SAN MARCOS 4

1Cónh¹ calah ca¹he¹ Jesús jǿg³ chiuh³ jmøi². Jøng² mi³ca¹dsi¹lé² jue¹² hlaih¹³ dsa² ja³tsenh¹³dsa, ca¹uǿi² Jesús cøng² barco hei¹² dsi²jmøi². Jøng² tiogh³ dsa² jue¹² chiuh³ jmøi². 2Jøng² ca¹dsii¹ Jesús hliú² jǿg³ ti³jnøa¹². Jøng² ca¹he¹dsa jǿg³ la²: 3―¡Neng² di³ hniah¹² jǿg³ la²! Jan² dsa² ca¹ŋó¹, ca¹ŋi¹séi¹ møi¹jon². 4Ja³ca¹séi²dsa jøng², ca¹quia¹ mih² møi¹jon² cøg¹² juu¹². Jøng² ca¹dsi¹lé² tan¹². Ca¹jiégh¹jah mǿi². 5Jøng² ca¹quia¹ mih² jøa³cang³, ja³tsa¹chi² ma¹dsio¹² guøh³. Mǿi² jøng² tí² ta³ca¹hii². Di³ tsa¹hmøh² guøh³. 6Jøng² mi³ca¹dsíg¹ hieg², ca¹jlíh¹. Jøng² ca¹lø¹quiéng¹. Di³ tsa¹chi² ma¹dsio¹² jmó³. 7Jøng² ca¹quia¹ mih² ja³tioh¹³ tang¹². Jøng² ca¹hiag² tang¹². Ca¹lø¹hmaih¹. Tsa¹ca¹cuø¹ mǿi². 8Jøng² ca¹quia¹ mih² ja³dsio¹. Ca¹hii². Ca¹ŋi¹cón³. Ca¹cuø¹ mǿi². Ca²dsieg³ ca¹cuø¹ ma¹gui²guí², ca²dsieg³ ma¹to¹lu¹guí² rø²dsǿ² guie¹, ca²dsieg³ ma¹cøng² ŋi²lǿg². 9Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng¹³dsa ―ca¹juúh² Jesús. 10Jøng² mi³ma²ca¹ŋi¹lia¹ dsa² jue¹², ca¹ŋai¹ dsa² quián¹² Jesús quianh¹³ dsa² guia¹tón² he² hi² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ ti³jnøa¹². 11Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hniah¹² báh³ dsa² li¹ŋih³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Di³ jøng² jmáh¹lah jǿg³ ti³jnøa¹² báh³ li¹chi² quiah¹² dsa² siáh². 12Mi³jøng² tsa¹li¹lih¹³dsa he² hi² jái¹dsa. Mi³jøng² tsa¹li¹ŋë́²dsa he² hi² nang¹dsa. Mi³jøng² tsa¹jénh¹dsa. Tsa¹dsa¹hén² dsǿg³dsa. 13Jøng² ca¹juúh²dsa calah: ―¿Tsa³ŋë́h² hniah¹² jǿg³ ti³jnøa¹² quiah¹² møi¹jon²? ¿Ha²lah li¹ŋih³ hniah¹² jøng² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ti³jnøa¹²? 14Dsa² téng² jǿg³ báh³ dsa² séi² mǿi². 15Chian² báh³ dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² møi¹jon² ca¹quia¹ cøg¹² juu¹². Nang¹² báh³ dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Dsø¹juu¹² jøng² báh³ já¹² dsa² hlanh³. Jŋíh² dsa² hlanh³ jǿg³ ma²dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² héi². 16Jø¹² bíh³ lán¹² ca²dsiog³ dsa² ju³lah lǿa¹² møi¹jon² ca¹quia¹ jøa³cang³. Mi³ma²nǿng² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsø¹juu¹² jøng² báh³ cang¹dsa jǿg³ ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa. 17Jøng² lǿa¹² quiah¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² quiah¹² hma² tsa¹chi² ma¹dsio¹² jmó³. Cu²hna² báh³ tiúh¹dsa. Tsa¹hai³ tiáh¹ dsǿa¹² dsa² héi² ju³ná³ he² mih² jmø³uai¹² ca¹já¹, ho¹ ju³ ca¹jmógh² dsa² ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 18Jøng² chian² dsa² siáh², dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² møi¹jon² ca¹quia¹ ja³tioh¹³ tang¹². Nang¹² báh³ dsa² héi² jǿg³. 19Jøng² li¹chian² dsa² héi² ju²hí³ dsøa¹² ja³dsø²lé²dsa jmøi¹guǿi¹. Li¹gan²dsa quianh¹³ cog³. Li¹hniu¹dsa hi² siíh², hi² chi² tø¹cøg¹². Hi² jøng² jmo¹² tsa¹ma¹dsagh² dsǿa¹²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹dsø¹cón³ jǿg³ ja³cog² dsa² héi². 20Jøng² ca²dsiog³ dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² møi¹jon² ca¹quia¹ huø¹ dsio¹. Dsa² héi² chính² tí² jǿg³ na³ma²ca¹nǿng²dsa. Dsa¹jon¹ báh³ jǿg³ ja³cog² dsa² héi² ma¹gui²guí², ma¹to¹lu¹guí² rø²dsǿ² guie¹, ma¹cøng² ŋi²lǿg³ ―ca¹juúh² Jesús. 21Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Ha¹chian² dsa² hma¹² si² jmøi² cøg² niúh¹ tøh¹², ho¹ ju³ niúh¹ jein³, na³ma²ca¹te¹dsa si². Guiuh¹³ hai¹²dsa si². 22Di³ li¹léi¹³ báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² rø²hma¹. Li¹ne³ báh³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹, ju³lah he² jǿg³ tsa¹léi¹³. 23Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng¹³dsa. 24Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―¡Quin² hí³ jǿg³ hi² nøngh² hniah¹²! Cøng² ni³ mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiánh² hniah¹², ju³lah mi³rǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Ué² hi³méh¹ jmo¹ Diú¹³ ja³cogh² hniah¹². 25Di³ cuø¹ Diú¹³ hi² niu¹ ma¹dsio¹² jǿg³ ju²gug² dsa² cán² hí³ jǿg³. Jøng² jŋíh² báh³ Diú¹³ he² jǿg³ mih² lë́²dsa hi² ŋi¹²dsa, ju³lah dsa² tsa¹jmo¹² hí³. 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan² dsa² séi² møi¹jon² ni³ huø¹. 27Jøng² güe²dsa ja³neng². Nung²dsa ŋi²jmø². Ŋøa¹² jmai³. Jøng² hií¹ mǿi². Dsa¹cón³. Tsa¹ŋi¹² dsa² héi² ha²lah lǿ². 28Hŋiah¹² jmøi¹guǿi¹ báh³ jmo¹² hi² li¹chi² mǿi². Lah¹ni³ hii² moh¹³ guø³. Ni³ jøng² toh¹² hlíh². Jøng² lǿ² chi³cángh¹ hlíh² ja³dsø²cah¹³ mǿi². 29Jøng² mi³ca¹lø¹lé² mǿi², tse¹²dsa dsa² dsø²quiúh². Di³ ca¹dsiég¹ jmai³ ja³jiégh¹dsa. 30Jøng² ca¹juúh²dsa calah: ―¿He² jǿg³ chi² li¹juúh³ jniang³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹? ¿He² jǿg³ chi² li¹dsií³ jniang³? 31Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² møi¹jon² mostaza. Píh³ báh³ mǿi² jøng² cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ ni³ mǿi² siíh² chi² jmøi¹guǿi¹ jmai³ ja³séi²dsa ni³ huø¹. 32Jøng² hiug¹² jín³ dsø²juøh¹² cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ ni³ janh¹² siíh². Dsø²cah¹³ guh¹² ca¹lah¹cónh¹ ma²lé² túgh¹ tan¹² ja³lǿa¹³ hính³ ―ca¹juúh²dsa. 33Quianh¹³ hliú² jǿg³ ti³jnøa¹² lah¹jøng² ca¹heh¹ Jesús dsa² jue¹², ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² li¹nang¹dsa. 34Ha¹chi² ca¹nií¹dsa jǿg³. Jmáh¹lah dsa² quianh³dsa ca¹heh¹dsa jǿg³ chi³na¹ ja³cu³guiog³dsa. 35Jmai³ jøng², mi³ca¹tø³dsé³ hieg², ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹²dsa: ―¡Ma¹dsǿg³ hŋoh¹³ jmøi²! ―ca¹juúh²dsa. 36Jøng² ca¹tiúg²dsa dsa² jue¹². Ca¹jiag¹ dsa² quián¹²dsa juu¹² hŋoh¹³ jmøi², hi² ma²guǿ¹² Jesús lah¹jøng² báh³ barco. Jø¹² bíh³ ca¹ŋi¹lei¹ barco siíh² quianh¹³dsa. 37Jøng² ca¹hǿi² dsí² tí² hlaih¹³ cu¹té¹². Ca¹jéinh¹ jmøi² niúh¹ barco. Ca¹tǿ² ja³mi³cángh² barco. 38Jøng² rø²güé¹ Jesús tø¹ja³tag¹² barco. Rø²dse¹² hmøah¹² dsi³dsa. Jøng² ca¹ŋie¹dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¡Tøa¹²! ¿Tsa³chi² lë́h²hning hi² dsiág¹ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² mi³ca¹ŋié¹ Jesús, ca¹jé²dsa dsí². Ca¹tsáih¹dsa jmøi². Ca¹juúh²dsa: ―¡Tei³ ju³niu¹³! ¡Tsa¹tóh² cu²møah¹³! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹jŋi¹ dsí². Ca¹tsih¹ tei³ hlaih¹³ jmøi¹guǿi¹. 40Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―¿He² løa¹ ganh¹ hniah¹²? ¿Tsa³héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní²? ―ca¹juúh²dsa. 41Jøng² ca¹can¹ hlaih¹³ dsa² quianh¹³dsa gøg². Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Jin³ hein² dsa² lang¹²? Nang¹² báh³ dsí² quianh¹³ jmøi² jǿg³ hi² juúh²dsa ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\