SAN MATEO 12

1Cøng² jmai³ sa³¹ ma²ŋøa¹² Jesús jøa³ cuøi² hi³ŋíh¹, mi³ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹² dsa² quianh¹³dsa. Hi² jøng² ca¹huøh¹ dsa² héi² hmë́h² cuøi² hi³ŋíh¹. Ca¹cǿgh²dsa mǿi². 2Mi³ca¹jái¹ dsa² fariseo hi² jøng², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¡Jai³lah! Ma²jmo¹² dsa² quiánh²hning ta³ hi² tsa¹lé² jmo¹dsa jmai³ sa³¹, jmai³ ja³jŋi³ jniang³. 3Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿Tsa³ma²ca¹híh² hniah¹² si² ha²lah ca¹jmo¹ hlai³ David jmai³ ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹²dsa quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa? 4Ca¹hí¹dsa dsi²néi² guøh¹². Ca¹gǿh¹dsa hi³ŋíh¹ ma²ca¹dsii¹ jmi²dsa² ni³ Diú¹³, hi³ŋíh¹ ma²lǿa¹² lei¹³ hi² gǿh¹ jmáh¹lah jmi²dsa². 5Jø¹² bíh³ rø²juúh² si² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés, ha²lah jmo¹² jmi²dsa² ta³ dsi²néi² guøh¹² jmai³ sa³¹. Jøng² ha¹chi² dsag³ ta¹canh¹³dsa hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². 6Jøng² juǿi²jni hniah¹²: Ja³la² tsenh¹² jan² dsa² quien¹² cónh¹ jín³ guøh¹². 7Tsa¹ŋih³ hniah¹² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: “Hiug¹² jín³ hi² hno¹jni hi² dsø¹ŋiú² hoh¹² hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² cónh¹ jín³ hi² dsiíh³ hniah¹² ne¹jni ju³lah rø²juúh² lei¹³,” ca¹juúh² Diú¹³. Tsa¹mi³cuøh¹³ hniah¹² dsa² dsag³ tsa¹re²dsa, ju³ jøng² ma²ŋih³ hniah¹² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². 8Jní² báh³ dsa² jmo¹² héh¹ he² hi² lé² jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 9Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús. Ca¹hí¹dsa dsi²néi² guøh¹² quiah¹² dsa² chian² ja³jøng². 10Jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² ŋioh¹² ja³jøng², dsa² dsi¹³ huh² cøng² gug². Jø¹² bíh³ tiogh³ ca²dsiog³ dsa² hnangh¹² mai³¹ ha²lah cuúh¹dsa Jesús dsag³. Jøng² ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² Jesús: ―¿Tsa³dsio¹ jmo¹dsa hí³ jan² dsa² dsoh³ jmai³ sa³¹? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ha¹chianh² hniah¹² tsa¹dsenh¹³ jah¹chih² quiánh² hniah¹² dsø¹juu¹², ju³ná³ ca¹tánh²jah niúh¹ tøg² jmai³ sa³¹. 12Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² quien¹² jan² dsa² cónh¹ jín³ jan² jah¹chih². Hi² jøng² lé² jmó³ jniang³ hi² dsio¹ jmai³ sa³¹. 13Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³: ―¡Neih³ gugh²! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹néih¹ dsa² ŋioh¹² gug². Ta³lah¹ca¹lái¹ dsio¹ gug²dsa ju³lah lǿa¹² gug²dsa cøng². 14Jøng² ca¹huah¹² dsa² fariseo héi². Ca¹jmo¹dsa jǿg³ ha²lah jŋëh¹dsa Jesús. 15Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng² mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³ jøng². Jue¹²dsa ca¹ŋi¹lé² quianh¹³dsa. Ca¹mi¹hliú² Jesús ca¹lah¹já¹ dsa² mi³ti³dsoh¹. 16Jøng² ca¹jmo¹ Jesús héh¹ hi² tsa¹jmo¹ dsa² mi³ti³dsoh¹ jǿg³ ha²lah ca¹hlú²dsa. 17Mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ la² ca¹téng² hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³: 18Dsa² lang¹² báh³ dsa² lán¹² dsa² quian¹jni, juúh² Diú¹³, dsa² ma²ca¹hnah¹²jni, dsa² hnó¹jni. Tøa¹² báh³ dsøa¹jni quianh¹³dsa. Tií¹³jni jmi²dsí² quieg¹jni quiah¹²dsa. Téng²dsa jǿg³ hi² cán³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. 19Ha¹chi² tsë́¹dsa quianh¹³ roh¹³dsa. Tsa¹ho¹dsa tí². Ha¹chi² hløah¹dsa tí² jøa³cai³¹. 20Jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² tsa¹hiug² dsǿa¹², dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² hma² ta² rø²guión², dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² cø² tsa¹cøg² cu²rø², ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹lø¹chí¹ jǿg³ dsøg¹². 21Jǿg³ quiah¹² dsa² héi² chính² dsa² tsa¹lán¹² judío, rø²juúh² si². 22Jøng² ca¹ŋi¹jian¹²dsa jan² dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ ja³tsenh¹³ Jesús. Jmi²dsí² hlaih¹³ ca¹jmo¹ hi² lán¹² dsa² héi² dsa² teg³ dsa² cag³. Jøng² ca¹mi¹hliú² Jesús dsa² héi². Ca¹hløah¹dsa. Jø¹² bíh³ ca¹lø¹jniuh¹²dsa calah. 23Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Ca¹juúh²dsa: ―¿Lán¹³ dsa² lang¹² tsø³jong¹³ hlai³ David, dsa² lég² jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 24Mi³ca¹nǿng² dsa² fariseo jǿg³ jøng², ca¹juúh²dsa: ―Dsa² lang¹² huø¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ jǿg³ quiah¹² Beelzebú, juu¹³ jmi²dsí² hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 25Ma²ŋi¹² báh³ Jesús ha²lah lë́² dsa² héi². Hi² jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Tsa¹hai³ dsa¹hén² juøi² juøh¹² ju³ná³ tsa¹tiogh³ dsa² juøi² cøng² jǿg³. Jø¹² bíh³ dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² dsa² tiogh³ juøi² mih², ho ju³ dsa² tiogh³ cøng² hniú¹², ju³ná³ cø²tsë́¹²dsa guiog¹³dsa. 26Hi² jøng² dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² Satanás, dsa² tøah¹² hniah¹² Beelzebú héi², ju³ná³ tá¹²dsa quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 27Juúh² hniah¹² hi² huø³jni jmi²dsi² quianh¹³ jǿg³ quiah¹² Beelzebú. ¿Hein² dsa² cuø¹² bí² hi² huø¹² dsa² quianh¹³ hniah¹² jmi²dsí² hlaih¹², chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹²? Guiog¹³ báh³ dsa² quiánh² hniah¹² mi²léi¹³ tsa¹dsøg¹² jǿg³ quiánh² hniah¹². 28Di³ hŋiah¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² cuø¹² bí³ hi² huø³jni jmi²dsí² hlaih¹³. Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ca¹dsiég¹ jmai³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ jøa³ ja³tiagh³ jniang³. 29’Ha¹chian² dsa² lé² hí¹ dsi²néi² quiah¹² dsa² bé², hi² cán²dsa hi² chi² quiah¹²dsa, ju³ná³ tsa¹ma²na²hŋió²dsa dsa² hniu³ ni³jiá¹. Ju³ná³ ma²na²hŋió²dsa, jøng² ma²lé² cán²dsa hi² chi² dsi²néi². 30’Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hiúg³ quianh¹³ jní², dsa² héi² lán¹² dsa² hiag¹³. Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹mi³hag¹³ hi² li¹quianh¹³ jní² dsa², dsa² héi² jmo¹² dsø²lé² dsa² juu¹² siíh². 31’Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹²: Li¹chi² báh³ ju²hén² dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hén¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ dsag³ re²dsa ho¹ ju³ he² jǿg³ hlaih¹³ ma²ca¹hløah¹dsa. Cøng² dsag³ jøng² tsa¹dsa¹hén² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³ná³ jǿg³ hlaih¹³ ca¹hia¹dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 32Li¹chi² báh³ ju²hén² dsǿg³ dsa² ma²ca¹hia¹jni jǿg³ hlaih¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cónh¹jøng² tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén² dsǿg³ dsa² ca¹hia¹ jmi²dsí² han¹³ jǿg³ hlaih¹³. 33’Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² cøng² hma². Hma² dsio¹ cuø¹ mǿi² dsio¹. Hma² hlaih¹³ cuø¹ mǿi² hlaih¹³. Quianh¹³ mǿi² quiah¹² báh³ hma², li¹léi¹³ ha²lah lǿa¹² lah¹cøng² lah¹cøng² hma². Quianh¹³ hi² ca¹jmo¹jni li¹léi¹³ ha²lah lán¹²jni calah. 34Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² møh². Tsa¹lé² juúh³ hniah¹² jǿg³ dsio¹. Di³ lanh¹² hniah¹² dsa² hlanh³. Jǿg³ jøng² báh³ huøh¹² hag³ dsa² jmøi¹guǿi¹, jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa. 35Hi² dsio¹ báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² dsiog¹. Hi² jøng² juúh²dsa jǿg³ dsio¹. Hi² hlaih¹³ báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² hlanh³. Hi² jøng² juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³. 36’Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹²: Cán² báh³ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹, hi² ma²ca¹juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹, jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 37Cán² báh³ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiánh² hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juøh³ hniah¹². Jái¹dsa chi²júh² liúgh² hniah¹², chi²júh² ta¹canh¹³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 38Jøng² ca²dsiog³ dsa² fariseo quianh¹³ tøa¹² he² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹juúh², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², hneng² jnieh³ ne¹³ jnieh³ ja³jmóh³hning cøng² juu¹² juøh¹² ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² hlanh³ báh³ hniah¹². Héi¹ dsa² hnio¹ Diú¹³ møa¹² juu¹² juøh¹². Cónh¹jøng² jmáh¹lah juu¹² juøh¹² jøng² báh³ jáih³ hniah¹², ju³lah ca¹løa¹ quiah¹² hlai³ Jonás, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². 40Di³ ca¹hí¹ Jonás niúh¹ togh¹² jáh² juanh¹² tiogh³ jmø³ŋih¹³. Ca¹hí¹dsa hnøa¹² jmai³, hnøa¹² neng¹². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lé² quianh¹³ jní², dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Hú¹³jni niúh¹ huø¹ hnøa¹² jmai³, hnøa¹² neng¹² calah. 41Jøng² tógh¹ dsa² mi³chian² jøa³juøi² Níneve jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² cuúh¹dsa hniah¹² dsag³. Di³ ca¹jéinh¹ báh³ dsǿa¹² dsa² mi³chian² ja³jøng² jmai³ ca¹hǿ² hlai³ Jonás jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² dsa² juanh¹² báh³ jní² cónh¹ jín³ hlai³ Jonás. 42Jø¹² bíh³ núng¹ hio¹³ rai¹³ mi³chian² huø¹ ta¹lah¹sur jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Cuúh¹ hio¹³ hniah¹² dsag³. Di³ uǿin² hlaih¹³ ca¹já¹ hio¹³ héi² hi² nang¹dsa jǿg³ ma¹dsio¹² ma²ŋi¹² hlai³ rai¹³ Salomón. Jøng² dsa² juanh¹² báh³ jní² cónh¹ jín³ hlai³ rai¹³ Salomón. 43’Na³ma²ca¹u¹hái¹ cøng² jmi²dsí² hlaih¹³ hi² mi³quin¹² dsa², jøng² ŋó¹² jmi²dsí² juu¹² ja³quing² hi² hnangh¹² jmi²dsí² cøng² ja³li¹jŋi¹. Tsa¹dsóh² jmi²dsí² ja³jøng². 44Jøng² lë́² jmi²dsí²: “Neh¹³jni juu¹² ja³mi³guø³jni.” Jøng² na³ma²ca¹dsiánh¹ jmi²dsí² ja³tsenh¹³ dsa² mi³quin¹², jái¹ jmi²dsí² ma²lǿa¹² dsǿa¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² cøng² hniú¹² ha¹chian² dsa² chian², hniú¹² ma²rø²hieh¹³ dsi²néi², hniú¹² jní² dsio¹. 45Jøng² dság¹ jmi²dsí². Dsø¹tei¹ jmi²dsí² guio¹ jmi²dsí² hlaih¹³ hi³méh¹ cónh¹ jín³ hŋiah¹² jmi²dsí². Jøng² dsa¹tiogh¹² jmi²dsí² cu²dsie¹² quiah¹² dsa² mi³quin¹² lah¹jiá¹². Jøng² ué² hi³méh¹ lé² quiah¹² dsa² ca¹lah¹cónh¹ hi² mi³løá¹³ lah¹jiá¹². Lah¹jøng² báh³ lénh² hniah¹², dsa² hlanh³ chian² na¹ ―ca¹juúh² Jesús. 46Ma²heh¹² Jesús dsa² jue¹² jǿg³, mi³ca¹dsi¹lé² mi³chiég³dsa quianh¹³ roh¹³dsa. Ca¹túgh²dsa ja³dsi¹². Hniu¹dsa mi³dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ Jesús. 47Jøng² ca¹juúh² jan² dsa², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tiogh³ mi³chiégh²hning quianh¹³ rúh²hning ja³dsi¹². Hniu¹dsa dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ hnéng¹ ―ca¹juúh²dsa. 48Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² ca¹juúh² jǿg³ jøng²: ―¿Hein² dsa² lán¹² mi³chie¹jni lah¹quianh¹³ roh¹²jni? ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹hë́² Jesús gug² ja³tiogh³ dsa² quianh³dsa. Ca¹juúh²dsa. ―Dsa² ná¹² báh³ dsa² lán¹² mi³chie¹jni ca¹lah¹quianh¹³ roh¹²jni. 50Di³ dsa² héi² báh³ dsa² lán¹² lah¹dsóh² roh¹²jni quianh¹³ mi³chie¹jni, dsa² mi²ti¹ jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹ ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\