SAN LUCAS 6

1Jøng² cøng² jmai³ sa³¹ ma²ŋøa¹² Jesús juu¹² jøa³cuøi² hi³ŋíh¹. Dsa² quianh³dsa ca¹cøn¹ mih² ja³dsa²lé²dsa jøng². Ca¹jŋíh²dsa tsǿ³ quianh¹³ gug²dsa. Jøng² ca¹cøgh²dsa. 2Ni³ jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³ dsa² fariseo: ―¿He² løa¹ jmoh² hniah¹² hi² tsa¹lǿa¹² lei¹³ jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹? ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿Tsa³ma²ca¹híh² hniah¹² si² ha²lah ca¹jmo¹ hlai³ David jmai³ ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹²dsa quianh¹³ dsa² quianh³dsa? 4Di³ ca¹hí¹dsa dsi²néi² guøh¹². Ca¹gǿh¹dsa hi³ŋíh¹ ma²ca¹dsii¹ jmi²dsa² ni³ Diú¹³, hi³ŋíh¹ hi² ma²lǿa¹² lei¹³ hi² gǿh¹ jmáh¹lah jmi²dsa². Ca¹lah¹ca¹tǿ² dsa² quianh³dsa ca¹cuúh¹dsa. 5Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Jní² báh³ dsa² jmo¹² héh¹ he² hi² lé² jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹quǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 6Lah¹la² ca¹løa¹ calah cøng² jmai³ sa³¹ siíh². Ca¹hí¹ Jesús calah dsi²néi² guøh¹². Ca¹he¹dsa jǿg³. Jøng² hiúg³ jan² dsa² ŋioh¹² ja³jøng², dsa² dsi¹³ huh² cøng² gug², gug²dsa dsio¹. 7Jøng² ma²ti³jái¹² tøa¹² he¹² lei¹³ quianh¹³ dsa² fariseo. Jái¹²dsa chi²júh² jmo¹ Jesús hí³ dsa² héi² jmai³ sa³¹. Hnangh¹²dsa he² dsag³ lé² cuúh¹dsa Jesús. 8Cónh¹jøng² ma²ŋi¹² Jesús ha²lah dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² hiag¹³ héi². Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsi¹³ huh² gug²: ―¡Ŋi²! ¡Nung² dsi²jo² la²! Ca¹nung² dsa² héi² ja³jøng². 9Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² hiag¹³: ―Jǿg³ la² ŋai³jni hniah¹²: ¿Naih¹² hi² ma²lǿa¹² lei¹³ jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹? ¿Hi³ dsio¹, ho¹ ju³ hi² hlaih¹³? ¿Hi³ liúg² jniang³ jmi²dsí², ho¹ ju³ hi² hén³ jniang³? 10Jøng² mi³ma²na²jái¹ Jesús ni³ dsa² tiogh³ lah¹jin² lah¹lǿih² ja³guǿ¹³dsa, ca¹juúh²dsa: ―¡Neih³ gugh²! ―ca¹tsáih¹dsa dsa² ŋioh¹² héi². Jøng² ca¹néih¹ dsa² ŋioh¹² gug². Ta³lah¹ca¹lái¹ dsio¹ gug²dsa. 11Jøng² ca¹lø¹hné¹ hlaih¹³ dsa² hiag¹³. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa he² hi² lé² jmo¹dsa quiah¹² Jesús. 12Jmai³ jøng² ca¹ŋó¹ Jesús máh² ja³ca¹ŋi¹hlanh¹³dsa Diú¹³ ta³cøng¹ huu². 13Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹tǿh²dsa dsa² quianh³dsa. Jøng² ca¹hia¹dsa guia¹tón² dsa² héi², dsa² ca¹quian¹dsa tsih² dsa² høh³ quián¹²dsa: 14Simón, dsa² ca¹quian¹dsa Pedro Andrés, roh¹³ Simón Jacobo Juan Felipe Bartolomé 15Mateo Tomás Jacobo, ja³ŋiúh³ Alfeo Simón, dsa² cananista 16Judas, ja³ŋiúh³ Jacobo Judas, dsa² ca¹lán¹ dsa² ca¹hnë¹ Jesús. 17Jøng² mi³ca¹siog² Jesús máh² quianh¹³ dsa² quianh³dsa, ca¹jŋi¹dsa cøng² ja³møi² huø¹. Quianh¹³dsa jue¹² dsa² quianh³dsa ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jue¹² dsa² chian² ca¹lah¹tan¹³ ja³tén¹² Judea quianh¹³ jøa³juøi² Jerusalén, quianh¹³ dsa² chian² chiuh³ jmø³ŋih¹³ ja³tén¹² jøa³juøi² Tiro quianh¹³ jøa³juøi² Sidón. Hniu¹ dsa² jue¹² nang¹ jǿg³ he¹² Jesús. Jø¹² bíh³ hniu¹dsa hliú²dsa dsag³ ti³lán¹²dsa. 18Jøng² ca¹løa¹ hí³ dsa² chian² jmø³uai¹² hi² jmo¹² jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³. 19Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² hniu¹ quiég¹ gug² ni³ quiah¹² Jesús. Di³ ca¹hlú² dsa² dsoh³ quianh¹³ bí² chi² quiah¹²dsa. 20Jøng² ca¹jë́² Jesús dsa² quianh³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Hioh¹² jính² hniah¹² dsa² ti²ŋiéh². Di³ ca¹të́h² hniah¹² gu³noh¹² hniah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 21’Hioh¹² jính² hniah¹² dsa² lǿ² lø¹i³cuanh¹. Di³ li¹tanh¹³ báh³ hniah¹². ’Hioh¹² jính² hniah¹² dsa² høgh². Di³ ŋaih¹³ báh³ hniah¹². 22’Hioh¹² jính² hniah¹² jmai³ chian² dsa² hiag¹³, jmai³ tiáng²dsa, jmai³ hei¹²dsa jǿg³ hlaih¹³ ni³ huu¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 23Jmai³ jøng² túgh³ hniah¹² hioh¹² jính² hniah¹². Qui³chiogh¹³ qui³cǿgh³ hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² hioh¹². Di³ li¹hmah¹³ ma¹dsio¹² quiánh² hniah¹² ŋi¹juǿi¹. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹jmóh² dsa² hóg¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². 24’Juǿih² hniah¹² dsa² chi² cog³. Di³ tsø³jue¹³ hioh¹² jính² hniah¹². 25’Juǿih² hniah¹² dsa² ma²ca¹lø¹tanh¹³. Di³ lé² lø¹i³cuanh¹ hniah¹². ’Juǿih² hniah¹² dsa² ma²ŋaih¹². Di³ jií¹ jmai³ ja³hǿgh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ jính² hniah¹². 26’Juǿih² hniah¹² ja³chi² jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ lah¹jøng² ca¹ŋi¹ŋë́² calah dsa² ca¹jmo¹ tø³júg³ ma²lǿih², hi² ca¹jmo¹dsa hi² mi³hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 27’Jøng² lah¹la² juǿi³jni hniah¹² dsa² nøngh² jǿg³ quieg¹jni: Mi³hnóh¹ hniah¹² dsa² hiag¹³. Hi² dsio¹ jmóh³ hniah¹² ja³cog²dsa. 28Jǿg³ dsio¹ tséih³ hniah¹² dsa² chi²hia¹² hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² jmóh² hniah¹². 29Ju³ná³ ca¹jnáng¹ jan² dsa² neih³hning ca²jag¹³, jøng² dsio¹ cuúh³ hniah¹² ca²jag¹³ hi² jnáng¹dsa calah. Ju³ná³ ca¹cang¹ jan² dsa² hmøah¹² dsiég² quiánh² hniah¹², jøng² cuøh¹³ hniah¹² dsa² calah hmøah¹² hiúgh³ hniah¹². 30Cuúh³ hniah¹² quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹møa¹. Jøng² ha¹chi³ ma¹máih³ hniah¹² quiah¹² dsa² ma²ca¹cang¹ hi² chi² quiánh² hniah¹². 31Lah¹jøng² jmóh³ hniah¹² ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah mi³hnøngh² hniah¹² hi² jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². 32’Ha¹chi² quien¹² ja³cogh² hniah¹² ju³ná² hnóh¹ hniah¹² jmáh¹lah dsa² hnio¹ hniah¹². Di³ ca¹tǿ² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ báh³ ma²hnio¹ dsa² hniang¹ quiah¹²dsa. 33Jø¹² bíh³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ja³cogh² hniah¹² ju³ná jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹ jmáh¹lah ja³cog² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ ca¹tǿ² dsa² lø³hiug¹² jmo¹² lah¹jøng² ja³cog² dsa² quián¹²dsa. 34A¹jáng¹ hi² dsiogh¹ hniah¹² ju³ná³ ca¹cuøh³ hniah¹² hei¹² hmah³ quiah¹² dsa² lë́h² hniah¹² hi² jáinh¹dsa calah. Ca¹tǿ² guiog¹³ dsa² lø³hiug¹² jmo¹² lah¹jøng² ja³cog² dsa² jian¹²dsa. Mi³jøng² hiéih¹dsa calah ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹cuø¹dsa. 35Jøng² hniah¹², mi³hnoh¹³ hniah¹² dsa² hiag¹³. Jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹. Hǿih³ hniah¹² hmah³ ja³tsa¹lë́h² hniah¹² jáinh¹dsa calah. Jøng² mi³hmah¹³ hniah¹² ma¹dsio¹². Lénh² hniah¹² jong¹² Diú¹³, dsa² hiug¹² juanh¹². Di³ hŋiah¹² dsa² héi² báh³ huø³ dsǿa¹² ja³cog² dsa² tsa¹juanh¹² dsǿa¹², dsa² lø³hiug¹². 36Jmóh³ hniah¹² huø³ hoh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² Jmi² jniang³. 37’Tsa¹cuøh¹³ hniah¹² dsa² dsag³. Mi³jøng² tsa¹cuúh¹ Diú¹³ hniah¹² dsag³. Tsa¹jmóh³ hniah¹² tø¹canh¹³ dsa². Mi³jøng² tsa¹tø¹canh¹³ hniah¹². Henh¹³ hniah¹² dsag³ quiah¹² dsa². Mi³jøng² dsa¹hén² dsag² quiánh² hniah¹². 38¡Cuø³! Mi³jøng² lǿa¹² jín³ hi² ŋieh¹ hniah¹², quianh¹³ héh¹ cu²rø², ju³lah cøng² hi² rø²hmoh¹² tí², hi² rø²hianh¹² cu²rø², ca¹lah¹tsa¹ma¹heih¹², hi² dsii¹ Diú¹³ gugh² hniah¹². Di³ quianh¹³ héh¹ hi² cuuh² hniah¹² jøng², héh¹ jøng² báh³ dsii¹ Diú¹³ gugh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 39Jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ ti³jnøa¹². Ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹lé² he¹ jan² dsa² teg³ juu¹² ja³ŋøa¹ jan² dsa² teg³ jian¹²dsa, ho¹ jøng² ca¹siúgh²dsa ta³og¹dsa niúh¹ tøg². 40Ha¹chi² lán¹² dsa² mi²tan¹² jǿg³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ tøa¹² quián¹²dsa. Cónh¹jøng² lén² báh³ dsa² ju³lah lán¹² tøa¹² quián¹²dsa na³ma²ca¹hian¹² jǿg³ ca¹mi¹tan¹²dsa. 41’Ha²lah dsio¹ jáih² hniah¹² ca²jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³ rúh² hniah¹². Jøng² tsa¹leh¹³ hniah¹² hi² tioh¹³ hma² pa³ mø³neih³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². 42Ha²lah dsio¹ tí² hoh¹² hniah¹² juaih¹² hniah¹² rúh² hniah¹² hi² jŋih¹³ hniah¹² jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³dsa. Jøng² tsa¹jáih² hniah¹² guiogh¹³ hma² pa³ tioh¹³ mø³neih³ hniah¹². Dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹² báh³ hniah¹². Lah¹ni³ jŋih¹³ hniah¹² hma² pa³ tioh¹³ mø³neih¹ hniah¹². Jøng² ma²lé² jáih³ hniah¹² cu²rø² hi² jŋih¹³ hniah¹² ca²jneh³ qui¹² hiu³ mø³ni³ rúh² hniah¹². 43’Ha¹chi² cuø¹ hma² dsio¹ mǿi² hlaih¹³. Jin³ ha¹chi² cuø¹ hma² hlaih¹³ mǿi² dsio¹. 44Quianh¹³ mǿi² quiah¹² báh³ hma², li¹léi¹³ ha²lah lǿa¹² lah¹cøng² lah¹cøng² hma². Ha¹chi² hai¹ møi¹higo chiúh³ tang¹². Jin³ ha¹chi² hai¹ møi¹gu²jøah¹³ chi³uǿin¹ juh². 45Hi² dsio¹ báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² dsiog¹. Hi² jøng² jmo¹²dsa hi² dsio¹. Jøng² hi² hlaih¹³ báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³. Di³ jǿg³ hlaih¹³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa jøng² báh³ huøh¹² hag³dsa. 46’¿He² løa¹ juaih¹² hniah¹² jní² Juu¹³ jniang³, jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju³lah juǿi²jni hniah¹²? 47Lah¹la² lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² li¹quianh¹³jni, dsa² nang¹², dsa² mi²ti¹ jǿg³ quieg¹: 48Lán¹²dsa ju³lah lán¹² jan² dsa² ca¹jmo¹ hniú¹². Hieg³ ca¹guieg¹dsa. Ca¹tsih¹dsa hniú¹² ni³ cang³. Jøng² mi³ca¹juøh¹² jmøi², tí² ca¹chi¹ŋiú² jmøi² hniú¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹løa¹. Di³ tí² ma²tsih¹² hniú¹². 49Jøng² lán¹² dsa² tsa¹mi¹ti¹ jǿg³ ca¹nǿng²dsa ju³lah lán¹² dsa² tsa¹ca¹tsih¹ tí² hniú¹² quiah¹²dsa. Jøng² cu¹ŋieih¹² ca¹gug¹ hniú¹² mi³ca¹chi¹ŋiú² jmøi². Ma¹dsio¹² ca¹hen¹ hniú¹² quiah¹² dsa² héi² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\