SAN LUCAS 3

1Ma²guie¹hŋí² ji²ŋi² ma²lán¹² Tiberio rai¹³, ma²lán¹² Poncio Pilato dsi³máh² ja³tén¹² Judea. Jøng² Herodes ma²lán¹² ta³ ja³tén¹² Galilea. Felipe, roh¹³ Herodes, ma²lán¹² ta³ ja³tén¹² Iturea quianh¹³ Traconite. Lisanias ma²lan¹² ta³ ja³tén¹² Abilinia. 2Ma²lán¹² Anás quianh¹³ Caifás ŋi¹jmó² quián¹² dsa² judío. Jmai³ jøng² ca¹he¹ Diú¹³ jǿg³, ca¹heh¹dsa Juan, ja³ŋiúh³ Zacarías, dsa² ma²guǿ¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. 3Jǿg³ jøng² ca¹ŋi³hǿ¹³ Juan ca¹lah¹tan¹³ cøg¹² ja³hiu³ jmøi² Jordán. Ca¹ŋi³hǿ¹³dsa jǿg³ hi² hniuh¹² jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. Jøng² tsogh¹dsa jmøi² calah. Mi³jøng² hén² Diú¹³ dsǿg³dsa. 4Lah¹jøng² ca¹løa¹, ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Isaías, dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lah¹la² rø²juúh² si²: Li¹chian² dsa² hløah¹ tí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, dsa² juúh²: “¡Jmo³ ju²jŋia¹³ juu¹² ja²ŋøa¹ Juu¹³ jniang³! ¡Jmo³ cu¹dsøg¹² juu¹² ja³ŋøa¹dsa! 5Di³ lah¹dsóh² li¹cángh² báh³ cuú¹, ju³lah ca¹lah¹jǿ¹ ja³jøh². Lé² huø¹ møi² báh³ ja³tioh¹³ cónh¹², ja³tioh¹³ máh². Lé² báh³ cu¹dsøg¹² ca¹lah¹jǿ¹ ja³qui²jeinh¹² juu¹². Li¹rø² ca¹lah¹jǿ¹ ja³hlaih¹³ juu¹². 6Li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ha²lah lé² liúg²dsa ja³cog² Diú¹³,” juúh²dsa, rø²juúh² si². 7Hi² jøng² lah¹la² ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹² ca¹ŋi¹lé² ja³tsenh¹³dsa, dsa² hniu¹ tsog¹ jmøi², ca¹juúh²dsa: ―Hniah¹² dsa² lanh¹² ju³lah lán¹² møh², héi¹ dsa² nang¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hniah¹² hi² mi³liúgh² hniah¹² ja³na¹ bíh³ cuø¹ Diú¹³ jmø³uai¹². 8Dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² ma²ca¹jéinh¹ dsǿa¹². Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² ha¹chi² hi² jénh³ hniah¹² huu¹³ hi² ni³lanh¹² hniah¹² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham. Tiúh¹ báh³ Diú¹³ jmo¹ li¹chian² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham quianh¹³ cang³ ná¹² ti³gah¹ huø¹. 9Ja¹quien¹³ lé² quiánh² hniah¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² hma² tsa¹cuø¹² mǿi² gøah¹² dsa². Hma² jøng² quiuh¹²dsa. Jmo¹²dsa cuai³. Dsii¹²dsa si². Lah¹jøng² dsa¹hénh² hniah¹² ―ca¹juúh² Juan. 10Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² jue¹², ca¹juúh²dsa: ―¿He² hi² hniuh¹² jmó³ jniang³ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Ju³lah dsa² chi² ton¹ hmøah¹² hiúg³dsa, dsio¹ cuø¹ dsa² héi² cøng² hmøah¹² quiah¹² dsa² tsa¹chi² quiah¹². Ju³lah dsa² chi² hi² li¹gǿh¹dsa, dsio¹ mi¹hog¹³ dsa² héi² dsa² tsa¹chi² quiah¹² ―ca¹juúh²dsa. 12Jø¹² bíh³ ca¹ŋi¹lé² dsa² cagh¹² cog³. Mi³jøng² chiag¹ Juan jmøi² quiah¹²dsa. Ca¹juúh²dsa ca¹tsáih¹dsa Juan: ―Tøa¹², ¿he² hi² hniuh¹² jmó³ jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Tsa¹cánh³ hniah¹² cog³ ma¹dsio¹². Cónh¹jøng² cánh³ hniah¹², cónh¹ ja³ma²lǿa¹² lei¹³ ―ca¹juúh²dsa. 14Jø¹² bíh³ ca¹ŋai¹ calah ca²dsiog³ hlég², ca¹juúh²dsa: ―Jøng² jnieh³, ¿he² hi² hniuh¹² jmó³ jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Tsa¹høinh¹³ hniah¹² jin³ he² hi² chi² quiah¹² dsa², hi² juúh³ hniah¹² hi² cuøh¹³ hniah¹² dsa² jmø³uai¹² ho¹ ju³ hi² cuúh³ hniah¹² dsag³ tsa¹re²dsa, ju³ná³ tsa¹ca¹cuø¹dsa. Ju³li¹hiug² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ té¹² hi² ma²hliah¹³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ma²ti³høa¹² dsǿa¹² dsa² jue¹² tiogh³, lë́²dsa chi²júh² lán¹² Juan Cristo. 16Hi² jøng² ca¹juúh² Juan, ca¹tsáih¹dsa ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³: ―Lah¹dsóh² chiog¹² báh³ jní² hniah¹² jmøi². Cónh¹jøng² jí¹ jan² dsa² hiug¹² jín³ hi² chi² bí² quiah¹² cónh¹ jín³ jní². Dsa² héi² tí² jmi²dsí² han¹³ quiánh² hniah¹². Jmo¹dsa hi² lénh² hniah¹² dsa² ti³jan¹. Tsa¹lë́²jni tén¹²jni tsøh³jni løg² dsǿ² tai³ dsa² héi². 17Ma²tsenh¹²dsa ju²jŋia¹³ hi² quiáh²dsa dsa² li¹quianh¹³dsa, ju³lah jan² dsa² juú² qui¹². Chiag¹dsa hi² dsio¹. Jøng² tí²dsa hi² tsa¹dsio¹ dsi²si² tsa¹øg² ―ca¹juúh²dsa. 18Hliú² jǿg³ lah¹jøng² ca¹juúh² Juan, hi² ca¹heh¹dsa dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 19Jøng² ca¹juúh² Juan hi² ca¹jmo¹ Herodes, dsa² lán¹² ta³, hi² hlaih¹³. Di³ ma²ca¹jian¹ Herodes hio¹³ quián¹² roh¹³dsa, hio¹³ tsen Herodías. Jø¹² bíh³ hliú² hi² hlaih¹³ lah¹jøng² ma²ca¹jmo¹ Herodes. Hi² jøng² ca¹lø¹hiag¹³ dsa² héi² mi³ca¹juúh² Juan jǿg³ jøng². 20Ni³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ jøng² ca¹jmo¹dsa, jøng² ca¹tanh¹²dsa Juan hni¹ŋí³ calah. 21Mi³ma²ca¹jŋó² jue¹² dsa² juøi² jmøi², jøng² ca¹jŋó² hŋiah¹² Jesús jmøi² calah. Jøng² ma²hlanh¹²dsa Diú¹³ mi³ca¹ná² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. 22Jøng² ca¹siog² jmi²dsí² han¹³ ni³ quiah¹²dsa, hi² jniá² jmi²dsí² ju³lah jniá² jan² jug². Jøng² ca¹hløah¹ Diú¹³ guiuh¹³ ŋi¹juøí¹, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Hning² báh³ jon¹jni. Hnó¹jni hning². Hiug¹² tøa¹² dsøa¹jni hning² ―ca¹juúh² Diú¹³. 23Ma²hiúg³ Jesús cónh¹ guieg²guí² ji²ŋi² mi³ca¹mi¹liág¹dsa hi² ca¹heh¹dsa dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jue¹² dsa² lë́²dsa hi² lán¹² Jesús ja³ŋiúh³ José. Cónh¹jøng² dsa² lang¹² báh³ dsa² lán¹² dsa² canh¹³ quián¹²dsa: Elí, 24jong¹² Matat, jong¹² Leví, jong¹² Melqui, jong¹² Jana, jong¹², José, 25jong¹² Matatías, jong¹² Amós, jong¹² Nahum, jong¹² Esli, jong¹² Nagai, 26jong¹² Maat, jong¹² Matatías, jong¹² Semei, jong¹² José, jong¹² Judá, 27jong¹² Joana, jong¹², Resa, jong¹² Zorobabel, jong¹² Salatiel, jong¹² Neri, 28jong¹² Melqui, jong¹² Adi, jong¹² Cosam, jong¹² Elmodam, jong¹² Er, 29jong¹² Josué, jong¹² Eliezer, jong¹² Jorim, jong¹² Matat, 30jong¹² Leví, jong¹² Simeón, jong¹² Judá, jong¹² José, jong¹² Jonán, jong¹² Eliaquim, 31jong¹² Melea, jong¹² Mainán, jong¹² Matata, jong¹² Natán, 32jong¹² David, jong¹² Isaí, jong¹² Obed, jong¹² Booz, jong¹² Salmón, jong¹² Naasón, 33jong¹² Aminadab, jong¹² Aram, jong¹² Esrom, jong¹² Fares, jong¹² Judá, 34jong¹² Jacob, jong¹² Isaac, jong¹² Abraham, jong¹² Taré, jong¹² Nacor, 35jong¹² Serug, jong¹² Ragau, jong¹² Peleg, jong¹² Heber, jong¹² Sala, 36jong¹² Cainán, jong¹² Arfaxad, jong¹² Sem, jong¹² Noé, jong¹² Laméc, 37jong¹² Matusalén, jong¹² Enoc, jong¹² Jared, jong¹² Mahalaleel, jong¹² Cainán, 38jong¹² Enós, jong¹² Set, jong¹² Adán, jong¹² Diú¹³.

will be added

X\