SAN LUCAS 22

1Ma²ja¹quien¹³ tøa¹ jmai³ ja³gøah¹²dsa hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³, jmai³ tǿh²dsa jmai³ ta²høa³. 2Ma²dsø²hnangh¹² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ mai³¹ ha²lah jŋëh¹dsa Jesús. Ué² quiah¹²dsa, di³ gan¹dsa dsa² jue¹². 3Jøng² ca¹jiag¹ dsa² hlanh³ quiah¹² Judas, dsa² tǿh²dsa Iscariote, dsa² quianh¹³ dsa² guia¹tón². 4Mi³jøng² ca¹ŋi³jan¹³ dsa² héi² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ comandante quián¹² guøh¹². Ca¹ŋi³jmó³dsa jǿg³ ha²lah hnë¹dsa Jesús ja³cog² dsa² héi². 5Ca¹tǿ² dsǿa¹² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ comandante. Ca¹juúh²dsa hi² cuúh¹dsa Judas cog³. 6Jøng² ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Judas. Ca¹hnangh²dsa mai³¹ ha²lah mi³hnë¹dsa Jesús ja³tsa¹jái¹ dsa² jue¹². 7Jøng² ca¹tǿ² jmai³ ja³gøah¹²dsa hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³, jmai³ jŋëh¹²dsa jah¹chih² meh² quián¹² høa³. 8Hi² jøng² ca¹tsen¹ Jesús Pedro quianh¹³ Juan. Ca¹juúh²dsa: ―Gu³jmoh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ ja³dsa³quie¹³ jniang³ jmai³ ta²høa³ ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Ha² tøah¹ hnøngh²hning hi² dsø³jmó³ jnieh³? 10Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Jai³lah, jénh³ hniah¹² jan² dsa² ŋioh¹² quieng² cøng² dsøg³ jmøi² ja³gu³tiogh³ hniah¹² jøa³juøi². Ti³dséh³ hniah¹² cah³ dsa² héi² ca¹tǿ² ja³hí¹dsa dsi²néi². 11Ja³jøng² juaih¹³ hniah¹² dsa² hniu³: “Lah¹la² juúh² Tøa¹², tsaih¹²dsa hning²: ¿Nai¹² hniú¹² dsa³quie¹³ jnieh³ jmai³ ta²høa³ quianh¹³ dsa² quianh³jni? juúh²dsa,” juaih¹³ hniah¹² dsa². 12Jøng² heh¹dsa hniah¹² cøng² hniú¹² juøh¹² ja³ma²ton¹ jué¹ hi² ma²tioh¹³ hi² hniuh¹². Ja³jøng² gu³jmoh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 13Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² héi². Ca¹løa¹ ju³lah ma²na²juúh² Jesús. Jøng² ca¹jmo¹dsa ju²jŋia¹³ quiah¹² jmai³. 14Mi³ca¹dsiég¹ hora, ca¹túgh² Jesús mesa quianh¹³ dsa² guia¹tón². 15Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hiug¹² ma²ca¹lø¹hno¹jni gøah¹³jni jmai³ ta²høa³ la² quianh¹³ hniah¹² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² can³jni jmø³uai¹². 16Di³ lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² ma¹gøah¹³jni calah jmai³ ta²høa³ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³quie¹³ jniang³ jmai³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹cáng¹ Jesús cuøh³. Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¡Quieng² cuøh³! ¡Hǿgh³ hniah¹² ma¹méh¹! 18Di³ ni³ na¹ ja³já¹³ ha¹chi² ma¹gøh¹³jni jmøi² møi¹gu³jøah¹³ ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ma²tiagh³ jniang³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 19Jøng² ca¹cáng¹dsa hi³ŋíh¹. Mi³ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³, jøng² ca¹jmo¹dsa ti³jneh³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² quianh³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Jmø²ŋǿ¹² quieg¹ báh³ jní² la². Cuø¹³jni jmø³ŋø³jni ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². Lah¹la² cǿh³ hniah¹² ja³dsagh² hoh¹² hniah¹² jní². 20Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹cáng¹dsa cuøh³ mi³ma²na²gǿh¹dsa, ca¹juúh²dsa: ―Lǿa¹² jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ hǿgh³ hniah¹² la² ju³lah cøng² jǿg³ hmë́² jmo¹³jni quianh¹³ jmø² han¹³jni ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². 21’Cónh¹jøng² jáih³ hniah¹²: Dsa² hnai¹ jní² ma²guǿ¹² mesa quianh¹³ jní². 22Di³ lé² quieg¹ jní² ju³lah ma²lǿa¹² jǿg³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cónh¹jøng² ué² lé² quiah¹² dsa² ca¹hnai¹jni ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹dsii¹ dsa² guia¹tón² jǿg³ guiog¹³ hein² dsa² mi³jmo¹ lah¹jøng². 24Jøng² ma²neng¹² jǿg³ quiah¹² dsa² guia¹tón². Cø²tsë́²dsa hein² dsa² quianh¹³dsa lén² dsa² juanh¹². 25Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jmo¹² rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹ hi² lán¹²dsa dsa² canh¹³ cónh¹ jín³ dsa² juøi² jian¹²dsa. Dsa² chi² bí² tǿh²dsa juu¹³dsa. 26A¹jáng¹ lah¹jøng² lǿa¹² quiánh² hniah¹². Dsio¹ lén² dsa² lán¹² dsa² juanh¹² quianh¹³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² meh². Dsio¹ mi¹ti¹ dsa² quin¹² ni³ quiánh² hniah¹² neih³ hniah¹². 27¿Hein² dsa² lán¹² dsa² juanh¹² hi³méh¹, dsa² guǿ¹² mesa, ho¹ ju³ dsa² mi²ti¹ ni³dsa? Dsa² guǿ¹² mesa báh³ dsa² juanh¹². Cónh¹jøng² ma²ca¹guio¹jni quianh¹³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² mi²ti¹ neih³ hniah¹². 28’Hniah¹² báh³ dsa² cøng² ma²ca¹ŋi³nioh³ quianh¹³ jní² ja³ca¹mi¹dsian¹²dsa dsøa¹jni. 29Hi² jøng² cuǿ¹³jni hniah¹² cøng² ja³jmóh³ hniah¹² héh¹, ju³lah ma²ca¹cuø¹ ti³ŋieh¹jni quieg¹ jní². 30Mi³jøng² tiágh³ jniang³ mesa cu¹dsie¹² ja³jmo¹³jni héh¹. Jøng² túgh³ hniah¹² ja³mi³rǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹jǿ¹ guie¹tǿn² juøi² dsa² israel. 31’Simon, jai³lah, hiug¹² ca¹møa¹ dsa² hlanh³ jǿg³ hi² li¹quián¹²dsa hniah¹², mi³jøng² cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quiánh² hniah¹² chi²júh² lah¹dsóh² héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Jmo¹dsa quianh¹³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² juú² cuøi² hi³ŋíh¹. 32Cónh¹jøng² ma²ca¹hlanh¹³jni Diú¹³ ni³ huu¹³ quiánh² hning². Mi³jøng² tsa¹dsø¹hén² hoh¹²hning jǿg³ héh²hning. Hi² jøng² hning², na³ma²ca¹jenh¹ hning juu¹², cuøh¹³hning rúh²hning bí². 33Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Juu¹³ jniang³, ma²hiug² dsøa¹jni nei¹³jni quianh¹³ hnéng¹, ju³ lah¹la² ca¹tangh²dsa hni¹ŋí³, ju³ lah¹la² ca¹jŋøih¹dsa. 34Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning², Pedro: Na¹ ja³neng², cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ho¹ chiih³, hnøa¹² rón² juúh³ hning² hi² tsa¹cuaih¹²hning jní². 35Jøng² ca¹ŋǿh¹ Jesús dsa² guia¹tón², ca¹juúh²dsa: ―¿Tsa³ca¹løa¹ chi³quianh¹³ hniah¹² jmai³ jmai³ ca¹tsë́²jni hniah¹² hi² tsa²mi³quinh³ hniah¹² cog³ quianh¹³ mu²ra³ quianh¹³ løg² ca²jag¹³? Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Ha¹chi². 36Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Na¹ jín³ ma²lé² cánh³ hniah¹² cog³, chi²júh² hein² hniah¹² chi² cog³. Dsio¹ cánh³ hniah¹² mu²ra³. Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹chi² ŋí³, dsio¹ hnai¹dsa hmøah¹² dsiég², mi³jøng² lá¹dsa ŋi³tǿi¹. 37Di³ tiog¹³ báh³ hniuh¹² li¹ti¹ jǿg³ la² ja³cog²jni, jǿg³ lǿa¹² ni³ si²: “Jmo¹dsa hi² lán¹²dsa ju³lah lán¹² dsa² ti³re² dsag³,” rø²juúh² si². Li¹ti¹ báh³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² ja³cog²jni. 38Jøng² ca¹juúh² dsa² guia¹tón²: ―Jai³lah, Juu¹³ jniang³, quin³ jniang³ ton¹ ŋi³tǿi¹. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Tiúh¹ báh³ ná¹² ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² máh² Olivo ju³lah ma²lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. Dsen¹³ dsa² quianh³dsa cah³dsa. 40Mi³ma²na²dsiég¹dsa, ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ hi² tsa¹tiáh¹ hniah¹² dsag³. 41Jøng² ca¹ŋó¹dsa tø¹cøg¹² ja³cu²hŋiah¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ ja³li¹taih¹² cøng² møi¹cang³ téng²dsa. Jøng² ca¹chi¹jné¹dsa. Ca¹hlanh¹dsa Diú¹³: 42―Jmi² jniang³, chi²júh² ha²lah hnøngh²hning, lég² jní² hi² tsa¹can³jni jmø³uai¹² la². Cónh¹jøng² tsa¹lé² ca¹lah¹cónh¹ ja³hno¹ jní². Hning² ma²ŋih³ ha²lah jmóh³hning ―ca¹juúh²dsa. 43Jøng² ca¹jë́² Jesús jan² ángel chian² ŋi¹juǿi¹. Ca¹cuúh¹ ángel Jesús bí². 44Jøng² hiug¹² jín³ tí² ca¹hlanh¹ Jesús Diú¹³. Di³ hlaih¹³ jenh¹²dsa. Ca¹téng¹dsa mi³dsieg² ju³lah jan² dsa² téng² jmø² ni³ huø¹. 45Mi³ma²na²jŋi¹dsa hlanh¹²dsa Diú¹³, jøng² ca¹nung²dsa. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tiogh³ dsa² quianh³dsa. Ca¹dsanh¹²dsa dsa² héi², hi² ma²ti³güé¹dsa. Di³ hiug¹² ma²ca¹táh² cøh² dsǿa¹²dsa. 46Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¿He² løa¹ rø²güéh¹ hniah¹²? ¡Nung²! ¡Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³, mi³jøng² tsa¹tiáh¹ hniah¹² dsag³! 47Ca¹lah¹cónh¹ chi³hløah¹² Jesús, ca¹dsi¹lé² dsa² jue¹². Quianh¹³dsa dsa² ŋioh¹² tsen² Judas héi², dsa² quianh¹³ dsa² guia¹tón². Dsa² héi² quin¹² ni³ quiah¹² dsa² jue¹². Jøng² ca¹ŋó¹dsa cøg¹² ja³tsenh¹³ Jesús, hi² mi³chiunh¹dsa ni³ Jesús. 48Cónh¹jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Judas, ¿lah³dsóh² mi³hnaih¹³hning jní² quianh¹³ hi² chiunh¹³hning ne¹jni? ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ dsa² quianh³ Jesús ha²lah ma²lǿa¹², ca¹juúh²dsa: ―Juu¹³ jniang³, ¿dsio³¹ quiuh¹³ jniang³ quiah¹²dsa quianh¹³ ŋí³tǿi¹? ―ca¹juúh²dsa. 50Jøng² ca¹quiúgh² jan² dsa² héi² dsa² jmo¹ ta³ quiah¹² ŋi¹jmó². Ca¹quiúh¹dsa lø²guø³dsa, jag¹³ ta¹lah¹guie¹jo¹³ quiah¹²dsa. 51Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² lah¹ná¹². Jøng² ca¹quieg² Jesús gug² ni³ ja³uai¹² quiah¹² dsa² héi². Ca¹mi¹hliú²dsa dsa². 52Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² ta³ quián¹² guøh¹² quianh¹³ dsa² canh¹³, dsa² dsa¹chiánh² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ja²nioh¹² hniah¹² ti³chinh¹² hniah¹² ŋí³ quianh¹³ hma², ju³lah cøng² hi² lán¹²jni dsa² høin². 53Jmai³ ca¹lah¹jǿ¹ ma²ca¹he¹jni jǿg³ guøh¹² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² ha¹chi² ca¹chiángh² hniah¹² jní². Na¹ jín³ ma²tǿ² hora quiánh² hniah¹² quianh¹³ dsa² jiag¹² ja³neng² ja³nioh¹² ―ca¹juúh²dsa. 54Jøng² ca¹chiánh²dsa Jesús. Ca¹jian¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ ŋi¹jmó². Ca¹ŋó¹ Pedro chi³quë́¹. 55Jøng² ca²dsiog³dsa ca¹dsii¹ si² ja³dsi¹² quiah¹² ŋi¹jmó². Mi³ca¹túgh²dsa jøng² ca¹gú¹ Pedro jøa³ ja³tiogh³dsa. 56Jøng² ca¹jǿi² jan² hio¹³, dsa² jmo¹² ta³ dsi²néi². Cøng² hi² uú² ca¹jë́²dsa Pedro ja³taih¹² si² quiah¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Dsa² ná¹² mi³hiúg³ quianh¹³dsa ―ca¹juúh² hio¹³. 57Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Ha¹chi² cué¹²jni dsa² héi², hio¹³ ―ca¹juúh²dsa. 58Ma²cu²lǿi² jøng² ca¹jǿi² dsa² siáh². Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Lanh¹²hning dsa² quianh³ dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. Cónh¹jøng² ca¹juúh² Pedro: ―A¹jáng¹ lah¹jøng², dsa² ŋioh¹². Ha¹chi² lán¹²jni lah¹jøng² ―ca¹juúh²dsa. 59Ma²ni³ŋó¹³ cónh¹ cøng² hora mi³ca¹juúh² dsa² siáh² calah quianh¹³ hi² tiog¹³: ―Lah¹té¹² jǿg³ mi³hiúg³ dsa² lang¹² quianh¹³ dsa² héi². Di³ lán¹²dsa dsa² chian² ja³tén¹² Galilea ―ca¹juúh²dsa. 60Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Dsa² ŋioh¹², ha¹chi² guiang³jni he² jǿg³ juúh²hning ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng², ja³ma²chi³hløah¹² Pedro jǿg³ jøng², ca¹ho¹ chiih³. 61Jøng² ca¹jenh¹ Juu¹³ jniang³. Ca¹jë́²dsa Pedro. Jøng² ca¹dsagh² dsǿa¹² Pedro jǿg³ ma²na²juúh² Juu¹³ jniang³. Di³ ma²na²tsáih¹dsa Pedro: “Na¹ cónh¹ niúh¹ ja³ho¹ chiih³, jmóh³hning hnøa¹² rón² hi² tsa¹cuaih¹²hning jní²,” ma²na²juúh²dsa. 62Jøng² ca¹u¹hái¹ Pedro ja³jøng². Ca¹ho¹dsa, hi² ma²je² hlaih¹³ dsǿa¹²dsa. 63Jøng² dsa² mi³jmo¹² hí³ Jesús ca¹cu² ca¹jmóh²dsa. Ca¹bú²dsa calah. 64Ca¹hŋiéng²dsa ni³ Jesús quianh¹³ hmøah¹². Jøng² ca¹tsáih¹dsa Jesús, ca¹juúh²dsa: ―Hǿ¹ jǿg³. ¿Hein² dsa² quiuh¹² quiánh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 65Jøng² hliú² jǿg³ hlaih¹³ lah¹jøng² ca¹tsáih¹dsa Jesús. 66Mi³ma²na²jni¹ ca¹túgh² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío, cu¹dsie¹² quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² quiah¹² lei¹³, ca¹jian¹ dsa² héi² Jesús juu¹² ni³ ta³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: 67―Juaih¹³hning jnieh³ chi²júh² lanh¹²hning Cristo ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chi² héh² hniah¹² jǿg³ ju³ jøng² ca¹juúh¹jni. 68Jøng² tsa¹ŋaih³ hniah¹² chi²júh² he² jǿg³ ca¹ŋai³jni hniah¹². 69Cónh¹jøng² ni³ na¹ ja³já¹³ ma²guø³jni cøg¹² ja³guǿ¹³ Diú¹³ dsa² chi² bí², gug²dsa dsio¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 70Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² héi² ca¹ŋǿh¹ Jesús, ca¹juúh²dsa: ―Hi² jøng², ¿Lanh¹³hning jong¹² Diú¹³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lán¹² báh³ jní² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²na²juøh³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 71Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Ha¹chi² jǿg³ siíh² ma²hniuh¹². Ma²na²néng³ báh³ jniang³ jǿg³ hlaih¹³ ma²na²juúh²dsa hŋiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\