SAN MATEO 23

1Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹²dsa ca¹lah¹quianh¹³ dsa² jue¹²: 2―Lán¹² tøa¹² he¹² lei¹³ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² fariseo dsa² he¹² jǿg³ ha²lah lǿa¹² lei¹³ ca¹quieg² hlai³ Moisés ma²lǿih². 3Dsio¹ báh³ mi³gǿgh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ he¹² dsa² héi². Dsio¹ báh³ mi³tih³ hniah¹² jǿg³. Cónh¹jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju³lah jmo¹²dsa. Di³ ha¹chi² mi²ti¹dsa guiog¹³dsa. 4Di³ ué² jmo¹²dsa ja³mi¹ti¹ dsa² siáh² lei¹³. Jøng² tsa¹hiei¹dsa mi¹ti¹dsa guiog¹³dsa. 5Hniu¹dsa jái¹ dsa² jue¹² ja³jmo¹²dsa hi² dsio¹. Jai³lah juøh¹² gog¹² tiun¹²dsa dsi³qui¹²dsa quianh¹³ gug²dsa, gog¹² tioh¹³ ca²jneh³ si² quiah¹² Diú¹³. Jláh³ jmo¹²dsa hmøah¹² caih¹²dsa. 6Hniu¹dsa tógh¹dsa ja³jláh³ ja³jmo¹² dsa² jmai³ quianh¹³ dsi²néi² guøh¹². 7Hi² hniu¹dsa mi¹juanh¹² dsa² jue¹² ja³ŋi²nio³dsa jøa³hmah³. Hi² hniu¹dsa juúh² dsa² jue¹²: “Tøa¹².” 8’Di³ jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² juúh² dsa² jue¹² hi² lanh¹² hniah¹² tøa¹² quián¹²dsa. Di³ jan² báh³ dsa² lán¹² tøa¹² quiánh² hniah¹². Ca¹lah¹já¹ dsa² ná¹² lán¹² rúh² hniah¹². 9Jø¹² bíh³ tsa¹tøah¹³ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ “Jmi² jniang³.” Di³ jan² báh³ Jmi² jniang³ chian², Diú¹³ guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 10Jø¹² bíh³ tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² lanh¹² hniah¹² juu³dsa. Di³ jan² báh³ Juuh² hniah¹² chian². Cristo báh³ héi². 11Dsa² héi² báh³ lán¹² dsa² juanh¹² quiánh² hniah¹², dsa² mi²ti¹ neih³ hniah¹². 12Dsa² meh² báh³ lén² dsa² jmo¹² juanh¹²dsa. Jøng² dsa² juanh¹² báh³ lén² dsa² jmo¹² hi² meh²dsa. 13’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Jnëh¹³ hniah¹² juu¹² ja³dsa¹lé²dsa ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Guiogh¹³ báh³ hniah¹² tsa¹hnøngh² gu³noh¹² juu¹² jøng². Tsa¹cuuh² hniah¹² jǿg³ dsa¹lé² dsa² hniu¹ dsa¹lé². 14’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo ca¹lah¹quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ tí² hoh¹² hniah¹² cángh³ hniah¹² hniu³ dsa² hnǿi². Jøng² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ma¹dsio¹² jǿg³ hi² ta³hoh¹² hniah¹². ¡Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² ta¹canh¹³ báh³ hniah¹²! 15’¡He³ báh³ ué² lé² quianh¹³ hniah¹² dsa² fariseo ca¹lah¹quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ ŋi²nioh³ hniah¹² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, hnangh¹² hniah¹² dsa² ŋi³nioh¹² hniah¹² quianh¹³. Jøng² na³ma²ca¹hé¹dsa jǿg³ quiánh² hniah¹², jøng² jmóh³ hniah¹² hi² lén² dsa² héi² dsa² ta¹canh¹³ tsug¹² jín³ dsag³ cónh¹ jín³ hniah¹². 16’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹²! Lanh¹² hniah¹² ju³lah dsa² teg³. Tsa¹lé² héh³ hniah¹² juu¹² cu²rø². Di³ juúh² hniah¹² tsa¹tiog¹³ hniuh¹² mi¹ti¹ jan² dsa² jǿg³ ma²ca¹juúh²dsa, ju³ná³ jmáh¹lah guøh¹² báh³ ca¹he¹dsa ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² juúh² hniah¹² hi² hniuh¹² báh³ mi¹ti¹dsa, ju³ná³ ca¹he¹dsa cog³niáng¹³ chi³lai¹ guøh¹² ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³. 17¡He³ báh³ tsa¹juøi² hoh¹² hniah¹²! ¡Tegh³ hniah¹²! Di³ guøh¹² báh³ quien¹² cónh¹ jín³ cog³niáng¹³ hi² chi³lai¹. 18Jø¹² bíh³ juúh² hniah¹² tsa¹tiog¹³ hniuh¹² mi¹ti¹ jan² dsa² jǿg³ ma²ca¹juúh²dsa, ju³ná³ jmáh¹lah ni³hiég² báh³ ca¹he¹dsa ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² juúh² hniah¹² hi² hniuh¹² báh³ mi¹ti¹dsa, ju³ná³ ca¹he¹dsa hi² ma²tioh¹³ ni³ ni³hiég², ju³lah hi² ma²ca¹dsii¹dsa gug² tai³ Diú¹³. 19Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² dsa² teg³. Di³ ni³hiég² báh³ jmo¹² hi² ma²ha¹³ hi² tioh¹³ ni³ ni³hiég². 20Hi² jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹he¹ ni³hiég² ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa cøng² jǿg³ quiah¹²dsa, jøng² ma²lǿa¹² ca¹lah¹cøng² hi² ca¹he¹dsa cu¹dsie¹² ni³hiég² ca¹lah¹ma¹quianh¹³ hi² tioh¹³ ni³ ni³hiég². 21Jø¹² bíh³ ju³ná³ ca¹he¹ jan² dsa² guøh¹² ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa cøng² jǿg³ quiah¹²dsa, ma²lǿa¹² ca¹lah¹cøng² hi² ca¹he¹dsa cu¹dsie¹² guøh¹² ca¹lah¹ma¹quianh¹³ Diú¹³, dsa² quiah¹² guøh¹². 22Jøng² ju³ná³ ca¹he¹ jan² dsa² ŋi¹juǿi¹ ja³ca¹mi¹dsøg¹²dsa cøng² jǿg³ quiah¹²dsa, jøng² ma²lǿa¹² ca¹lah¹cøng² hi² ca¹he¹dsa cu¹dsie¹² ja³guǿ¹³ Diú¹³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ Diú¹³ hŋiah¹², dsa² guǿ¹² ja³jøng². 23’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ cu²rø² cuuh² hniah¹² hi² dsiúg³ Diú¹³ ja³ma²guie¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² ca¹lah¹i³ ni³ nung² chi² quiánh² hniah¹², ju³lah u²mong³ quiah¹² ca³juu², ju³lah høg² anís, ju³lah mǿi² quiah¹² má¹. Cónh¹jøng² ha¹chi² mi³tih³ hniah¹² lei¹³ hi² lah¹dsóh² quien¹². Tsa¹mi³rǿh³ hniah¹² cu²rø² jǿg³. Tsa¹dsa²ŋiú² hoh¹² hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Tsa¹té¹² jagh³ hniah¹². Jøng² mi³dsio¹ ju³ jøng² ca¹mi³tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² cu¹dsie¹² ca¹lah¹quianh¹³ hi² ma²mi²tih³ hniah¹². 24Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² dsa² teg³ he¹² juu¹². Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² jan² dsa ca¹leh¹² jáh² píh³ mi³hiúg³ jmøi² hǿnh²dsa. Jøng² tsa¹ca¹len¹²dsa jáh² juanh¹². 25’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo, quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ cu²rø² rangh² hniah¹² coh¹³ cuøh³ quianh¹³ coh¹³ uøin¹². Lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cuøh³ uøin¹². Cónh¹jøng² jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ ma²dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² ha²lah léh² hniah¹² hi² chi² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 26Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² dsa² teg³. Dsio¹ báh³ rangh² hniah¹² ta¹lah¹niúh¹ cuøh³ lah¹ni³. Ni³ jøng² báh³ lé² ti³jai¹ ta¹lah¹coh¹³ calah. 27’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² ja³rø²hog¹² hlai³ ma²hiu³ hen¹² teg² coh¹³. Di³ jøng² tioh¹³ jmáh¹lah mu² hlai³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ni³ hi² hlaih¹³. 28Lah¹jøng² báh³ lanh¹² hniah¹². Ca¹lah¹cøng² hi² dsiogh¹ báh³ hniah¹² jniáh² hniah¹² ta¹lah¹coh¹³. Jøng² jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ báh³ dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹², quianh¹³ jǿg³ ta³jǿg³. 29’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ta¹cah¹ ta¹jen¹²! Di³ tsǿh² hniah¹² hieh¹² ja³rø²hog¹² hlai³, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Jøng² jmóh³ hniah¹² chi³lai¹ hieh¹² ja³rø²hog¹² hlai³, dsa² dsiog¹. 30Jøng² juúh² hniah¹²: “Ju³jmai³ jniang³ dsa² mi³chian² dsa² hóg¹ quián² jniang³ ma²lǿih², ha¹chi² mi³li¹hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² mi³mi³dsian¹³ jniang³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³,” juúh² hniah¹². 31Hi² jøng² mi²leih¹³ hniah¹² hi² guiogh¹³ hniah¹² lanh¹² tsø³jong¹³ dsa² ca¹mi¹dsian¹² dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². 32Hi² jøng² dsio¹ mi³hianh¹³ hniah¹² hi² hlaih¹³ ca¹mi¹liág¹ dsa² hóg¹ quiánh² hniah¹². 33Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² møh², jáh² hlanh³. Tsa¹lé² liúgh² hniah¹², mi³jøng² tsa¹mi³dsiánh¹ Diú¹³ hniah¹² juu¹² guio¹juǿi¹. 34Jøng² tsë́³jni dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² ŋi¹², ca¹lah¹quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³. Jøng² mi³dsianh¹³ hniah¹² ca²dsiog³ dsa² héi². Tónh³ hniah¹² dsa² crǿg¹³ ca²dsiog³dsa. Báh³ hniah¹² dsa² dsi²néi² guøh¹² ca²dsiog³dsa. Mi³dsianh¹³ hniah¹² dsǿa¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³tiogh³dsa. 35Ta¹canh¹³ báh³ hniah¹² dsag³ hi² ca¹dsan¹ dsa² dsiog¹ ni³ jmøi¹guǿi¹, ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³ca¹jŋëh¹dsa hlai³ Abel, dsa² dsiog¹, ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹jŋëh¹dsa hlai³ Zacarías, jong¹² Berequías, dsa² ca¹jon¹ jøa³ ja³tsih¹³ guøh¹² ca¹lah¹quianh¹³ ja³tsih¹³ ni³hiég². 36Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Dsa² chian² na¹ ta¹canh¹³ dsag³ ni³ huu¹³ ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² dsiog¹ héi². 37’Hniah¹², dsa² chianh² Jerusalén, hniah¹² dsa² mi²dsianh¹³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hniah¹² dsa² qui²togh³ dsa² ca¹tse¹ Diú¹³ cang³, hliú² rón² mi³li¹quianh¹³jni hniah¹² ju³lah jan² chi³chiih³ togh¹² guing² quián¹² niúh¹ cog¹². Jøng² ha¹chi² ca¹lø¹hnǿngh¹ hniah¹². 38Ma²ca¹tiúg² Diú¹³ hniah¹². 39Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹lǿih² jmai³ ma²jaih³ hniah¹² jní² ca¹lah¹ja³ca¹dsiég¹ jmai³ ja³juúh² hniah¹²: “¡Hiug¹² juanh¹² dsa² já¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³!” juúh³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\