SAN LUCAS 5

1Cøng² jmai³ ma²tsenh¹² Jesús chiuh³ dsieg¹² Gennesaret. Jue¹² dsa² tiogh³ quianh¹³dsa ca¹lah¹ca¹qui² ca¹güeh¹dsa, hi² hniu¹dsa nang¹dsa cu²rø² jǿg³ he¹² Jesús. 2Jøng² ca¹jái¹ Jesús hei¹² ton¹ barco chiuh³ jmøi². Dsa² quiah¹² barco tiogh³ cøg¹², ranh¹²dsa néng³. 3Jøng² ca¹hí¹ Jesús cøng² barco jøng², barco quiah¹² Simón. Ca¹mǿh¹dsa Simón hi² hai¹dsa barco uǿin² hi³méh¹ cónh¹ ja³neng¹² huø¹. Jøng² mi³ca¹gú²dsa ni³ barco, ca¹heh¹dsa dsa² jue¹² jǿg³. 4Ni³ jøng², mi³ma²na²he¹dsa jǿg³, ca¹tsáih¹dsa Simón: ―Ma¹dsǿg³ cøng² ja³jøh² jmøi². Mi³jøng² léh²hning jáh² ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹juúh² Simón: ―Tøa¹², ma²ca¹jmó³ jnieh³ ta³ ta³cøng² huu², Jøng² jin³ hein² ha¹chian² jáh² ma²ca¹lǿh¹ jnieh³. Cónh¹jøng² ton³jni néng³ jmøi² chi²júh² ha²lah juúh²hning ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² mi³ma²na²tí²dsa néng³ jmøi², jue¹² hlaih¹³ jáh² ca¹ŋi¹togh¹² néng³ ca¹lah¹ma¹li¹guií¹. 7Jøng² ca¹tǿh² dsa² quiah¹² barco dsa² quianh³dsa tiogh³ barco cøng², hi¹ mi¹hag¹²dsa. Ca¹ŋi¹lé² dsa² hei² calah. Jøng² ca¹cangh¹² ca¹lah¹ta³ton¹ barco quianh¹³ jáh² ma²na²lǿh²dsa, ca¹lah¹ma²hniu¹ dsa¹honh¹ barco niúh¹ jmǿi¹. 8Jøng² mi³ca¹jái¹ Simón, ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¡Tiog¹² jní² Juu¹³ jniang³! Di³ hi² hiug¹² hlanh³jni ―ca¹juúh²dsa. 9Ca¹can¹ hlaih¹³ Simón gøg² quianh¹³ dsa² quianh³dsa mi³ca¹jë́²dsa jue¹² hlaih¹³ jáh² ma²na²lǿh²dsa. 10Jø¹² bíh³ lah¹jøng² Jacobo quianh¹³ Juan, ja³ŋiúh³ Zebedeo, dsa² ti³jmo¹² ta³ quianh¹³ Simón, goh¹² hlaih¹³dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Simón: ―Tsa¹jmo² ganh¹. Di³ na¹ ta¹lah¹ni³ ja³já¹³ jmóh³hning ta³ siíh², ta³ hi² léh²hning dsa², dsa² li¹quianh¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 11Hi² jøng² mi³ca¹ŋi¹cang¹dsa barco juu¹² chiuh³ dsieg¹², ca¹tiú² dsa² héi² ca¹lah¹jǿ¹. Ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús. 12Jmai³ ja³mi³hiúg³ Jesús cøng² juøi², ca¹dsiég¹ jan² dsa² dsoh³, dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹². Ca¹chi¹jné¹dsa, chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹, mi³ca¹jë́²dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Guiuh¹³, tiáh¹ báh³ hning² jmóh³hning hí³ quieg¹ chi²júh² hiug² hoh¹²hning quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa. 13―Hiug² báh³ dsøa¹ ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹quieg²dsa gug²dsa ni³ quiah¹² dsa² dsoh³. ―¡Ju³huá² quiánh²hning¹! ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹huá² hmih¹². Ha¹chi² ma¹lǿa¹² quiah¹²dsa. 14Jøng² quianh¹³ hi² tiog¹³ ca¹juúh² Jesús hi² tsa¹tsáih¹ dsa² mi³dsoh³ jin³ hein² ha²lah ca¹løa¹ quiah¹²dsa. ―Cónh¹ gu³hiah¹³ jmi²dsa² hning². Gu³cuøh³hning ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² juøi² ha¹chi² dsag³ ma¹lanh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús. 15Cónh¹jøng² hiug¹² jín³ ca¹tsø² ca¹jan¹ jǿg³ quiah¹² Jesús. Jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹túgh² quianh¹³ Jesús, ju³lah dsa² hniu¹ nang¹ jǿg³ he¹²dsa, quianh¹³ dsa² hniu¹ hliú² dsag³ ni³lán¹²dsa. 16Hi² jøng² hliú² rón² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³cu³hŋiah¹², juu¹² ja³ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. 17Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ cøng² jmai³ ja³ma²he¹² Jesús jǿg³. Jue¹² dsa² fariseo tiogh³, quianh¹³ tøa¹², dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²ca¹ja¹lé² hliú² juøi² ja³tén¹² Galilea quianh¹³ Judea, quianh¹³ dsa² chian² jøa³juøi² Jerusalén. Ma²cuø¹² Juu¹³ jniang³ bí² hi² mi²hliú² Jesús dsa² dsoh³. 18Jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² ŋioh¹², dsa² jian¹² jan² dsa² tsa¹li¹ŋøa¹. Jiag¹²dsa juu¹² guiuh¹³, juu¹² ni³ jein³. Hniu¹dsa dsa¹quiag²dsa ja³guǿ¹³ Jesús. 19Jøng² tsa¹ca¹dsóh²dsa juu¹² ja³dsa¹togh¹dsa dsi²néi². Di³ jue¹² dsa² ma²tiogh³. Hi² jøng² ca¹uǿi²dsa guiuh¹³ hniú¹². Ca¹siúg²dsa dsa² dsoh³ dsi²néi² mi³ma²na²jŋíh²dsa mih² guiuh¹³ hniú¹². Ca¹siég²dsa ni³ jein³ ca¹tǿ² ja³juǿ¹³ Jesús. 20Jøng² mi³ca¹jái¹ Jesús hi² lah¹dsóh² hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹²dsa, ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³: ―Dsa² ŋioh¹², ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹hǿ² dsǿa¹² tøa¹² quianh¹³ dsa² fariseo héi² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng²: “Jǿg³ hlaih¹³ báh³ jøng²,” lë́²dsa. “Jan² Diú¹³ báh³ dsa² tiúh¹ hén² dsag³,” lë́²dsa. 22Jøng² lø²lih¹³ Jesús ha²lah lë́² dsa² héi². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ høa¹² hoh¹² hniah¹²? 23¿Naih¹² hi² tsa¹ué² juǿi³jni dsa² dsoh³? “Ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning.” Ho¹ ju³ juǿi³jni dsa²: “¡Nung²! ¡Ŋøa³!” 24Cónh¹jøng² lah¹la² juǿi³jni dsa² dsoh³, mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² hi² tiág¹²jni hén¹³jni dsag³ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³: ―Hning² juǿi²jni. ¡Nung²! ¡Quieng² jein³ quiánh²hning! ¡Guønh² ja³quiánh³! ―ca¹juúh²dsa. 25Dsø¹juu¹² jøng² ca¹nung² dsa² ŋioh¹² héi² ja³ti³jái¹² dsa² jue¹². Ca¹cáng¹dsa hi² jøng² ja³mi³ron¹²dsa. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa hi² ma²mi²juanh¹²dsa Diú¹³. 26Dsogh¹² hlaih¹³ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ti³jái¹². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Hiug¹² gøg² ca¹can¹dsa. ―¡He³ báh³ hi² siíh² ma²na²ne¹³ jniang³! ―ca¹juúh²dsa. 27Ni³ jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ca¹jë́²dsa jan² dsa² lán¹² ta³ cagh¹² cog³ juøi², dsa² tsen² Leví. Guǿ¹² dsa² héi² hniú¹² ja³cagh¹²dsa cog³. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹tiú¹ Leví ca¹lah¹jǿ¹. Ca¹ŋó¹dsa quianh¹³ Jesús. 29Ni³ jøng² ca¹jmo¹ Leví cøng² jmai³ juøh¹² ja³quiah¹³dsa ni³ quiah¹² Jesús. Jue¹² dsa² lán¹² ta³ cagh¹² cog³ juøi² quianh¹³ dsa² siáh² calah ma²tiogh³ mesa quianh¹³dsa. 30Jøng² ca¹jí² dsa² fariseo quianh¹³ tøa¹² quián¹²dsa, ca¹jé²dsa dsa² quianh³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ cǿh³ hǿgh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² ti³re² dsag³, ju³lah dsa² cagh¹² cog³ jnung²? ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chian² tø²mǿa¹² hnioh¹² quián¹² dsa² dsiog¹. Dsa² dsoh³ báh³ hnioh¹² tø²mǿa¹² quiáh¹². 32Huu¹³ jøng² báh³ ca¹guio¹jni, hi² tǿa¹³jni dsa² re² dsag³, a¹jáng¹ ju³ dsa² dsiog¹. Di³ hno¹jni hi² jéinh¹ dsǿa¹²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 33Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Hliú² rón² ma²ca¹mi¹ha¹² dsa² quianh³ Juan, hi² tsa¹gøah¹²dsa cu²hna² ta¹lah¹hlanh¹²dsa Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmo¹² dsa² quianh³ dsa² fariseo. Cónh¹jøng² cøng² hi² cøh² hǿnh² báh³ dsa² quianh³hning ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² dsa²lé² jmai³ quiah¹² dsa² ca¹jenh² gug². Tsa¹lé² mi¹han¹²dsa, hi² tsa¹gøah¹²dsa, ta³lah¹guǿ¹² dsa² ŋioh¹², dsa² ca¹jenh² gug². 35Jøng² jií¹ báh³ jmai³ ja³jŋiangh² dsa² hiag¹³ jní². Jmai³ jøng² báh³ mi¹ha¹² dsa² quianh³jni ―ca¹juúh²dsa. 36Jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ ti³jnøa¹². Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chian² dsa² tiu¹dsa tsǿnh³dsa hmë́², mi³jøng² tiáng¹dsa jneh³ hmøah¹² hmë́² tsǿnh³dsa ma²hǿg³. Di³ dsa¹hén² báh³ tsǿnh³dsa hmë́² chi²júh² jmo¹dsa lah¹jøng². Jø¹² bíh³ tsa¹cuan¹² hmøah¹² hmë́² quianh¹³ hmøah¹² ma²hǿg³. 37Jø¹² bíh³ lah¹jøng², ha¹chian² dsa² tieh¹ vino hmë́² løg² ma²hǿg³. Di³ nih¹² løg² ju³ná³ ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². Jøng² téng¹ jmøi². Jø¹² bíh³ dsa¹hén² løg². 38Løg² hmë́² báh³ tieh¹²dsa vino hmë́². 39Ha¹chian² dsa² hniu¹ hǿnh² vino hmë́² ju³ná³ ma²ca¹hǿnh²dsa vino ma²hóg¹². “Vino hóg¹² báh³ dsio¹,” juúh² dsa² héi².

will be added

X\