SAN MARCOS 7

1Jøng² ca¹túgh² dsa² fariseo quianh¹³ ca²dsiog³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² chian² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹túgh²dsa ja³tsenh¹³ Jesús. 2Jøng² ca¹jái¹ dsa² héi² hi² gøah¹² ca²dsiog³ dsa² quianh³ Jesús hi² tsa¹ti³jai¹ gug²dsa, hi² tsa¹rø²jŋǿi³. 3(Di³ tsa¹gǿh¹ dsa² fariseo, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² judío, ju³ná³ tsa¹ni³tih¹³dsa rang¹dsa gug²dsa cu²rø², ju³lah lǿa¹² mai³¹ ca¹já¹ quiah¹² dsa² hóg¹ quián¹²dsa. 4Jøng² ha¹chi² gǿh¹dsa mi³na²u³ŋie¹dsa jøa³hmah³, ju³ná³ tsa¹ca¹jmo¹dsa ti³jan¹dsa ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. Jøng² hliú² mai³¹ lah¹jøng² quin¹²dsa, ju³lah ja³rang¹²dsa taza, ja³rang¹²dsa dsøg³, ja³rang¹²dsa tøh¹²ŋí³.) 5Jøng² ca¹juúh² dsa² fariseo quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿He² løa¹ tsa¹mi²ti¹ dsa² quianh³hning mai³¹ quiah¹² dsa² hóg¹? Di³ gøah¹²dsa hi² tsa¹ti³jai¹ gug²dsa ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² tø²cah¹ tø²jen¹² báh³ hniah¹². Rø² báh³ ca¹tǿ² jǿg³ ca¹juúh² hlai³ Isaías, mi³ca¹hia¹dsa hniah¹² jǿg³ la², ju³lah lǿa¹² si² quiah¹²dsa: Jǿg³ dsio¹ báh³ tsaih¹²dsa jní², juúh² Diú¹³. Di³ ha¹chi² dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ quieg¹jni. 7Jøng² ha¹chi² quien¹² hi² hlaih¹²dsa jní². Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ he¹²dsa, juúh²dsa. Cónh¹jøng² jǿg³ ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng², rø²juúh² si². 8Di³ tsa¹hnøngh² hniah¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jmáh¹lah mai³¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ chinh³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 9Jøng² ca¹juúh²dsa calah: ―Li³hioh¹³ ma²ca¹tiúh¹ hniah¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² lé² gu³noh¹² hniah¹² jmáh¹lah mai³¹ quiánh² báh³ hniah¹². 10Lah¹la² rø²juúh² lei¹³ quiah¹² Diú¹³: “Ju³mi³juanh¹³ hniah¹² chiegh² ŋieih¹² hniah¹². Ju³jón³ dsa² hløah¹² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² chiég³ jmi²dsa,” rø²juúh² lei¹³. 11Jøng² lah¹la² báh³ juúh² hniah¹²: “Lé² báh³ tsáih¹dsa chiég³ jmi²dsa hi² tsa¹lé² cuø¹dsa hi² mi³cuø¹dsa. Di³ la³ma²ca¹cuúh¹dsa Diú¹³,” juúh² hniah¹². (Corbán bah³ tǿh²dsa hi² ma²ca¹cuúh¹dsa Diú¹³.) 12Jøng² tsa¹cuúh³ hniah¹² jǿg³ hi² mi¹hóg¹³ dsa² héi² chiég³ jmi²dsa, ju³ná³ ca¹tsáih¹dsa lah¹jøng² chiég³ jmi²dsa. 13Hi² jøng² ma²jmo¹² mai³¹ quinh³ hniah¹² hi² tsa¹ma¹quien¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Hliú² hi² lah¹jøng² jmoh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 14Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús calah dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa: ―¡Neng² di³ hniah¹², ca¹lah¹jáh¹ hniah¹²! ¡Quin² hniah¹² hí³! 15Ha¹chi² chi² hi² gǿh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² jmo¹ tsa¹ti³jan¹dsa ja³cog² Diú¹³. Jǿg³ hi² dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa báh³ jmo¹² hi² tsa¹ti³jan¹dsa. 16Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng¹³dsa ―ca¹juúh² Jesús. 17Jøng² ca¹tiúg² Jesús dsa² jue¹². Ca¹ŋáh¹dsa dsi²néi². Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² quianh³dsa he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ ma²na²dsii¹dsa. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Ha²lah dsio¹ tsa¹ŋë́h² hniah¹² calah! Jai³lah. Ha¹chi² tø¹canh¹³dsa ja³cog² Diú¹³, hi² jmo¹ hi² gǿh¹dsa. 19Di³ ha¹chi² dsa¹lé² hi² jøng² juu¹² jmi²dsí² quiah¹²dsa. Dsa¹lé² juu¹² togh¹² báh³ dsa². Hi² tag¹² báh³ dsa² hi² jøng². (Quianh¹³ jǿg³ jøng² ca¹mi¹léi¹³ Jesús hi² lé² quie¹³ jniang³ ca¹lah¹i³ ni³ má¹.) 20Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―Hi² dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jmo¹² hi² tø¹canh¹³dsa dsag³ ja³cog² Diú¹³. 21Di³ niúh¹ tu²dsǿa¹²dsa huøh¹² hi² hlaih¹³ hi² neng¹² dsǿa¹²dsa, he² hi² mi³jmo¹dsa: Ho¹ ju³ dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ hio¹³ tsa¹ma²jenh² gug², ho¹ ju³ hio¹³ ma²jian¹² dsa² siáh², ho¹ ju³ jmo¹dsa høin², ho¹ ju³ jŋëh¹dsa dsa², 22ho¹ ju³ hi² hniu¹dsa hi² chi² quiah¹² dsa², ho¹ ju³ jmo¹dsa hi² ue¹² dsǿa¹²dsa, ho¹ ju³ mi¹gag¹²dsa, ho¹ ju³ lø³hiug¹²dsa, ho¹ ju³ dsih¹²dsa, ho¹ ju³ hlaih¹³ quian¹dsa dsa², ho¹ ju³ lë́²dsa canh¹³dsa guiog¹³dsa, ho¹ ju³ tsa¹juøi² dsǿa¹²dsa. 23Ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ jøng² huøh¹² juu¹² tu²dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² báh³ jmo¹² tø¹canh¹³dsa dsag³ ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 24Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tén¹² jøa³juøi² Tiro quianh¹³ jøa³juøi² Sidón. Ca¹hí¹dsa dsi²néi², hi² tsa¹hniu¹dsa li¹ŋi¹² dsa². Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ ca¹lø¹ŋi¹²dsa. 25Jøng² ca¹lø¹ŋi¹² jan² hio¹³, dsa² chian² jan² ja³mái¹³. Quin¹² ja³mái¹³dsa jmi²dsí² hlaih¹³. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹ŋó¹ hio¹³ héi² juu¹² ja³guǿ¹³ Jesús. Ca¹chi¹jné¹dsa ja³ta¹ni¹ Jesús. 26Dsa² griego báh³ hio¹³ héi², dsa² ca¹lø¹chián¹ Sirofenicia. Ca¹mǿh¹ hio¹³ Jesús chi²júh² dsi¹ Jesús jmi²dsí² hlaih¹³ quin¹² ja³mái¹³dsa. 27Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―Ju³mi³ho³jni dsa² go²jni ni³jiá¹. Tsa¹dsio¹ cang¹dsa má¹ hi² mi³gǿh¹ guing², hi² cuúh¹dsa dsøi² ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹juúh² hio¹³: ―Lǿa¹² báh³ lah¹jøng², Guiuh¹³. Di³ ca¹tǿ² dsøi² báh³ gǿh¹ ti³jneh³ quia¹² ni³ mesa quiah¹² guing² ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsio¹ báh³ ma²na²juúh²hning. Hi² jøng² ma²lé² guǿnh³hning. Di³ ma²na²u¹hái¹ báh³ jmi²dsí² hlaih¹³ mi³quin¹² ja²máih¹hning ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹ŋáh¹ hio¹³. Ca¹dsanh¹²dsa ja³mái¹³dsa, hi¹ rø²quia¹²dsa ni³ jein³. Ma²ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² hlaih¹³. 31Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³tén¹² Tiro. Ca¹tsø³jue¹³dsa ja³tén¹² Sidón quianh¹³ Decápolis. Jøng² ca¹dsiánh¹dsa chiuh³ jmøi² juøh¹² quiah¹² Galilea. 32Ja³jøng² ca¹dsi¹jian¹ dsa² jan² dsa² guai³, dsa² tsa¹lé² hløah¹ cu²rø². Ca¹mǿh¹dsa Jesús hi² quiég¹dsa gug²dsa ni³ quiah¹² dsa² héi². 33Jøng² ca¹jiag¹ Jesús tø¹cøg¹², ja³tsa¹jái¹² dsa² jue¹². Jøng² ca¹tóh² Jesús chi³gug¹dsa tø²guø³ dsa² héi². Ca¹hŋiéng²dsa. Jøng² ca¹láh²dsa tsøh³ dsa² héi². 34Jøng² mi³ca¹jái¹dsa guiuh¹³, ca¹chiog¹dsa dsǿa¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¡Efata! ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa: “¡Ju³ná³!” 35Jøng² ca¹ná² guø³ dsa² héi². Ca¹lái¹ tsøh³dsa. Ma²lé² hløah¹²dsa cu²rø². 36Jøng² hiug¹² ja¹² ca¹juúh² Jesús hi² tsa¹tsáih¹dsa jin³ hein² ha²lah ma²na²løa¹. Di³ ca¹lah¹cónh¹ jǿg³ ca¹juúh² Jesús hi² tsa¹dsii¹dsa, hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² ca¹dsii¹dsa. 37Jøng² dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Ca¹lah¹jǿ¹ báh³ ma²ca¹jmo¹ dsa² ná¹² dsio¹. Ca¹lah¹ca¹tǿ² dsa² guai³ jmo¹²dsa nang¹²dsa. Ca¹tǿ² dsa² cag³ jmo¹²dsa hi² hløah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\