SAN MATEO 14

1Jmai³ jøng² mi³lán¹³ Herodes ta³ huø¹ ja³tén¹² Galilea. Jøng² ca¹lø¹lih¹³dsa hi² jmo¹² Jesús. 2Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹²dsa: ―Lán¹² dsa² jnung² Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Ma²ca¹hiog²dsa. Hi² jøng² báh³ lǿ² juu¹² juøh¹² quiah¹²dsa ―ca¹juúh² Herodes. 3Di³ hŋiah¹² báh³ Herodes ca¹tse¹ dsa² ca¹ŋi³chiánh³ Juan. Ca¹hŋió²dsa. Jøng² ca¹tangh¹²dsa hni¹ŋí³. Di³ lah¹la² ma²ca¹løa¹: Ma²ca¹jian¹ Herodes hio¹³ mi³jian¹² Felipe, roh¹³dsa. Herodías mi³tsen² hio¹³. 4Jøng² ma²ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa Herodes: ―Tsa¹lé² janh¹³hning hio¹³ quián¹² rúh²hning ―ma²ca¹juúh²dsa. Hi² jøng² ca¹jmo¹ Herodes héh¹ hi² ca¹tanh¹²dsa Juan hni¹ŋí³. 5Hniu¹ Herodes mi³jŋëh¹dsa Juan. Jøng² gan¹dsa dsa² jue¹². Di³ lë́² dsa² jue¹² hi² lán¹² Juan dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 6Jøng² ca¹jmo¹ Herodes jmai³ ca¹dsóh¹dsa ji²ŋi². Jøng² ca¹hí¹ ja³mái¹³ Herodías. Ca¹jmo¹tsih jan³ ja³ta¹ni¹ dsa² tiogh³ jmai³. Jøng² ca¹tǿ² hlaih¹³ dsǿa¹² Herodes ha²lah ca¹jmo¹ tsih²mǿ² héi². 7Jøng² ca¹tsáih¹dsa tsih²mǿ² hi² lah¹té¹² cuø¹dsa he² hi² møa¹dsa. 8Jøng² ca¹jmo¹ mi³chiég³ héh¹ he² juúh² tsih²mǿ². Jøng² ca¹juúh² tsih²mǿ², ca¹tsáih¹dsa Herodes: ―Cuúh³hning dsi³ Juan, dsa² chiog¹² dsa² jmøi², niúh¹ uøin¹² ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹táh² dsǿa¹² Herodes, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² cuø¹dsa hi² ma²ca¹møa¹ tsih²mǿ². Di³ tsa¹hniu¹dsa dsa¹hén² jǿg³ ca¹tsáih¹dsa tsih²mǿ². Di³ ca¹juúh²dsa lah¹té¹² jǿg³, hi² ca¹nǿng² dsa² ti³gøah¹². 10Jøng² ca¹tse¹ Herodes dsa² hi² dsa¹quiúh²dsa lag³ Juan hni¹ŋí³. 11Jøng² ca¹can¹dsa dsi³ Juan, hiu³ niúh¹ uøin¹². Ca¹cuúh¹dsa tsih²mǿ². Jøng² ca¹jáinh¹ tsih²mǿ² quiah¹² mi³chiég³. 12Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² mi³quianh¹³ Juan. Ca¹ŋi³tei²dsa hlai³. Jøng² ca¹ŋi¹hǿg²dsa. Mi³ca¹løa¹ jøng², ca¹ŋi³tseih³dsa Jesús he² ma²ca¹løa¹. 13Mi³ca¹lø¹ŋi¹² Jesús jǿg³ jøng², ca¹ŋó¹dsa juu¹² barco, juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, juu¹² cu²hŋiah¹²dsa. Jøng² ca¹lø¹lih¹³ dsa² jue¹² juu¹² ja³ca¹ŋó¹dsa. Jøng² ca¹u¹hái¹dsa juøi² ja³tiogh³dsa. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² tai³. Ca¹ŋi¹hniah¹²dsa Jesús. 14Jøng² mi³ca¹u¹hái¹ Jesús niúh¹ barco, ca¹jë́²dsa jue¹² hlaih¹³ dsa² ma²tiogh³. Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹²dsa quiah¹² dsa² héi². Ca¹mi¹hliú²dsa dsa² ti³dsoh¹ quián¹²dsa. 15Mi³ca¹tǿ² ja³ca¹hlég² jøng², ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús ja³tsenh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Ca¹hlég². Jin³ hein² dsa² ha¹chian² tiogh³ ja³la². Dsianh¹³hning dsa² jue¹². Mi³jøng² dsø¹lé²dsa ja³tioh¹³ juøi² lah¹cónh¹ cøg¹². Jøng² dsø¹lii¹²dsa hi² gǿh¹dsa ―ca¹juúh² dsa² quianh¹³ Jesús. 16Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chi² hniuh¹² dsø¹lé²dsa. Hniah¹² báh³ cuúh³ hi² gǿh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh¹³ Jesús: ―Jmáh¹lah hŋí² hi³ŋíh¹ quin³ jniang³ quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi² ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Gu³quinh³ hi³ŋíh¹ quianh¹³ jáh² ja³la² ―ca¹juúh²dsa. 19Jøng² ca¹jmo¹ Jesús héh¹ hi² ca¹túgh² dsa² jue¹² ni³ ŋi²mah². Jøng² ca¹can¹ Jesús hŋí² hi³ŋíh¹ jøng², quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi² héi². Ca¹jái¹dsa guiuh¹³. Ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³ hi³ŋíh¹. Ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh¹³dsa, hi² ca¹dsiúh¹dsa. Jø¹² bíh³ ca¹dsiúh¹dsa quiah¹² jáh². 20Ca¹gǿh¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Ca¹lø¹ta¹³dsa. Jøng² ca¹mi¹cángh² dsa² quianh¹³ Jesús guie¹tǿn² møh²tá³, jmáh¹lah jneh³ hi³ŋíh¹ quianh¹³ jáh², hi² ca¹chiág¹. 21Dsa² ca¹gǿh¹ mi³lǿ² hŋí² mei¹³ jmáh¹lah dsa² ŋioh¹². Jøng² ca¹gǿh¹ jue¹² hio¹³ calah ca¹lah¹quianh¹³ guing². 22Jøng² ca¹jmo¹ Jesús héh¹ hi² ca¹túgh² dsa² quianh¹³dsa niúh¹ barco. Dsø¹jian¹dsa hŋoh¹³ jmøi² ca²ton², ta³lah¹jøng² dsianh¹² Jesús dsa² jue¹². 23Jøng² mi³ca¹dsiánh²dsa dsa², ca¹ŋó¹ Jesús máh². Ca¹ŋi¹hlanh¹dsa Diú¹³ cu³hŋiah¹². Mi³ca¹neng², ma²tsenh¹² Jesús cu³hŋiah¹² ja³jøng². 24Ma²hiu³ barco dsi²jo² jmøi². Ma²tsøg² jmøi². Di³ ca¹já¹ dsí² tí² ni³ ja³dság¹² barco. 25Jøng² ta¹lah¹ja³jni¹ ca¹ŋó¹ Jesús ja³tiogh³ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹ŋøa¹dsa ni³ jmøi². 26Ca¹lø¹goh¹² dsa² quianh¹³dsa mi³ca¹jǿi²dsa hi² dság¹²dsa juu¹² ni³ jmøi². Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―¡Ŋøa¹² jan² dsa gu²dsí²! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹tø² ca¹ho¹dsa tí². Di³ hi² goh¹²dsa. 27Dsø¹juu¹² jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―¡Tsa¹juéh² hniah¹²! ¡Jní² báh³ lang¹²! ¡Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹! 28Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Juu¹³ jniang³, ju³ná³ hning² báh³ ná¹², jmóh³hning héh¹ hi² nei¹³jni juu¹² ni³ jmøi². Mi³jøng² dsiég¹³jni ca¹tǿ² ja³tsenh¹³hning. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ŋi² ja³la². Jøng² ca¹siog² Pedro ni³ barco. Ca¹ŋøa¹dsa ni³ jmøi². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tsenh¹³ Jesús. 30Mi³ca¹lø¹lih¹³ Pedro tí² hlaih¹³ dsí² dság¹², jøng² ca¹lø¹goh¹²dsa. Ca¹lø¹liág¹ ma²dsø²honh¹²dsa niúh¹ jmǿi¹. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Liag³ jní², Juu¹³ jniang³! 31Ca¹lah¹dsø¹juu¹² jøng² ca¹chính² Jesús gug²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―¿He³ báh³ ja¹lái¹ héh²hning jǿg³ quieg¹jni? ¿He² løa¹ tsa¹cøng² neng¹² hoh¹²hning héh²hning jǿg³ quieg¹jni? ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² mi³ca¹uǿi²dsa ni³ barco, ca¹jŋi¹ dsí². 33Jøng² ca¹chi¹jné¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ niúh¹ barco ni³ Jesús. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹té¹² jǿg³ hi² lanh¹²hning jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa hŋoh¹³ jmøi² ca²ton², huø¹ ja³tén¹² Genesaret. 35Mi³ca¹lø¹cue¹² dsa² tiogh³ ja³jøng² Jesús, ca¹jmo¹dsa jǿg³ ca¹lah¹tan¹³ ja³tén¹² huø¹ jøng². Jøng² ca¹ŋi³jian¹dsa ca¹lah¹já¹ dsa² dsoh³ ja³tsenh¹³ Jesús. 36Jøng² ca¹møa¹dsa Jesús chi²júh² lé² láh² dsa² dsoh³ ca¹lah¹cónh¹ hé¹ tsǿnh³dsa. Jøng² ca¹cuø¹ Jesús jǿg³. Jøng² ca¹hlú² ca¹lah¹já¹ dsa² mi³dsoh³ ca¹láh² hé¹ tsǿnh³ Jesús.

will be added

X\