SAN MARCOS 13

1Jøng² ma²hiúg³ Jesús juu¹² u¹hai¹²dsa jnǿ³ ja³tsih¹³ guøh¹² mi³ca¹juúh² jan² dsa² quianh³dsa: ―Tøa¹², ¡Jai³lah dsio¹ guøh¹²! ¡He³lah jláh³ cang³! ―ca¹juúh²dsa. 2Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Jáih³hning hniú¹² cah³ la² quiah¹² guøh¹²? Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹lé² ti³juú¹³ jin³ cøng² mǿi² cang³ guøh¹². Gug¹ ca¹lah¹jǿ¹ ―ca¹juúh² Jesús. 3Jøng² mi³ma²guǿ¹² Jesús máh² Olivo, tø¹hŋoh¹³ ja³tsih¹³ guøh¹², jøng² ca¹ŋai¹ Pedro quianh¹³ Jacobo quianh¹³ Juan quianh¹³ Andrés ja³cu³guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: 4―¡Heh³ jnieh³ jǿg³ ha²lǿih² lé² lah¹jøng²! ¿He² quianh¹³ li¹lih¹³ jnieh³ na³ma²ja¹quien¹³ lé² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Jmo³ ju²hí³ dsøa¹² tsa¹ju³mi¹ga¹² dsa² hniah¹²! 6Di³ jue¹² dsa² ji¹lé², dsa² jmo¹ hi² lán¹²dsa jní². Juúh²dsa: “Jní² báh³ lang¹²” juúh²dsa. Jøng² mi¹ga¹²dsa dsa² jue¹². 7’Jøng² na³ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ jmo¹²dsa hning², ho¹ ju³ chi² jǿg³ jmo¹²dsa hning² ja³siíh³, jǿg³ dsii¹² dsa², jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Di³ lah¹jøng² báh³ hniuh¹² lé². Di³ ha¹chi² ma²tǿ² ja³dsiá¹ jmøi¹guǿi¹ mi³né³. 8Jøng² tán¹ juøi² quianh¹³ juøi² siíh². Tán¹ dsa² ta³ quianh¹³ dsa² ta³ jian¹²dsa. Jøng² hliú² ja³tiíh¹ onh¹². Jií¹ hag³cón². Lah¹jøng² báh³ lé² ja³li¹liág¹ jmø³uai¹² hiug¹² li¹chi² jmøi¹guǿi¹. 9’Jøng² cánh³ hniah¹² hí³. Di³ jë́h²dsa hniah¹² ni³ dsa² ta³. Bú²dsa dsi²néi² guøh¹². Dsa¹jiag¹²dsa ni³ dsa² quin¹² ni³ juøi², ni³ rai¹³ huu¹³ quieg¹ jní². Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² héi² jǿg³ quieg¹jni. 10Hniuh¹² báh³ tsø¹ja¹ jǿg³ dsio¹ ta¹jiá¹² ca¹lah¹jǿ¹ ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 11Jøng² na³ma¹ca¹tai¹dsa hniah¹² hi² jë́h²dsa, jøng² tsa¹jmo² ju²hí³ dsøa¹² he² jǿg³ juúh³ hniah¹². Jǿg³ jøng² báh³ juúh³ hniah¹² cónh¹ lǿa¹² jǿg³ he¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Di³ a¹jáng¹ hniah¹² dsa² juúh³. Jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ báh³ juúh². 12Jøng² jë́h² dsa² roh¹³dsa. Jë́h² ti³jmi²dsa guing² quián¹²dsa. Tá¹ báh³ guing² quianh¹³ chiég³ jmi² guing². Mi¹dsiag¹² báh³ dsa². 13Jøng² li¹hian¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² hniah¹² huu¹³ quieg¹ jní². Jøng² liúg² báh³ dsa², ju³lah hein² dsa² ca¹mi¹tián²dsa dsǿa¹²dsa ca¹lah¹ca¹tóh² jø² jmai³ jøng². 14’Jmai³ jøng² jáih³ hniah¹² hi² tø¹tsǿh² hi² hiug¹² hlaih¹³ ja³tsa¹mi³lé² tø¹tsǿh², hi² jmo¹ dsa¹hén² ca¹lah¹jø¹. (¡Ju³ li¹ŋë́² dsa² høa¹² si² la²!) Jøng² ju³ cuøin¹³ dsa² chian² Judea juu¹² máh². 15Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tiogh³ ja³dsii¹² jmai³ jøng², ju³ cuøin¹³dsa cu¹dsøg¹². Tsa¹ju³dsi¹quín²dsa hi² chi² dsi²néi². 16Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tiogh³ jøa³nung² quiah¹²dsa, tsa¹ju³dsi¹lia¹dsa dsa¹quín²dsa tsǿnh³dsa. 17¡He³ báh³ ué² jmai³ jøng² quiah¹² hio¹³ quian¹² guing²! ¡Ué² quiah¹² dsa² jian¹² guing² píh³! 18Jøng² mi³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ tsa¹ju³lé³ hi² jøng² jmai³ jin² guǿi². 19Di³ hiug¹² hí¹ jmø³uai¹² jmai³ jøng² cónh¹ jín³ jmø³uai¹² ma²ca¹hí¹ jmøi¹guǿi¹ cónh¹ jmai³ ja³ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹ca¹tǿ² jin³ na¹. Jø¹² bín³ ha¹chi² hí¹ jmø³uai¹² hiug¹² lah¹jøng² jmai³ siíh³. 20Jøng² ha¹chian² dsa² mi³liúg² jmai³ jøng² ju³ jmai³ tsa¹ca¹jné¹ Juu¹³ jniang³ ta¹jiá¹². Di³ huu¹³ quiah¹² dsa² ti³quióh³ ca¹jné¹ Diú¹³ jmai³ jøng² ta¹jiá¹². 21’Jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹juúh²: “Jai³lah, dsa² lang¹² báh³ Cristo,” ho¹ ju³ ca¹juúh²dsa: “Dsa² ná¹² báh³ Cristo,” jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 22Di³ li¹chian² báh³ dsa² mi¹gag¹², dsa² juúh² lán¹²dsa Cristo, ho¹ ju³ dsa² juúh² lán¹²dsa dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jmo¹ báh³ dsa² héi² hi² hiug¹²dsa quianh¹³ juu¹² juøh¹². Mi³mi¹ga¹²dsa dsa² ma²ti³quióh³ quián¹² Diú¹³, ju³ jmai³ hi² lé². 23Jøng² jmóh³ hniah¹² hí³. Di³ lah¹jiá¹² ma²ca¹juǿi² jní² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹. 24’Ni³ jøng², mi³ma²ca¹tsø³jue¹³ jmø³uai¹² hiug¹² jøng², jøng² nioh¹ hieg². Tsa¹ma¹taih¹² quiah¹² tsøh². 25Jøng² siúgh² chi³neng¹² ti³buh¹² guiuh¹³. Hiánh² hi² ti³dsøa¹³ guiuh¹³. 26Jøng² jai¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² ma²guiogh¹²jni jøa³jneng¹², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Ma²chi² bí² ma¹dsio¹² hlaih¹³ quieg¹jni. Ma²léi¹³ hiug¹² juanh¹²jni. 27Jøng² tsë́³jni ángeles ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ta³quiún² quiuh¹³, hi² dsa¹tiogh¹²dsa loh² dsa² ma²ti³quióh³ quian¹jni. 28’Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² quiah¹² hma² higo. Na³ma²tsíh² nih¹³ hma², na³ma²hiag¹³ moh¹³, ma²ŋih³ hniah¹² ja¹quién¹ jií¹ jin² jmøi². 29Jø¹² bíh³ lah¹jøng² li¹leh¹³ hniah¹² na³ma²tǿ² ja³ja¹quien¹³ lé² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng², na³ma²jáih² hniah¹² ma²lǿ² lah¹jøng², ju³lah ma²na²juǿi²jni hniah¹². 30Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹jín³ dsiá¹ dsa² chian² na¹ niúh¹ jín³ hi² lé² lah¹jøng² guøh¹². 31Dsa¹hén² báh³ jmøi¹guǿi¹ lah¹quianh¹³ guiuh¹³ dsøa³. Di³ ha¹chi² dsa¹hén² jǿg³ quieg¹jni. 32’Jøng² ha¹chian² dsa² ŋi¹² he² jmai³ he² hora lé² lah¹jøng². Ca¹lah¹jin³ ángeles chian² ŋi¹juǿi¹ tsa¹ŋi¹². Ca¹lah¹jin³ jní², dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³, tsa¹guiang³jni. Jan² Jmi² jniang³ báh³ ŋi¹². 33’¡Jøng² jáih³ hniah¹²! ¡Túgh³ hniah¹² ju²jŋia¹³! Di³ tsa¹ŋih³ hniah¹² he² jmai³ lé² lah¹jøng². 34Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan² dsa² dság¹ ja³siíh³. Togh²dsa jǿg³ dsa² quián¹²dsa he² ta³ jmo¹dsa lah¹jan² lah¹jan². Jøng² tsáih¹dsa dsa² jmo¹ hí³ hniú¹² hi² guú¹dsa ju²jŋia¹³. 35¡Hi² lah¹jøng² jáih³ hniah¹²! Di³ tsa¹ŋih³ hniah¹² ha²lǿih² guiogh¹³jni. Ju³lah dsa² héi², dsa² jmo¹² hí³ hniú¹², tsa¹ŋi¹²dsa ha²lǿih² jiúgh² dsa² hniu³, ho¹ ju³ ta¹ca¹hlég², ho¹ ju³ dsi¹neng¹², ho¹ ju³ cónh¹ ca¹ho¹ chiih³, ho¹ ju³ cónh¹ ca¹jni¹. 36Cu²rø² jáih³ hniah¹², ju³ jøng² ca¹guǿnh¹jni cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³. Jøng² jan³jni hniah¹² ti³güéh¹ hniah¹². 37Jǿg³ juǿi²jni hniah¹², jǿg³ jøng² juǿi²jni ca¹lah¹já¹ dsa². ¡Ju³ túgh³ hniah¹² ju²jŋia¹³! ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\