SAN LUCAS 9

1Jøng² ca¹tǿh¹ Jesús dsa¹ guia¹tón². Ca¹cuúh¹dsa dsa² bí², mi³jøng² tiúh¹dsa huø¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³, tiúh¹dsa jmo¹dsa hí³ dsa² lán¹² dsag³. 2Jøng² ca¹tsen¹dsa dsa² juu¹² ja³ca¹ŋi³hø¹³dsa jǿg³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, juu¹² ja³ca¹mi¹hliú²dsa dsa² dsoh³. 3Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² guia¹tón²: ―Ha¹chi² cánh³ hniah¹² jin³ he² quiah¹² dsi²juu¹². Tsa¹cánh³ hniah¹² hma² hø¹³. Tsa¹cánh³ hniah¹² mu³ra³. Tsa¹cánh³ hniah¹² hé¹². Tsa¹cánh³ hniah¹² cog³. Tsa¹cánh³ hniah¹² ma¹ton¹ tsǿinh² hniah¹². 4Jøng² ha² ja³ca¹cuø¹dsa hniú¹², cøng² hniú¹² jøng² báh³ túgh³ hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³gu³noh¹² hniah¹² juøi² siíh². 5Jøng² ha² juøi² ja³tsa¹ca¹hien¹dsa hniah¹², gu³noh¹² hniah¹² ja³siíh³. Jøng² quiah¹³ hniah¹² hleg² ti³quin¹² ju³taih¹ hniah¹². Mi³jøng² li¹dsøg¹² dsǿa¹²dsa ta¹canh¹³dsa dsag³ ―ca¹juúh² Jesús. 6Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² guia¹tón². Hliú² juøi² ca¹ŋi³hø¹³dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹mi¹hliú²dsa dsa² ca¹lah¹tan¹³ ja³jøng². 7Jøng² dsi³máh² Herodes ca¹nǿng² jǿg³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jmo¹ Jesús. Chian²dsa ju²hí³ dsøa¹². Di³ ca²dsiog³dsa ma²juúh² hi² lán¹² Jesús Juan. Hi² ca¹hiog² Juan calah, dsa² ma²ca¹jon¹. 8Jøng² juúh² ca²dsiog³dsa hi² lán¹² Jesús hlai³ Elías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Jøng² juúh² ca²dsiog³dsa calah hi² lán¹²dsa jan² dsa² quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih², dsa² ma²ca¹hiog². 9Jøng² ca¹juúh² Herodes: ―Ca¹quiúh¹jni lag³ Juan. ¿Jøng² hein² dsa² héi², dsa² ma²chi² jǿg³ quiah¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² hniu¹ Herodes jë́²dsa Jesús. 10Jøng² mi³ca¹dsi¹lia¹ dsa² guia¹tón², dsa² ma²lán¹² ju³lah tsih² høh³ quián¹² Jesús, ca¹heh¹dsa Jesús ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹jmo¹dsa. Jøng² ca¹tai¹ Jesus juu¹² cøg¹², juu¹² jøa³juøi² tsen² Betsaida. 11Cónh¹jøng² ca¹ŋi¹lé² calah dsa² jue¹², mi³ca¹lø¹lih¹³dsa. Jøng² ca¹hien¹ báh³ Jesús dsa² jue¹². Ca¹dsiúh¹dsa dsa² jǿg³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Ca¹mi¹hliú²dsa dsa² lán¹² dsag³. 12Jøng² mi³ma²tǿ² ja³ca¹hlég² ca¹ŋi¹jmó² dsa² guia¹tón² jǿg³ quianh¹³ Jesús, ca¹juúh²dsa: ―Dsianh¹³hning dsa² jue¹². Mi³jøng² dsa¹jŋi¹³dsa dsa¹gǿh¹dsa rancho quianh¹³ juøi² tioh¹³ cøg¹². Di³ ha¹chi² chi² ja³la² ja³tiagh³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hniah¹² cuøh¹³dsa hi² gǿh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Jmáh¹lah hŋí² hi³ŋíh¹ quin³ jniang³ quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi². Tsa¹lé² dsø²lii¹³ jnieh³ hi² gǿh¹ dsa² jue¹² ―ca¹juúh²dsa. 14Di³ ma²tiogh³ cónh¹ hŋí² mei¹³ dsa², jmáh¹lah dsa² ŋioh¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Jmo³ hi² tógh¹dsa huø¹ ma¹ton¹lug¹guián²dsa lah¹cu²tséh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². Ca¹jmo¹dsa ca¹túgh² ca¹lah¹já¹dsa huø¹. 16Jøng² ca¹can¹ Jesús hŋí² hi³ŋíh¹ jøng² quianh¹³ og¹ jáh². Mi³ca¹jái¹dsa guiuh¹³, ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh³dsa. Mi³jøng² ca¹dsiúh¹dsa, ca¹cuúh¹dsa dsa² jue¹². 17Jøng² ca¹gǿh¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Ca¹lø¹tan¹³ báh³ dsa². Ni³ jøng² ca¹mi¹cángh²dsa guie¹tǿn² møh²tá³ quianh¹³ jmáh¹lah jneh³ hi³ŋíh¹ ca¹chiág¹. 18Cøng² jmai³ ca¹ŋi¹lé² Jesús quianh¹³ dsa² quianh³dsa cøng² ja³cu³guiog¹³, ja³ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―¿He² juúh² dsa² juøi²? ¿Hein² jní²? 19Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³ Jesús: ―Ca²dsiog³dsa juúh² hi² lanh¹²hning Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi². Chian² dsa² juúh² hi² lanh¹²hning hlai³ Elías. Jø¹² bíh³ chian² dsa² juúh² hi² lanh¹²hning jan² dsa² ca¹hiog², dsa² mi³quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². 20Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Jøng² hniah¹², ¿hein² jní²? lë́h² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Cristo ca¹tsen¹ Diú¹³ báh³ lanh¹²hning ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² quianh¹³ hi² tiog¹³ ca¹juúh² Jesús hi² tsa¹tsáih¹dsa jin³ hein² jǿg³ jøng². 22Ca¹juúh² Jesús: ―Hi² hniuh¹² can³jni ma¹dsio¹² jmø³uai¹², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Hi² hniuh¹² tiáng² dsa² canh¹³, quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa², quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² hniuh¹² jón²jni. Jøng² hiog¹jni jmai³ hnøa¹² ―ca¹juúh²dsa. 23Ni³ jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa ca¹lah¹já¹dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² hniu¹ dság¹ quianh¹³ jní², jøng² tsa¹hniuh¹² høa¹dsa dsǿa¹²dsa jǿg³ quiah¹² hŋiah¹²dsa. Ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ mi¹hiúg¹dsa dsǿa¹²dsa hie¹dsa jón²dsa ju³ná³ he² ca¹løa¹. Jøng² báh³ dság¹dsa quianh¹³ jní². 24Di³ ju³ná³ hein² dsa² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ ha²lah guú¹dsa dsio¹, dsa² héi² jón². Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹jon¹ huu¹³ quieg¹ jní², dsa² héi² li¹chian² ja³dsio¹. 25¿He² ta³ jmo¹ líh² jniang³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ju³ná³ dsa¹héin² jniang³, ju³ná³ quíg³ jniang³ jmi²dsí² quián² jniang³? 26Di³ jmo¹³ báh³ jní² tsa¹cué¹²jni ju³lah hein² dsa² ca¹jmo¹ tsa¹cuai¹²dsa jní², tsa¹cuøh¹²dsa jǿg³ quieg¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Lah¹jøng² jmo¹³jni jmai³ ja³guiogh¹³jni, na³ma²chi² bí² quieg¹jni, hi² chinh³jni hma² høh³ quiah¹² Jmi² jniang³, hi² quianh¹³jni ángeles han¹³. 27Cónh¹jøng² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹². Ha¹chi² dsiánh¹ ca²dsiogh³ hniah¹² tiogh³ ja³la², ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹jaih³ hniah¹² ma²já¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. 28Cónh¹ ja³jŋi¹ jmai³ jøng² hi² ca¹juúh² Jesús lah¹jøng², ca¹ŋó¹dsa ni³ máh² ja³dsa¹hlanh³dsa Diú¹³. Ca¹jian¹dsa Pedro, quianh¹³ Juan, quianh¹³ Jacobo. 29Ja³ma²hlanh¹² Jesús Diú¹³ jøng², ca¹lø¹tsë́¹ ni³dsa. Ca¹løa¹ teg² tsǿnh³dsa. Sih¹² hlaih¹³ cu¹té¹² ca¹løa¹. 30Jøng² ca¹jnia¹ og¹ dsa² ca¹dsii¹ jǿg³ quianh¹³ Jesús. Hlai³ Moisés quianh¹³ hlai³ Elías báh³ héi². 31Sih¹² hlaih¹³ ti³jniá²dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ quiah¹² ja³na¹ bíh³ jón² Jesús jøa³juøi² Jerusalén. 32Ma²lǿ² lø¹i³güé¹ Pedro quianh¹³ dsa² quianh³dsa. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹güe²dsa. Ca¹jái¹dsa hi² taih¹² quiah¹² Jesús. Jø¹² ca¹jë́²dsa dsa² og¹ tiogh³ quianh¹³dsa. 33Jøng² mi³ma²dsø²lia¹ dsa² héi², ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², dsio¹ hi² ma²tiagh³ jnieh³ ja³la². Jmó³ báh³ jnieh³ hnøa¹² hio¹², cøng² quiánh² hning², cøng² quiah¹² hlai³ Moisés, cøng² quiah¹² hlai³ Elías ―ca¹juúh²dsa, hi² tsa¹ŋi¹²dsa he² jǿg³ juúh²dsa. 34Ma²chi³hløah¹² Pedro mi³ca¹siog² cøng² jneng¹² guiuh¹³ ja³tiogh³dsa. Ni³goh¹²dsa mi³ma²tiogh³dsa jøa³ ja³hei¹² jneng¹². 35Jøng² ca¹hløah¹ Jmi² jniang³ jøa³jneng¹², ca¹juúh²dsa: ―Dsa² lang¹² báh³ jon¹ jní². Ma²ca¹hia¹jni dsa². ¡Neng² di³ jǿg³ hi² juúh²dsa! ―ca¹juúh²dsa. 36Mi³ca¹juúh² Jmi² jniang³ lah¹jøng², ca¹jái¹ dsa² tiogh³ hi² ma²tsenh¹² Jesús cu²hŋiah¹². Jøng² ha¹chian² dsa² ca¹tsáih¹dsa jin³ hein² dsø¹juu¹² jøng² hi² ma²ca¹jái¹dsa. 37Mi³ca¹jni¹ jøng², mi³ma²na²siog²dsa máh², ca¹jén² Jesús dsa² jue¹². 38Jøng² ca¹hløah¹ tí² jan² dsa² ŋioh¹² hiúg³ jøa³ quiah¹² dsa² jue¹², ca¹juúh²dsa: ―Juanh¹² hoh¹²hning, tøa¹². ¡Jai³ ha²lah lán¹² ja³ŋiúh¹jni! Jan² guing² héi² báh³ chian² quian¹jni. 39Jøng² lǿ² hi² jiag¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Cónh¹ tsa¹jŋia¹³ ho¹²tsih. Jmo¹² jmi²dsí² hi² dsø²hën¹²tsih. Hii² jan¹² hag³tsih. Ca¹lah¹ja¹lái¹ jŋi¹² hi² bø²lë́h²tsih. Ma¹dsio¹² jmø³uai¹² jenh¹²tsih. 40Ma²na²juǿi²jni dsa² quianh³hning hi² mi³dsi¹dsa jmi²dsí². Cónh¹jøng² ha¹chi² na²tiúh¹dsa. 41Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡He³ lah¹hiúg¹²! ¿Ha² bíh³ cónh¹ jmai³ hniuh¹² hú¹³jni hi² mi³dsian¹³jni dsøa¹ quianh¹³ hniah¹², dsa² tsa¹héh² jǿg³, dsa² ŋi²nioh³ juu¹² siíh²? ¡Ŋi³jian¹² tsih² quiánh²hning ja³la²! ―ca¹juúh²dsa. 42Jøng² ma²dság¹²tsih cøg¹² ja³tsenh¹³ Jesús, mi³ca¹jmo¹ jmi²dsí² hlaih¹³ hi² ca¹ŋi¹hë¹²tsih. Ca¹bø² ca¹lë́h²tsih. Jøng² ca¹jé² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³. Ta³lah¹ca¹hlú²tsih. Jøng² ca¹jë́inh² Jesús ja³cog² ti³jmi²tsih. 43Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. “Hiug¹² juanh¹² Diú¹³,” lë́²dsa. Jøng² ma²tiogh³dsa dsogh¹² dsøa¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmo¹² Jesús, mi³ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: 44―¡Cu²rø² neng² jǿg³ quieg¹jni! Jainh¹dsa jní² quiah¹² dsa² hiag¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 45Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² quianh³dsa jǿg³ jøng². Ca¹jmo¹ Diú¹³ tsa¹ca¹lø¹ŋë́²dsa. Jøng² ha¹chi² ca¹ŋai¹dsa he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². Di³ hi² goh¹²dsa. 46Jøng² ca¹dsii¹ dsa² quianh³ Jesús jǿg³ hein² dsa² quianh¹³dsa lán¹² dsa² juanh¹². 47Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ Jesús he² jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² héi², ca¹jian¹dsa jan² hi²meh². Ca¹jmo¹dsa ca¹nung²tsih cøg¹² ja³tsenh¹³dsa. 48Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hien¹ jan² hi²meh² lah¹lang¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní², jøng² ca¹hiei¹dsa jní² calah. Jøng² ju³ná³ hein² dsa² héi² ca¹hiei¹ jní², jø¹² bíh³ ca¹hien¹dsa dsa² ca¹tsei¹ jní². Di³ dsa² héi² báh³ lán¹² dsa² juanh¹² quianh¹³ hniah¹², dsa² jmo¹² hi² tsa¹quien¹²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 49Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Tøa¹², ca¹ne¹³ jnieh³ jan² dsa² huø¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² dsoh³, hi² chi³hia¹²dsa hning². Jøng² ca¹tséih³ jnieh³ dsa² hi² tsa¹ma¹jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ tsa¹ŋøa¹²dsa quianh¹³ jnieh³. 50Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹cuúh³ hniah¹² jǿg³ hi² jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ dsa² quianh¹³ báh³ hniah¹² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hiag¹³ ―ca¹juúh²dsa. 51Jøng² mi³ma²ja¹quien¹³ jmai³ ja³dsánh¹ Jesús juu¹² guiuh¹³, ca¹mi¹bí²dsa dsǿa¹²dsa hi² dság¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. 52Jøng² ca¹tsen¹dsa jan² og¹ dsa² ni³jiá¹, dsa² mi³hno¹² cøng² neng¹² hniú¹² cøng² juøi² ja³tén¹² huø¹ Samaria. 53Cónh¹jøng² tsa¹ca¹hien¹ dsa² chian² ja³jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³dsa hi² ma²dság¹²dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. 54Jøng² mi³ca¹jái¹ Jacobo quianh¹³ Juan, dsa² quianh³dsa, ha²lah jmo¹² dsa² héi², ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² Jesús: ―Juu¹³ jniang³, ¿tsa³hnøng²hning hi² tséih³ jnieh³ Diú¹³? ¿Mi³jøng² quia¹ si² dsíg² juu¹² ŋi¹juǿi¹. Mi³jøng² quiúg¹ dsa² héi²? ―ca¹juúh²dsa. 55Jøng² ca¹jenh¹ Jesús. Ca¹jé²dsa dsa² ca¹juúh² lah¹jøng². 56Ca¹ŋi¹lé²dsa juøi² siíh². 57Ma²dsø²lé²dsa mi³ca¹juúh² jan² dsa², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Nei¹³jni quianh¹³ hníng¹ lǿa¹² ju³ ha² juu¹² ca¹dsiégh²hning ―ca¹juúh²dsa. 58Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Chi² báh³ quiah¹² guu¹² ja³li¹gú¹jah. Chi² báh³ quiah¹² tan¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² chi² ja³li¹jan³jní² ―ca¹juúh² Jesús. 59Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² siáh²: ―Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Juu¹³ jniang³, ¿tsa³cuúh³hning jǿg³ neh¹³jni ni³jiá¹, ca¹lah¹ca¹jon¹ ti³ŋiéh¹jni? Jøng² ma²nei¹³jni quianh¹³ hníng¹ ―ca¹juúh²dsa. 60Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tiúh¹ báh³ dsa¹hog¹ dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ guieg¹jni, dsa² ma²ni³dsan². Hning² góh³. Gu³hǿh¹hning jǿg³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh²dsa. 61Jøng² ca¹juúh² calah dsa² siáh²: ―Nei¹³ báh³ jní² quianh¹³ hníng¹, Juu¹³ jniang³. Cónh¹jøng² neh¹³jni ca²tí² píh³ hi² ŋi³héih¹jni dsa² tiogh³ dsi²néi² jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. 62Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ha¹chian² dsa² tén¹² dsiég¹³ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ ju³ná³ tsa¹neng¹² cøng² dsǿa¹²dsa ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\