SAN MARCOS 11

1Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa huu¹³ máh² Olivo, cøg¹² juøi² Betfagé quianh¹³ juøi² Betania, ja³ma²quien¹² Jerusalén, ca¹tse¹ Jesús og¹ dsa² quianh³dsa. 2Ca¹juúh²dsa: ―¡Gu²noh¹² juøi² mih² neng¹² cøg¹² ná¹²! Cónh¹ ca¹dsi¹noh¹² hniah¹², dsianh¹² hniah¹² jan² búh³ meh², chi³hŋioh¹ jáh², jáh² ha¹chian² dsa² ma²gú² cah³. Jøng² tseh³ jáh². Taih³ jáh² ja³la². 3Jøng² ju³ná³ chian² dsa² ca¹juúh² he² løa¹ lah¹ná¹² jmoh² hniah¹², jøng² juaih¹³dsa: “Chi³quian¹³ Juu¹³ jniang³ jmai³ jáh². Na¹ cónh¹ ŋi¹júg²dsa jáh²,” juúh³ hniah¹². 4Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. Ca¹dsanh¹²dsa búh³ meh², chi³hŋioh¹ jáh² hag³hniú¹³ cøg¹² jøa³cai³¹. Jøng² ca¹tséh²dsa jáh². 5Jøng² ca¹juúh² jan² og¹ dsa² tiogh³ ja³jøng²: ―¿He² løa¹ tsëh³ hniah¹² jáh²? ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² héi² ju³lah ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹cuø¹dsa jǿg³ ŋi¹lia¹dsa. 7Jøng² ca¹tái¹dsa jáh² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹jiúh²dsa hmøah¹² quiah¹²dsa cah³ jáh². Jøng² ca¹gú² Jesús cah³ jáh². 8Jøng² jue¹² dsa² ca¹jág¹ hmøah¹² quiah¹² dsi²juu¹². Jøng² dsa² siáh² calah ca¹ŋi³quiuh² nih¹³ høg² jøa³nung², ca¹jág¹dsa dsi²juu¹², hi² hniu¹dsa lé² jláh³ juu¹². 9Jøng² hløah¹² dsa² ma²jiá¹² tí² lah¹quianh¹³ dsa² chi³quë́¹. Ca¹juúh²dsa: ―Dsa² dsiog¹ báh³ dsa² ma²já¹², ca¹tsei¹ Diú¹³ juanh¹². Hiug¹² juanh¹² dsa² lang¹². 10Hiug¹² juanh¹² Diú¹³ guǿ¹² guiuh¹³. Dsio¹ báh³ lé² ja³jmo¹ dsa² lang¹² héh¹ ju³lah héh¹ mi³jmo¹² hlai³ Davíd, dsa² juanh¹² quián² jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹dsiég¹ Jesús jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹dsiég¹dsa ja³tsih¹³ guøh¹². Jøng² mi³ca¹jái¹dsa ca¹lah¹jǿ¹, jøng² ca¹jógh¹dsa juu¹² Betania quianh¹³ dsa² guia¹tón². Di³ ca¹neng². 12Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹huah¹²dsa juøi² Betania. Lǿ² lø¹i³cónh¹² Jesús. 13Jøng² ca¹jái¹dsa cøng² hma² higo tsih¹² ja³uǿin³. Ti³dsǿa¹³ moh¹³. Jøng² ca¹ŋi¹jái²dsa chi²júh² dsiagh¹ mǿi². Mi³ca¹dsiég¹dsa ja³tsih¹² hma², ha¹chi² mǿi² ca¹dságh¹. Jmáh¹lah moh¹³ báh³. Di³ tsa¹ma¹tǿ² ja³hai¹ mǿi². 14Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hma²: ―¡Ju³lé³ tsa¹ma¹gǿh¹ jin³ hein² dsa² mǿi² quiánh²hning, jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹nǿng² dsa² quianh³dsa jǿg³ jøng². 15Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² mi²ca¹hí¹ Jesús ja³tsih¹² guøh¹², ca¹huan¹dsa dsa² hnai¹² lio¹³ quianh¹³ dsa² lá¹², dsa² mi³tiogh³ niúh¹ jnǿ³. Jøng² ca¹jéinh¹dsa mesa quiah¹² dsa² mi²tsë́¹ cog³. Ca¹jéinh¹dsa hma²sai³¹ quiah¹² dsa² hnë¹² jug². 16Jøng² tsa¹ma¹ca¹cuø¹ Jesús jǿg³ tsa¹jue¹³dsa niúh¹ jnǿ³ quiah¹² guøh¹² hi² quin¹²dsa lio¹³. 17Jøng² ca¹he¹dsa jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Li¹tsen² hniú¹² quieg¹ jní² hniú¹² ja³hlanh¹²dsa Diú¹³, dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi²,” rø²juúh² si². Di³ hniah¹² ma²ca¹jmoh³ hi² ma²lǿa¹² hniú¹² ju³lah lǿa¹² cøng² ja³tiogh³ dsa² høin² ―ca¹juúh² Jesús. 18Jøng² mi³ca¹nǿng² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ jǿg³ jøng², ca¹hnangh²dsa mai³¹ ha²lah mi³jŋøih¹dsa. Di³ gan¹dsa Jesús. Di³ jue¹² dsa² dsogh¹² dsǿa¹² jǿg³ hi² he¹²dsa. 19Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús jøa³juøi² quianh¹³ dsa² quianh³dsa mi³ca¹neng². 20Jøng² mi³ca¹jni¹, ca¹tsø³jue¹³dsa ja³tsih¹² hma² higo. Ca¹jái¹dsa ma²quing² ca¹tǿ² jmó³. 21Jøng² dsagh² báh³ dsǿa¹² Pedro. Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Jai³lah Juu¹³ jniang³, ma²quing² hma² ca¹tseih³hning jǿg³ hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Ju³héh³ hniah¹² quiah¹² Diú¹³! 23Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², ju³ná³ hein² dsa² ca¹tsáih¹ máh² ná¹²: “¡Jŋiah¹! ¡Gu²ho¹² jmø³ŋih¹³!” Hi² tsa¹lë́²dsa tsa¹lé² mi³né³. Cøng² hi² hé² báh³ dsa² hi² lé² cónh¹ lǿa¹² jǿg³ juúh²dsa. Jøng² lǿ² báh³ lah¹jøng² quiah¹²dsa. 24Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹² hi² ŋieh¹ báh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² møh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³ ju³ná³ héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 25Jøng² henh¹³ hniah¹² dsag³ na³ma²tǿ² ja³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ chi²júh² hein² dsa² re² dsag³ ja³cogh² hniah¹². Mi³jøng² hén² calah ti³ŋieih¹² hniah¹², dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, dsag³ quiánh² hniah¹². 26Di³ ha¹chi² hén² ti³ŋieih¹², dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, dsag³ quiánh² hniah¹² ju³ná³ tsa¹henh¹³ hniah¹² dsag³ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa calah Jerusalén. Jøng² ja³ŋøa¹² Jesús ja³dsi¹² guøh¹², ca¹dsi¹lé² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ dsa² canh¹³. 28Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿He² jǿg³ ca¹të́h²hning hi² jmoh²hning lah¹ná¹²? ¿Hein² ca¹cuø¹ jǿg³? ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jní² báh³ juǿi³ hniah¹² cøng² jǿg³. Jøng² na³ma²na²ŋaih³ hniah¹² jǿg³ juǿi³jni hniah¹², ni³ jøng² juøh¹³jni he² jǿg³ ca¹të́²jni. 30¿Ha² juu¹² ca¹já¹ jǿg³ hi² ca¹chiog¹ Juan dsa² jmøi², juu¹² ŋi¹juǿi¹, ho¹ ju³ hi² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹? ¡Ŋai³ hniah¹²! ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ cu³guiog³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ ca¹tséih³ jniang³ dsa² juu¹² ŋi¹juǿi¹, jøng² tsáih¹dsa jniang³ he² løa¹ tsa¹ca¹héh³ jniang³ jøng². 32¿Ho¹ ju³ juúh³ jniang³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ liáh³? ―ca¹juúh²dsa. Tsa¹lé² juúh²dsa lah¹jøng². Di³ gan¹dsa dsa² jue¹². Di³ lah¹jøng² lë́² ca¹lah¹já¹ dsa², hi² lah¹dsóh² mi³lán¹² Juan dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 33Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tsa¹ne³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jøng² tsa¹ŋi³juøh¹³ jní² calah he² jǿg³ ca¹të́²jni hi² jmo¹²jni lah¹ná¹² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\