SAN MATEO 20

1’Lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan² juu¹³ huø¹ ca¹ŋó¹ cøng² tu¹heg². Ta¹ŋih¹³ ca¹ŋi¹hnio¹dsa dsa² jmo¹ ta³ jøa³ nung² gu²jøah¹³ quiah¹²dsa. 2Jøng² ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² quíg¹dsa ma²guie¹ héh¹ lah¹cøng² jmai³ quiah¹² dsa² jmo¹ ta³. Jøng² ca¹tse¹dsa dsa² dsø¹jmó² ta³ huø¹ quiah¹²dsa. 3Ni³ jøng² ca¹ŋó¹dsa calah cónh¹ hein¹³ ŋiu¹ tu¹heg². Jøng² ca¹jë́²dsa dsa² siáh², dsa² la³tiogh³ jøa³hmah³. 4Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “Gu³noh¹² hniah¹² calah ta³ jøa³nung² quieg¹jni. Jøng² cónh¹ té¹² báh³ mi³hmah¹³jni quiánh² hniah¹²,” ca¹juúh²dsa. Hi² jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² héi². 5Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² juu¹³ calah siíh² cónh¹ dsi¹hiég¹. Jø¹² bíh³ ca¹jmo¹dsa lah¹jøng² calah. Ca¹tse¹dsa dsa². Ca¹jmo¹dsa lah¹jøng² calah cónh¹ hein¹³ hnøa¹² ta¹ca¹hlég². 6Jøng² ca¹ŋó¹dsa calah cónh¹ hein¹³ hŋí² ta¹ca¹hlég². Ca¹ŋó¹dsa calah juu¹² jøa³hmah³. Jøng² ca¹jë́²dsa calah dsa² la³tiogh³. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “¿He² løa¹ tiogh³ hniah¹² ja³la² ta³cøng² jmai³ hi² ha¹chi² ta³ jmoh² hniah¹²?” ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: “Ha¹chian² dsa² ma²ca¹tǿh¹ jnieh³,” ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² juu¹³ héi²: “Jøng² gu³jmóh³ hniah¹² ta³ huø¹ quieg¹jni,” ca¹juúh²dsa. 8Mi³ca¹neng² jøng², ca¹juúh² dsa² juu¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² neng¹² ni³ ta³ quiah¹²dsa: “¡Tei³ dsa² ti³jmo¹² ta³! Jøng² dsa² ca¹ŋi¹togh¹ ja³ca¹tóh² jø², ni³jiá¹ li¹hmah¹³ quiah¹² lah¹ni³. Jøng² ja³ca¹tóh² jø² li¹hmah¹³ quiah¹² dsa² ca¹ŋi¹togh¹ ta¹ŋih¹³,” ca¹juúh² dsa² juu¹³. 9Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² ca¹ŋi¹togh¹ ta³ hein¹³ hŋí² ta¹ca¹hlég². Jøng² ca¹hiei¹dsa cog³, ma²guie¹ héh¹ cog³ lah¹jan²dsa. 10Jøng² mi³ca¹të́² dsa² ca¹ŋi¹togh¹ ta³ lah¹ni³, mi³lë́²dsa hiei¹dsa ma¹dsio¹² cog³. Di³ jøng² ma¹guie¹ héh¹ cog³ ca¹hiei¹dsa lah¹jan²dsa calah. 11Mi³ma²na²hiei¹dsa cog³ jøng², ca¹jé²dsa juu³dsa. 12Ca¹juúh²dsa: “Dsa² jnung² dsa² na²u¹lé² ja³ca¹tóh² jø². Cøng² hora báh³ ca¹jmo¹dsa ta³. Ma²na²quigh¹hning cu²rø² quiah¹² dsa² héi² quianh¹³ jnieh³, dsa² ma²na²lø¹bí² dsǿa¹² dsi²hieg² ta³cøng² jmai³,” ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹juúh² dsa² juu¹³, ca¹tsáih¹dsa jan² dsa² lah¹héi²: “Jai³ di³ hning², Ha²mei¹³ quian¹jni. Ha¹chi² hi² hlaih¹³ jmo¹²jni ca¹lah¹jin³ cøng² quiánh²hning. Ca¹jmoh³hning jǿg³ quianh¹³ jní² hi² cøa¹³jni ma²guie¹ héh¹. 14Hieih³hning cog³ quiánh²hning. Jøng² guønh²hning. Hno¹jni cøa¹³jni quiah¹² dsa² ca¹túgh² ta³ ja³ca¹tóh² jø² cu²rø² cónh¹ ja³cøa¹³jni quiánh² hning². 15Lé² báh³ jmo¹²jni he² hi² hno¹jni quianh¹³ cog³ quieg¹jni. Tsa¹mi³hiágh³hning jní² ni³ huu¹³ ma²na²jmo¹jni juanh¹² dsøa¹jni,” ca¹juúh² dsa² juu¹³. 16Lah¹jøng² báh³ lé²: Dsa² ŋi²nio³ chi³quë́¹ cán² ni³. Jøng² dsa² ma²quin¹² ni³ dsa¹lé² ja³ca¹tóh² jø² ―ca¹juúh² Jesús. 17Ma²dsø²lé²dsa juu¹² Jerusalén. Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón² dsi²juu¹². Ca¹dsiúh¹dsa dsa² jǿg³. Ca¹juúh²dsa: 18―Jai³lah, dsǿg³ jniang³ juu¹² Jerusalén. Ni³ jøng² jë́h²dsa jní² ni³ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Jøng² cuúh¹dsa jní² dsag³ juøh¹² hi² hniu¹dsa jón²jni. 19Jøng² jë́h²dsa jní² quiah¹² dsa² siáh², dsa² cuø¹ ju²hiíh¹, dsa² bú²jni. Tiang¹dsa jní² ni³ crǿg¹³. Jøng² jón²jni. Di³ jøng² hi² hiog¹jni ja³hnøa¹² jmai³ ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹ŋó¹ hio¹³ quián¹² Zebedeo ja³ta¹ni¹ Jesús. Ca¹ŋi¹jian¹dsa og¹ ja³ŋiúh³dsa, dsa² tsen² Jacobo quianh¹³ Juan. Ca¹møa¹ hio¹³ hi² jmo¹ Jesús cøng² hi² dsio¹ dsǿa¹². 21Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―¿He² hi² hnøngh²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² hio¹³: ―Jmóh³hning hi² tógh¹ og¹ ja²ŋiuh¹jni lang¹² cugh²hning, na³ma²tǿ² ja³ma²lanh¹²hning dsa² jmo¹² héh¹, jan² dsa² guú¹ tø¹guie¹jo¹³, jan² dsa² tø¹guie¹jón¹ ―ca¹juúh² hio¹³. 22Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Jacobo quianh¹³ Juan: ―Tsa¹ŋih³ hniah¹² he² hi² møh² hniah¹². ¿Tiah³¹ hniah¹² cánh³ jmø³uai¹² hi² ŋi³can³jni? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Tiúh¹ báh³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² cánh³ báh³ hniah¹² jmø³uai¹² cán³jni. Di³ a¹jáng¹ jní² lé² cuø¹³ hein² togh¹ cog²jni tø¹guie¹jo¹³ tø¹guie¹jón¹. Dsa² héi² togh¹ cog²jni, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ togh¹, ju³lah lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² guian¹ jǿg³ jøng², ca¹lø¹hian³dsa dsa² og¹ héi². 25Di³ jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón². Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah jmo¹² dsa² lán¹² dsa² ta³ quián¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. Jmo¹²dsa lán¹²dsa juu³ dsa² jue¹². Jøng² jmo¹² dsa² canh¹³ hi² li¹dsen¹³dsa ni³ dsa² jue¹². 26Tsa¹lé² lah¹jøng² quiánh² hniah¹². Ju³ná³ hein² hniah¹² hnøngh² lénh² dsa² juanh¹² ja³cog² dsa² jianh¹² hniah¹², jøng² hniuh¹² mi³tih³ hniah¹² ni³ dsa² jianh¹² hniah¹². 27Ju³ná³ hein² hniah¹² dsa² hnøngh² cánh³ ni³, jøng² hniuh¹² mi³hogh³ hniah¹² dsa² jianh¹² hniah¹². 28Di³ jní² calah, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ca¹guio¹jni mi³jøng² mi³ti³jni ni³ dsa², a¹jáng¹ ju³ hi² mi¹ti¹dsa ne¹ jní². Ca¹guio¹jni hi² jón²jni. Jøng² log³jni dsa² jue¹² ―ca¹juúh² Jesús. 29Jøng² ca¹tsø³jue¹³dsa jøa³juøi² Jericó. Jue¹² hlaih¹³ dsa² ma²dsø²lé² quianh¹³ Jesús. 30Jøng² mi³tiogh³ og¹ dsa² teg³ dsi²juu¹². Mi³ca¹lø¹lih¹³ dsa² héi² hi² ma²já¹² Jesús, ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Guiuh¹³, tsø³jong¹³ hlai³ David! ¡Jmo³ huø³ hoh¹² quianh¹³ jnieh³! ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² ca¹jí² dsa² jue¹² quiah¹² dsa² teg³ héi² hi² tsa¹ma¹tóh¹dsa møah¹³. Ta³lah¹tí² hi³méh¹ ca¹hløah¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Guiuh¹³! ¡Tsø³jong¹³ hlai³ David! ¡Jmo³ huø³ hoh¹² quianh¹³ jnieh³! ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² ca¹jŋi¹ Jesús. Ca¹tǿh¹dsa dsa² teg³. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² hi² hnøngh² hniah¹² jmo¹³jni ja³cogh² hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa. 33Jøng² ca¹juúh² dsa² teg³: ―Ju³li¹jniuh¹² jnieh³, Guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹² Jesús. Ca¹láh²dsa mø³ni³dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹løa¹ jniuh¹²dsa. Ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús.

will be added

X\