SAN MATEO 15

1Jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² fariseo chian² jøa³juøi² Jerusalén quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹ŋǿh¹dsa Jesús: 2―¿He² løa¹ tsa¹mi¹ti¹ dsa² quiánh²hning jǿg³ quiah¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³? Tsa¹rang¹²dsa gug²dsa niúh¹ jín³ hi² gǿh¹dsa ju³lah lǿa¹² mai³¹ ma²ca¹já¹ ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ tsa¹mi³tih³ hniah¹² cónh¹ lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ Diú¹³? Mi³tih³ hniah¹² jmáh¹lah mai³¹ quiah¹² dsa² hóg¹. 4Lah¹la² báh³ juúh² Diú¹³: “Mi³juanh¹³ hniah¹² chiégh² ŋieih¹² hniah¹². ¡Ju³jón³ dsa² hløah¹² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² chiég³ jmi²dsa!” juúh² Diú¹³. 5Jøng² juúh² hniah¹²: Lé² báh³ tsáih¹dsa chiég³ jmi²dsa hi² tsa¹lé² cuø¹dsa hi² mi³cuø¹dsa. Di³ la³ma²ca¹cuúh¹dsa Diú¹³. Hi² jøng² juúh² hniah¹² tsa¹hniuh¹² mi²hóg¹³ dsa² héi², dsa² ca¹tsáih¹ lah¹jøng² chiég³ jmi²dsa. 6Hi² jøng² jmoh² hniah¹² tsa¹quien¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² jmoh² hniah¹² mai³¹ hi² quinh³ hniah¹². 7Dsa² tø²cah¹ tø²jen¹² báh³ hniah¹². Jǿg³ té¹² ca¹juúh² hlai³ Isaías mi³ca¹hia¹dsa hniah¹² jǿg³ la²: 8Jǿg³ dsio¹ báh³ tsáih¹dsa jní², juúh² Diú¹³. Di³ ha¹chi² dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ quieg¹jni. 9Jøng² ha¹chi² quien¹² hi² hlaih¹²dsa jní². Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ he¹²dsa, juúh²dsa. Cónh¹jøng² jǿg³ ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng², rø²juúh² si². 10Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa: ―¡Neng² jǿg³ quieg¹ jní²! ¡Ju³li¹ŋih³ hniah¹² jǿg³! 11Ha¹chi² chi² hi² gǿh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² jmo¹ tsa¹ti³ja¹dsa ja³cog² Diú¹³. Jǿg³ hi² juúh²dsa báh³ jmo¹² tsa¹ti³ja¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús ja³tsenh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ma³ŋih³hning ca¹can¹ dsa² fariseo ju²méh³ dsøa¹² mi³ca¹juøh³hning lah¹jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³lah jan² dsa² gǿi¹ høg² nung², dsa¹hén² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² dsa² tsa¹quián¹² ti³ŋieh¹jni, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 14Tsa¹tónh²hning juu¹² dsa² fariseo héi². Di³ lán¹²dsa ju³lah lán¹² dsa² teg³, dsa² he¹² juu¹² quiah¹² dsa² teg³ jian¹²dsa. Ju³ná³ heh¹² jan² dsa² teg³ dsa² teg³ jian¹²dsa juu¹², jøng² cu²dsie¹² siúgh²dsa tsøi² ta³og¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 15Jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tseih³ jnieh³ he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng² ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Ha²lah dsio¹ tsa¹ŋë́h² hniah¹² calah! 17¿Tsa³ŋë́h² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² gǿh¹dsa dsø¹lé² juu¹² togh¹²dsa? Hi² tag¹² báh³ dsa² hi² jøng². 18Jøng² ju³lah jǿg³ huøh¹² hag³dsa ja²lé² juu¹² jmi²dsí² quiah¹²dsa. Jǿg³ jøng² báh³ hi² jmo¹² tsa¹ti³ja¹dsa. 19Di³ jmi²dsí² quiah¹² báh³ dsa² jmo¹² hi² dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³, hi² jŋëh¹dsa dsa², ho¹ ju³ hi² dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ hio¹³ ma²jian¹² dsa² siáh², ho¹ ju³ hio¹³ tsa¹ma²jenh² gug², ho¹ ju³ hi² jmo¹dsa høin², ho¹ ju³ ta³júg³dsa, ho¹ ju³ hi² quián¹dsa dsa² jǿg³ hlaih¹³. 20Hi² dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa jøng² báh³ jmo¹² tsa¹ti³ja¹dsa. Di³ ha¹chi² jmo¹ tsa¹ti³ja¹dsa ju³ná³ ca¹gǿh¹dsa hi² tsa¹ma²na²rang¹dsa gug² cónh¹ lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² hóg¹ ―ca¹juúh² Jesús. 21Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² huø¹ cøg¹² jøa³juøi² Tiro quianh¹³ jøa³juøi² Sidón. 22Jøng² ca¹dsiég¹ jan² hio¹³ chian² Canaán ni³ ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Guiuh¹³, tsø³jong¹³ hlai³ David, ju³dsi³ŋiú³ hoh¹²hning quianh¹³ jní²! Quin¹² ja³mái¹jni jmi²dsí² hlaih¹³. Hiug¹² chian²dsa jmø³uai¹² ―ca¹juúh²dsa. 23Ha¹chi² ca¹ŋai¹ Jesús ca¹lah¹jin³ he². Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh¹³ Jesús: ―Dsianh¹³hning hio¹³. Di³ tí² ho¹²dsa. Dse¹³dsa cah³ jniang³. 24Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―Ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² quiah¹² dsa² israel, dsa² lán¹² ju³lah lán² jah¹chih² ma²ca¹ŋi¹cógh² juu¹². Dsa² siáh² báh³ hning² ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹ŋó¹ hio¹³. Ca¹chi¹jné¹dsa ja³ta¹ni¹ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¡Mi³hag³ jní², Guiuh¹³! 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹dsio¹ cang¹dsa má¹ mi³gǿh¹ guing², cuúh¹dsa dsøi² ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹juúh² hio¹³ calah: ―Lǿa¹² báh³ lah¹jøng², Guiuh¹³. Juúh² báh³ dsa² israel hi² lán¹² jnieh³ ju³lah lán¹² dsøi². Di³ ca¹tǿ² dsøi² báh³ gǿh¹ ti³jneh³ quia¹² ni³ mesa quiah¹² juu¹³ dsøi² ―ca¹juúh² hio¹³ héi². 28Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³ héi²: ―Lah¹dsóh² tí² chinh³hning jǿg³ quieg¹jni. Lé² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hnøngh²hning ―ca¹juúh²dsa. Ca¹lah¹dsø¹juu¹² jøng² ca¹hlú² ja³mái¹³dsa. 29Ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² chiuh³ jmøi² Galilea. Jøng² ca¹uǿi²dsa cøng² máh². Ja³jøng² ca¹gú²dsa. 30Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² jue¹² ja³guǿ¹³dsa. Ca¹ŋi¹jian¹dsa dsa² tsa¹li¹ŋøa¹, quianh¹³ dsa² bong¹³, quianh¹³ dsa² teg³, quianh¹³ dsa² cag³, quianh¹³ jue¹²dsa ti³dsoh¹. Ca¹dsii¹dsa juu¹² gug² tai³ Jesús. Jøng² ca¹mi¹hliú²dsa dsa². 31Jøng² ca¹can¹ dsa² jue¹² gøg² mi³ca¹jái¹dsa ma²hløah¹² dsa² mi³cag³, ca¹hlú² dsa² mi³bong¹³, ca¹ŋøa¹ dsa² tsa¹mi³lé² ŋøa¹, ma²jniuh¹² dsa² mi³teg³. Jøng² ca¹mi¹juanh¹² dsa² jue¹² Diú¹³ quián¹² dsa² israel. 32Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Dsø²ŋiú² dsøa¹jni quiah¹² dsa² jue¹². Di³ ma²hnøa¹² jmai³ tiogh³dsa quianh¹³ jní². Jøng² tsa¹ma¹chi² hi² li¹gǿh¹dsa. Tsa¹hno¹jni dsianh¹³jni dsa² hi² tsa¹ma²na²gǿh¹dsa ju³ jmai³ tsa¹tiúh¹dsa dsi³lia¹dsa ja³quiah¹³dsa. 33Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha² bíh³ lah¹lé² jniuh¹ jniang³ hi² gǿh¹ dsa² jue¹² ja³la², ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³? ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Ha²cónh¹ hi³ŋíh¹ quinh³ hniah¹²? Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh¹³dsa: ―Guio¹ hi³ŋíh¹ quin³ jnieh³, quianh¹³ jan² og¹ jáh² píh³ tiogh³ jmøi² ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² jue¹² hi² tógh¹dsa huø¹. 36Jøng² ca¹can¹dsa guio¹ hi³ŋíh¹ jøng² quianh¹³ jáh². Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh¹³dsa hi² dsiúh¹dsa. Jøng² ca¹dsiúh¹dsa quianh¹³ dsa² jue¹². 37Jøng² ca¹gǿh¹ ca¹lah¹já¹dsa. Ca¹lø¹ta¹³dsa. Jøng² ca¹chiág¹ guio¹ møh²tá³ jneh³ hi³ŋíh¹ quianh¹³ jneh³ jáh². 38Ca¹lah¹cónh¹ quiún² mei¹³ dsa² ca¹gǿh¹, jmáh¹lah dsa² ŋioh¹². Jøng ca¹gǿh¹ jue¹² hio¹³ calah, ca¹lah¹quianh¹³ guing². 39Jøng² mi³ca¹dsiánh² Jesús dsa² jue¹², ca¹hí¹dsa niúh¹ barco. Jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tén¹² Magadan.

will be added

X\