²dsa Cristo, ho¹ ju³ dsa² juúh² lán¹²dsa dsa² hǿ² jǿg³ ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³. Jmo¹ báh³ dsa² héi² hi² hiug¹²dsa quianh¹³ juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg². Mi³mi¹ga¹²dsa dsa² ma²ti³quióh³ quián¹² Diú¹³ ju³ jmai³ hi² lé². 25Jai³lah, lah¹jiá¹² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². 26Ju³ná³ hein² dsa² juúh²: “Ja³ná³ guǿ¹² Cristo, juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³,” jøng² tsa¹gu³noh¹² hniah¹² ja³jøng². Ju³ná³ hein² dsa² juúh²: “Ja³ná³ guǿ¹²dsa, ja³quiunh³,” jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ jøng². 27Di³ ju³lah lǿa¹² si² ŋíh¹ taih¹² ta³cøng² dsøa³ hei¹² guiuh¹³, lah¹jøng² báh³ lé² jmai³ ja³guiogh¹³jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Li¹lih¹³ báh³ dsa² jue¹². 28Lah¹dsóh² li¹léi¹³ na³ma²ca¹tǿ² ja³guiogh¹³jni. 29’Dsø¹juu¹² mi³ma²ca¹tsø³jue¹³ jmø³uai¹², jøng² nioh¹ hieg². Tsa¹ma¹taih¹² quiah¹² tsøh². Jøng² siúgh² chi³neng¹² ti³buh¹² guiuh¹³. Hiánh² hi² ti³dsøa¹³ guiuh¹³. 30Jøng² li¹léi¹³ dsi³guøi² hi² ma²guiogh¹²jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Jøng² ho¹ dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Jøng² jǿi²dsa jní², ma²guiogh¹²jni jøa³jneng¹². Ma²chi² bí² ma¹dsio¹² hlaih¹³ quieg¹jni. Ma²léi¹³ hi² hiug¹² juanh¹²jni. 31Jøng² hein¹³ tí² løg¹² quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsë́³jni ángeles ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, hi² dsa²tiogh¹²dsa loh² dsa² ma²ti³quióh³ quian¹jni. 32’Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² quiah¹² hma² higo. Na³ma²tsíh² nih¹³ hma², na³ma²hiag¹³ moh¹³, ma²ŋih³ hniah¹² ja¹quién¹ jií¹ jin² jmǿa¹². 33Jø¹² bíh³ lah¹jøng² li¹leh¹³ hniah¹² na³ma²tǿ² ja³ja¹quien¹³ lé² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng², na³ma²jaíh² hniah¹² hi² ma²lǿ² lah¹jøng² ju³lah ma²na²juǿi²jni hniah¹². 34Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹jín³ dsiá¹ dsa² chian² na¹ niúh¹ jín³ hi² lé² lah¹jøng² guøh¹². 35Dsa¹hén² báh³ jmøi¹guǿi¹ lah¹quianh¹³ dsøa³ hei¹² guiuh¹³. Di³ ha¹chi² dsa¹hén² jǿg³ quieg¹jni. 36’Jøng² ha¹chian² dsa² ŋi¹² he² jmai³ he² hora lé² lah¹jøng². Ca¹lah¹jin³ ángeles chian² ŋi¹juǿi¹ tsa¹ŋi¹². Ca¹lah¹jin³ jní², jong¹² Diú¹³, tsa¹guiang³jni. Jan² Jmi² jniang³ báh³ ŋi¹². 37Lah¹jøng² báh³ lé² jmai³ ja³guiogh¹³jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah ca¹løa¹ jmai³ mi³chian² hlai³ Noé. 38Jmo¹dsa ju³lah ca¹jmo¹ dsa² mi³chian² niúh¹ jmai³ ja³ca¹cangh¹² jmøi² jmøi¹guǿi¹. Cøng² ca¹cø² ca¹hǿnh² báh³ dsa². Ca¹jenh²dsa gug². Ca¹cuan¹dsa jong¹²dsa ca¹jenh² gug²dsa. Lah¹jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹hí¹ Noé barco juøh¹² ca¹jmo¹dsa. 39Ha¹chi² ca¹lø¹ŋi¹² dsa² jue¹² hi² lé² jmøi² juøh¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹ŋi¹juøh¹² jmøi². Ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi² quianh¹³ jmøi² juøh¹² jøng². Lah¹jøng² báh³ jenh¹³ dsa² chian² jmai³ ja³guiogh¹³jni. 40Jmai³ jøng² lé² hi² tiogh³ og¹ dsa² ŋioh¹² jøa³nung². Jan² dsa² tai¹ Diú¹³. Jan² dsa² jŋi¹. 41Jø¹² bíh³ lé² hi² tiogh³ og¹ hio¹³ ieih¹² hé¹². Tai¹ Diú¹³ jan². Jøng² jŋi¹ jan². 42Mi³lih¹³ hniah¹² hoh¹². Di³ tsa¹ŋih³ hniah¹² he² jmai³ guiogh¹³jni, jní² dsa² lán¹² Juuh² hniah¹². 43Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lán¹² dsa² hniu³. Ju³ jøng² ca¹lø¹ŋi¹² dsa² hniu³ he² hora jií¹ dsa² høin², jøng² mi³guú¹dsa ju³jŋia¹³. Mi³jøng² tsa¹mi³hí¹ dsa² høin² dsi²néi². 44Di³ jøng² túgh³ hniah¹² ju³jŋia¹³. Guiogh¹³ báh³ jní² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 45’Dsa² lán¹² dsa² ti³té¹³ jǿg³, dsa² ŋi¹², ju³lah dsa² ma²neng¹² gug² ta³ ma²ca¹cuø¹ juu³dsa, hi² dsiúh¹dsa hi² gǿh¹ dsa² quián¹² juu³dsa lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³, 46dsa² héi² báh³ dsa² lé² dsio¹ quiah¹², dsa² ma²mi²ti¹ ta³ na³ma²guønh¹² juu³dsa. 47Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju²gug² tai³ dsa² lah¹héi² dsie¹ juu³dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹²dsa. 48Jøng² ju³ná³ hlanh³dsa, jøng² lë́²dsa hi² li¹han³ juu³dsa. 49Jøng² qui¹jmóh²dsa uai¹² dsa² tiogh³ jmo¹² ta³ quiah¹² juu³dsa. Jøng² cø²hǿnh²dsa quianh¹³ dsa² hen¹². 50Jøng² jiúgh² juu³ dsa² ŋioh¹² héi² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, jmai³ ja³tsa¹lë́² dsa² ŋioh¹² jiúgh²dsa, hora tsa¹ŋi¹² dsa² ŋioh¹². 51Jøng² cuø¹ juu³dsa ju²lih¹³ dsøa¹². Tiagh¹dsa juu¹² ja³tiogh³ dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹². Ja³jøng² dsø¹tø² dsø¹hǿg²dsa. Cán²dsa ma¹dsio¹² jmø³uai¹².

will be added

X\