SAN MATEO 21

1Jøng² ja¹quien¹³ dsi³lé²dsa Jerusalén, ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Betfagé ja³tsih¹³ máh² Olivo. Jøng² ca¹tse¹ Jesús og¹ dsa² quianh¹³dsa. 2Ca¹juúh²dsa: ―Gu³noh¹² hniah¹² juøi² mih² neng¹² cøg² ná¹². Dsø¹juu¹² na³ma²ca¹dsi¹noh¹² hniah¹², dsianh¹² hniah¹² jan² chi³búh³, chi³hŋioh¹jah lah¹quianh¹³ jan² búh³ meh². Tseh³ jáh². Taih³ jáh² ja³la². 3Ju³ná³ hein² dsa² ca¹juúh²: “¿He² løa¹ na²tseh³ hniah¹² jáh²?” Jøng² juaih¹³ hniah¹² dsa²: “Chi³quian¹³ Juu¹³ jniang³ jmai³ jáh². Dsø¹juu¹² cuø¹dsa jǿg³ hi² taih³ hniah¹² jáh²” ―ca¹juúh² Jesús. 4Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹, mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ la², hi¹ ca¹juúh² dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih²: 5Gu³tseih³ dsa² chian² Sión, dsa² israel, jǿg³ la²: “Dsa² lén² rai¹³ quiánh² hniah¹² ma²já¹². Tsa¹jmo¹²dsa hi² juanh¹²dsa. Guǿ¹²dsa cah³ búh³, jong¹² jáh² quien¹² lio¹³,” ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² og¹ héi², dsa² ca¹tse¹ Jesús. Ca¹jmo¹dsa ju³lah ca¹juúh² Jesús. 7Jøng² ca¹ŋi³tei²dsa jáh² quianh¹³ jong¹²jah ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹jiúh²dsa tsǿnh³dsa cah³ jáh². Jøng² ca¹gú² Jesús cah³ jáh². 8Jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹jág¹ tsǿnh³ dsi²juu¹². Jøng² ca²dsiog³dsa ca¹quiúh² moh¹³ tsǿn¹². Ca¹jág¹dsa dsi²juu¹². Mi³jøng² lé² jláh³ juu¹². 9Jøng² tí² ca¹hløah¹ dsa² ma²jiá¹² lah¹quianh¹³ dsa² chi³quë́¹. Ca¹juúh²dsa: ―Dsa² dsiog¹ báh³ tsø³jong¹³ hlai³ David lang¹². Hiug¹² juanh¹² dsa² ma²já¹², dsa² ca¹tse¹ Diú¹³ juanh¹². Dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³, dsa² guǿ¹² guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. 10Jøng² mi³ca¹dsiég¹ Jesús jøa³juøi² Jerusalén, dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² chian² ja³jøng². Gøg² ca¹can¹dsa. Jøng² ca¹dsii¹ dsa² jue¹² jǿg³ cu³guiog¹³. Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² báh³ dsa² ná¹²? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² dsa² ŋi²nio³ quianh¹³ Jesús: ―Dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ lang¹², dsa² tsen² Jesús, dsa² chian² Nazaret, juøi² tén¹² Galilea ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tsih¹³ guøh¹² juøh¹². Jøng² ca¹huan¹ Jesús dsa² hnai¹² lio¹³ quianh¹³ dsa² lá¹², dsa² mi³tiogh³ niúh¹ jnǿ³ ja³tsih¹³ guøh¹². Ca¹jéinh¹ Jesús mesa quiah¹² dsa² mi²tsë́¹ cog³. Ca¹jéinh¹dsa hma²sai³¹ quiah¹² dsa² hnë¹² jug². 13Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹la² báh³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Hniú¹² ja³hlanh¹²dsa Diú¹³,” li¹tsen² hniú¹² quieg¹jni, rø²juuh² si². Cónh¹jøng² ma²ca¹jmoh³ hniah¹² ma²lǿa¹² hniu³ Diú¹³ ju³lah lǿa¹² cøng² ja³tiogh³ dsa² høin² ―ca¹juúh² Jesús. 14Ja³tsih¹³ guøh¹² jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² teg³ quianh¹³ dsa² tsa¹li¹ŋøa¹ ni³ Jesús. Jøng² ca¹mi¹hliú² Jesús dsa² héi². 15Jøng² mi³tiogh³ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹jái¹dsa juu¹² juøh¹² lah¹jøng², hi² ca¹jmo¹ Jesús. Ca¹nǿng²dsa jǿg³ juúh² hi²meh² ma²tiogh³ ja³tsih¹³ guøh¹². Ca¹hløah¹tsih tí². Lah¹la² ca¹juúh²tsih: “Hiug¹² juanh¹² tsø³jong¹³ hlai³ David lang¹²,” ca¹juúh²tsih. Jøng² ca¹lø¹hné¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ héi². 16Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Tsa³nøngh²hning jǿg³ juúh² tsih² tiogh³ ná¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Nang¹² báh³ jní². Jmo¹² báh³ tsih² ju³lah lǿa¹² jǿg³ la², hi² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Ma²ca¹mi³tanh¹³hning tsih² guing². Mi³jøng² cu²rø² hlaih¹³ mi²juanh¹²tsih hning², rø²juúh² si². 17Jøng² ca¹tiúg² Jesús dsa² héi². Ca¹u¹hái¹dsa jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Betania, ja³ca¹jnióh¹dsa cøng² huu². 18Mi³ca¹jni¹, jøng² ca¹ŋó¹ calah Jesús juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹²dsa. 19Jøng² ca¹jái¹dsa tsih¹² cøng² hma² higo cøg¹² juu¹². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tsih¹³ hma². Jøng² ha¹chi² mǿi² higo ca¹dsóh²dsa ca¹lah¹jin³ he². Jmáh¹lah moh¹³ báh³ ti³dsøa¹³. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hma²: ―¡Tsa¹ton¹² jmai³ ma¹hai¹ mǿi² quiánh²hning, jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹! ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹lø¹quiéng¹ hma² ca¹tǿ² jmó³. 20Jøng² ca²lah²dsogh¹² dsǿa¹² dsa² quianh¹³ Jesús, mi³ca¹jái¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah ca¹løa¹ ca¹lø¹quiéng¹ hma² ta³tí³? ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² tsa¹lë́h² hniah¹² hi² tsa¹li¹ti¹, jøng² li¹chi² bí² quiánh² hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² cónh¹ ja³ca¹jmo¹jni quiah¹² hma² ná¹². Li¹chi² bí² hi² juaih¹³ hniah¹² máh² jnung² hi² jŋiángh¹ máh², hi² dsa¹hí² dsi²jo² jmø³ŋih¹³. Jøng² lé² báh³ lah¹jøng². 22Ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² møh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³, ŋieh¹ báh³ hniah¹² ju³ná³ héh² hniah¹² hi² tiúh¹ Diú¹³ jmo¹ ―ca¹juúh² Jesús. 23Mi³ca¹dsiég¹ Jesús ja³tsih¹³ guøh¹², ca¹heh¹dsa dsa² mi³tiogh³ ja³jøng² jǿg². Jøng² ca¹dsi¹lé² juu¹³ jmi²dsa² ca¹lah¹quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Jøng² ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² Jesús: ―¿He² jǿg³ ca¹të́h²hning hi² jmoh²hning juu¹² juøh¹², hi² huanh³hning dsa² hnai¹² lio¹³ tø¹coh¹³ jnǿ³? ¿Hein² ca¹cuø¹ jǿg³? ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Juǿi²jni hniah¹² cøng² jǿg³. Na³ma²na²ŋaih³ hniah¹² jǿg³ juǿi²jni hniah¹², ni³ jøng² juøh¹³jni he² jǿg³ ca¹të́²jni. 25Lah¹la² ŋaih³ hniah¹² jní²: ¿Hein² quiah¹² jǿg³ hi² ca¹chiog¹ hlai³ Juan dsa² jmøi²? ¿Jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ho¹ ju³ jǿg³ ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³? ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹lé² tséih³ jniang³ dsa² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ jøng² tsáih¹dsa jniang³ he² løa¹ tsa¹ca¹héh³ jniang³ jøng². 26Jø¹² bíh³ tsa¹lé² juúh³ jniang³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ gan¹ jniang³ dsa² jue¹². Di³ lah¹jøng² lë́² ca¹lah¹já¹dsa, hi² lah¹dsóh² mi³lán¹² hlai³ Juan dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 27Jøng² ca¹juúh² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tsa¹ne³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jøng² tsa¹ŋi³juøh¹³jni calah he² jǿg³ ca¹të́²jni hi² jmo¹²jni láh² ma²ca¹jmo¹jni. 28’Nengh² hniah¹² jǿg³ la². Jan² dsa², mi³chian² og¹ ja³ŋiúh³dsa. Ca¹tsáih¹dsa jong¹²dsa, dsa² lán¹² dsa² juanh¹². Ca¹juúh²dsa: “Gu³jmo³ ta³ na¹ jøa³ gu²jøah¹³,” ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹ŋai¹ ja³ŋiúh³ héi². Ca¹juúh²dsa: “Ha¹chi² nei³jni,” ca¹juúh²dsa. Ni³ jøng² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa. Ca¹ŋó¹dsa. Ca¹ŋi¹jmó²dsa ta³. 30Jøng² ca¹ŋó¹ ti³jmi²dsa calah. Ca¹ŋi³tseih³dsa ja³ŋiúh³dsa, dsa² meh². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹juúh² ti³jmi²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² lán¹² dsa² meh² héi²: “Nei¹³ báh³ jní²,” ca¹juúh²dsa. Cónh¹jøng² tsa¹ca¹ŋó¹ báh³ dsa². 31Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ héi²: ―¿Naih¹² dsa² ca¹jmo¹ hi² hniu¹ ti³jmi²dsa? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Ja³ŋiúh³dsa dsa² juanh¹² báh³ ca¹jmo¹ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Dsa¹lé² dsa² cagh¹² cog³ juøi² quianh¹³ hio¹³ lø³hiug¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Cán² dsa² héi² ni³ cónh¹ jín³ hniah¹². 32Di³ ca¹guøn¹ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Ca¹heh¹dsa hniah¹² jǿg³ dsøg¹² ha²lah lah¹dsóh² hniu¹ Diú¹³ hi² ŋi¹nio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² tsa¹ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ jøng² ca¹hé¹ báh³ dsa² cagh¹² cog³ juøi² quianh¹³ hio¹³ lø³hiug¹². Jøng² mi³ca¹jaih³ hniah¹² lah¹jøng², cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹². Ha¹chi² ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ ca¹he¹ Juan. 33’Nengh² hniah¹² jín³ cøng² jǿg³ ti³jnøa¹², jǿg³ quiah¹² jan² dsa² ca¹jné² chiúh³ gu²jøah¹³. Jøng² ca¹jmo¹dsa jnǿ³ lah¹jin² lah¹lǿih¹. Ca¹jmo¹dsa cøng² ja³sianh¹dsa gu²jøah¹³. Jøng² ca¹tsih¹dsa cøng² hniú¹² ŋiei¹³ jøa³, hniú¹² ja³tógh¹ dsa² jmo¹ hí³. Jøng² mi³ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² jmo¹ dsa² siáh² hí³, jøng² ca¹ŋó¹dsa huø¹ siíh² ja³uǿin³. 34Jøng² mi³ca¹tǿ² jmai³ ja³cøn¹dsa gu²jøah¹³, ca¹tse¹dsa úg² dsa² quianh¹³dsa juu¹² ja³quiah¹³ dsa² jmo¹² hí³ héi². Mi³ŋi¹quieng²dsa cónh¹ hi² ta¹dsa quiah¹² huø¹. 35Jøng² ca¹chiángh² dsa² mi³jmo¹² hí³ héi². Ca¹bá²dsa jan² dsa². Ca¹jŋëh¹dsa jan² dsa². Ca¹qui² ca¹túg²dsa cang³ jan² dsa². 36Jøng² ca¹tse¹ juu¹³dsa calah dsa² quián¹²dsa, dsa² siáh². Ca¹tse¹dsa dsa² jue¹² hi³méh¹ cónh¹ jín³ dsa² ca¹tse¹dsa lah¹jiá¹². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹jmo¹ dsa² jmo¹² hí³ huø¹ quiah¹²dsa. Ca¹jmóh²dsa dsa² héi² calah. 37Ja³ca¹tóh² jø² jøng² ca¹tse¹ dsa² juu¹³ héi² ja³ŋiúh³dsa. Di³ hi² lë́²dsa hi² mi¹juanh¹² báh³ dsa² héi² jong¹²dsa. 38Jøng² ca¹jái¹ dsa² jmo¹² hí³ huø¹ hi² ma²júgh² ja³ŋiúh³ juu¹³ huø¹. Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: “Dsa² júgh² ná¹² báh³ dsa² ta¹ hi² chi² quiah¹² ti³jmi²dsa. Ju³jŋëh¹³ jniang³ dsa². Mi³ jøng² tai¹ jniang³,” ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹chiángh²dsa. Ca¹ŋi³tiang¹²dsa coh¹³ jnǿ³. Jøng² ca¹jŋaih¹dsa. 40Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³: ―Na³ma²dsiánh¹ dsa² juu¹³, ¿he² jmo¹dsa quianh¹³ dsa² mi³jmo¹² hí³? ―ca¹juúh²dsa. 41Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Lah¹dsóh² mi¹dsian¹²dsa dsa² hiug¹² hlanh³ héi². Jøng² jmo¹dsa héh¹ hi² jmo¹ dsa² siáh² hí³ huø¹ jøng², dsa² jáinh¹ hi² ta¹dsa quiah¹² huø¹ ―ca¹juúh²dsa. 42Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Tsa³ma²ca¹híh² hniah¹² jǿg³ la², jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³?: Cang³ tsa¹jih² dsa² jmo¹² hniú¹², cang³ jøng² báh³ ma²jmo¹² hi² ma²tsih¹² hniú¹² tí². Juu¹³ jniang³ báh³ ca¹jmo¹ lah¹jøng². Dsio¹ hlaih¹³ cu²té¹², lë́² jniang³, rø²juúh² si². 43Di³ jøng² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹ma¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² gu³noh¹² hniah¹² ja³jmo¹²dsa héh¹, dsa² siáh² báh³ cuúh¹dsa dsa¹lia¹ ja³jøng², dsa² mi¹ti¹ jǿg³ quiah¹²dsa. 44Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quieg¹jni, dsa² héi² dsa¹hén². Dsián¹ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹lø¹hné¹jni quianh¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 45Mi³ca¹nǿng² juu¹³ jmi²dsa² ca¹lah¹quianh¹³ dsa² fariseo jǿg³ jøng², ca¹lø¹lih¹³dsa hi² ca¹të́²dsa guiog¹³dsa jǿg³ ca¹juúh² Jesús. 46Jøng² mi³chiángh²dsa ju³tsa¹ca¹lø¹ga¹dsa dsa² jue¹². Di³ lë́² dsa² jue¹² hi² lán¹² Jesús dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³.

will be added

X\