SAN MARCOS 16

1Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³ jmai³ sa³¹, María, dsa² chian² Magdala, quianh¹³ Salomé, quianh¹³ María, mi³chiég³ Jacobo meh², ca¹lá¹dsa hi² ma²ro², hi² mi³dsa¹tsog²dsa hlai³. 2Jøng² ta¹ŋih¹³ cónh¹ mi³ma²hian² hieg² jmai³ du²mei³¹, ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² tøg²hløg². 3Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² dsa² jŋíh² cang³ chi³jnøa¹² hag³ tøg²hløg² quián² jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ca¹jái¹dsa ma²rø²jŋih¹² cang³. Juøh¹² hlaih¹³ cang³. 5Jøng² mi³ca¹túgh²dsa niúh¹ tøg², jøng² ca¹jë́²dsa jan² tsih² dsa² ŋioh¹². Guǿ¹²dsa ta¹lah¹guia¹jo¹³. Teg² tsǿnh³dsa. Jøng² gøg² hlaih¹³ ca¹can¹ hio¹³ héi². 6Jøng² ca¹juúh² dsa² ŋioh¹²: ―¡Tsa¹jmo² ganh¹! Hnah¹² hniah¹² Jesús, dsa² chian² Nazaret, dsa² ca¹jon¹ ni³ crǿg¹³. Ca¹hiog² báh³ dsa². Ha¹chian² dsa² chian². Jai³ ja³ca¹quiag¹dsa. 7Jøng² gu³tseih³ hniah¹² dsa² quianh³dsa quianh¹³ Pedro hi² dsa¹jiá¹³dsa cónh¹ hniah¹² juu¹² Galilea. Ja³jøng² janh³ hniah¹² dsa² ju³lah ma²ca¹tsáih¹dsa hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹huah¹ hio¹³ tøg². Ca¹cuøin¹dsa. Goh¹²dsa ca¹lah¹jlia¹²dsa cu¹té¹². Jøng² ha¹chian² dsa² ca¹tsáih¹dsa. Di³ goh¹²dsa. 9Mi³ca¹jni¹ jmai³ du²mei³¹, mi³ma²ca¹hiog² Jesús, jøng² ca¹jǿi² Maria lah¹ni³, dsa² chian² Magdala héi², dsa² ca¹huø¹ Jesús guio¹ jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹². 10Jøng² ca¹ŋi³tseih³ hio¹³ héi² dsa² mi³quianh¹³ Jesús, dsa² huø³ ma²hei¹² dsǿa¹² hi² ho¹²dsa. 11Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² héi² hi² jinh³ Jesús, hi² ca¹jǿi² hio¹³ héi², jøng² ha¹chi² ca¹hé¹dsa jǿg³. 12Ni³ jøng² ca¹jǿi² og¹ dsa² mi³quianh¹³dsa héi² juu¹² ja³ŋi²nio³dsa juu¹² jøa³nung². Siíh² báh³ ma²jniá² Jesús. 13Jøng² ca¹ŋi¹hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² quianh¹³dsa. Jø¹² bíh³ ha¹chi² ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² dsa² héi² calah. 14Ni³ jøng² ca¹jǿi² dsa² guia¹ján¹ ja³ti³gøah¹²dsa. Jøng² ca¹jé² Jesús dsa² héi². Di³ huh² dsi³dsa. Tsa¹hé²dsa jǿg³. Di³ tsa¹ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² dsa² ca¹jǿi² mi³ca¹hiog²dsa. 15Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Gu³noh¹² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹! ¡Gu³hǿ² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹! 16Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hé¹ jǿg³, tsogh¹dsa jmøi². Jøng² liúg²dsa. Ju³ná³ tsa¹hé²dsa, jøng² ta¹canh¹³dsa. 17Jøng² mai³¹ la² báh³ cán² dsa² hé² jǿg³: Huø¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³ ni³ quieg¹ jní². Hløah¹dsa jǿg³ siíh², tsa¹ŋë́² dsa² siáh². 18Jøng² ju³ná³ chiánh²dsa møh² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, di³ tsa¹ca¹jǿi²dsa, ho¹ ju³ ju³ná³ ca¹hǿnh²dsa jmøi² hiug¹², ha¹chi² hi² jenh¹³dsa. Jøng² quiég¹dsa gug²dsa ni³ quiah¹² dsa² dsoh³, jøng² hliú²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 19Jøng² mi³ca¹hlanh¹ Jesús, Juu¹³ jniang³, dsa² héi², jøng² ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ŋi¹juǿi¹. Ja³jøng² ca¹guú²dsa quianh¹³ Diú¹³, cog²dsa ta¹lah¹guia¹jo¹³. 20Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³dsa héi². Ca¹ŋi¹hǿ²dsa jǿg³ dsio¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Ca¹mi¹hag¹² Juu¹³ jniang³. Ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³ ca¹løa¹ juu¹² juøh¹² jøng², hi² ma²lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa, ja³ca¹hǿ²dsa jǿg³. Mi³jøng² ca¹lø¹lih¹³ dsa² jue¹² hi² dsio¹ jǿg³. Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹.

will be added

X\