SAN MARCOS 6

1Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ca¹ŋáh¹dsa juu¹² go²dsa. Quianh¹³dsa dsa² quianh³dsa. 2Jøng² ca¹he¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³ guøh¹² jmai³ sa³¹. Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² jue¹², dsa² ca¹nǿng² jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha² tøah¹ ca¹mi¹tan¹² dsa² ná¹² jǿg³ ma¹dsio¹² ma²ŋi¹²dsa? ¿Ha²lah të²dsa jmo¹² juu¹² juøh¹²? 3¿Tsa³lán¹² dsa² ná¹² tøa¹²hmá¹, ja³ŋiúh³ María, dsa² lán¹² roh¹³ Jacobo quianh¹³ José quianh¹³ Judas quianh¹³ Simón? ¿Tsa³tiogh³ mǿ² roh¹³dsa ja³la² jøa³ ja³tiagh³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹lø¹hioh¹dsa quiah¹² Jesús. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² jmo¹² juanh¹² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jmáh¹lah dsa² go²dsa tsa¹jmo¹, quianh¹³ ju³roh¹³dsa, dsa² tiogh³ dsi²néi² ―ca¹juúh²dsa. 5Hi² jøng² tsa¹ca¹løa¹ hi² jmo¹ Jesús juu¹² juøh¹² juøi² go²dsa jøng². Cónh¹ ca¹dsii¹dsa gug²dsa ni³ quiah¹² jan² og¹ dsa² dsoh³. Ca¹mi¹hliú²dsa dsa². 6Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² Jesús ni³ huu¹³ tsa¹hé² dsa² go²dsa jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹he¹ Jesús jǿg³ quiah¹² Diú¹³ juøi² tioh¹³ cøg¹². 7Jøng² ca¹tǿh¹dsa dsa² guia¹tón². Ca¹tse¹dsa ma¹og¹ dsa². Ca¹cuø¹dsa bí² hi² tiá¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³. 8Tsa¹ca¹cuø¹dsa jǿg³ hi² cán²dsa jin³ he² quiah¹² dsi²juu¹². Tsa¹cán²dsa hé¹². Tsa¹cán²dsa mu²ra³. Tsa¹cán²dsa cog³. Jmáh¹lah hma² hø¹³ báh³ chính²dsa. 9Tóh¹dsa løg² ca²jag¹³ tai³dsa. Ha¹chi² cáih¹dsa ton¹ tsǿnh³dsa. 10Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jøng² ha² ja³ca¹cuø¹dsa hniú¹², cøng² hniú¹² jøng² báh³ túgh³ hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³gu³noh¹² hniah¹² juøi² siíh². 11Jøng² ha² ja³tsa¹hie¹dsa hniah¹², ho¹ ju³ tsa¹nang¹dsa jǿg³ quiánh² hniah¹², hueh¹² hniah¹² ja³jøng². Jøng² quiah¹³ hniah¹² hleg² ti³quin¹² joh¹³ taih¹ hniah¹², hi² jmóh³ hniah¹² tsa¹jeh¹³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 12Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² guia¹tón². Ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³ hi² hniuh¹² jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. 13Ca¹huø¹dsa hliú² jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹tsǿng²dsa aceite quiah¹² dsa² dsoh³. Ca¹mi¹hliú²dsa dsa². 14Jøng² ca¹nǿng² rai¹³ Herodes ha²lah ma²jmo¹² Jesús. Di³ ma²ca¹tsø² ca¹ja¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³dsa: ―Ma²ca¹hiog² Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Dsa² héi² báh³ Jesús. Hi² jøng² báh³ lǿ² juu¹² juøh¹² quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca²dsiog³dsa ca¹juúh²: ―Hlai³ Elías báh³ héi² ―ca¹juúh²dsa. Cónh¹ calah dsa² siáh² ca¹juúh²: ―Dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ Jesús. Lán¹²dsa ju³lah mi³lán¹² dsa² mi³hǿ² jǿg³ ma²lǿih² ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² lah¹la² ca¹juúh² Herodes mi³ca¹nǿng²dsa: ―Ma²ca¹hiog² Juan, dsa² ca¹quiúh¹jni lag³. Dsa² héi² báh³ Jesús ―ca¹juúh²dsa. 17Lah¹jøng² ca¹juúh² Herodes. Di³ hŋiah¹² Herodes ma²ca¹tse¹ dsa² ca¹ŋi³chiánh³ Juan. Ca¹tangh¹²dsa hni¹ŋí³. Di³ lah¹la² ma²ca¹løa¹: Ca¹jian¹ Herodes hio¹³ mi³jian¹² Felipe, roh¹³dsa. Herodías mi³tsen² hio¹³. 18Jøng² ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa Herodes: ―Tsa¹lé² janh¹³hning hio¹³ quián¹² rúh²hning ―ca¹juúh² Juan. 19Hi² jøng² ca¹lø¹hian¹³ Herodías Juan. Mi³jŋaih¹dsa. Di³ tsa¹lé². 20Di³ gan¹ Herodes Juan. Ma²ŋi¹² Herodes hi² lán¹² Juan dsa² dsiog¹, dsa² quián¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹tanh¹²dsa Juan hni¹ŋí³, ja³lǿa¹² hí³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹² Herodes ca¹nǿng²dsa jǿg³ juúh² Juan, ta³lah¹chian²dsa ju²hí³ dsøa¹² calah. 21Jøng² ca¹dsóh¹ Herodías mai³¹ ha²lah jón² Juan mi³ca¹jmo¹ Herodes jmai³ ca¹dsóh¹dsa ji²ŋi². Jue¹² dsa² ta³ ca¹túgh² mesa quianh¹³dsa, quianh¹³ juu¹³ hlég², quianh¹³ dsa² canh¹³ chian² huø¹ Galilea. 22Jøng² ca¹hí¹ ja³mái¹³ Herodías ja³tiogh³ dsa² héi². Ca¹jmo¹dsa jan³ ja³ta¹ni¹dsa. Jøng² ca¹tǿ² dsǿa¹² Herodes quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ mesa. Jøng² ca¹juúh² rai¹³, ca¹tsáih¹dsa tsih²mǿ²: ―¡Møa³ he² hi² hnøngh²hing! Jøng² cuø¹³ báh³ jní² ―ca¹juúh²dsa. 23Ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³ hi² lah¹dsóh² cuø¹dsa he² ca¹møa¹ tsih²mǿ², ca¹tǿ² ton¹dsoh¹³ hi² chi² quiah¹²dsa. 24Jøng² ca¹u¹hái¹ tsih²mǿ². Ca¹ŋǿh¹dsa mi³chiég³dsa: ―¿He² hi² dsio¹ møa³jni? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² mi³chiég³tsih: ―Mǿh³hning dsi³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi² ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹ŋó¹ calah tsih²mǿ² dsø¹juu¹² juu¹² ja³guǿ¹³ rai¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Ta¹na¹ cónh¹ mi³hno¹jni dsi³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi² héi², hi² ma²hiu³ uøin¹² ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹táh² dsǿa¹² rai¹³ mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Cónh¹jøng² ha¹chi² hniu¹dsa hén²dsa jǿg³ ma²ca¹mi¹dsøg¹²dsa ja³ca¹nǿng² dsa² jue¹² tiogh³. 27Hi² Jøng² ca¹tse¹dsa hlég² dsø¹juu¹², dsa² quianh¹³ dsa² jmo¹² hí³ hni¹ŋí³. Ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² ŋi³quieng³dsa dsi³ Juan. Jøng² ca¹ŋi³quiuh² hlég² lag³ Juan hni¹ŋí³. 28Jøng² ca¹cáng¹dsa dsi³ Juan hi² ma²hiu³ uøin¹². Ca¹cuúh¹dsa tsih²mǿ². Jøng² ca¹cuúh¹ tsih²mǿ² mi³chiég³dsa. 29Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² mi³quianh¹³ Juan ha²lah ca¹løa¹. Ca¹ŋi³tei²dsa hlai³. Ca¹ŋi¹hǿg²dsa. 30Jøng² ca¹dsi¹lia¹ calah dsa² ca¹tse¹ Jesús, dsa² ma²lán¹² ju³lah tsih² høh³ quián¹²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹dsa Jesús ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jmo¹dsa, hi² ca¹he¹dsa. 31Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ma¹dsǿg³ jniang³ cøng² ja³cu³guiag¹³ jniang³. Dsa³jŋi³ jniang³ cu²hna² ―ca¹juúh²dsa. Di³ cøng² hi² ja¹lé² dsa¹lé² dsa² jue¹², ca¹lah¹jín³ tsa¹lé² gǿh¹ Jesús quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 32Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² barco cu³guiog³dsa, juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. 33Cónh¹jøng² ca¹jǿi² báh³ dsa² jue¹². Ca¹lø¹lih¹³dsa ha² juu¹² ma²dsø²lé²dsa. Hi² jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² gu¹hei¹² juu¹² tai³dsa, dsa² chian² hliú² juøi². Ca¹ŋi¹jián¹³dsa ja³jøng². 34Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹² Jesús mi³ca¹jë́²dsa dsa² jue¹², ja³ca¹u¹hái¹dsa barco. Di³ lë́²dsa hi² ti³lán¹² dsa² jue¹² ju³lah lán¹² jah¹chih² ha¹chian² juu¹³. Hi² jøng² ca¹heh¹ Jesús dsa² héi² ma¹dsio¹² jǿg³. 35Mi³ca¹hlég² jøng², ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús cøg¹² ja³tsenh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Ca¹hlég² báh³ la². Jin³ hein² dsa² ha¹chian² tiogh³ ja³la². 36Jøng² dsianh¹³hning dsa² jue¹². Mi³jøng² dsa¹lé²dsa rancho quianh¹³ juøi² tioh¹³ cøg¹², hi² dsa¹lii¹²dsa hi² gǿh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Hniah¹² cuúh³ hi² gǿh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―¿Hnøngh³hning hi² dsø³lii¹³ jnieh³ hŋí² ŋi²lǿg² héh¹ cog³ hi³ŋíh¹? ―ca¹juúh²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Ha²cónh¹ hi³ŋíh¹ quinh³ hniah¹²? ¡Gu³jái¹³ di³ cøng²! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² mi³ca¹jái¹dsa, ca¹juúh²dsa: ―Hŋí² hi³ŋíh¹ quin³ jniang³, quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi² ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹jmo¹ Jesús jǿg³ hi² túgh¹ dsa² jue¹² ja³jøng², ja³mi³dsi¹³ ŋi²mah² tsíh², hi² túgh¹dsa ma¹cu²tséh¹dsa. 40Jøng² ca¹túgh²dsa ma¹cu²tséh¹dsa, ma¹to¹lu¹guián²dsa, ma¹ŋia²lúg²dsa. 41Jøng² ca¹can¹ Jesús hŋí² hi³ŋíh¹ jøng² quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi² héi². Ca¹jái¹dsa juu¹² guiuh¹³. Ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³ hi³ŋíh¹. Ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh¹³dsa hi² dsiúh¹dsa. Jø¹² bíh³ ca¹dsiúh¹dsa quiah¹² og¹ jáh² héi² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. 42Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² ca¹gǿh¹. Ca¹lø¹tan¹³ báh³ dsa². 43Jøng² ca¹mi¹cángh²dsa guie¹tǿn² møh²tá³ jmáh¹lah jneh³ hi³ŋíh¹ quianh¹³ jáh², hi² ca¹chiág¹. 44Jøng² hŋí² mei¹³, jmáh¹lah dsa² ŋioh¹², dsa² ca¹gǿh¹ hi³ŋíh¹. 45Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jmo¹ Jesús héh¹ hi² dsa¹lé² dsa² quianh³dsa juu¹² barco, dsa¹jián¹³dsa chiuh³ jmøi² ca²ton², juu¹² jøa³juøi² Betsaida, ta³lah¹jøng² dsiánh²dsa dsa² jue¹². 46Jøng² mi³ca¹dsiánh² Jesús dsa² jue¹², ca¹ŋó¹dsa juu¹² máh², ja³ca¹ŋi¹hlanh¹dsa Diú¹³. 47Jøng² ma²hei¹² barco quiah¹² dsa² quianh³dsa dsi²jo² jmøi² juøh¹² mi³ca¹neng². Ma²tsenh¹² Jesús ni³ huø¹, ja³cu³hŋiah¹²dsa. 48Jøng² ca¹jái¹ Jesús ma²ué² quiah¹² dsa² jmo¹² ŋøa¹ barco. Di³ ma²já¹² dsí² ni³ ja³dság¹²dsa. Jøng² tø¹lah¹ja³jní¹ ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³dsø²lé² dsa² héi². Ca¹ŋøa¹ Jesús ni³ jmøi². Mi³dsø¹jián¹³dsa ni³ dsa² héi². 49Cónh¹jøng² ca¹ho¹ dsa² héi² tí² mi³ca¹jái¹dsa hi² ma²ŋøa¹² Jesús ni³ jmøi². Lë́² dsa² héi² hi² lán¹² Jesús jan² dsa² gu²dsí². 50Ca¹lø¹goh¹²dsa mi³ca¹jǿi² ca¹lah¹já¹ dsa² héi². Dsø¹juu¹² jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Tsa¹juéh² hniah¹²! Jní² báh³ lang¹². ¡Tsa¹jmo² ganh¹! ―ca¹juúh²dsa. 51Jøng² mi³ca¹uǿi² Jesús barco, ca¹jŋi¹ dsí². Jøng² ca¹lø¹dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² héi². 52Di³ tsa¹ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa juu¹² juøh¹² quiah¹² hi³ŋíh¹. Hiug¹² huh² dsi³dsa. 53Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa hŋoh¹³ jmøi² ca²ton², huø¹ ja³tén¹² Genesaret. Ja³jøng² ca¹cǿin²dsa barco chiuh³ jmøi². 54Dsø¹juu¹² jøng² ca¹lø¹cuai¹² dsa² chian² ja³jøng² mi³ca¹siog²dsa barco. 55Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² ta³cøng² juøi². Ca¹ŋi³jian³dsa dsa² dsoh³. Ca¹ŋi³jiag³dsa hi² tiogh³dsa jein³ ha² juu¹² ja³ma²ca¹nǿng²dsa hi² ma²guǿ¹² Jesús. 56Jøng² ca¹tógh¹dsa dsa² dsoh³ jøa³hmah³ lǿa¹² ju³ ha² juu¹² ca¹dsiég¹ Jesús, ho¹ ju³ juøi² juøh¹², ho¹ ju³ juøi² mih², ho¹ ju³ rancho. Ca¹tsáih¹dsa Jesús chi²júh² lé² láh² dsa² dsoh³ ca¹lah¹cónh¹ hé¹ tsǿnh³dsa. Jøng² ca¹hlú² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng².

will be added

X\