SAN MATEO 17

1Ja³jŋiéng² jmai³ jøng² ca¹jian¹ Jesús Pedro, quianh¹³ Jacobo, quianh¹³ Juan, roh¹³ Jacobo. Ca¹jiag¹dsa cøng² máh² ŋiei¹² ja³cu³guiog¹³dsa. 2Jøng² ca¹løa¹ ti³tsë́¹³ quiah¹² Jesús ja³ta¹ni¹ dsa² héi². Jøng² ca¹jní² ni³dsa ca¹lah¹sih¹², ju³lah jniá² hieg². Ca¹lø¹teg² hlaih¹³ tsǿnh³dsa. 3Jøng² ca¹jnia¹ hlai³ Moisés quianh¹³ hlai³ Elías. Ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ quianh¹³ Jesús. 4Jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juu¹³ jniang³, dsio¹ báh³ ma²tiagh³ jniang³ ja³la². Ju³ná³ hnøngh²hning, jmo¹³jni hnøa¹² hio¹², cøng² quiánh²hning, cøng² quiah¹² hlai³ Moisés, cøng² quiah¹² hlai³ Elías. 5Ta³lah¹chi³hløah¹² Pedro jǿg³ jøng² ca¹jlá¹dsa ca¹lah¹já¹dsa cøng² jneng¹² teg² hlaih¹³. Jøa³jneng¹² jøng² ca¹hløah¹ Diú¹³, ca¹juúh²dsa: ―Jesús báh³ jon¹jni, dsa² hnó¹jni, dsa² tøa¹² dsøa¹jni quianh¹³. ¡Nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa! ―ca¹juúh² Diú¹³. 6Jøng² ca¹can¹ hlaih¹³ dsa² quianh¹³ Jesús gøg² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Ca¹ti¹ganh¹dsa chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. 7Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús cøg¹² quiah¹²dsa. Jøng² ca¹hlíh²dsa gug² quiah¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Nungh² hniah¹²! ¡Tsa¹jmóh² hniah¹² ganh¹! ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹ti³ ca¹li¹ dsa² héi² lah¹jin² lah¹lǿih¹. Ha¹chian² dsa² ma¹chian² quianh¹³dsa mi³ca¹jái¹dsa. Jan² Jesús báh³ tsenh¹². 9Jøng² ja³siog²dsa máh², ca¹jmo¹ Jesús héh¹: ―Ha¹chian² gu³tseih³ hniah¹² jin³ hein² hi² ma²na²jaih³ hniah¹² ca¹tǿ² ja³ca¹hiog¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 10Jøng² ca¹ŋǿh¹dsa Jesús, ca¹juúh²dsa: ―¿Hi³ dsøg¹² jiúgh² Elías ni³jiá¹ cónh¹ jín³ hi² jií¹ dsa² lég² jnieh³, ju³lah juúh² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jiúgh² báh³ Elías ni³jiá¹. Mi¹rø¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹. 12Di³ juǿi² báh³ jní² hniah¹²: Lah¹dsóh² ma²ca¹guønh¹ báh³ Elías. Jøng² ha¹chi² ca¹lø¹cuai¹ dsa² jue¹². Ca¹jmógh²dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmógh²dsa jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹lø¹lih¹³ dsa² quianh¹³ Jesús mi³hia¹² Jesús hlai³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². 14Mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³tiogh³ dsa² jue¹². Jøng² ca¹ŋó¹ jan² dsa² ŋioh¹². Ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: 15―Guiuh¹³, ju³dsi³ŋiú³ hoh¹²hning ja²ŋiúh¹jni. Lán¹²tsih dsag³ jón¹ ŋié¹dsa. Hiug¹² cu¹té¹² quin¹²tsih ma¹dsio¹² jmø³uai¹². Hliú² rón² ma²ca¹ŋi¹hë¹tsih dsi²si² dsi²jmøi². 16Ma²na²u¹jian¹jni tsih² ni³ dsa² quiánh²hning. Ha¹chi² ma²na²tiúh¹dsa mi¹hliú²dsa tsih² ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡He³ lah¹hiug¹²! ¿Ha² bíh³ cónh¹ jmai³ hniuh¹² hú¹³jni hi² mi³dsian¹³jni dsøa¹ quianh¹³ hniah¹², dsa² tsa¹héh² jǿg³, dsa² ŋi²nioh³ juu¹² siíh²? ¡Ŋi³jian¹²tsih ja³la²! 18Jøng² ca¹jé² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³ jmo¹² hi² dsoh³tsih. Ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² quiah¹²tsih. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹hlú²tsih. 19Ni³ jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús cøg¹² ja³mi³tsenh¹³dsa. Ca¹ŋǿh¹dsa Jesús jǿg³ ja³cu³guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ tsa¹ca¹tiúh¹ jnieh³ mi³dsí³ jnieh³ jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² tsih² héi²? ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Di³ ja¹lái¹ héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ héh² hniah¹² jǿg³ cónh¹ ja³té¹² ja³juøh¹² cøng² mǿi² møi¹jon² mostaza, li¹chi² bí² quiánh² hniah¹² hi² lé² juaih¹³ hniah¹² máh² jnung² hi² jŋiángh¹ máh², tø¹tsøh³ ja³siíh³. Jøng² jŋiángh¹ báh³ máh². Ha¹chi² hi² chi², hi² tsa¹tiah¹ hniah¹² jmóh³, ju³ná³ lah¹té¹² héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. 21Cónh¹jøng² ha¹chian² tiúh¹ huø¹ jmi²dsí² hlaih¹³ jøng² ju³ná³ tsa¹hlanh¹dsa Diú¹³, ju³ná³ tsa¹mi¹ha¹²dsa hi² tsa¹gǿh¹dsa ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 22Mi³ma²tiogh³ dsa² quianh¹³ Jesús cu¹dsie¹² juøi² ja³tén¹² Galilea, ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jë́h²dsa jní² ja³cog² dsa² 23jŋaih¹ jní². Jøng² hiog¹jni ja³hnøa¹² jmai³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹táh² hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² quianh¹³dsa mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². 24Mi³ca¹dsi¹lia¹ Jesús quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa jøa³juøi² Capernaum, ca¹dsi¹lé² dsa² cagh¹² cog³ quiah¹² guøh¹² juøh¹² tsih¹² Jerusalén. Ca¹dsi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Pedro. Jøng² ca¹ŋǿh¹dsa Pedro. Ca¹juúh²dsa: ―¿Tsa³cuø¹² tøa¹² quiánh²hning cog³ quiah¹² guøh¹²? ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Cuø¹² báh³ dsa². Jøng² mi³ca¹dsiánh¹ Pedro dsi²néi², ca¹hløah¹ Jesús lah¹ni³. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah lë́h²hning quianh¹³ cog³ quiah¹² guøh¹²? ¿Hein² quiah¹² cagh¹² rai¹³ cog³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la²? ¿Quiah¹³ dsa² quián¹²dsa, ho¹ ju³ quiah¹² dsa² siáh²? Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Quiah¹² dsa² siáh². 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hi² jøng² ha¹chi² hniuh¹² cuø¹³jni cog³ quiah¹² guøh¹², jní² dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³. 27Cónh¹jøng² tsa¹hno¹jni li¹hiag¹³dsa. Hi² jøng² gu³tengh¹²hning hma²cog³ jmøi² juøh¹². Dsenh¹³hning jáh² lah¹ni³ ca¹cǿgh¹ hma²cog³. Hag³jah dsianh¹hning cøng² ŋi³néng². Ŋi³néng² jøng² gu³cuøh³hning dsa² cagh¹² cúg³ guøh¹² quián² jniang³ ta³ǿg² jniang³ ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\