SAN MARCOS 14

1Ton¹ jmai³ jø² hei¹² ca¹tǿ² jmai³ ta²høa³, jmai³ gøah¹²dsa hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³. Jøng² ca¹hnangh² juu¹³ jmi²dsa², quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, mai³¹ ha²lah mi¹gan¹²dsa Jesús, hi² chiángh²dsa. Mi³jøng² jŋaih¹dsa. 2Di³ ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹lé² chianh¹³ jniang³ jmai³ jmai³, ju³ná³ ca¹jmo¹ dsa² jue¹² møah¹³ ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² mi³hiúg³ Jesús juøi² Betania, ja³quiah¹³ Simón, dsa² mi³lán¹² dsag³ hmih¹² tsa¹jŋi¹². Hi² gøah¹²dsa. Jøng² ca¹dsiég¹ jan² hio¹³. Quin¹² hio¹³ cøng² tsǿa¹² lǿa¹² cang³ alabastro, hi² ha³ jmáh¹lah nang³ nardo, hi² ma²juøi². Hmóh³ hlaih¹³ cu¹té¹² nang³ jøng². Jøng² ca¹hnii¹ hio¹³ tsǿa¹². Ca¹tsǿng²dsa nang³ dsi³ Jesús. 4Jøng² ca¹lø¹hioh¹ ca²dsiog³ dsa² tiogh³. Lë́²dsa: “¿He² løa¹ hén²dsa nang³? 5Mi³dsio¹ ju³ ca¹ŋi¹hnai¹. Mi³quien¹² lǿa¹² jín³ guio¹ ŋi²lǿg² héh¹ cog³. Jøng² mi³cuúh¹dsa dsa² ti²ŋié² cog³ jøng²,” lë́² dsa² héi². Jøng² ca¹jé²dsa hio¹³. 6Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Tsa¹hlanh¹³ dsa²! ¿He² løa¹ cuøh¹² hniah¹² dsa² ju²méh³ dsøa¹²? Hi² dsio¹ báh³ ma²na²jmo¹dsa quieg¹ jní². 7Di³ tiog¹³ báh³ quianh¹³ hniah¹² dsa² ti² dsa² ŋié². Cøng² hi² lé² jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹ quianh¹³dsa lah¹jmai³ ja³hnøngh² hniah¹². Di³ ha¹chi² quianh¹³ hniah¹² jní² ja³la² tiá². 8Ma²na²jmo¹ báh³ hio¹³ cónh¹ hi² chi² quiah¹²dsa. Di³ ma²na²tsǿng²dsa nang³ ma²juøi². Ma²na²jmo¹dsa ju³jŋia¹³ jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni ja³dsø¹hóg¹dsa jní². 9Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Li¹chi² jǿg³ he² na²jmo¹ hio¹³ lang¹² ja³cog²jni ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ca¹lah¹jǿ¹ ja³hǿ²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹ŋi¹²dsa he² na²jmo¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 10Jøng¹ ca¹ŋó¹ Judas Iscariote, dsa² quianh¹³ dsa² guia¹tón². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ juu¹³ jmi²dsa², hi² jë́h²dsa Jesús. 11Jøng² hioh¹² jénh² dsa² héi² mi³ca¹nǿng²dsa. Ca¹løa¹ jǿg³ cuø¹dsa cog³. Jøng² ca¹hnangh² Judas mai³¹ ha²lah hnë¹dsa Jesús. 12Jøng² mi³ca¹dsiég¹ lah¹huu¹³ jmai³ jmai³ gøah¹²dsa hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³, jmai³ mi³jŋëh¹²dsa jah¹chih² quián¹² høa³, jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³ Jesús: ―¿Ha²tøah¹ hnøngh²hning dsa³jmó³ jnieh³ ju²jŋia¹³ hi² dsa³quie¹³ jniang³ jmai³ ta²høa³? ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹tse¹ Jesús og¹ dsa² quianh³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Gu³noh¹² jøa³juøi²! Ja³jøng² jénh³ hniah¹² jan² dsa² quieng² cøng² dsøg³ jmøi². ¡Ti³dse³ hniah¹² cah³dsa! 14Jøng² gu³tseih³ dsa² hniu³ ja³hí¹ dsa² héi² dsi²néi²: “Lah¹la² juúh² tøa¹²: ¿Nai¹² hniú¹² dsa¹gǿh¹dsa jmai³ ta²høa³ quianh¹³ dsa² quianh³dsa?” juaih¹³dsa. 15Jøng² heh¹dsa hniah¹² cøng² hniú¹² juøh¹² ja³ma²ton¹ jué¹, hi² ma²tioh¹³ hi² hniuh¹². Ja³jøng² gu³jmoh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ hi² dsa³quie¹³ jniang³ ―ca¹juúh² Jesús. 16Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh³dsa juu¹² jøa³juøi². Mi³ca¹dsi¹lé²dsa jøng², ca¹løa¹ ca¹lah¹jǿ¹ ju³lah ma²na²juúh² Jesús. Jøng² ca¹jmo¹dsa ju²jŋia¹³ dsa¹gǿh¹dsa quiah¹² høa³. 17Mi³ca¹neng² jøng², ca¹dsiég¹ Jesús quianh¹³ dsa² guia¹tón². 18Jøng² mi³ma²tiogh³dsa ni³gøah¹²dsa, ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jan² hniah¹² cǿh² quianh¹³ jní², jëh¹³hning jní² ―ca¹juúh²dsa. 19Jøng² huø³ ca¹ti³hǿi² dsǿa¹² dsa² héi². Ca¹juúh²dsa lah¹jan² lah¹jan²: ―¡Héi¹ jní² ná³! ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jan² hniah¹², dsa² guia¹tón² báh³, dsa² tí² hi³ŋíh¹ niúh¹ uøin¹² quianh¹³ jní². 21Di³ lah¹té¹² neh¹³jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah lǿa¹² si² quiah¹² Diú¹³. ¡He³ báh³ ué² quiah¹² dsa² hnai¹ jní²! Mi³dsio¹ quiah¹²dsa ju³ jmai³ tsa¹ca¹lø¹chián¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 22Ja³gøah¹²dsa jøng², ca¹cáng¹ Jesús hi³ŋíh¹. Ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² mi³ca¹jmo¹dsa ti³jneh³, ca¹dsiúh¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Quíh²! Jmø²ŋǿ¹² quieg¹ báh³ jní² la² ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² mi³ca¹cáng¹dsa cuøh³, ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh³dsa. Jøng² ca¹hønh¹ ca¹lah¹já¹. 24Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Jmø² quieg¹ báh³ jní² la², hi² jmo¹² lø²rø² jǿg³ hmë́² hi² jmo¹² Diú¹³ quianh¹³ hniah¹². Di³ téng¹ jmø²hán¹³jni ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² jue¹². 25Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² ma¹gøh¹³jni jmøi² møi¹gu³jøah¹³ lah¹la² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Jmai³ jøng² gøh¹³jni ni³ hmë́² ―ca¹juúh² Jesús. 26Jøng² mi³ma²ca¹høa¹dsa alabanza, ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² máh² Olivo. 27Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Lé² jé² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² quianh¹³ jní². Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Quiugh³jni juu¹³ jáh². Jøng² dsa¹coh¹² jáh² juu¹²,” rø²juúh² si². 28Jøng² na³ma²ca¹hiog¹ jní², nei³jni juu¹² Galilea, ma²jiá¹jni cónh¹ jín³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Ju³ jmai³ hi² lé² jé² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa², ha¹chi² jé² dsøa¹ jní² mi³né³ ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning², na¹ ja³neng² cónh¹ niúh¹ jín³ ca¹ho¹ tánh¹ rón² chiih³, hnaih² rón² jmóh³hning² tsa¹cuaih²hning jní² ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² hiug¹² jín³ ca¹juúh² Pedro calah: ―¡Ha¹chi² mi³né³! ¡Ju³ lah¹la² jón²jni quianh¹³ hnéng¹, ha¹chi² jmo³jni tsa¹cué¹²jni hning²! ―ca¹juúh² Pedro. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹juúh² ca¹lah¹já¹dsa. 32Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa cøng² ja³tsen² Getsemaní. Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² quianh³dsa: ―Ja³la² túgh² hniah¹² ta³lah¹hlanh¹³jni Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 33Jøng² ca¹ŋó¹dsa hi³méh¹ quianh¹³ Pedro quianh¹³ Jacobo quianh¹³ Juan. Jøng² ca¹táh² dsǿa¹² Jesús. Huø³ ca¹hǿi² dsǿa¹²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡He³ báh³ hlaih¹³ jéin¹²jni! ¡Ca¹lah¹ma¹gu¹hai¹² jmi²dsí² quieg¹ lǿ²! ¡Jŋi³ di³ hniah¹² ja³la²! ¡Jai³ hniah¹²! ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús hi³méh¹. Ca¹quieg²dsa chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. Jøng² ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ hi² tsa¹mi³dsa¹ŋë²dsa jmø³uai¹² jmai³ jøng², ju³ jmai³ mi³lé². 36Ca¹juúh²dsa: ―Tiá³, tiah¹hning ca¹lah¹jǿ¹. Jøng² cuúh³hning jǿg³ tsa¹cán¹³jni jmø³uai¹². Di³ tsa¹lé² lah¹cónh¹ ja³hno¹ jní². Hning² ma²ŋih³ ha²lah lé² ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹jógh¹ Jesús ja³tiogh³ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹jái¹dsa rø²güé¹ dsa² héi². Jøng² ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―¿Rø³güéh¹hning, Simón? ¿Tsa³tiah¹hning jáih³hning ca¹lah¹jin³ cøng² hora? 38¡Jáih³ hniah¹²! ¡Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³! Mi³jøng² tsa¹ta³canh¹³ hniah¹² dsag³. Lah¹dsóh² hiug² hoh¹² báh³ hniah¹². Jmø²ŋǿ¹² báh³ tsa¹tiúh¹ ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹ŋó¹dsa calah. Ca¹ŋi¹hlanh¹³dsa Diú¹³ cøng² jǿg³ jøng² calah. 40Jøng² ca¹jógh¹dsa calah. Cónh¹ calah siíh² ma²rø²güé¹ dsa² héi² calah. Di³ hi² tioh¹³ chiég¹² mø³ni³dsa. Jøng² ha¹chi² ma¹ŋi¹²dsa juúh²dsa. 41Jøng² mi³ca¹tǿ² hnaih² rón² ca¹jógh¹dsa, jøng² ca¹juúh²dsa: ―¡Tsø²güe² ná³! ¡Teh³ bí² ná³! Tiúh¹ báh³ ná¹². Di³ ma²dsiég¹ hora. Jai³lah ma²ca¹hnai¹dsa jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Cuai¹dsa ja³cog² dsa² ti³re² dsag³. 42¡Nung²! ¡Ma¹dsǿg³! Ma²ja¹² ma²quién¹² dsa² jǿinh¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 43Lah¹cónh¹ chi³hløah¹²dsa jǿg³ jøng² ca¹dsiég¹ Judas, dsa² mi³quianh¹³ dsa² guia¹tón². Jøng² jue¹² dsa² ca¹dsi¹lé² quianh¹³dsa. Ti³chinh¹²dsa ŋí³. Ti³chinh¹²dsa hma², dsa² ca¹tse¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ dsa² canh¹³. 44Jøng², ma²ca¹juúh² Judas, dsa² jë́h² Jesús, mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² quianh¹³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹chiunh¹jni ni³, dsa² héi² jmah¹³ hniah¹². Jøng² taih³ hniah¹² dsa². Tsa¹cuúh³ hniah¹² liúg²dsa ―ma²ca¹juúh²dsa. 45Jøng² mi³ca¹dsiég¹dsa, ca¹ŋó¹ Judas ma²quién¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹chiunh¹dsa ni³ Jesús. 46Jøng² ca¹chiánh²dsa Jesús. 47Jøng² jan² dsa² tsenh¹² cøg¹², ca¹dsi¹dsa ŋí³, ca¹quiúgh²dsa dsa² quián¹² juu¹³ ŋi¹jmó². Ca¹tiu¹dsa lø²guø³dsa. 48Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²ja²nioh¹² hniah¹² ti³chinh¹² hniah¹² ŋí³, ti³chinh¹² hniah¹² hma², hi² chiángh² hniah¹² jní², ju³lah jan² dsa² ca¹jmo¹ høin². 49Jmai³ ca¹lah¹jǿ¹ ca¹he¹jni jǿg³ ja³tsih¹³ guøh¹², jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Ha¹chi² ca¹chiángh² hniah¹² jní². Mi³jøng² lé² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 50Ni³ jøng² ca¹tég² dsa² quianh³dsa. Ca¹cuøin¹dsa ca¹lah¹já¹dsa. 51Jøng² ca¹chi¹dsé² jan² tsih² dsa² ŋioh¹² cah³ Jesús. Rø²guianh¹²dsa hmøah¹² tég¹. Jøng² ca¹chiánh²dsa dsa² ŋioh¹² héi². 52Jmáh¹lah hmøah¹² báh³ ca¹të́²dsa. Jøng² ca¹cuøin¹tsih ta¹ma¹ŋo¹²dsa. 53Jøng² ca¹tai¹dsa Jesús juu¹² ja³quiah¹³ ŋi¹jmó². Jøng² ca¹túgh² ca¹lah¹já¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. 54Jøng² ca¹ŋó¹ Pedro chi³quë́¹. Ca¹dsiég¹dsa ja³dsi¹² quiah¹² ŋi¹jmó². Ca¹guú²dsa ja³tiogh³ tsih² dsa² ta³. Ca¹mi¹dsiogh¹³dsa quianh¹³ si². 55Jøng² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ti³lán¹³ ta³ quiah¹² guøh¹², ca¹hnah¹dsa dsa² mi³cuúh¹ Jesús dsag³. Mi³jøng² jón²dsa. Jøng² ha¹chian² dsa² ca¹dsanh¹. 56Hi² jøng² jue¹² dsa² ca¹juúh² jǿg³ tø³jǿg³ ja³cog² Jesús. Tsa¹tø²tsøh³ jǿg³ quiah¹²dsa. 57Jøng² ca¹nung² ca²dsiog³dsa. Ca¹cuø¹dsa dsag³ jǿg³ tø³jǿg³. Ca¹juúh²dsa: 58―Ca¹néng³ jnieh³ juúh² dsa² ná¹² gúg²dsa guøh¹² quián², hi² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² jmo¹dsa hi² siíh² ja³hnøa¹² jmai³, hi² tsa¹ti¹líh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 59Jø¹² bíh³ ha¹chi² ca¹tø³tsøh³ jǿg³ jøng² quiah¹²dsa. 60Jøng² ca¹nung² ŋi¹jmó² dsi²jo². Ca¹ŋǿh¹dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿Tsa³ŋaih³hning he² jǿg³ juúh²dsa ja³cogh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 61Tei³ báh³ ca¹nung² Jesús. Ha¹chi² ca¹ŋai¹dsa jin³ he². Jøng² ca¹juúh² ŋi¹jmó² calah: ―¿Lanh¹³hning Cristo, jong¹² dsa² dsiog¹? ―ca¹juúh²dsa. 62Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² héi² báh³ jní². Jøng² janh³ hniah¹² jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², guø³jni cog² dsa² chi² bí² ta¹lah¹guia¹jo¹³. Guio³jni jøa³jneng¹² hei¹² guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. 63Jøng² ca¹gǿi¹ ŋi¹jmó² tsǿnh³, hi² hne²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹ma¹hniuh¹² cuø¹dsa dsag³. 64Ma²na²nengh¹² báh³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. ¿Ha²lah lë́h² hniah¹²? ―ca¹juúh² ŋi¹jmó². Jøng² ca¹juúh² ca¹lah¹já¹ dsa² héi² hi² re² Jesús dsag³, hi² mi³jón²dsa. 65Jøng² ca¹qui² ca¹hŋió² ca²dsiog³ dsa² héi² Jesús. Ca¹hŋiéng²dsa ni³ Jesús quianh¹³ hmøah¹². Ca¹cu² ca¹jmógh²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¡He³ jǿg³ hein² cu²jmágh²! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹cuúh¹ tsih² dsa² ta³ Jesús. 66Ja³guǿ¹³ Pedro ja³dsi¹³, ca¹dsiég¹ jan² tsih²mǿ² jmo¹² ta³ quiah¹² ŋi¹jmó². 67Jøng² mi³ca¹jë́² tsih²mǿ² Pedro, mi²dsiogh¹²dsa quianh¹³ si², jøng² ca¹juúh²dsa: ―Hning² mi³hiúgh³ quianh¹³ Jesús, dsa² chian² Nazaret héi² ―ca¹juúh²dsa. 68Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―¡Ha¹chi² mi³né³! Cu¹dsie¹² tsa¹guiang³jni he² jǿg³ juúh²hning ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹nung²dsa tø¹cøg¹² hi³méh¹. 69Jøng² mi³ca¹jǿi² tsih²mǿ² héi² calah, ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³ cøg¹², ca¹juúh²dsa: ―Quianh¹³dsa dsa² ió¹ ―ca¹juúh²dsa. 70Jøng² ca¹juúh²dsa calah ha¹chi². Ma²cu²lǿi² jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³ cøg¹², ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Lah¹dsóh² hiúgh³hning quianh¹³dsa. Dsa² chian² Galilea báh³ hning² ―ca¹juúh²dsa. 71Jøng² ca¹jí² Pedro, ca¹juúh²dsa: ―¡Ca¹lah¹jái¹² Diú¹³! ¡Tsa¹cué¹²jni dsa² hiah¹² hniah¹²! ―ca¹juúh²dsa. 72Dsø¹juu¹² jøng² báh³ ca¹ho¹ chiih³ ma²tǿ² tánh¹. Jøng² dsagh² dsǿa¹² Pedro jǿg³ ca¹juúh² Jesús, hi² juúh²dsa hnøa¹² rón² tsa¹cuai¹²dsa cónh¹ niúh¹ jín³ ca¹ho¹ chiih³ tánh¹ rón². Jøng² ca¹táh² dsǿa¹²dsa. Ca¹ho¹dsa.

will be added

X\