SAN MARCOS 9

1Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² dsiánh¹ ca²dsiogh³ hniah¹² tiogh³ ja³la² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹jaih³ hniah¹² ma²já¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ quianh¹³ hi² tiog¹³. 2Ja³jŋiéng² jmai³ jøng² ca¹jian¹ Jesús Pedro quianh¹³ Jacobo quianh¹³ Juan. Ca¹jiag¹dsa cøng² máh² ŋieing¹² ja³cu³guiog¹³dsa. Jøng² ca¹løa¹ ti³tsë́¹³ quiah¹² Jesús ja³ta¹ni¹ dsa² héi². 3Ca¹løa¹ sih¹² tsǿnh³dsa. Teg² hlaih¹³ ca¹løa¹ ca¹lah¹cónh¹ hi² tsa¹lé² jmo¹dsa teg² ni³ guøh³ ni³ huø¹ la² hi² rang¹²dsa. 4Jøng² ca¹jnia¹ hlai³ Elías quianh¹³ hlai³ Moisés. Ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ quianh¹³ Jesús. 5Jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Dsio¹ báh³ ma²tiagh³ jniang³ ja³la², Tøa¹². Ju³jmó³ jnieh³ hnøa¹² hio¹²: Cøng² quiánh² hning², cøng² quiah¹² hlai³ Moisés, cøng² quiah¹² hlai³ Elías ―ca¹juúh²dsa. 6Goh¹² hlaih¹³ Pedro quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. Hi² jøng² ca¹juúh²dsa lah¹jøng². Di³ tsa¹ŋi¹²dsa he² jǿg³ juúh²dsa. 7Jøng² ca¹jlá¹dsa cøng² jneng¹². Jøa³jneng¹² jøng² ca¹hløah¹ Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Jesús lang¹² báh³ jon¹²jni. ¡Neng² jǿg³ quiah¹²dsa! ―ca¹juúh² Diú¹³. 8Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jái¹ Pedro quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa lah¹jin² lah¹lǿih¹. Ha¹chian² dsa² ma¹chian² quianh¹³ Jesús, ju³lah dsa² hóg¹ héi². Jan² Jesús ma²tsenh¹². 9Jøng² ja³siog²dsa máh², ca¹jmo¹ Jesús héh¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chian² dsa² gu³tseih³ hniah¹² jin³ hein² hi² ma²na²jaih³ hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹hiog¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 10Hi² jøng² ha¹chi² jǿg³ ca¹jmo¹dsa. Di³ tiog¹³ báh³ høa¹² dsǿa¹²dsa he² jǿg³ jøng² hi² hiog¹ Jesús. 11Jøng² ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ juúh² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ hi² hniuh¹² jiúgh² hlai³ Elías ni³jiá¹ cónh¹ jín³ dsa² lég² jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² jiúgh² báh³ Elías ni³jiá¹. Mi¹rø¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹. Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³ ja³cog² jní², dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹²: Hi² hniuh¹² can³jni ma¹dsio¹² jmø³uai¹². Di³ tsa¹jei¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jní², rø²juúh² si². 13Di³ lah¹la² juǿi²jni hniah¹²: Ma²ca¹guǿnh¹ báh³ hlai³ Elías. Jøng² ca¹jmógh² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³neng¹² dsǿa¹²dsa, ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³ ja³cog²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 14Jøng² ca¹jë́²dsa dsa² jue¹² tiogh³ mi³ca¹dsi¹lé²dsa calah ja³tiogh³ dsa² quián¹² Jesús. Ma²dsii¹² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ jǿg³ quianh¹³ dsa² quián¹²dsa. 15Jøng² ca¹lø¹dsogh¹² dsǿa¹² dsa² jue¹² mi³ca¹jái¹dsa ma²já¹² Jesús. Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹². Ca¹haih²dsa Jesús jǿg³. 16Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹²dsa: ―¿He² jǿg³ dsiih² hniah¹² quianh¹³ dsa² ná¹²? ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹ŋai¹ jan² dsa² quianh¹³ dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa: ―Jní² ma²na²u¹jian¹ tsih² quian¹jni ja³cogh²hning. Di³ quin¹²tsih jmi²dsí² hlaih¹³ jmo¹² hi² tsa¹lé² hløah¹tsih. 18Jøng² lǿ² hi² jmo¹² jmi²dsí² hi² dsø²hë¹²tsih. Jøng² hii² jan¹² hag³tsih. Cøgh²tsih jan³. Lø²huah²tsih. Jøng² ma²na²juǿi²jni dsa² quiánh²hning hi² mi³dsi¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³. Di³ ha¹chi² ca¹tiúh¹dsa ―ca¹juúh² dsa² héi². 19Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡He³ lah¹hiug¹²! ¿Ha²cónh¹ jmai³ hniuh¹² hú¹³jni hi² mi³dsian¹³jni dsøa¹ quianh¹³ hniah¹², hniah¹² dsa² tsa¹héh² jǿg³? ¡Ŋi³jian¹²tsih ja³la²! ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹ŋi³jian³dsa tsih². Jøng² mi³ca¹jë́² jmi²dsí² hlaih¹³ Jesús, ta³lah¹ca¹ŋi¹hë¹²tsih huø¹. Ca¹bø² ca¹lë́h²tsih. Ca¹hii² jan¹² hag³tsih. 21Jøng² ca¹ŋǿh¹ Jesús ti³jmi²tsih. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²cónh¹ jmai³ ma²ni³ŋó¹³ jinh¹²tsih lah¹ná¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² ti³jmi²tsih: ―Cónh¹ jmai³ meh² báh³ tsih². 22Jøng² hliú² rón² ma²ca¹tiáng² jmi²dsí² hlaih¹³ dsi²si² dsi²jmøi², hi² hniu¹ jmi²dsí² hi² dsø¹hén²tsih. Jøng² ju³dsi³ŋiú³ hoh¹²hning jnieh³ chi²júh² chi² hi² li¹jmóh³hning mih². Mi³hag³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa ti³jmi²tsih: ―¡Chi²júh² chi² hi² li¹jmo³jni liáh³! ¡Ca¹lah¹jǿ¹ báh³ lé² ja³cog² dsa² hé² jǿg³! ―ca¹juúh²dsa. 24Dsø¹juu¹² jøng² ca¹juúh² ti³jmi²tsih tí² hlaih¹³: ―¡Hé² báh³ jní² jǿg³! ¡Mi³hag³ jní²! Mi³jøng² hé²jni cu²rø² ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ Jesús hi² ma²hniu¹ togh¹ dsa² jue¹², ca¹jé²dsa jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹juúh²dsa: ―¡Jmi²dsí² cag³, jmi²dsí² guai³, hning² juǿi²jni, jú¹² quiah¹² dsa² ná¹²! ¡Jøng² tsa¹ma¹huh¹³hning quiah¹²dsa! ―ca¹juúh² Jesús. 26Jøng² ca¹ho¹ tí² jmi²dsí². Ca¹jmo¹ jmi²dsí² hi² ca¹bø² ca¹lë́h²tsih ca¹lah¹ca¹u¹hái¹ jmi²dsí². Jøng² ca¹quieg²tsih tei³ ju³lah ron¹² hlai³. Mi³jøng² jue¹² dsa² ca¹juúh²: ―Ma²jon¹³ báh³ tsih² ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹chính² Jesús gug²tsih. Ca¹chiag¹dsa. Jøng² ca¹nung²tsih. 28Jøng² mi³ca¹hí¹ Jesús dsi²néi², ca¹ŋai¹ dsa² quianh³dsa tø¹cøg¹². Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ tsa¹ca¹tiúh¹ jnieh³ dsí³ jnieh³ jmi²dsí² hlaih¹³ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jmáh¹lah hi² hlanh¹³ jniang³ Diú¹³ báh³ jmo¹ hi² u¹hái¹ jmi²dsí² lah¹jøng² ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa calah. Ca¹tsø³jue¹³dsa ja³tén¹² huø¹ Galilea. Tsa¹hniu¹ Jesús li¹ŋi¹² dsa² jue¹². 31Di³ ma²heh¹²dsa dsa² quián¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Jainh¹dsa jní² quiah¹² dsa² jŋaih¹ jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guøí¹ jianh¹² hniah¹². Jøng² ma²hnøa¹² jmai³ ca¹jŋaih¹dsa, jøng² hiog¹jni ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² tsa¹ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² quián¹²dsa. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹ŋai¹dsa. Di³ hi² goh¹²dsa. 33Jøng² ca¹dsi¹lia¹dsa calah jøa³juøi² Capernaum. Mi³ma²tiogh³dsa dsi²néi² jøng², ca¹ŋai¹ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² jǿg³ mi³dsiih² hniah¹² dsi²juu¹²? ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² tei³ ca¹túgh² dsa² quián¹²dsa. Di³ mi³dsii¹²dsa jǿg³ hein² dsa² quianh¹³dsa lán¹² dsa² juanh¹². 35Jøng² ca¹guú² Jesús. Ca¹tǿh¹dsa dsa² guia¹tón². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² hniu¹ cán² ni³, jøng² dsio¹ dság¹ dsa² héi² ja³ca¹tóh² jø², dsio¹ mi¹ti¹dsa ni³ ca¹lah¹já¹dsa. 36Jøng² ca¹tsenh¹ Jesús jan² guing² jøa³ ja³tiogh³ dsa² quián¹²dsa. Jøng² mi³ca¹chiánh² Jesús guing², ca¹juúh²dsa: 37―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hie¹ jan² guing² lah¹lang¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní², jøng² ca¹hiei¹dsa jní² calah. Jøng² ju³ná³ hein² dsa² héi² ca¹hiei¹ jní², a¹jáng¹ ju³ jan² jní² ca¹hiei¹dsa, hi² ca¹hie¹dsa calah dsa² ca¹tsei¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², ca¹ne¹³ jnieh³ jan² dsa² huø¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² dsoh³, hi² chi³hia¹²dsa hning². Jøng² ca¹tséih³ jnieh³ dsa² hi² tsa¹ma¹jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ tsa¹ŋøa¹²dsa quianh¹³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹cuúh³ hniah¹² jǿg³ hi² jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ ha¹chian² dsa² ma¹lé² juúh² jǿg³ hlaih¹³ quieg¹ jní², ju³ná³ ma²ca¹jmo¹dsa juu¹² juøh¹² quianh¹³ jmai¹jni. 40Di³ dsa² quianh¹³ báh³ jniang³ ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hiag¹³. 41Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² ca¹cuúh¹ hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ cøng² cuøh³ jmøi² guúh² ni³ huu¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Cristo, lah¹dsóh² mi¹hmah¹³ báh³ dsa² héi² ja³cog² Diú¹³. 42’Ué² lé² quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹jmo¹ ca¹tánh² jan² guing² lah¹lang¹² dsag³, ju³lah guing² hé² jǿg³ quieg¹ jní². Dsio¹ hi³méh¹ mi³lé² quiah¹² dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng² ju³ jøng² ca¹tiág²dsa jmø³ŋih¹³ hi² rø²quiein¹² cøng² to² juøh¹² lag³dsa. 43Jøng² ju³ná³ ca¹jmo¹ gug²hning hi² ca¹tánh²hning dsag³, dsio¹ quiúh³hning. 44Di³ hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsianh¹³hning ŋi¹juǿi¹ hi² bong¹³ gugh²hning, cónh¹ jín³ hi² dsianh¹³hning guio¹juǿi¹ dsi²si² tsa¹øg² hi² ti³dsøa¹³ ta³ton¹ gugh²hning. 45Jøng² ju³ná³ ca¹jmo¹ taih³hning hi² ca¹tánh²hning dsag³, dsio¹ quiúh³hning. 46Di³ hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsianh¹³hning ŋi¹juǿi¹ hi² lanh¹²hning dsa² guinh³, cónh¹ jín³ hi² dsianh¹³hning guio¹juǿi¹ hi² ti³dsøa¹³ ta³ton¹ taih³hning. 47Jøng² ju³ná³ ca¹jmo¹ mø³neih³hning ca¹tánh²hning dsag³, dsio¹ dsíh³hning. Di³ hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsianh¹³hning ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ quianh¹³ cøng² mǿi² mø³neih³hning, cónh¹ jín³ hi² dsianh¹³hning guio¹juǿi¹ hi² tioh¹³ ta³ton¹ mø³neih³hning, 48ja³tsa¹dsan² jah³ quiah¹²dsa, ja³tsa¹øg² si² dsíg². 49Di³ dsi²si² báh³ quíg¹dsa dsǿg³, ju³lah hein² dsa² ca¹tánh² ja³jøng². 50’Dsio¹ báh³ ŋi³. Di³ ha¹chi² ma¹lé² li¹ŋih³ ŋi³, ju³ná³ ca¹løa¹ tsa¹ŋih³. Hi² jøng² huø³ jmóh³ hniah¹² hoh¹². Mi³jøng² túgh² hniah¹² tei³ quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\