SAN LUCAS 4

1Ma²quin¹² Jesús jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ mi³ca¹jŋó²dsa jmøi² chi³jmøi² Jordán. Jøng² ca¹jiag¹ jmi²dsí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. 2Ton¹lág¹ jmai³ ca¹ŋie³dsa ja³jøng², ja³ca¹jmo¹ dsa² hlanh³ láh² ju³jmo¹³ Jesús hi² hlaih¹³. Ha¹chi² ca¹gǿh¹dsa jmai³ jøng². Jøng² ma²lǿ² li¹i³cónh¹²dsa mi³ca¹hian¹² jmai³ jøng². 3Jøng² ca¹juúh² dsa² hlanh³, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Jmóh³hning hi² lé² hi³ŋíh¹ cang³ la², chi²júh² lah¹dsóh² lanh¹²hning jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “A¹jáng¹ jmáh¹lah hi² quie¹² jnieh³ jmo¹² hi² chiang² jnieh³, dsa² jmøi¹guǿi¹,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹jiag¹² dsa² hlanh³ cøng² ja³ca¹ŋi³heh¹³dsa Jesús cu¹ŋieih¹³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ja³tioh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi². 6Jøng² ca¹juúh² dsa² hlanh³: ―Cuǿ¹³jni hning² bí² ja³cog² ca¹lah¹jǿ¹ juøi² quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jláh³ quiah¹² dsa² tiogh³. Di³ jní² báh³ dsa² ca¹të́² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Lé² báh³ jainh¹³jni quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² hno¹jni jainh¹³jni quiah¹². 7Hi² jøng² li¹quiánh² báh³ hning² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng², ju³ná³ mi³juanh¹³hning jní² ―ca¹juúh² dsa² hlanh³. 8Cónh¹jøng² lah¹la² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Mi³juanh¹³ jniang³ Juu¹³ jniang³, dsa² lán¹² Diú¹³ quián² jniang³. Jan² dsa² héi² mi³ti³ jniang³ ni³,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh² Jesús. 9Jøng² ca¹jiag¹² dsa² hlanh³ juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹tseh¹dsa Jesús guiuh¹³ hniú¹² guøh¹². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Jmóh³hning cøng² ju³tiah²hning huø¹, chi²júh² lah¹dsóh² lanh¹²hning jong¹² Diú¹³. 10Di³ lah¹la² rø²juúh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³: Dsiag¹² Diú¹³ ju²gug² tai³ ángeles quián¹²dsa hi² jmo¹dsa hí³ hning², rø²juúh² si². 11Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² calah: Chiag¹dsa juu¹² guiuh¹³. Mi³jøng² tsa¹quian¹ cang³ taih³hning, rø²juúh² si². 12Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si²: “Tsa¹jmóh³hning hi² cánh³hning jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Diú¹³ quiánh²hning, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³,” rø²juúh² si². 13Hi² jøng² ca¹ŋáh¹ dsa² hlanh³ cu²hna² mi³tsa¹ma¹ca¹dsóh²dsa mai³¹ siíh² hi² mi³ta¹canh¹³ Jesús dsag³. Jmai³ siíh² báh³ tiúh¹dsa quianh¹³ Jesús, lë́²dsa. 14Tí² ma²quin¹² Jesús jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ja³tén¹² Galilea. Jøng² ca¹tsø² ca¹jan¹ jǿg³ quiah¹²dsa ca¹lah¹tan¹³ ja³tioh¹³ juøi² cøg¹² ja³guǿ¹³dsa. 15Jue¹² dsa² ca¹mi¹juanh¹² Jesús ja³ca¹ŋi³he¹²dsa jǿg³ guøh¹² lah¹cøng² lah¹cøng² juøi². 16Jøng² ca¹dsiánh¹dsa jøa³juøi² Nazaret, juøi² ja³ca¹ŋi¹juanh¹²dsa. Jøng² jmai³ sa³¹ ca¹ŋó¹dsa guøh¹², ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹nung²dsa hi² hniu¹dsa høa¹dsa si² quiah¹² Diú¹³. 17Jøng² mi³ca¹cuø¹ dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹² si² ca¹jmo¹ hlai³ Isaías, ca¹jan¹ Jesús si². Ca¹dsóh²dsa ja³rø²juúh² jǿg³ la²: 18Quin³jni jmi²dsí² quiah¹² Juu¹³ jniang³. Di³ ca¹hei¹dsa jní² mi³jøng² hǿ¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² ti²ŋié². Ca¹tsei¹dsa hi² jmo¹³jni jǿg³ hi² liúg² dsa² tiogh³ hni¹ŋí³, jǿg³ hi² jniuh¹ calah dsa² teg³, jǿg³ hi² liúg² dsa² chian² jmø³uai¹², hi² jmógh² dsa², 19hi² jmo¹³jni jǿg³ quiah¹² jmai³ ja³mi¹hag¹³ Juu¹³ jniang³. 20Jøng² mi³ca¹høa¹ Jesús jǿg³ jøng², ca¹cágh¹dsa si². Ca¹jáinh¹dsa calah. Jøng² ca¹gú²dsa, ti³jǿi² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. 21Jøng² ca¹he¹dsa jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Na¹ jín³ ma²ca¹lø¹ti¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²na²høa¹jni jøa³ ja³tiogh³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹cuø¹ ca¹lah¹já¹ dsa² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Jesús. Dsogh¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ rø² ma²he¹²dsa. Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Tsa³lán¹² dsa² lang¹² ja³ŋiúh³ José? ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² tiog¹³ báh³ juúh³ hniah¹² ju³lah juúh²dsa jmai³ juúh²dsa: “Hí³ jmóh³ hning² hŋiah¹ chi²júh² dsøg¹² lanh¹²hning tø²mǿa¹².” Hnøngh² hniah¹² hi² jmo¹³jni ja³la² juøi² go²jni ju³lah lǿa¹² hi² ma²ca¹nengh² hniah¹² hi² ca¹jmo¹jni jøa³juøi² Capernaum. 24Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹². Tsa¹lǿih² jmai³ li¹tih¹ dsa² go²dsa jǿg³ juúh² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 25Lah¹té¹² jǿg³. Jue¹² dsa² hnǿi² mi³chian² ja³tén¹² juøi² israel jmai³ mi³chian² hlai³ Elías, jmai³ ca¹løa¹ hag³cón³ huø¹, mi³tsa¹ma¹ca¹táh² jmǿa¹² hnøa¹² ŋi² jmai³ tón² ca²dsieg³ ŋi². 26Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹tsen¹ Diú¹³ hlai³ Elías juu¹² ja³mi³tiogh³ hio¹³ héi². Ca¹tsei¹ Diú¹³ juu¹² jøa³juøi² Sarepta, juøi² tén¹² Sidón, ja³quiah¹³ hio¹³ hnǿi² chian² ja³jøng². 27Jø¹² bíh³ lah¹jøng², mi³chian² jue¹² dsa² dsoh³ ja³tén¹² juøi² israel, dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹², jmai³ mi³chian² hlai³ Eliseo. Cónh¹jøng² ha¹chian² dsa² héi² ca¹hlú² hmih¹² quiah¹². Jan² Naamán ca¹hlú² dsag³ hmih¹², dsa² chian² huø¹ Siria ―ca¹juúh² Jesús. 28Jøng² ca¹lø¹hné¹ hlaih¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ guøh¹², mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². 29Ca¹túgh²dsa. Ca¹ŋi³jian¹dsa Jesús juu¹² chiuh³ juøi². Jøng² ca¹tai¹dsa juu¹² ni³ cónh¹² ja³neng¹² juøi². Mi³jøng² mi³tiáng²dsa tsøi². 30Cónh¹jøng² ca¹ŋë́² Jesús jøa³ ja³tiogh³ dsa² jue¹². Ca¹ŋó¹dsa calah ja³siíh³. 31Ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Capernaum, juøi² tén¹² Galilea. Ja³jøng² ca¹he¹dsa jǿg³ jmai³ sa³¹. 32Dsogh¹² dsǿa¹² dsa² chian² ja³jøng² jǿg³ he¹²dsa. Di³ he¹²dsa ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² ŋi¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³. 33Jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² ŋioh¹² guøh¹², dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹hløah¹ dsa² héi² tí², ca¹juúh²dsa: 34―¡Ai! ¿He² jǿg³ ca¹të́h²hing quián² jnieh³, Jesús, dsa² chian² Nazaret? ¿Ma³guøngh¹hning hi² mi³dsiagh¹³hning jnieh³? Cué¹² báh³ jní² hning². Dsa² han¹³ quián¹² Diú¹³ báh³ hning² ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹jé² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹juúh²dsa: ―¡Cagh³ hagh³! ¡Jú¹² quiah¹²dsa! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² mi³ca¹jmo¹ jmi²dsí² hlaih¹³ hi² ca¹canh¹ dsa² ŋioh¹² héi² huø¹ jøa³ ja³tiogh³ dsa² jue¹², ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² hlaih¹³, hi² ha¹chi² ca¹jenh¹ dsa² ŋioh¹². 36Jøng² ca¹ŋi¹dsógh¹ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² bíh³ jǿg³? Jmo¹² dsa² lang¹² héh¹ ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² chi² bí². Tsaih¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³, ta³lah¹ca¹huanh¹² jmi²dsí² quiah¹² dsa² quin¹² ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹tsø² ca¹jan¹ jǿg³ quiah¹² Jesús ta³cøng² ja³jøng². 38Jøng² ca¹nung² Jesús. Ca¹u¹hái¹dsa guøh¹². Ca¹ŋó¹dsa ja³quiah¹³ Simón. Ma²dsoh³ mø¹chiég³ Simón. Dsé² hlaih¹³dsa. Hi² jøng² ca¹tsáih¹dsa Jesús hi² jmo¹dsa hí³ dsa² dsoh³. 39Jøng² mi³ma²tsenh¹² Jesús cøg¹² ja³ron¹² dsa² dsoh³, ca¹jé²dsa hi² jmo¹² hi² dsé² hio¹³. Jøng² ca¹jŋi¹ quiah¹²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹nung² hio¹³. Ca¹mi¹ti¹ hio¹³ ni³ Jesús quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 40Jøng² mi³ma²tǿ² ja³tø²dsé³ hieg², ca¹ŋi¹lé² ca¹lah¹já¹ dsa² mi³ti³dsoh¹ dsa² quián¹², dsa² lán¹² hliú² ni³ dsag³. Ca¹ŋi¹jian¹dsa dsa² dsoh³ juu¹² ja³guǿ¹³ Jesús. Jøng² ca¹quieg² Jesús gug² ni³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² dsoh³. Ca¹mi¹hlég²dsa. 41Jø¹² bíh³ ca¹huø¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² jue¹² calah. Tí² ca¹juúh² jmi²dsí²: ―Lanh¹²hning jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹jé² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³. Tsa¹ma¹ca¹cuø¹dsa jǿg³ hi² hløah¹dsa. Di³ ma²ŋi¹² jmi²dsí² hi² lán¹²dsa Cristo. 42Mi³ca¹jni¹, ca¹ŋó¹ Jesús cøng² ja³cu²hŋiah¹². Jøng² ca¹hnah¹² dsa² jue¹² Jesús ca¹lah¹ca¹dsanh¹²dsa. Tsa¹hniu¹ dsa² jue¹² hi² dság¹ Jesús ja³siíh³. 43Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: ―Hniuh¹² hi² ŋi³hǿa¹²jni jǿg³ dsio¹ ja³tioh¹³ juøi² siíh² calah, jǿg³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Di³ huu¹³ jøng² ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa. 44Hi² jøng² ca¹ŋi¹he¹² Jesús jǿg³ guøh¹² quiah¹² ja³tén¹² Judea.

will be added

X\