SAN MATEO 10

1Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón², dsa² quián¹²dsa. Jøng² ca¹cuúh¹ Jesús dsa² héi² bí² hi² huø¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³, hi² mi¹hliú²dsa dsa² ti³dsoh¹ ca¹lah¹he² ni³ dsag³ quianh¹³ ca¹lah¹he² ni³ jmø³uai¹². 2Lah¹la² báh³ tsen² dsa² guia¹tón², dsa² ca¹lán¹ dsa² høh³ quián¹²dsa: Dsa² lah¹ni³ tsen² Simón, dsa² ca¹quian¹dsa Pedro, quianh¹³ roh¹³dsa Andrés. Jacobo, quianh¹³ roh¹³dsa Juan, ja³ŋiúh³ Zebedeo ta³og¹. 3Felipe quianh¹³ Bartolomé. Tomás quianh¹³ Mateo, dsa² mi³cagh¹² cúg³ juøi². Jacobo, ja³ŋiúh³ Alfeo, quianh¹³ Tadeo. 4Simón, dsa² cananista, quianh¹³ Judas Iscariote, dsa² ca¹hnë¹ Jesús jmai³ chi³quë́¹. 5Jøng² lah¹la² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² guia¹tón² niúh¹ jín³ hi² ca¹tsei¹dsa: ―Tsa¹gu³noh¹² hniah¹² ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Tsa¹gu³noh¹² hniah¹² ja³tén¹² Samaria. 6Cónh¹jøng² gu³noh¹² hniah¹² ja³tiogh³ dsa² israel, dsa² lán¹² ju³lah lán¹² jah¹chih² ma²ca¹ŋi¹cógh². 7Gu³hǿh¹ hniah¹² jǿg³ hi² ja¹quien¹³ jií¹ jmai³ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. 8Mi³hliúh³ hniah¹² dsa² dsoh³. Gu³tiángh² hniah¹² jmi²dsí² hi² hiog¹ dsa² ma²rø²jon¹². Mi³hliúh³ hniah¹² dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹². Gu³huøh³ hniah¹² jmi²dsí² hlaih¹³. La³ca¹ŋëh¹² báh³ hniah¹² bí² jmóh³ hniah¹² lah¹jøng². Hi² jøng² tsa¹gu³quinh³ hniah¹² hliah¹³ hniah¹². 9’Tsa¹gu³noh¹² hniah¹² quinh³ hniah¹² cog³, ju³lah cog³teg² cog³niáng¹³, ju³lah ŋi³néng². 10Tsa¹cánh³ mu²ra³ quiah¹² dsi²juu¹². Tsa¹cánh³ hniah¹² ma¹ton¹ tsǿinh² hniah¹². Tsa¹cánh³ hniah¹² løg² dsǿ² taih³ hniah¹². Tsa¹jmáh³ hniah¹² hma²hø¹³. Di³ tiog¹³ báh³ li¹hmah¹³ quiánh² hniah¹², hi² hniuh¹² dsi²juu¹², ja³jmóh³ hniah¹² ta³. 11’Ju³ná³ ma²ca¹dsi¹noh¹² hniah¹² cøng² jøa³juøi² ho¹ ju³ cøng² rancho, ja³jøng² gu³hniah¹³ hniah¹² dsa² jmo¹ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Jøng² janh³ hniah¹² ja³quiah¹³ dsa² héi² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³gu³noh¹² hniah¹² juøi² siíh². 12Jøng² jǿg³ dsio¹ cuøh¹³ hniah¹² dsa² hniu³ ja³túgh³ hniah¹² dsi²néi². 13Ju³ná³ ca¹mi¹dsiog¹ dsa² hniu³ quianh¹³ hniah¹², jøng² mǿh³ hniah¹² hi² jmo¹ Diú¹³ huø³ dsǿa¹² ja³cog²dsa. Ju²ná³ tsa¹ca¹mi¹dsiog¹dsa quianh¹³ hniah¹², jøng² tsa¹mǿh³ hniah¹² hi² jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ quiah¹²dsa. 14Jøng² ha² ja³tsa¹hie¹dsa hniah¹², ho¹ ju³ tsa¹nang¹dsa jǿg³ quiánh² hniah¹², hueh¹² hniah¹² ja³jøng². Jøng² quiah¹³ hniah¹² hleg² ti³quin¹² joh¹³taih¹ hniah¹², hi² jmóh³ hniah¹² tsa¹jeh¹³ hniah¹². 15Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Hiug¹² jín³ hi² cuúh¹ Diú¹³ dsa² chian² juøi² jøng² ju²lih¹³ dsøa¹², ca¹lah¹cónh¹ jín³ jmø³uai¹² cuúh¹ Diú¹³ dsa² hlanh³ mi³tiogh³ Sodoma quianh¹³ Gomorra ma²lǿih², na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 16’¡Jai³lah! Tsë́²jni hniah¹² ju³lah jan² dsa² tse² jah¹chih² jøa³ ja³tiogh³ dsøi²núng³. Jøng² mi³lih¹³ hniah¹² hoh¹², ju³lah jmo¹² møh². Cónh¹jøng² jmóh³ hniah¹² huø³ hoh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² jug² bøa¹². 17Jmóh³ hniah¹² hí³. Di³ li¹chian² dsa² dsø¹jiag¹² ni³ dsa² ta³. Bá²dsa hniah¹² dsi²néi² guøh¹² quiah¹² dsa² judío. 18Jø¹² bíh³ hnë¹dsa hniah¹² ja³ta¹ni¹ dsa² ta³ quianh¹³ rai¹³, huu¹³ quieg¹ jní². Mi³jøng² héh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni ja³ta¹ni¹ dsa² canh¹³ héi² quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío. 19Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² ha²lah hløah¹³ hniah¹² ja³cua¹dsa hniah¹² ni³ dsa² ta³. Diú¹³ báh³ cuø¹ jǿg³ ha²lah juúh³ hniah¹² jmai³ jøng². 20A¹jáng¹ jǿg³ quiánh² guiogh¹³ hniah¹² hi² hløah¹³ hniah¹² jmai³ jøng². Jǿg³ he¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Jmi² jniang³ juúh³ hniah¹² jmai³ jøng². 21’Jøng² li¹chian² dsa² jë́h² roh¹³, hi² jón²dsa. Jë́h² ti³jmi²dsa guing² quián¹²dsa. Tá¹ báh³ guing² quianh¹³ chiég³ jmi² guing². Mi¹dsiag¹² báh³ dsa². 22Li¹hian³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hniah¹² huu¹³ quieg¹ jní². Jøng² liúg² báh³ dsa² ca¹mi¹tián² dsǿa¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³dsián¹ jmøi¹guǿi¹. 23Ju³ná³ jmóh² dsa² chian² cøng² juøi² hniah¹², cuøinh¹³ hniah¹² juøi² siíh². Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹²: Guiogh¹³ báh³ jní² niúh¹ jín³ hi² gu³noh¹² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³tiogh³ dsa² israel. 24’Ha¹chi² lán¹² dsa² mi²tan¹² jǿg³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ tøa¹² quián¹²dsa. Ca¹lah¹jin³ hein² dsa² jmo¹² ta³ tsa¹juanh¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ jín³ juu³dsa. 25Tiúh¹ báh³ cónh¹ hi² lén² dsa² mi²tan¹² jǿg³ ju³lah lán¹² tøa¹² quián¹²dsa. Tiúh¹ báh³ cónh¹ lén² dsa² jmo¹² ta³ ju³lah lán¹² juu¹³ ta³. Ca¹tǿh¹ dsa² hiag¹³ jní² Beelzebúl, jní² dsa² lán¹² juuh² hniah¹². Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ jǿg³ hlaih¹³ chi³hia¹dsa hniah¹², dsa² lanh¹² dsa² quian¹jni. 26’Hi² jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹ quiah¹² dsa² jue¹². Li¹léi¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ chi³jnøa¹². Dsiég¹³ jmai³ ja³jní¹ jǿg³ rø²hma¹. 27Jǿg³ hi² juǿi²jni hniah¹² ja³tsa¹jní², jǿg³ jøng² juúh³ hniah¹² calah ja³nang¹ dsa². Jǿg³ juǿi²jni hniah¹² ja³cu³guiag¹³ jniang³, jǿg³ jøng² juúh³ hniah¹² ta³cøng² juøi². 28Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², dsa² tiúh¹ jŋëh¹ jmáh¹lah jmø²ŋǿ¹². Di³ tsa¹lé² jŋëh¹dsa jmi²dsí² quiánh² hniah¹². Cónh¹jøng² jmóh³ hniah¹² hi² ganh¹ hniah¹² Diú¹³, dsa² tiúh¹ hén² jmø²ŋǿa¹² cu¹dsie¹² quianh¹³ jmi²dsí² quiánh² hniah¹² guio¹juǿi¹. 29’Jmáh¹ ma¹guie¹ ŋi³néng² cán²dsa og¹ tan¹² píh³. Cónh¹jøng² ca¹lah¹jin³ hein² jáh² héi² tsa¹tiáh¹ huø¹ ju³ná³ tsa¹ca¹cuø¹ Jmi² jniang³ jǿg³. 30Ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²cónh¹ hmëh¹² jŋiu² ti³dsøa¹² dseih¹² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². 31Hi² jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹. Di³ hiug¹² jín³ hi² quien¹² hniah¹² cónh¹ jín³ jue¹² tan¹² píh³. 32’Ju³ná³ hein² dsa² ca¹mi¹quianh¹³ jní² ja³ta¹ni¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa, dsa² héi² mi³quianh¹³ jní² ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 33Jø¹² bíh³ ju³ná³ hein² dsa² tsa¹ca¹mi¹jní² lah¹jøng² ja³ta¹ni¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa, dsa² héi² tsa¹mi³quianh¹³ jní² ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 34’Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² ca¹guio¹jni hi² niu¹ tei³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹guio¹jni hi² túgh³ hniah¹² ma¹quién¹. 35Ca¹guio¹jni hi² jmo¹³jni túgh³ dsa² ma¹quién¹, ja³ŋiúh³dsa quianh¹³ ti³jmi²dsa, ja³mái¹³dsa quianh¹³ mi³chiég³dsa, lo¹³dsa quianh¹³ mø²chiég³dsa. 36Ju²rúh² báh³ hniah¹² lé² dsa² hiag¹³ quiánh² hniah¹². 37’Tsa¹ta³té¹³ dsa² héi² lén² dsa² quian¹jni, ju³lah dsa² hnio¹ jmi² chiég³ cónh¹ jín³ hi² hniang¹dsa jní². Tsa¹ta³té¹³ dsa² héi² lén² dsa² quian¹jni, ju³lah dsa² hnio¹ ja³ŋiúh³ ja³mái¹³ cónh¹ jín³ hi² hniang¹dsa jní². 38Tsa¹ta³té¹³ dsa² héi² lén² dsa² quian¹jni, ju³lah hein² dsa² tsa¹hiug² dsǿa¹² hie¹dsa jón²dsa huu¹³ hi² ŋøa¹dsa quianh¹³ jní². 39Ha¹chi² mi¹hmah¹³ dsa² héi² ja³cog² Diú¹³ jmøi¹guǿi¹ cøng², ju³lah hein² dsa² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ ha²lah gú¹dsa dsio¹ jmøi¹guǿi¹ la². Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² jón² huu¹³ quieg¹jni li¹chian² dsa² héi² ja³dsio¹. 40’Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hieh² hniah¹², ca¹hiei¹ dsa² héi² jní² calah. Jø¹² bíh³ ju³ná³ hein² dsa² ca¹hiei¹ jní², dsa² héi² ca¹hie¹ Juu¹³ jniang³, dsa² ca¹tsei¹ jní². 41Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hie¹ jan² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ni³ huu¹³ hi² lán¹²dsa dsa² hǿ² jǿg³, cøng² ni³ mi¹hmah¹³ dsa² héi² ju³lah mi¹hmah¹³ dsa² hǿ² jǿg³. Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hie¹ jan² dsa² jmo¹² hi² hniu¹ Diú¹³ ni³ huu¹³ hi² jmo¹²dsa lah¹jøng², cøng² ni³ mi¹hmah¹³ dsa² ca¹hiei¹ héi² ju³lah mi¹hmah¹³ dsa² ca¹jmo¹ hi² hniu¹ Diú¹³. 42Ju³ná³ hein² dsa² ca¹cuø¹ cøng² cuøh³ jmøi² guúh² quiah¹² jan² dsa² meh² quian¹ jní², ni³ huu¹³ hi² lán¹² dsa² meh² dsa² quian¹ jní², lah¹dsóh² mi¹hmah¹³ dsa² héi² ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\