SAN MARCOS 10

1Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ca¹tsø³jue¹³dsa juu¹² ja³tén¹² Judea. Ca¹dsiég¹dsa hŋoh¹³ jmøi² Jordán. Quianh¹³dsa calah dsa² jue¹². Jøng² ca¹he¹dsa calah jǿg³, ju³lah ma²lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. 2Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² fariseo. Ca¹ŋǿh¹dsa Jesús chi²júh² lé² tióg² dsa² ŋioh¹² hio¹³ quián¹²dsa. Ta³dsǿa¹² juúh²dsa. Di³ hniu¹dsa tø¹canh¹³ Jesús dsag³ quianh¹³ jǿg³ dsii¹²dsa. 3Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿Ha²lah lǿa¹² jǿg³ ca¹quieg² hlai³ Moisés? 4Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Ca¹cuø¹ báh³ hlai³ Moisés jǿg³ jmo¹²dsa si² hi² tsog¹dsa. Jøng² tióg²dsa hio¹³ ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Hi² jøng² báh³ ca¹quieg² hlai³ Moisés jǿg³ jøng². Di³ huh² hoh¹² hniah¹². 6Di³ jøng² cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ja³ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹, ca¹jmo¹ Diú¹³ dsa² ŋioh¹² quianh¹³ dsa² mǿ². 7Mi³jøng² tiúg²dsa chiég³ jmi²dsa. 8Jøng² og¹ dsa² lé² cøng² jmø²ŋǿa¹². Tsa¹ma¹lán¹²dsa og¹ dsa². Cøng² jmø²ŋǿa¹² báh³ ma²lǿa¹² quiah¹²dsa. 9Hi² jøng² tsa¹lé² tsog¹dsa. Di³ Diú¹³ ca¹jmo¹ ma²lán¹²dsa ju³lah lán¹² jan² dsa² ―ca¹juúh² Jesús. 10Jǿg³ jøng² ca¹ŋai¹ dsa² quianh³dsa mi³ma²tiogh³dsa dsi²néi². 11Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹jian¹ hio¹³ siáh² na³ma²ca¹tióg²dsa ji²gug²dsa, dsa² héi² tø¹canh¹³ dsag³ ja³cog² ji²gug²dsa. 12Jø¹² bíh³ tø¹canh¹³ hio¹³ dsag³ ju³ná³ ca¹jian¹dsa dsa² siáh² na³ma²ca¹tióg²dsa ji²gug²dsa ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹jian¹ dsa² jue¹² hi²meh² quián¹²dsa. Hniu¹dsa quiég¹ Jesús gug² ni³ quiah¹² hi²meh². Jøng² ca¹jí² dsa² quianh³ Jesús. 14Ca¹lø¹hné¹ Jesús mi³ca¹lø¹lih¹³dsa. Ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―¡Ju³ ji¹lé² hi²meh² ja³la²! ¡Tsa¹jnë¹³ juu¹²! Di³ dsa² héi² báh³ li¹chian² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, dsa² lán¹² ju³lah lán¹² hi²meh². 15Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hniu¹ héh¹ ca¹jmo¹ Diú¹³ ju³lah hniu¹ hi²meh², tsa¹dsianh¹³ dsa² héi² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh² Jesús. 16Jøng² ca¹chiánh² Jesús hi²meh². Ca¹quieg²dsa gug²dsa ni³ quiah¹² tsih², hi² ca¹mi¹jŋió¹dsa tsih². 17Jøng² mi³ca¹ŋó¹ Jesús calah, ca¹dsiég¹ jan² dsa² ŋøa¹² gu¹hei¹². Ca¹chi¹jné¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Tøa¹² dsiog¹, ¿he² hi² hniuh¹² jmo³jni, mi³jøng² dsa¹ŋë́²jni hi² li¹chian²jni tiá²? ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ tøah¹²hning jní² dsa² dsiog¹? Ha¹chian² dsa² dsiog¹ chian². Jan² Diú¹³ báh³ dsa² dsiog¹. 19Ma²cueh¹² báh³ hning² lei¹³: ¡Tsa¹jŋë́h²hning dsa²! ¡Tsa¹hlanh¹³hning hio¹³ siáh²! ¡Tsa¹høinh¹³hning! ¡Tsa¹cuøh¹³hning dsa² dsag³ tsa¹re²dsa! ¡Tsa¹mi³ganh¹³hning dsa²! ¡Mi³juanh¹³hning chiegh² ŋieih¹²hning! ―ca¹juúh² Jesús. 20Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Ca¹lah¹jǿ¹ lah¹jøng² ma²ca¹can¹jni hí³ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ meh²jni, Tøa¹² ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹jǿi² Jesús. Ca¹tǿ² dsǿa¹²dsa quianh¹³ dsa² héi². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Chi² báh³ jín³ cǿng¹ hi² hei¹². ¡Gu²hnai³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiánh²hning! ¡Jøng² cuøh¹³hning dsa² ti²ŋié² cog³! Mi³jøng² li¹chi² ma¹dsio¹² quiánh²hning ŋi¹juǿi¹. Di³ jøng² ŋǿh³hning quianh¹³ jní² ―ca¹juúh² Jesús. 22Jøng² hlaih¹³ ca¹hǿi² dsǿa¹² dsa² héi² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Ca¹ŋó¹dsa huø³ hei¹² dsǿa¹²dsa. Di³ mi³chi² ma¹dsio¹² cog³ quiah¹²dsa. 23Jøng² ca¹jái¹ Jesús lah¹jin² lah¹lǿih¹. Ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―¡He³ báh³ ué² dsianh¹³ dsa² chi² cog³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹! ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² quianh³dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―¡He³ báh³ ué² li¹hiug² dsǿa¹²dsa héh¹ ca¹jmo¹ Diú¹³, jon¹²! 25Hiug¹² jín³ tsa¹ué² ŋë́¹ jan² camello juu¹² gǿh³ hma²cog³ cónh¹ jín³ hi² ŋë́¹ dsa² chi² cog³ juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹²dsa mi³ca¹nǿng²dsa lah¹jøng². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² dsa² liúg² jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹jǿi² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chi² tiúh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Tiúh¹ báh³ Diú¹³. Ha¹chi² hi² chi² hi² tsa¹tiúh¹ Diú¹³ jmo¹ ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Jai³lah, ma²ca¹tiú¹³ jnieh³ ca¹lah¹jǿ¹. Ma²ca¹ja¹neng¹³ jnieh³ quianh¹³ hnéng¹ ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiú²dsa hniu³dsa, ho¹ ju³ ca¹tiúg²dsa roh¹³dsa, ho¹ ju³ chiég³ jmi²dsa, ho¹ ju³ tsih² guing², ho¹ ju³ ca¹tiú²dsa huø¹ quiah¹²dsa huu¹³ quieg¹ jní², huu¹³ quiah¹² jǿg³ dsio¹, 30tsug¹² jín³ ma¹dsio¹² tan¹ dsa² héi² ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah hniú¹², ju³lah roh¹³dsa, chiég³dsa, tsih² guing², huø¹. Di³ cán² báh³ dsa² jmø³uai¹² huu¹³ quieg¹ jní². Jøng² tan¹dsa li¹chian²dsa tiá² jmøi¹guǿi¹ na¹ bíh³ já¹². 31Jøng² dsa¹lé² jue¹² dsa² ja³ca¹tóh² jø² jmai³ jøng², ju³lah dsa² mi³quin¹² ni³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Jøng² dsa² mi³chi³quë́¹, jue¹² dsa² héi² cán² ni³ ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² tiogh³dsa juu¹², dsa²lé²dsa juu¹² Jerusalén. Quin¹² Jesús ni³. Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² quianh³dsa hi² dsø²lé²dsa ja³jøng². Goh¹² dsa² dsø²lé² quianh¹³dsa. Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón². Ca¹tsáih¹dsa dsa² héi² he² hi² na¹ bíh³ dsa¹ŋë́²dsa. 33Ca¹juúh²dsa: ―Jai³lah, ma²dsǿg² jniang³ juu¹² Jerusalén. Jøng² jë́h²dsa jní² ni³ juu¹³ jmi²dsa², quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Jøng² cuúh¹dsa jní² dsag³ juøh¹². Di³ hi² hniu¹dsa hi² jón²jni. Jøng² jáinh¹dsa jní² ja³cog² dsa² tsa¹lán¹² dsa² go² jniang³. 34Dsa² héi² cu¹jmágh² jní². Ti¹hŋiéng²dsa jní². Bú²dsa jní². Jŋøih¹dsa jní². Jøng² hiog¹jni jmai³ hnøa¹² ―ca¹juúh² Jesús. 35Jøng² Jacobo quianh¹³ Juan, ja³ŋiúh³ Zebedeo, ca¹ŋi¹lé²dsa cøg¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Tøa¹², mi³hneng² jnieh³ hi² jmóh³hning cøng² hi² dsio¹ hoh¹² quián² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 36Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿He² hi² hnøngh² hniah¹² jmo³jni quiánh² hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Mi³cuúh³hning cogh²hning dsa³tiágh³ jnieh³ quianh¹³ hnéng¹ na³ma²tǿ² ja³ca¹hian¹² bí² quiánh²hning, jan² jnieh³ tø¹guia¹jo¹³, jan² jnieh³ tø¹guia¹jón¹ ―ca¹juúh²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹ŋih³ hniah¹² he² møh² hniah¹². ¿Tiah³¹ hniah¹² cánh³ jmø³uai¹² cán³ jní²? ¿Tiah³¹ hniah¹² ŋëh³ jmø³uai¹² dsa¹ŋë́² jní²? ―ca¹juúh² Jesús. 39Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Tiúh¹ báh³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² cánh³ báh³ hniah¹² jmø³uai¹² cán³ jní². Ŋieh¹ báh³ hniah¹² jmø³uai¹² dsa¹ŋë́² jní². 40Di³ a¹jáng¹ jní² lé² cuø¹³ hein² togh¹ quianh¹³jni cog²jni tø¹guia¹jo¹³ tø¹guia¹jón¹. Dsa² héi² togh¹ cog²jni, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ togh¹ ―ca¹juúh² Jesús. 41Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² guian¹, ca¹lø¹hian³dsa Jacobo quianh¹³ Juan. 42Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón². Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah jmo¹² dsa² lán¹² ta³ quián¹² dsa² tsa¹lán¹² judio. Jmo¹²dsa lán¹²dsa juu³ dsa² juøi². Jøng² jmo¹² dsa² canh¹³ dsen¹³dsa ni³ dsa² juøi² quián¹²dsa. 43Tsa¹lé² lah¹ná¹² quiánh² hniah¹². Ju³ná³ hein² hniah¹² hnøngh² lénh² juanh¹² ja³cog² dsa² jianh¹² hniah¹², jøng² hniuh¹² mi³tih³ hniah¹² ni³ dsa² jianh¹² hniah¹². 44Ju³ná³ hein² hniah¹² dsa² hnøngh² cánh³ ni³, jøng² hniuh¹² mi³hogh³ hniah¹² dsa² jianh¹² hniah¹². 45Di³ jní² calah, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ca¹guio¹jni mi³jøng³ mi³ti³jni ni³ dsa², a¹jáng¹ ju³ hi² mi¹ti¹dsa ne¹ jní². Ca¹guio¹jni hi² cuø³jni jmi²dsí² quieg¹jni. Mi³jøng² log³jni dsa² jue¹² ―ca¹juúh² Jesús. 46Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa juøi² Jericó. Jøng² ja³ca¹tsø³jue¹³ Jesús juøi² quianh¹³ dsa² quianh³dsa, quianh¹³ dsa² jue¹² hlaih¹³ calah. Ja³jøng² guǿ¹² jan² dsa² teg³ cøg¹² juu¹², dsa² tsen² Bartimeo, ja³ŋiúh³ Timeo. Møa¹²dsa ŋi³néng². 47Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ dsa² teg³ héi² já¹² Jesús, dsa² chian² Nazaret, jøng² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Jesús! ¡Tsø³jon² quiah¹² hlai³ David! ¡Jmo³ huø³ hoh¹² quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh²dsa. 48Jøng² ca¹jí² dsa² jue¹² quiah¹²dsa hi² hniu¹dsa tsa¹tógh¹dsa møah¹³. Ta³lah¹tí² hi³méh¹ ca¹hløah¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¡Tsø³jon² quiah¹² hlai³ David! ¡Jmo³ huø³ hoh¹² quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹jŋi¹ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¡Gu²teh¹²dsa! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋi³téh³dsa dsa² teg³. Ca¹juúh²dsa: ―¡Tsa¹jmo² ju²hí³ dsøa¹²! ¡Nung²! Hning² tǿh²dsa ―ca¹juúh²dsa. 50Jøng² ca¹dsi¹ dsa² héi² hmøah¹² mi³dsǿ² coh¹³ tsǿnh³dsa. Cu¹dsie¹² ca¹chiog¹dsa. Ca¹dsiég¹dsa gu¹hei¹² ja³tsenh¹³ Jesús. 51Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿He² mi³hnøngh²hning jmo³jni quiánh²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² teg³: ―Ju³ li¹jniáng¹²jni calah, Tøa¹² ―ca¹juúh²dsa. 52Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²lé² guǿnh³hning. Ma²hlúh² báh³ hning². Di³ héh²hning jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. Ta³lah¹ca¹jniáng¹ mø³ni³dsa. Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² héi² quianh¹³ Jesús.

will be added

X\