SAN MARCOS 5

1Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa hŋoh¹³ jmøi², huø¹ go² dsa² gadareno. 2Jøng² ca¹u¹hái¹ jan² dsa² ŋioh¹² tøg²hløg² ja³rø²hog¹² hlai³. Quin¹² dsa² ŋioh¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹jén² dsa² héi² Jesús mi³ma²siog²dsa barco. 3Ja³jøng² guǿ¹² dsa² héi², ja³rø²hog¹² hlai³ jøng². Ha¹chian² dsa² ma¹tiúh¹ hŋio¹ dsa² héi² ca¹lah¹jin³ quianh¹³ cadena. 4Di³ hliú² rón² ma²ca¹hŋiéng²dsa quianh¹³ cadena. Cónh¹jøng² ca¹hnie¹dsa. Ca¹jue¹dsa ŋí³. Ha¹chian² dsa² ma¹tia¹ dsa² héi². 5Jøng² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ lah¹huu² lah¹jmø² ho¹² dsa² héi² tí². Dsø²hǿg²dsa ja³rø²hog¹² hlai³ jøng². Dsø²hǿg²dsa máh². Qui²tág¹²dsa quiah¹²dsa hŋiah¹²dsa quianh¹³ cang³. 6Jøng² mi³ca¹jë́² dsa² héi² Jesús ca¹tǿ² uǿin², ca¹ŋó¹dsa gu¹hei¹². Ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. 7Jøng² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¿He² jǿg³ ca¹të́h²hning quianh¹³ jní², Jesús, jong¹² Diú¹³ juanh¹²? Juǿi²jni hning² hi² tsa¹jmogh¹³hning jní² ―ca¹juúh²dsa. 8Lah¹jøng² ca¹juúh² jmi²dsí² hlaih¹³. Di³ ma²na²juúh² Jesús, na²tsáih¹dsa jmi²dsí²: ―¡Jú¹² quiah¹² dsa² ná¹²! ―ma²na²juúh²dsa. 9Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³: ―¿He² tsenh²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² calah jmi²dsí²: ―Legión báh³ tsen²jni. Di³ juai¹² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 10Jøng² ca¹møa¹ jmi²dsí² hi² tsa¹mi³huø¹ Jesús huø¹ jøng². 11Cøg¹² jøng² mi³tiogh³ jue¹² ŋié¹². Mi³ti³gøah¹²jah høg² nung² huu¹³ máh². 12Jøng² ca¹møa¹ jmi²dsí², ca¹juúh²dsa: ―¡Tse² jnieh³ quianh¹³ ŋié¹²! Mi³jøng² cán² ŋié¹² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹cuø¹ Jesús jǿg³. Hi² jøng² ca¹huøh¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² ŋioh¹² héi². Ca¹can¹ ŋié¹². Jøng² ca¹ŋi¹lé² ŋié¹² gu¹hei¹², cónh¹ ton¹ mei¹³ jáh². Ca¹siúgh² jáh² ja³chi³dsió¹³. Ca¹dsan¹jah niúh¹ jmǿi¹. 14Jøng² ca¹cuøin¹ dsa² mi³jmo¹² hí³ jáh². Ca¹he¹dsa jǿg³ jøa³juøi² lah¹quianh¹³ dsi²juu¹². Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² ŋi³jái³ he² ma²na²løa¹. 15Jøng² mi³ca¹dsi¹lé² dsa² héi² ja³tsenh¹³ Jesús, ca¹jë́²dsa dsa² ŋioh¹² héi², dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Ja³jøng² ma²guǿ¹²dsa. Ma²caih¹²dsa tsǿnh³. Ma²dsiog¹dsa, dsa² mi³quin¹² hliú² jmi²dsí² héi². Jøng² gøg² ca¹can¹ dsa² ca¹dsi¹lé². 16Jøng² dsa² ca¹jái¹ ha²lah na²løa¹, ca¹heh¹dsa dsa² ca¹dsi¹lé² jǿg² ha²lah ca¹jính¹ ŋié¹², ha²lah ca¹jính¹ dsa² mi³quin¹² hliú² jmi²dsí² héi². 17Jøng² ca¹tsáih¹ dsa² chian² ja³jøng² Jesús, hi² mi³u¹hai¹² Jesús go²dsa. 18Jøng² ja³ma²uǿi² Jesús barco, ca¹møa¹ dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ héi² chi²júh² cuø¹ Jesús jǿg³ hi² dság¹dsa quianh¹³dsa. 19Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹cuø¹ Jesús jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Dsio¹ báh³ guǿnh³hning. Gu³tseih³hning dsa² quiánh²hning ha²lah ma²ca¹jmo¹ Juuh²hning, ha²lah ma²ca¹jmo¹dsa huø³ dsǿa¹² ja³cogh²hning ―ca¹juúh² Jesús. 20Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² héi² juu¹² ja³tioh¹³ juøi² tǿh²dsa Decápolis. Ca¹ŋi³hǿ¹³dsa jǿg³ ha²lah ca¹jmo¹ Jesús ja³cog²dsa. Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹nǿng² jǿg³. 21Jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹túgh² quianh¹³ Jesús calah, mi³ca¹dsiánh¹dsa hŋoh¹³ jmøi². Ma²tiogh³dsa chiuh³ jmøi². 22Jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² lán¹² ta³ quiah¹² guøh¹², dsa² tsen² Jairo. Ca¹chi¹jné¹ dsa² héi² mi³ca¹jë́²dsa Jesús. 23Ca¹tsáih¹dsa Jesús, ca¹juúh²dsa: ―Ma²tǿ² ja³jón² ja³mái¹jni. Juanh¹² jmóh³hning hoh¹². Gu³quiegh²hning gugh² ni³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² hliú²dsa. Tsa¹jón²dsa ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús quianh¹³dsa. Jø¹² bíh³ ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² ca¹lah¹cu²hliah¹²dsa Jesús. 25Jøa³ dsa² jue¹² mi³hiúg³ jan² hio¹³ dsoh³, dsa² lán¹² dsag³ ton². Ma²ni³ŋó¹³ guie¹tǿn² ji²ŋi² hi² dsoh³dsa. 26Jue¹² tø²mǿa¹² ma²ca¹jmo¹ hí³. Ma²ca¹hén² hio¹³ cog³ quiah¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹. Di³ ha¹chi² ca¹jŋi¹ dsag³. Hiug¹² jín³ hi² ca¹ja¹. 27Jøng² ma²ca¹nǿng² hio¹³ jǿg³ quiah¹² Jesús. Hi² jøng² ca¹ŋó¹dsa tø¹lah¹cah¹³ Jesús jøa³ ja³dsø²lé² dsa² jue¹². Jøng² ca¹láh² hio¹³ tsǿnh³ Jesús. 28Di³ lë́²dsa: “Cónh¹ lah¹³jni tsǿnh³dsa. Di³ jøng² hliú²jni,” lë́²dsa. 29Dsø¹juu¹² jøng² mi³ca¹láh² hio¹³ tsǿnh³ Jesús, ca¹jŋi¹ ton²dsa. Jøng² ca¹lø¹lih¹³ hio¹³ ca¹hlú²dsa dsag³. 30Jø¹² bíh³ ma²ŋi¹² Jesús ca¹cuúh¹dsa dsa² bí². Hi² jøng² ca¹jénh¹dsa jøa³ dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² na²láh² tsønh¹jni? ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³ Jesús: ―Ma²jáih²hning hi² cu²hliah¹² dsa² jue¹² hning². ¿He² løa¹ ŋaih³hning hein² na²láh² tsǿinh² hning? ―ca¹juúh²dsa. 32Cónh¹jøng² cøng² hi² jái¹² Jesús lah¹jin² lah¹lǿih¹, hi² hnah¹²dsa dsa² ca¹jmo¹. 33Jøng² ma²ŋi¹² hio¹³ he² ma²na²jính¹dsa. Hi² jøng² ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Ma²jlia¹²dsa hi² goh¹²dsa. Ca¹he¹dsa jǿg³ he² ma²na²løa¹ quiah¹²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―Ma²na²hlúh²hning, jon¹². Di³ héh²hning jǿg³ quieg¹ jní². Ma²lé² guǿnh³hning ca¹lah¹hiug² hoh¹²hning. Na¹ báh³ ma²na¹jŋi¹ dsag³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa. 35Lah¹jøng² chi³hløah¹² Jesús mi³ca¹dsi¹lé² dsa² ja²lé² juu¹² ja³quiah¹³ dsa² ta³ quián¹² guøh¹² héi². ―Ma²na²jon¹ ja³máih¹hning ―ca¹juúh² dsa² ca¹dsi¹lé², ca¹tsáih¹dsa Jairo ―Tiúh¹ báh³ tsa¹ma¹cuøh¹³hning tøa¹² ju²méh³ dsøa¹² ―ca¹juúh²dsa. 36Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹tónh¹ Jesús juu¹² jǿg³ ca¹juúh² dsa² héi². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² ta³ héi²: ―¡Tsa¹jmo² ju²hí³ dsøa¹²! Cøng² hi² héh² báh³ hning² jǿg³ ―ca¹juúh² Jesús. 37Jøng² tsa¹ma¹ca¹cuø¹ Jesús jǿg³ hi² dsa¹le² dsa² jue¹² quianh¹³dsa, jmáh¹lah Pedro, quianh¹³ Jacobo, quianh¹³ Juan, roh¹³ Jacobo. 38Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³quiah¹³ dsa² ta³, ca¹jái¹ Jesús hi² ma²tiogh³dsa cu²møah¹³. Tø²ho¹²dsa ca¹lah¹cu²møah¹³ cu¹té¹². 39Jøng² mi³ma²hiúg³ Jesús dsi²néi², ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ tø²høgh² hniah¹²? ¿He² løa¹ tiogh³ hniah¹² cu²møah¹³? Ha¹chi² ma²na²jon¹tsih. Rø²güé¹ báh³ tsih² ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ca¹ŋǿi² dsa² tiogh³. Di³ jøng² ca¹huan¹ Jesús dsa² héi². Jøng² ca¹ŋó¹dsa cøg¹² ja³rø²quia¹²tsih. Quianh¹³dsa chiég³ jmi²tsih, quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 41Jøng² ca¹chính²dsa gug²tsih. Ca¹juúh²dsa: ―Talita, cumi ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa: “Hning² juǿi²jni tsih². ¡Nung²!” 42Dsø¹juu¹² jøng² ca¹nung² báh³ tsih². Ca¹ŋøa¹ báh³ tsih². Di³ hiúg³tsih ma¹guie¹tǿn² ŋih¹². Jøng² ca¹can¹ hlaih¹³ dsa² tiogh³ gøg². 43Jøng² hiug¹² ja¹² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chian² dsa² gu³tseih³ hniah¹² jin³ hein² he² hi² na²løa¹. ¡Cuøh¹³ hniah¹² tsih² hi² gǿh¹tsih! ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\