SAN LUCAS 21

1Ca¹jë́² Jesús dsa² chi² cog³, ma²ni³toh¹²dsa cog³ gog¹², hi² dsii¹²dsa ni³ Diú¹³. 2Jøng² ca¹jë́²dsa jan² hio¹³ hnǿi², dsa² ti²ŋié². Ca¹tóh² hio¹³ ton¹ ŋi³néng² ma¹hŋí². 3Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ma¹dsio¹² cog³ na²tóh² hio¹³ hnǿi², dsa² ti²ŋié² ná¹², cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² siáh². 4Di³ toh¹² dsa² jue¹² cónh¹ hi² chiág² quiah¹²dsa. Cónh¹jøng² ti²ŋié² báh³ hio¹³. Na²tóh²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³chi² quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 5Ca²dsiog³ dsa² mi³dsii¹² jǿg³ quiah¹² guøh¹². Lë́²dsa lǿa¹² hiug¹² dsio¹ quianh¹³ cang³ jláh³ quianh¹³ hi² la³ca¹cuø¹ dsa² jmai³ ca¹jmo¹dsa guøh¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús: 6―Lah¹la² lé² quiah¹² hi² jáih² hniah¹²: Jií¹ jmai³ ja³gug¹ ca¹lah¹jǿ¹. Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹lé² hi² ti³juú¹³ jin³ cøng² mǿi² cang³ ―ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², ¿ha²lǿih² lé² lah¹jøng²? ¿He² quianh¹³ li¹lih¹³ jnieh³ na³ma²ja¹quien¹³ lé² lah¹jøng²? 8Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Jmo³ hí³ tsa¹ju³mi¹gan¹² dsa² hniah¹²! Di³ jue¹² dsa¹ ji¹lé², dsa² jmo¹ hi² lán¹²dsa jní². Juúh²dsa: “Jní² báh³ lang¹². Ca¹tǿ² jmai³,” juúh²dsa. Cónh¹jøng² tsa¹gu³noh¹² hniah¹² quianh¹³dsa. 9Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹ na³ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ hi² ma²tán¹²dsa, ma²jmo¹²dsa hning². Hniuh¹² lé² lah¹jøng² ni³jiá¹. Cónh¹jøng² hei¹² hi³méh¹ ja³ca¹tóh² jø² jmai³. 10Jøng² ca¹juúh² Jesús calah, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Tán¹ juøi² quianh¹³ juøi² siíh². Tán¹ dsa² ta³ quianh¹³ dsa² ta³ jian¹²dsa. 11Hliú² ja³tiíh¹ onh¹². Hliú² ja³jií¹ hag³cón³. Li¹chi² jmø³uai¹². Li¹jni¹ juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. 12Cónh¹jøng² lah¹ni³ chiánh²dsa hniah¹², niúh¹ jín³ hi² lé² lah¹jøng². Cuúh¹dsa hniah¹² jmø³uai¹². Jë́h²dsa hniah¹² ja³ta¹ni¹ dsa² ta³ quián¹² guøh¹² quiah¹²dsa. Tangh¹dsa hni¹ŋí³. Jian¹dsa hniah¹² ja³ta¹ni¹ rai¹³ quianh¹³ dsi³máh² ni³ huu¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni. 13Mi³jøng² lé² juaih¹³ hniah¹² dsa² héi² ha²lah lǿa¹² jǿg³ ma²héh² hniah¹². 14Jøng² cøng² ni³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² tsa¹ŋih¹³ hnángh³ hniah¹² jǿg³ hi² juaih¹³ hniah¹² dsa² héi². 15Di³ hé¹³jni hniah¹² he² jǿg³ juúh³ hniah¹² jmai³ jøng². Jmo¹³jni lénh² hniah¹² dsa² lah¹dsóh² ma²ŋi¹² jǿg³. Mi³jøng² tsa¹tiúh¹ dsa² hiag¹³ li¹dsii¹ jǿg³ quianh¹³ hniah¹². Tsa¹tø¹tsøh¹³ jǿg³ quiah¹²dsa. 16Ca¹lah¹ja³ca¹tǿ² guiog¹³ chiégh² ŋieih¹² hniah¹² quianh¹³ ju²rúh² hniah¹² quianh¹³ ha²mei¹³ quiánh² hniah¹², jë́h² dsa² héi² hniah¹². Jøng² mi¹dsian¹²dsa ca²dsiogh³ hniah¹². 17Li¹hiag¹³ dsa² jue¹² ni³ huu¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni. 18Cónh¹jøng² ha¹chi² hi² lé² quiah¹² jin³ cøng² hmëh¹² jŋiu² ti³dsøa¹³ dseih¹² hniah¹². 19Jøng² li¹chianh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Di³ hi² tiogh³ hniah¹² tí² neng¹² hoh¹² hniah¹². 20’Na³ma²ca¹jaih³ hniah¹² hi² ma²tiogh³ hlég² lah¹jin² lah¹jǿih¹ ja³neng¹² jøa³juøi² Jerusalén, jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ma²tǿ² ja³ja¹quien¹³ dsa¹hén² juøi². 21Ju³cuøin¹³ dsa² tiogh³ ja³tén¹² Judea juu¹² máh² jmai³ jøng². Ju³huanh¹dsa jøa³juøi² Jerusalén, chi²júh² hein² dsa² tiogh³ ja³jøng². Tsa¹ju³dsa¹tiogh¹²dsa jøa³juøi², chi²júh² hein² dsa² ma²tiogh³ máh². 22Di³ jmai³ jøng² li¹chi² ju²lih¹³ dsøa¹². Li¹ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ rø²juúh² ni³ si² quiah¹² Diú¹³. 23¡He³ báh³ ué² quiah¹² hio¹³ quian¹² guing² jmai³ jøng²! ¡Ué² quiah¹² dsa² jian¹² guing² píh³ cøgh² dsiúh³! Di³ li¹chi² jmø³uai¹² hiug¹² ja³tén¹² Judea. Li¹hian¹³ Diú¹³ dsa² tiogh³. 24Dsián¹ dsa² jue¹² quianh¹³ ŋi³tǿi¹. Jøng² chiánh²dsa dsa² jue¹² calah. Tsei¹dsa juu¹² go² dsa² siáh², dsa² tsa¹lán¹² judío. Dsa² siáh² héi² li¹dsen¹³ jøa³juøi² Jerusalén ca¹lah¹ja³ca¹hian¹² jmai³ quiah¹²dsa. 25’Jøng² lé² hi² siíh² quiah¹² hieg² quianh¹³ tsøh² quianh¹³ chi³neng¹². Li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ju²hí³ dsøa¹², di³ hiug¹² ma²hein¹³ ma²tsøg² jmø³ŋih¹³. 26Hlih² dsǿa¹² dsa² jue¹², hi² hiug¹² goh¹²dsa. Tsa¹ŋi¹²dsa ha²lah lé² quiah¹² jmøi¹guǿi¹. Di³ ma²lǿa¹² hi² siíh² quiah¹² si² ti³buh¹² guiuh¹³. 27Ni³ jøng² jái¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² ma²guiogh¹² jní² jøa³jneng¹², lán¹²jni dsa² juanh¹², dsa² chi² bí², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 28Hi² jøng² túgh³ hniah¹² cu²rø² hioh¹² jénh² hniah¹² na³ma²ca¹hǿi² ni³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² ma²ja¹quien¹³ jmai³ ja³liúgh² hniah¹². 29Jøng² ca¹dsii¹ Jesús cøng² jǿg³ ti³jnøa¹², ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Jai³lah ha²lah lǿa¹² hma² higo quianh¹³ ca¹lah¹i³ ni³ hma²: 30Ma²ŋih³ hniah¹² ja¹quien¹³ jií¹ jin² jmǿa¹² na³ma²hiag² moh¹³. 31Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ma²ja¹quien¹³ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ na³ma²lø²ti¹ jǿg³ ma²na²juǿi²jni hniah¹². 32Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹jin³ dsián¹ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² na¹ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹lø¹ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². 33Dsa¹hén² báh² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹quianh¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³. Cónh¹jøng² ha¹chi² dsa¹hén² jǿg³ quieg¹jni. 34’Jøng² jmóh³ hniah¹² hí³. Mi³jøng² tsa¹li¹chianh² hniah¹² jmáh¹lah juu¹² hlaih¹³, hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ti³henh¹² hniah¹², hi² ti³quinh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Ju³ jøng² ma²jmoh² hniah¹² jmáh¹lah hi² siíh² jmai³ jøng². Hi² tsa¹tiogh³ hniah¹² ju²jŋia¹³. 35Di³ tøa¹ jmai³ jøng² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². 36Hi² jøng² cøng² hi² túgh³ hniah¹² ju²jŋia¹³. Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ hi² li¹chi² bí² quiánh² hniah¹². Mi³jøng² tsa¹cánh³ hniah¹² jmø³uai¹² jøng² na³ma²ca¹lø¹ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Mi³jøng² lé² li¹quianh¹³ hniah¹² jní², dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 37Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ guøh¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. Ca¹u¹hái¹dsa jøa³juøi² ja³neng². Ca¹güe²dsa ni³ máh² tsen² Olivo. 38Ta¹ŋih¹³ ca¹túgh² dsa² jue¹² lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³ ja³tsenh¹³dsa guøh¹². Mi³jøng² ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús.

will be added

X\