SAN MATEO 11

1Mi³ca¹jŋi¹ ca¹heh¹ Jesús dsa² guia¹tón² jǿg³, ca¹ŋó¹dsa hi² he¹dsa jǿg³, hi² téng²dsa jǿg³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³tén¹² Galilea. 2Jøng² ma²hiúg³ Juan hni¹ŋí³, dsa² mi³chiog¹² dsa² jmøi². Ja³jøng² ca¹nǿng²dsa ha²lah ma²jmo¹² Cristo. Jøng² ca¹tse¹dsa ca²dsiog³ dsa² quianh¹³dsa ja³hiúg³ Jesús. 3Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² quianh¹³ Juan, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Hning³ dsa² lanh¹² dsa² héi², dsa² ji¹liag¹³ jnieh³, ho¹ ju³ jií¹ dsa² siáh²? ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Gu³tseih³ hniah¹² Juan he² hi² ma²na²jaih³ hniah¹² quianh¹³ he² hi² ma²na²nengh¹² hniah¹². 5Ma²jniuh¹² dsa² mi³teg³. Ma²ŋi²nio³ dsa² tsa¹mi³lé² ŋi¹nio¹. Ma²ca¹hlú² dsa² mi³lán¹³ hmih¹² tsa¹jŋi¹². Ma²niuh³ dsa² mi³guai³. Ma²ca¹jinh³ dsa² ma²ca¹dsan¹. Chi² báh³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² ti²ŋié². 6Hioh¹² jenh¹² dsa² tsa¹lë́² ué² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 7Mi³ca¹ŋi¹lia¹ dsa² quianh¹³ Juan, ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ quiah¹² Juan. Ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹² tiogh³. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² hi² lë́h² hniah¹² hi² jáih³ hniah¹² mi³ca¹ŋi¹janh³ hniah¹² Juan juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³? ¿Lán¹³dsa dsa² ton¹ jǿg³ neng¹² dsǿa¹², ju³lah løa¹² hma² ta² cán² dsí²? Ha¹chi² lán¹²dsa lah¹jøng². 8¿Ha²lah lán¹²dsa jøng²? ¿Quieih¹³dsa hmøah¹² jláh³? Ha¹chi². Ja³guǿ¹² rai¹³, ja³jláh³ báh³ tiogh³ dsa² ti³quieih¹² hmøah¹² jláh³. 9¿He² løa¹ ma²ca¹ŋieh³ hniah¹² ja³hiúg³ Juan? ¿Tsa³ca¹janh³ hniah¹² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³? Dsa² lah¹héi² báh³ ca¹janh³ hniah¹². Dsa² juanh¹² hi³méh¹ lán¹² Juan cónh¹ jín³ dsa² siáh² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 10Juan báh³ ca¹hia¹dsa quianh¹³ jǿg³ la², jǿg³ rø²juúh² si², hi² ca¹tsáih¹ Diú¹³ jong¹²dsa: Tsë́³jni tsih² høh³ quian¹jni ni³jiá¹ cónh¹ jín³ hning², dsa² jmo¹ ju²jŋia¹³ juu¹² ja³ŋǿh³hning, rø²juúh² si². 11Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ chian², ju³lah dsa² juanh¹² jín³ cónh¹ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Cónh¹jøng² lǿa¹² ju³ hein² dsa² lán¹² dsa² meh² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, dsa² héi² báh³ lán¹² dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ ja³lán¹² Juan ni³ jmøi¹guǿi¹ la². 12’Ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³ca¹guøn¹ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi², ca¹lah¹jín³ na¹, jue¹² dsa² mi³hniu¹ dsa¹tiogh¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Quianh¹³ ca¹lah¹tiog¹³ jmo¹²dsa hi² dsa¹tiogh¹²dsa ja³jøng². 13Jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ma²rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Moisés quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹guøn¹ Juan. 14Chi²júh² hniah¹² hnøngh² héh² jǿg³, hlai³ Elías héi² báh³ lán¹² Juan, dsa² rø²juúh² si hi² mi³jiúgh¹. 15Ju³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng¹³dsa. 16’Lah¹la² lán¹² dsa² ma²chian² na¹: Lán¹²dsa ju³lah lán¹² hi²meh² tiogh³ ja³dsi¹² guøh¹². Dsii¹² hi²meh² jǿg³ quianh¹³ roh¹³. Juúh²dsa: 17“Ma²ca¹jmó³ jnieh³ son¹³. Tsa¹ca¹jmoh³ hniah¹² jan³. Ma²ca¹jmó³ jnieh³ hi² chian² jnieh³ jmø³uai¹² calah. Jøng² ha¹chi² ca¹hagh³ hniah¹²,” juúh² hi²meh². 18Lah¹jøng² lanh¹² hniah¹². Di³ tsa¹tøa¹² hoh¹² hniah¹² mi³ca¹guøn¹ Juan. Hliú² rón² ca¹mi¹han¹²dsa hi² tsa¹gøah¹²dsa. Tsa¹ca¹hǿnh²dsa jmøi² hiug¹². Jøng² ca¹juøh³ hniah¹² hi² quin¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³. 19Jøng² ca¹guio¹ jní² calah, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cøh²gøh²jni ca¹lah¹jǿ¹. Jøng² juúh² hniah¹² hi² lán¹² jní² dsa² jlé², dsa² hen¹², dsa² ti³jenh² jní² quianh¹³ dsa² cagh¹² cúg³ juøi² quianh¹³ dsa² ti³re² dsag³, juúh² hniah¹². Di³ léi¹³ ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²lah jmo¹. Di³ hi² dsio¹ báh³ ca¹løa¹ ―ca¹juúh² Jesús. 20Ni³ jøng² ca¹jé² Jesús dsa² tiogh³ jøa³juøi² ja³ca¹jmo¹dsa juu¹² juøh¹² ma¹dsio¹² cónh¹ jín³ ja³siíh³. Di³ tsa¹ca¹jéinh¹ dsǿa¹² dsa² héi². 21Ca¹juúh² Jesús: ―¡He² báh³ ué quiánh² hniah¹², dsa² chianh² jøa³juøi² Corazín quianh¹³ jøa³juøi² Betsaida! Di³ cu¹ŋieih¹³ mi³mi¹dsian¹² dsǿa¹² dsa² chian² jøa³juøi² Tiro quianh¹³ jøa³juøi² Sidón. Cu¹ŋieih¹³ mi³jéinh¹ dsǿa¹²dsa dsag³ hi² mi³jmo¹²dsa, ju³ jøng² ca¹løa¹ juu¹² juøh¹² ja³tiogh³dsa ju³lah lǿa¹² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹jni ja³tiogh³ hniah¹². 22Hiug¹² hi² tsa¹ué² lé² quiah¹² dsa² chian² Tiro quianh¹³ Sidón cónh¹ jín³ hniah¹² na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 23Jø¹² bíh³ hniah¹², dsa² chianh² jøa³juøi² Capernaum, lë́h² hniah¹² hi² quienh¹² hniah¹² ma¹dsio¹² ju³lah quien¹² dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. Di³ juu¹² guio¹juǿi¹ báh³ dsiánh¹ Diú¹³ hniah¹². Ju³ jøng² ca¹løa¹ juu¹² juøh¹² jøa³juøi² Sodoma ju³lah ca¹jmo¹jni ja³tiogh³ hniah¹², mi³jeính¹ báh³ dsǿa¹² dsa² tiogh³ ja³jøng². Mi³jøng² ha¹chi² mi³hén² Diú¹³ ja³jøng². Mi³neng¹² báh³ juøi² jøng² ca¹lah¹jin³ na¹. 24Hiug¹² jín³ tsa¹ué² lé² quiah¹² dsa² mi³chian² Sodoma cónh¹ jín³ hniah¹², dsa² chian² Capernaum, na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² Jesús. 25Jmai³ jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹hlanh¹dsa Diú¹³: ―Di³hmah³hning, Tiá³, hning² dsa² lanh¹² Juu¹³ dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Di³ ma²ca¹jmoh³hning hi² tsa¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Ma²ca¹heh³hning dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹², dsa² lán¹² ju³lah lán¹² guing². Ma²ca¹heh³hning jǿg³ quieg¹jni. 26Lah¹jøng² ca¹lø¹hiúg¹ hoh¹²hning, Tiá³. 27’Ju²gug¹jni ma²ca¹dsii¹ ti³ŋieh¹jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² quiah¹²dsa. Ca¹lah¹jin³ hein² dsa² tsa¹cue¹² jní² ju³lah cue¹² ti³ŋieh¹jni. Jø¹² bíh³ ca¹lah¹jin³ hein² dsa² tsa¹cue¹² ti³ŋieh¹jni. Jan² jní² báh³ dsa² cué¹² ti³ŋieh¹jni, quianh¹³ dsa² hno¹jni hé¹³jni. 28’Ji¹noh¹² hniah¹² quianh¹³ jní², ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² ca¹húh¹ hoh¹², dsa² mi³quinh³ mai³¹ quiah¹² dsa² hóg¹. Mi³jøng² cuø³jni ja³jah¹ hoh¹² hniah¹². 29Jmáh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Mi³tanh¹³ hniah¹² jǿg³. Di³ lán¹²jni dsa² juanh¹² dsǿa¹², dsa² huø³ dsǿa¹². Jøng² jinh¹ hoh¹² hniah¹². 30Ha¹chi² ué² héh¹ jmo¹³jni quianh¹³ hniah¹². Lé² báh³ mi³tih³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\