SAN MATEO 16

1Jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² fariseo ca¹lah¹quianh¹³ dsa² saduceo. Ca¹mǿh¹dsa Jesús hi² jmo¹dsa cøng² juu¹² juøh¹² quiah¹² Diú¹³ hi² lë́²dsa chi²júh² tiúh¹ Jesús. 2Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Juúh² hniah¹² dsio¹ lé² jmai³ hiá¹, ju³ná³ jáih² hniah¹² hi² ma²jní² guiéng² guiuh¹³ dsi³guøi² na³ma²ca¹hlég². 3Jøng² juúh² hniah¹² jií¹ jmǿa¹² ju³ná³ jáih² hniah¹² hi² ma²guiéng² guiuh¹³ dsi³guøi² tu¹heg² ŋia² hi² tioh¹³ jneng¹². Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² guiuh¹³ dsi³guøi². Cónh¹jøng² tsa¹ŋih³ hniah¹² he² hi² ma²dsø²ŋë́h² hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². 4Dsa² hlanh³ báh³ hniah¹². Héi¹ dsa² hnio¹ Diú¹³, dsa² møa¹² juu¹² juøh¹². Jmáh¹lah cøng² juu¹² juøh¹² jøng² báh³ jmo³jni quianh¹³ hniah¹², ju³lah ca¹løa¹ quiah¹² hlai³ Jonás ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹tiúg² Jesús dsa² héi². Ca¹ŋó¹dsa ja³siíh³. 5Mi³ca¹dsi¹lé² Jesús quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa ca²ton² jmøi², ca¹dságh¹ dsǿa¹² dsa² quianh¹³dsa ha¹chi² hi³ŋíh¹ quin¹²dsa. 6Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jmóh³ hniah¹² hí³ chiúh³ hi³ŋíh¹ quiah¹² dsa² fariseo quianh¹³ chiúh³ hi³ŋíh¹ quiah¹² dsa² saduceo ―ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹dsii¹ dsa² quianh¹³dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹jøng² juúh²dsa. Di³ tsa¹quin³ jniang³ hi³ŋíh¹ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹lø¹lih¹³ Jesús jǿg³ ca¹dsii¹ dsa² héi². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lanh¹² hniah¹² dsa² ja¹lái¹ hé² jǿg³ quieg¹jni. ¿He² løa¹ dsiih² hniah¹² jǿg³ hi² tsa¹quinh³ hniah¹² hi³ŋíh¹? 9¿Tsa³ma²ŋë́h² hniah¹²? ¿Tsa³dságh² hoh¹² hniah¹² jmai³ ca¹dsioh¹jni hŋí² hi³ŋíh¹ quianh¹³ hŋí² mei¹³ dsa² ŋioh¹²? ¿Tsa³dságh² hoh¹² ha²cónh¹ møh²tá³ jneh³ hi³ŋíh¹ ca¹chiág¹? 10¿Tsa³dságh² hoh¹² hniah¹² jmai³ ca¹dsioh¹jni guio¹ hi³ŋíh¹ quianh¹³ quiún² mei¹³ dsa² ŋioh¹²? ¿Ha²cónh¹ møh²tá³ jneh³ hi³ŋíh¹ ca¹chiág¹ jmai³ jøng²? 11¿He³ løa¹ tsa¹ŋë́h² hniah¹²? Ha¹chi² jǿg³ quiah¹² hi³ŋíh¹ jøng² ma²na²hløah¹jni. Jmóh³ hniah¹² hí² chiúh³ hi³ŋíh¹ quiah¹² dsa² fariseo ca¹lah¹quianh¹³ dsa² saduceo ―ca¹juúh² Jesús. 12Jøng² jín³ ca¹lø¹ŋë́² dsa² quianh¹³ Jesús hi² ha¹chi² ma²na²juúh²dsa jǿg³ quiah¹² chiúh³ hi² jia¹dsa quianh¹³ hi³ŋíh¹. Ma²na²juúh²dsa jǿg³ ti³jnøa¹² hi² jmo¹dsa hí³ jǿg³ tsa¹té¹², hi² he¹² dsa² fariseo ca¹lah¹quianh¹³ dsa² saduceo. 13Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tioh¹³ juøi² tén¹² Cesarea de Filipo. Ja³jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² juúh² dsa² jue¹², hein² dsa² jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹²? 14Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Chian² báh³ dsa² juúh² lanh¹²hning hlai³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Ca²dsiog³dsa juúh² lanh¹²hning Elías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Jø¹² bíh³ chian² dsa² juúh² lanh¹²hning hlai³ Jeremías, ho¹ ju³ jan² dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². 15Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jøng² hniah¹², ¿hein² dsa² lán¹²jni, lë́h² hniah¹²? 16Jøng² ca¹juúh² Simón Pedro: ―Cristo báh³ lanh¹²hning, jong¹² Diú¹³, dsa² chian² tiá². 17Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hioh¹² báh³ ma²jénh²hning, Simón, ja³ŋiúh³ Jonás. Héi¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹he¹ jǿg³ ná¹². Jǿg³ ca¹he¹ Jmi² jniang³ báh³ jøng², dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 18Jøng² lah¹la² juǿi²jni hning²: Tsenh²hning Pedro, hi² hniu¹dsa juúh²dsa cang³. Jø¹² bíh³ lǿa¹² jǿg³ ma²na²juøh³hning ju³lah lǿa¹² cang³. Quianh¹³ jǿg³ jøng² mi¹quianh¹³ Diú¹³ dsa² jue¹², ju³lah jan² dsa² tsih¹ hniú¹² ni³ cang³. Ha¹chi² hi² jenh¹³ dsa² hé² jǿg³ jøng² ju³ná³ ca¹dsan¹dsa. 19Jøng² cuø¹³jni ta³ náh³hning juu¹² dsa¹lé² dsa² jue¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Ju³ná³ he² jǿg³ cuuh²hning lé² ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³ná³ he² jǿg³ tsa¹cuuh²hning calah, jø¹² bíh³ lah¹jøng² cuø¹ Diú¹³ ŋi¹juǿi¹ ―ca¹juúh² Jesús. 20Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa hi² tsa¹he¹dsa jǿg³ hi² lán¹²dsa Cristo. 21Jmai³ jøng² ca¹mi¹liág¹ Jesús ca¹nií¹dsa jǿg³ ja³cog² dsa² quianh¹³dsa hi² hniuh¹² dság¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² hniuh¹² cán²dsa ma¹dsio¹² jmø³uai¹², hi² cuø¹ dsa² canh¹³, quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa², ca¹lah¹quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² hniuh¹² jŋëh¹ dsa² Jesús. Jøng² hiog¹dsa ja³hnøa¹² jmai³. 22Jøng² ca¹jian¹ Pedro Jesús tø¹cøg¹². Ca¹jé²dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¡Tsa¹ju³lé³ lah¹jøng², Juu¹³ jniang³! Tsa¹lé² dsø¹ŋë́h²hning lah¹jøng² ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹jéinh¹ Jesús. Ca¹jé²dsa Pedro: ―¡Guønh² tø¹cah¹! Jmoh²hning ju³lah jmo¹² Satanás. Cuøh¹²hning jní² ju²méh³ dsøa¹². Tsa¹lë́h²hning ju³lah lë́² Diú¹³. Lë́h²hning jmáh¹lah hi² lë́² dsa² jmøi¹guǿi¹. 24Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² hniu¹ dság¹dsa quianh¹³ jní², jøng² tsa¹hniuh¹² høa¹dsa dsǿa¹² jǿg³ quiah¹² hŋiah¹²dsa. Ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ mi¹hiúg¹dsa dsǿa¹² hie¹dsa jón²dsa huu¹³ quieg¹ jní². Jøng² báh³ dság¹dsa quianh¹³ jní². 25Di³ ju³ná³ hein² dsa² dsø²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ ha²lah guú¹dsa dsio¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ha¹chi² li¹hmah¹³ quiah¹²dsa jmøi¹guǿi¹ cøng². Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹jon¹ huu¹³ quieg¹jni, dsa² héi² li¹chian² ja³dsio¹ jmøi¹guǿi¹ cøng². 26Ha¹chi² ta³ jmo¹ lǿh² jan² dsa² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ju³ná³ dsa¹hén² jmi²dsí² quiah¹²dsa. Ha¹chian² dsa² tiúh¹ quíg¹, mi³jøng² liúg² jmi²dsí² quiah¹²dsa. 27Di³ guiogh¹³ báh³ jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Chinh³jni hma² høh³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni. Quianh¹³jni ángeles chian² ŋi¹juǿi¹. Jøng² mi³hmah¹³jni quiah¹² lah¹jan² lah¹jan² dsa² ju³lah cónh¹ hi² ma²ca¹jmo¹dsa. 28Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² dsiánh¹ ca²dsiogh³ hniah¹² tiogh³ ja³la² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹jaih³ hniah¹² mi³liág¹³jni jmo¹³jni héh¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\