SAN MARCOS 12

1Jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ ti³jnøa¹². Ca¹juúh²dsa: ―Jan² dsa², ca¹jné²dsa chiúh³ gu²jøah¹³. Jøng² ca¹jmo¹dsa jnǿ³ cang³ lah¹jin² lah¹lǿih¹. Ca¹jmo¹dsa cøng² ja³sianh¹dsa gu²jøah¹³. Jøng² ca¹tsih¹dsa cøng² hniú¹² jøa³, hniú¹² ja³túgh¹ dsa² jmo¹ hí³. ’Jøng² mi³ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² jmo¹ dsa² siáh² hí³, jøng² ca¹ŋó¹dsa huø¹ siíh². 2Jøng² mi³ca¹tǿ² jmai³, ca¹tse¹dsa jan² dsa² quián¹²dsa juu¹² ja³quiah¹³ dsa² jmo¹² hí³ héi², mi³ŋi¹quieng²dsa cónh¹ hi² ta¹dsa quiah¹² huø¹. 3Jøng² ca¹chiángh² dsa² héi². Ca¹bú²dsa. Jøng² ca¹dsiánh²dsa dsa² la¹dsa. 4Jøng² ca¹tse¹dsa calah dsa² quián¹²dsa, dsa² siáh². Jøng² dsa² héi² calah ca¹quiúh¹dsa dsi³dsa. Ca¹cu² ca¹jmógh²dsa. 5Jøng² ca¹tse¹dsa dsa² siáh² calah. Jøng² dsa² héi² calah, ca¹jŋøih¹dsa. Jøng² jue¹²dsa ca¹tse¹dsa. Ca¹ŋi¹ba¹³ ca²dsiog²dsa. Ca¹jŋëh¹dsa ca²dsiog³dsa. 6’Ja³ca¹tóh² jø² jøng² mi³chian² jan² ja³ŋiúh³dsa, dsa² hnio¹ ti³jmi²dsa. Jøng² ca¹tsei¹ ti³jmi²dsa, hi² lë́²dsa: “Mi¹juanh¹² báh³ dsa² guing² quian¹jni,” lë́²dsa. 7Di³ jøng² ca¹juúh² dsa² jmo¹² hí³ huø¹ héi², ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa: “Dsa² ná¹² báh³ dsa² ta¹ hi² chi² quiah¹² ti³jmi²dsa. Ju³jŋëh¹³ jniang³ dsa². Mi³jøng² ta¹ jniang³.” 8Jøng² ca¹chiángh²dsa. Ca¹jnøih¹dsa. Jøng² ca¹ŋi³tiang²dsa coh¹³ jnǿ³. 9’¿He² jmo¹ dsa² quiah¹² jøa³ gu²jøah¹³? Dsánh¹ báh³ dsa². Dsa¹dsianh¹³dsa dsa² mi³jmo¹² hí³ huø¹. Jøng² jmo¹dsa héh¹ hi² jmo¹ dsa² siáh² hí³. 10’¿Tsa³ma²ca¹híh² hniah¹² jǿg³ la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³?: Cang³ tsa¹jih² dsa² jmo¹² hniú¹², Cang³ jøng² báh³ ma²jmo¹² hi² tsih¹² hniú¹² tí². 11Juu¹³ jniang³ báh³ ca¹jmo¹ lah¹jøng². Dsio¹ hlaih¹³ cu¹té¹², lë́² jniang³, rø²juúh² si² ―ca¹juúh² Jesús. 12Jøng² mi³chiángh² dsa² canh¹³ ju³ jmai³ tsa¹ga¹dsa dsa² jue¹². Di³ lø²lih¹³dsa ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ jøng² ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹tég²dsa. Ca¹ŋi¹lia¹dsa. 13Jøng² ca¹tse¹dsa ca²dsiog³ dsa² fariseo quianh¹³ dsa² quianh³ Herodes, dsa² mi³jmo¹ láh² ju³juúh² Jesús jǿg³ hlaih¹³. 14Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa, ca¹juúh² dsa² héi²: ―Tøa¹², ne³ jnieh³ lanh¹²hning dsa² té¹² jagh³. Cøng² ni³ mi²juanh¹²hning ca¹lah¹já¹ dsa². Di³ lah¹jøng² báh³ lah¹dsóh² heh²hning, ju³lah lǿa¹² juu¹² ca¹quieg² Diú¹³. ¿Dsio³¹ cuú³ jniang³ cog³ cagh¹² rai¹³ romano? ¿Cuú³ jniang³, ho¹ ju³ tsa¹cuú³ jniang³? 15Jøng² ma²ŋi¹² Jesús hi² ta³dsǿa¹² juúh² dsa² héi². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ mi³gagh¹³ jní²? ¡Gu²quin³ cøng² ŋi³néng² ju³lah ŋi³néng² cagh¹² rai¹³, hi² mi³jái¹³jni! ―ca¹juúh² Jesús. 16Jøng² ca¹ŋi³quín³dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿Hein² nióh³ quiah¹² rø²ton¹² ŋi³néng²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Nióh³ quiah¹² rai¹³ báh³ ná¹² ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ja³cog² rai¹³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² rai¹³. Jøng² dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³ calah, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Jesús. 18Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² saduceo ja³tsenh¹³ Jesús, dsa² juúh² tsa¹hiog¹ jmi²dsí². Ca¹ŋǿh¹ dsa² Jesús. Ca¹juúh²dsa: 19―Tøa¹², lah¹la² lǿa¹² si² ca¹jmo¹ hlai³ Moisés: Ju³ná³ jan² dsa² ca¹jon¹, chian² báh³ hio¹³ quián¹²dsa, ha¹chian² guing² ma²chian² quián¹²dsa, jøng² hniuh¹² báh³ hi² jian¹ roh¹³ hlai³, dsa² ma²jon¹², hio¹³ héi². Mi³jøng² li¹chian² guing² quián¹² hlai³, hi² lǿa¹² jǿg³. 20Jøng² mi³chian² guiog¹ roh¹³dsa dsa² ŋioh¹². Jøng² dsa² ne¹³ ca¹jian¹ hio¹³. Jøng² ca¹jon¹dsa ha¹chian² jong¹²dsa. 21Ni³ jøng² ca¹jiag¹ dsa² ja³ma²og¹. Jø¹² bíh³ ca¹jon¹ dsa² héi² ha¹chian² jong¹²dsa ca¹lø¹chián¹. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² quiah¹² dsa² ja³ma²úg² calah siíh². 22Ca¹tǿ² guiog¹dsa cu¹dsie¹²dsa ca¹dsan¹dsa. Ha¹chian² jong¹²dsa ca¹lø¹chián¹. Ja³ca¹tóh² jø² jøng² ca¹jon¹ hio¹³. 23¿Jøng² hein² dsa² ŋioh¹² quián¹² hio¹³ na³ma²tǿ² ja³ca¹hiog²dsa? ¿Di³ ca¹lah¹jǿ¹ guiog¹ dsa² ca¹jiag¹dsa? ―ca¹juúh² dsa² héi². 24Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Lah¹jøng² báh³ dsa²gán² hoh¹² hniah¹². Di³ tsa¹cuéh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹lë́h² hniah¹² chi² bí² quiah¹² Diú¹³. 25Ha¹chian² hio¹³ jian¹ dsa² ŋioh¹² na³ma²tǿ² ja³ca¹hiog²dsa. Ha¹chian² dsa² ŋioh¹² jian¹ hio¹³. Di³ ma²lán¹²dsa ju³lah lán¹² ángel tiogh³ ŋi¹juǿi¹. 26Jøng² jǿg³ jøng² hi² hiog²dsa, ha¹chi² ma²ca¹híh² hniah¹² cu²rø² si² quiah¹² hlai³ Moisés. Di³ ja³mi³hiúg³ Diú¹³ chiúh³ tang¹² mi³chi³hiúh² si², ca¹tsáih¹dsa hlai³ Moisés: “Jní² báh³ Diú¹³ quián¹² hlai³ Abraham, Diú¹³ quián¹² hlai³ Isaac, Diú¹³ quián¹² hlai³ Jacob,” ca¹juúh² Diú¹³. 27Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ha¹chi² quián¹² Diú¹³ dsa² tsa¹ma¹chian². Dsa² chian² báh³ quián¹² Diú¹³. Hiug¹² báh³ dsa²gán² hoh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 28Jøng² ca¹dsiég¹ jan² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Nang¹²dsa dsii¹²dsa jǿg³. Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³dsa rø² báh³ ca¹dsiég¹ jǿg ca¹ŋai¹ Jesús, jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Nai¹² lei¹³ quin¹² ni³ ja³ca¹lah¹jǿ¹? 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hi² la² báh³ lei¹³ quin¹² ni³: “¡Neng² hniah¹², dsa² israel! Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián² jniang³, jan² héi² báh³ Juu¹³ jniang³. 30Jøng² mi³hnoh¹³hning Juuh²hning, Diú¹³ quiánh²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jmi²dsí² quiánh²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsa²jiag¹² hoh¹²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ju²bí² quiánh²hning.” 31Hi² la² báh³ lei¹³ ja³ma²ton¹: “Mi³hnoh¹³hning dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning ju³lah hnóh¹hning hŋiah¹hning.” Ha¹chi² lei¹³ siíh² chi², lei¹³ quin¹² cónh¹ jín³ hi² ná¹² ―ca¹juúh² Jesús. 32Jøng² ca¹juúh² tøa¹² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Dsio¹ báh³ jǿg³ ma²na²juøh¹³hning, Tøa¹². Jǿg³ té¹² báh³ hi² chian² jan² Diú¹³, hi² ha¹chian² dsa² siáh² chian². 33Jøng² mi³hnio¹³ jniang³ Diú¹³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹² jniang³, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ne³ jniang³, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ju²bí² quián² jniang³. Jøng² mi³hnio¹³ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ ja³hnio¹ jniang³ guiag¹³ jniang³. Hiug¹² jín³ hi² quin¹² hi² ná¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsii¹dsa ni³ Diú¹³, ju³lah hi² jøn¹dsa hi² jŋëh¹dsa ―ca¹juúh² dsa² héi². 34Jøng² mi³ca¹jái¹ Jesús ca¹juúh² dsa² héi² jǿg³ dsio¹, ca¹juúh² Jesús: ―Mih² báh³ jø² hei¹² hi² li¹chianh²hning ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh² Jesús. Ni³ jøng² ha¹chian² dsa² siáh² ma¹tí² dsǿa¹² hi² ŋai¹dsa jǿg³. 35Jøng² ja³he¹² Jesús jǿg³ ja³dsi¹² guøh¹², ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah dsio¹ juúh² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ hi² lán¹² Cristo tsø³jon² quiah¹² hlai³ David? 36Di³ hŋiah¹² báh³ hlai³ Davíd ca¹juúh² jǿg³ la² ca¹he¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³: Ca¹tsáih¹ Juu¹³ jniang³ Juu¹ jní²: “¡Ní² cog² jní² ta¹guia¹jo¹³ ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹jmo¹jni ca¹tiah¹hning dsa² hiag¹³ quiánh²hning!,” rø²juúh² si². 37Hŋiah¹ báh³ hlai³ Davíd ca¹tǿh¹ Cristo Juu³dsa. ¿Ha²lah lǿa¹² jøng² hi² lán¹² Cristo tsø³jon² quiah¹²dsa? ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² tøa¹² dsǿa¹² dsa² ti³nang¹² jǿg dsii¹² Jesús. 38Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ la²: ―¡Jmo³ ju²hí³ dsøa¹² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² hniu¹ cáih¹ hmøah¹² jláh³! Jøng² dsa¹ŋi³nio³dsa jøa³hmah³. Mi³jøng² hiei¹ dsa². 39Hniu¹dsa tiogh³dsa ja³jláh³ dsi²néi² guøh¹² ho¹ ju³ ja³jmo¹²dsa jmai³. 40Dsa² héi² cang¹ hniu³ dsa² hnǿi². Jøng² hlanh¹²dsa Diú¹³ ma¹dsio¹² jǿg³ hi² ta³dsǿa¹² jmo¹²dsa. Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² dsag³ rø²canh¹² dsa² héi² ―ca¹juúh² Jesús. 41Jøng² mi³guǿ¹³ Jesús cøg¹² gog¹² ja³toh¹²dsa ŋi³néng² ni³ Diú¹³. Jøng² jái¹²dsa ja³toh¹² dsa² jue¹² ŋi³néng². Jøng² jue¹² dsa² chi² cog³ ca¹tóh² ma¹dsio¹². 42Jøng² ca¹dsiég¹ jan² hio¹³ hnǿi², dsa² ti²ŋié². Ca¹tóh²dsa ton¹ ŋi³néng² píh³, hi² mi³quien¹² cónh¹ cøng² cog³. 43Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² quianh³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹². Ma¹dsio¹² cog³ na²tóh² hio¹³ hnǿi², dsa² ti²ŋié² ió¹, cónh¹ jín³ ŋi²toh¹² ca¹lah¹já¹ dsa² siáh². 44Di³ cónh¹ hi² chiág² quiah¹² báh³ dsa² toh¹² dsa² siáh². Jøng² na²tóh² hio¹³ ió¹ ca¹lah¹jǿ¹ cónh¹ hi² mi³ron¹², ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³lá¹dsa he² hi² hniuh¹² dsi²néi² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\