SAN LUCAS 8

1Ni³ jøng² ca¹ŋi³hø¹³ Jesús jǿg³ dsio¹ ja³tioh¹³ hliú² juøi², cu¹dsie¹² juøi² cah³ quianh¹³ juøi² mih². Ca¹he¹dsa jǿg³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Ma²quianh¹³ Jesús dsa² guia¹tón². 2Quianh¹³dsa calah ca²dsiog³ hio¹³, dsa² ma²ca¹hlú² dsag³, quianh¹³ dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³: Ju³lah María, dsa² tǿh²dsa Magdalena, dsa² ca¹huøh¹² guio¹ jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹²; 3ju³lah Juana, hio¹³ quián¹² Chuza, dsa² neng¹² gug² tai³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹² Herodes; ju³lah Susana calah, quianh¹³ jue¹² hio¹³ siáh². Ca¹mi¹ti¹ hio¹³ héi² ni³ Jesús quianh¹³ dsa² guia¹tón². Ca¹mi³hag¹³dsa quianh¹³ hi² chi² quiah¹²dsa. 4Jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹túgh² ja³tsenh¹³ Jesús, dsa² chian² hliú² juøi². Jøng² ca¹dsii¹ Jesús cøng² jǿg³ ti³jnøa¹². Ca¹juúh²dsa: 5―Jan² dsa² ca¹ŋó¹ ca¹ŋi¹séi¹ møi¹jon². Ja³ca¹séi²dsa jøng², ca¹quia¹ mih² møi¹jon² cøg¹² juu¹². Ca¹qui² ca¹tsóh² dsa². Jø¹² bíh³ ca¹jiégh¹ tan¹². 6Jøng² ca¹quia¹ mih² møi¹jon² ja³tioh¹³ cang³. Jøng² ca¹jlíh¹ mi³ma²dsø²cón³. Di³ tsa¹guúh² huø¹. 7Jøng² ca¹quia¹ mih² ja³tioh¹³ tang¹² Ca¹ŋi¹cón³ chiúh³ tang¹² cu¹dsie¹² quianh¹³ chiúh³ møi¹jon². Ca¹lø¹hmaih¹³. 8Jøng² ca¹quia¹ mih² møi¹jon² ja³dsio¹. Ca¹ŋi¹cón³. Ma¹cøng² ŋi²lǿg² mǿi² ca¹cuø¹ lah¹cøng² lah¹cøng² møi¹jon². Jøng² tí² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa ―ca¹juúh²dsa. 9Ni³ jøng² ca¹ŋai¹ dsa² quianh³ Jesús he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ ti³jnøa¹² jøng². 10Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hniah¹² báh³ dsa² li¹ŋih³ jǿg³ ha²lah lé² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Di³ jmáh¹lah jǿg³ ti³jnøa¹² li¹chi² quiah¹² dsa² siáh². Mi³jøng² tsa¹li¹lih¹³dsa he² hi² jái¹dsa. Mi³jøng² tsa¹li¹ŋë́²dsa he² hi² nang¹dsa. 11’Lah¹la² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ ti³jnøa¹² jøng²: Lǿa¹² møi¹jon² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 12Lán¹² dsa² tiogh³ cøg¹² juu¹² dsa² ma²ca¹nǿng² jǿg³. Dsø¹juu¹² jøng² já¹² dsa² hlanh³. Jŋíh² dsa² hlanh³ jǿg³ ma²dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² héi². Mi³jøng² tsa¹hé² dsa² héi² jǿg³. Mi³jøng² tsa¹liúg²dsa. 13Jøng² lán¹² dsa² tiogh³ ja³tioh¹³ cang³ dsa² ca¹hiei¹ jǿg³ ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³. Cónh¹jøng² lán¹²dsa ju³lah hma² tsa¹chi² jmó³. Cu²hna² báh³ hé²dsa jǿg³. Jøng² tiáh¹ dsǿa¹²dsa ju³ná² he² mih² jmø³uai¹² ca¹lø¹chián¹dsa. 14Jøng² lán¹² dsa² tiogh³ jøa³ ja³tioh¹³ tang¹² dsa² ja¹lái¹ nang¹² jǿg³. Tsa¹chinh¹²dsa tí² jǿg³. Di³ chian²dsa ju²hí³ dsøa¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², ha²lah jmo¹dsa li¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa, ha²lah túgh²dsa dsio¹. Tsa¹dsø¹cón³ jǿg³ ja³cog² dsa² héi². 15Jøng² lán¹² dsa² tiogh³ huø¹ dsio¹ dsa² chính² tí² jǿg³ na³ma²ca¹nǿng²dsa. Dsio¹ dsǿa¹²dsa. Hiug² dsǿa¹²dsa. Jøng² dsø²cón³ quiah¹²dsa ta¹huø³ ron¹². 16’Ha¹chian² dsa² te¹² si² jmøi²cøg², mi³jøng² jløa¹dsa ho¹ ju³ tsih¹dsa niúh¹ jein³. Ni³ jein³ báh³ tsih¹²dsa. Mi³jøng² jní² quiah¹² dsa² dsa¹tiogh¹² dsi²néi². 17Di³ ha¹chi² hi² chi² hi² rø²hma¹, hi² tsa¹li¹léi¹³. Ha¹chi² jǿg³ ti³jnøa¹² chi², ju³lah jǿg³ tsa¹li¹ne³ jniang². Li¹léi¹³ báh³ ca¹lah¹jǿ¹. 18Hi² jøng² dsio¹ cánh³ hniah¹² hí³ jǿg³ hi² nøngh² hniah¹². Di³ cuø¹ Diú¹³ hi² niu¹ ma¹dsio¹² jǿg³ ju²gug² dsa² cán² hí³ jǿg³. Jøng² jŋíh² báh³ Diú¹³ he² jǿg³ mih² lë́²dsa hi² ŋi¹²dsa, ju³lah dsa² tsa¹jmo¹² hí³ ―ca¹juúh² Jesús. 19Jøng² ca¹dsiég¹ mi³chiég³ Jesús quianh¹³ roh¹³dsa ja³hiúg³ Jesús. Cónh¹jøng² tsa¹lé² dsi³lé²dsa ca¹tǿ² dsi²néi². Di³ jue¹² dsa² tiogh³. 20Jøng² ca¹juúh² jan² dsa², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Hning² tǿh² mi³chiegh²hning ja³dsi¹² lah¹quianh¹³ rúh²hning ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³: ―Dsa² héi² báh³ lán¹² mi³chie¹ lah¹quianh¹³ roh¹² jní², dsa² nang¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jøng² mi²ti¹dsa jǿg³ ―ca¹juúh² Jesús. 22Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ cøng² jmai³: Ca¹hí¹ Jesús cøng² barco quianh¹³ dsa² quianh³dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ma¹dsǿg³ hŋoh¹³ jmøi² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. 23Ca¹güe² Jesús ja³dsø²lé²dsa jøng². Ni³ jøng² ca¹hǿi² dsí² tí² ni³ jmøi² juøh¹² jøng². Ca¹jéinh¹ jmøi² niúh¹ barco hi² mi³cánh² barco. Ma²lǿ² gøg² quiah¹²dsa. 24Jøng² ca¹ŋi³ŋie¹³dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Tøa¹². Ma²dsø²honh¹² barco, tøa¹² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² mi³ma²na²ŋié¹ Jesús, ca¹jé²dsa dsí² quianh¹³ jmøi². Jøng² ca¹jŋi¹ dsí². Ca¹niu¹ tei³ ca¹lah¹jǿ¹. 25Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² ca¹løa¹ hi² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² quianh³dsa. Ca¹can¹dsa gøg². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa guiog¹³dsa: ―¿Jin³ hein² dsa² lang¹²? Ca¹løa¹ ca¹tǿ² dsí², ca¹tǿ² jmøi² jmo¹² dsa² lang¹² héh¹. Jøng² niuh³ jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² juu¹² ni³ jmøi², ca¹ŋi¹lé²dsa go² dsa² geraseno, huø¹ neng¹² hŋoh¹³ jmøi² ca¹lah¹cónh¹ ja³tén¹² Galilea. 27Jøng² mi³ma²na²siog¹ Jesús barco, ca¹jén²dsa jan² dsa² ŋioh¹² chian² juøi² jøng², dsa² quin¹² jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³. Ma²ni³ŋó¹³ jmai³ tsa¹caih¹² dsa² héi² hmøah¹². Ha¹chi² ma¹guǿ¹²dsa hniu³dsa. Ma²guǿ¹²dsa cu²san³¹. 28Jøng² mi³ca¹jë́² dsa² héi² Jesús, ca¹chi¹jné¹dsa ja³tsenh¹³dsa. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¿He² jǿg³ ca¹të́h²hning quianh¹³ jní², Jesús, jong¹² Diú¹³ juanh¹²? Juǿi²jni hning² hi² tsa¹jmogh¹³hning jní² ―ca¹juúh²dsa. 29Lah¹jøng² ca¹juúh² dsa² héi². Di³ ma²na²jmo¹ Jesús héh¹ hi² huøh¹ jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹²dsa. Di³ hliú² rón² ma²ca¹jiag¹ jmi²dsí². Jøng² ma²ca¹hŋiéng² dsa² juøi² gug²dsa quianh¹³ tai³dsa. Ca¹hŋiéng²dsa quianh¹³ ŋí³ cadena. Cónh¹jøng² ca¹hni¹ dsa² héi² cadena. Jøng² ca¹jiag¹ jmi²dsí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. 30Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿He² tsenh²hning? Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Legión báh³ tsen²jni ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa cu²tséh¹ jue¹²dsa. Lah¹jøng² ca¹juúh²dsa, di³ hliúg² jmi²dsí² hlaih¹³ ma²quin¹²dsa. 31Jøng² ca¹møa¹ jmi²dsí² jǿg³ hi² tsa¹mi³tsei¹ Jesús juu¹² ja³hlaih¹³. 32Ca¹møa¹ jmi²dsí² hi² cuø¹ Jesús jǿg³ hi² cán² ŋié¹². Di³ tiogh³ jue¹² ŋié¹² ja³jøng², jáh² ti³gøah¹² høg² nung² huu¹³ máh². Jøng² mi³ca¹cuø¹ Jesús jǿg³, 33ca¹huøh¹² jmi²dsí² hlaih¹³, ca¹can¹ ŋié¹². Jøng² ca¹ŋi¹lé² ŋié¹² gu¹hei¹². Ca¹siúgh²jah ja³chi³dsió¹³. Ca¹dsan¹jah niúh¹ dsieg¹². 34Jøng² ca¹cuøin¹ dsa² mi³jmo¹² hí³ jáh² mi³ma²na²jái¹dsa. Ca¹he¹dsa jǿg³ juu¹² jøa³juøi² lah¹quianh¹³ dsi²juu¹². 35Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² ŋi³jái³ he² ma²na²løa¹. Mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Jesús, ca¹jë́²dsa dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ héi². Ma²guǿ¹²dsa cøg¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Ma²dsiog¹dsa. Ma²quieih¹²dsa tsǿnh³dsa. Jøng² gøg² ca¹can¹ dsa² jue¹². 36Dsa² ca¹jái¹ ha²lah ca¹mi¹hliú² Jesús dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³, ca¹he¹ jǿg³ ha²lah ca¹løa¹, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹². 37Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² huø¹ Gerasa jøng² ca¹tsáih¹ Jesús hi² mi³u¹hai¹²dsa go²dsa. Di³ hiug¹² ca¹can¹dsa gøg³. Hi² jøng² ca¹ŋáh¹ calah Jesús mi³ca¹uǿi²dsa barco. 38Ma²ca¹møa¹ dsa² mi³quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ hi² mi³dság¹dsa quianh¹³ Jesús. Di³ tsa¹ca¹cuø¹dsa jǿg³. Ca¹juúh²dsa: 39―Guǿnh³ ja³quiánh³hning. Gu³jmoh³hning jǿg³ ha²lah ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³cogh²hning ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² héi². Ca¹ŋi¹dsií¹dsa jǿg³ ta³cøng² juøi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹jmo¹ Jesús ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. 40Jøng² ma²chi³jŋiang¹² dsa² jue¹² mi³ca¹dsiánh¹ Jesús hŋoh¹³ jmøi². Ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa ca¹hien¹dsa Jesús. 41Jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² tsen² Jairo, dsa² ta³ quián¹² guøh¹². Ca¹chi¹jné¹ dsa² héi² ja³tsenh¹³ Jesús. Quianh¹³ hi² tiog¹³ ca¹tǿh¹dsa Jesús juu¹² ja³quiah¹³dsa. 42Di³ ma²tǿ² ja³jón² jan² héi² báh³ ja³mái¹³dsa, tsih² ma²guie¹tǿn² ŋih¹². Ma²dsø²lé²dsa jøng², cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² jue¹². Ca¹lah¹cu²hliah¹²dsa Jesús. 43Hiúg³ jan² hio¹³, dsa² lán¹² dsag³ ton², ja³dsø²lé² dsa² jue¹². Ma²ni³ŋó¹³ guie¹tǿn² ji²ŋi² hi² dsoh³dsa. Ha¹chian² ma²ca¹tiúh¹ jmo¹ hí³. 44Jøng² ca¹ŋó¹ hio¹³ ta¹lah¹cah¹ Jesús. Ca¹láh²dsa hé¹ tsǿnh³ Jesús. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jŋi¹ ton²dsa. 45―¿Hein² na²láh² tsønh¹? ―ca¹juúh² Jesús. Ha¹chian²dsa ca¹he¹ jǿg³. Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Tøa¹², ma²cu²hliah¹² ma²qui²güeh¹² dsa² jue¹² hning² ―ca¹juúh²dsa. 46―Ma²na²láh² jan² dsa² quieg¹ jní² ―ca¹juúh² Jesús. ―Léi¹³jni ma²na²cuú¹jni dsa² mih² bí² ―ca¹juúh²dsa. 47Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ hio¹³ hi² tsa¹lé² jnøa¹ jǿg³, ca¹ŋó¹dsa ma²jlia¹²dsa. Ca¹chi¹jné¹dsa ja³ta¹ni¹ Jesús. Ca¹he¹dsa jǿg³ ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹² he² løa¹ na²láh²dsa quiah¹² Jesús. Ca¹juúh²dsa hi² ma²na²hlú²dsa dsø¹juu¹² jøng². 48Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―Ma²na²hlúh²hning jon¹², ni³ huu¹³ hi² héh²hning jǿg³. Ma²lé² guǿnh³hning ca¹lah¹hiug² hoh¹²hning ―ca¹juúh²dsa. 49Jǿg³ jøng² ma²chi³hløah¹² Jesús mi³ca¹dsiég¹ jan² dsa² guǿ¹² ja³quiah¹³ dsa² ta³ quián¹² guøh¹² héi². ―Ma²na¹jon¹ ja³máih¹hning. Tiúh¹ tsa¹ma¹cuøh¹³hning tøa¹² ju²méh³ dsøa¹² ―ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jairo. 50Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Jairo, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng²: ―Tsa¹jmo² ganh¹. Cøng² hi² héh²hning jǿg³. Jøng² hliú² tsih² quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa. 51Mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³quiah¹³ Jairo, tsa¹ca¹cuø¹ Jesús jǿg³ dsa¹tiogh¹ dsa² jue¹² dsi²néi², jmáh¹lah Pedro, quianh¹³ Juan, quianh¹³ Jacobo, quianh¹³ chiég³ jmi² tsih² dsoh³. 52Ma²tiogh² cu²møah¹³ ti³ho¹² dsa² jue¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Tsa¹ma¹høg²! Ha¹chi² ma²rø²jon¹²tsih. Rø²güé¹ báh³ tsih² ―ca¹juúh²dsa. 53Jøng² ca¹ŋǿi² dsa² tiogh³. Ma²ŋi¹²dsa ma²rø²jon¹²tsih. 54Cónh¹jøng² ca¹chính² Jesús gug²tsih. Ca¹juúh²dsa: ―¡Nung², tsih²! ―ca¹juúh²dsa. 55Cu²ŋieih¹³ ca¹jniáng¹ ni³tsih. Jøng² ca¹nung² báh³ tsih². Jøng² ca¹jmo¹ Jesús jǿg³ hi² cuø¹dsa hi² gǿh¹tsih. 56Ca¹can¹ hlaih¹³ chiég³ jmi²tsih gøg². Cónh¹jøng² ca¹juúh² Jesús quianh¹³ hi² tiog¹³ hi² tsa¹tsáih¹dsa jin³ hein² he² na²løa¹.

will be added

X\