SAN LUCAS 20

1Cøng² jmai³ mi³hiúg³ Jesús guøh¹² heh¹²dsa dsa² juøi² jǿg³, hǿ²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹dsi¹lé² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ juøi² ja³tsenh¹³ Jesús. 2Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juaih¹³hning jnieh³ he² jǿg³ ca¹të́h²hning hi² heh¹²hning jǿg³ ja³la². ¿Hein² ca¹cuø¹ jǿg³? ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jø¹² bíh³ ŋai³jni hniah¹² cøng² jǿg³. Juaih¹³ hniah¹² jní²: 4¿Hein² dsa² ca¹tsen¹ Juan hi² ca¹chiog¹dsa dsa² jmøi²? ¿Ca³tsen¹ Diú¹³ ho¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³? ―ca¹juúh² Jesús. 5Jøng² ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ guiog¹³ ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah dsio¹ juúh³ jniang³? Ju³ná³ ca¹juúh³ jniang³ hi² ca¹tsei¹ Diú¹³, jøng² ŋai¹dsa: “¿He² løa¹ tsa¹ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa jøng²?” 6Jøng² ju³ná³ ca¹juúh³ jniang³ hi² ca¹tsei¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, jøng² qui¹tiágh² dsa² juøi² jniang³ cang³, di³ hé² dsa² juøi² jǿg³ hi² mi³hǿ² Juan jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ―juúh²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² dsa² héi² hi² tsa¹ŋi¹²dsa hein² dsa² ca¹tsen¹ Juan. 8Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Hi² jøng² tsa¹juǿi³jni hniah¹² hein² dsa² ca¹cuø¹ jǿg³ hi² jmo¹²jni ju³lah jmo¹²jni ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹dsii¹ Jesús cøng² jǿg³ ti³jnøa¹². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³: ―Jan² dsa² ŋioh¹², ca¹jné²dsa chiúh³ gu²jøah¹³. Jøng² mi³ca¹dsii¹dsa ju²gug² dsa² jmo¹² hí³, ca¹ŋó¹dsa ja³siíh³. Ja³jøng² ca¹lø¹han³dsa hi² uú². 10Mi³ca¹tǿ² jmai³, ca¹tsen¹dsa jan² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa, hi² mi³ŋi¹quieng¹dsa cónh¹ hi³ tan¹dsa quiah¹² huø¹. Cónh¹jøng² ca¹bú² dsa² jmo¹² hí³ huø¹. Ca¹dsíanh²dsa dsa² ca¹tsen¹ juu¹³dsa hi² lán¹dsa. 11Jøng² ca¹tsen¹ calah juu¹³dsa dsa² siáh² quián¹²dsa. Jø¹² bíh³ ca¹bán²dsa dsa² héi² calah. Hlaih¹³ ca¹jmo¹dsa ja³cog² dsa² héi². Jøng² ca¹dsiánh²dsa dsa² hi² lán¹dsa calah. 12Jøng² ca¹tsen¹ juu¹³dsa dsa² ja³ma²úg². Jøng² ca¹tióg²dsa dsa² héi², mi³ca¹cuúh¹dsa dsa² jmø³uai¹². 13Jøng² ca¹juúh² juu¹³dsa: “¿Ha²lah jmo¹³jni? Tsë³ báh³ jní² ja²ŋiúh¹jni, dsa² hnó¹jni. Mi¹juanh¹² báh³ dsa² tsih² quian¹jni,” ca¹juúh²dsa. 14Cónh¹jøng² mi³ca¹jë́² dsa² jmo¹² hí³ huø¹ ja³ŋiúh³ juu¹³dsa, ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa guiog¹³dsa: “Dsa² ná¹² báh³ dsa² tan¹ huø¹ na³ma²ca¹jon¹ ti³jmi²dsa. Dsio¹ jŋëh¹³ jniang³ dsa². Jøng² tai¹ jniang³ huø¹,” ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca¹tióg² dsa² héi² ja³ŋiúh³ juu¹³dsa coh¹³ jnǿ³ ja³ca¹jŋaih¹dsa. ¿Ha²lah jmo¹ juu¹³dsa ja³cog² dsa² héi²? 16Jógh¹ báh³ dsa². Mi¹dsian¹²dsa dsa² héi². Jøng² dsii¹dsa huø¹ ju²gug² dsa² siáh² ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² tiogh³ jǿg³ jøng², ca¹juúh²dsa: ―¡Tsa¹ju³lé³ lah¹jøng²! ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹jë́² Jesús dsa² tiogh³. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah lǿa¹² jøng²? ¿He² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³? Lah¹la² rø²juúh² si²: Cang³ tsa¹jih² dsa² ca¹jmo¹ hniú¹², cang³ jøng² báh³ ma²jmo¹² hi² tsih¹² hniú¹² tí², rø²juúh² si². 18Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quieg¹ jní², dsa² héi² dsa¹hén². Dsián¹ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹lø¹hné¹jni quianh¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 19Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jmo¹ tøa¹² he¹² lei¹³ quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa² bí² hi² mi³chiánh²dsa Jesús. Di³ ca¹lø¹lih¹³dsa hi² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ ti³jnøa¹² jøng² ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹chiángh²dsa. Di³ gan¹dsa dsa² juøi² tiogh³. 20Hi² jøng² ca¹jái¹dsa cu²rø² ha²lah jmo¹² Jesús. Ca¹tsen¹dsa dsa² ca¹tiag¹, dsa² jniá² ju³lah jniá² dsa² hiug² dsǿa¹². Mi³jøng² ca¹nǿng²dsa chi²júh² he² jǿg³ juúh² Jesús hi² mi³jmo¹ ta¹canh¹³dsa dsag³ ni³ dsi³máh². 21Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², ma²ne³ jnieh³ hi² lanh¹²hning dsa² té¹² jǿg³. Cu²rø² heh¹²hning jǿg³. Cøng² ni³ jmoh²hning ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² chian². Lah¹dsóh² heh¹² báh³ hning² juu¹² quiah¹² Diú¹³. 22Juaih¹³hning jnieh³: ¿Dsio³¹ cuú³ jniang³ cog³ cagh¹² rai¹³ romano, ho¹ ju³ tsa¹dsio¹? ―ca¹juúh²dsa. 23Cónh¹jøng² ca¹lø¹lih¹³ Jesús hi² hniu¹ mi¹gag¹² dsa² héi². Hi² jøng² ca¹juúh²dsa: 24―¡Ju³jái¹³jni cøng² ŋi³néng²! ¿Hein² nióh³ quiah¹² rø²ton¹²? ―ca¹juúh² Jesús. ―Nióh³ quiah¹² rai¹³ romano báh³ jøng² ―ca¹ŋai¹ dsa² héi². 25Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Hi² jøng² dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ja³cog² rai¹³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² rai¹³. Jøng² dsio¹ mi³tih³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³ calah, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 26Hi² jøng² tsa¹ca¹tiúh¹ dsa² héi² jmo¹ hi² li¹juúh² Jesús jǿg³ siíh² ja³tiogh³ dsa² jue¹². Dsogh¹² dsǿa¹²dsa guiog¹³dsa ha²lah ca¹jenh¹ Jesús jǿg³ quiah¹²dsa. Hi² jøng² ha¹chi² jǿg³ ma¹ca¹jmo¹dsa ni³ jøng². 27Jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² saduceo ja³tsenh¹³ Jesús, dsa² juúh² tsa¹hiog¹ jmi²dsí². 28Ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² Jesús cøng² jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Tøa¹², lah¹la² lǿa¹² si² ca¹jmo¹ hlai³ Moisés: Ju³ná³ jan² dsa² ca¹jon¹, chian² báh³ hio¹³ quián¹²dsa, ha¹chian² guing² ma²chian², jøng² hniuh¹² jian¹ roh¹³ hlai³ hio¹³ hnǿi² quián¹² hlai³. Mi³jøng² li¹chian² tsø³jong¹³ hlai³, hi² lǿa¹² jǿg³. 29Jøng² mi³chian² guiog¹ dsa² ŋioh¹², dsa² lán¹² roh¹³. Dsa² ne¹³ ca¹jian¹ hio¹³. Jøng² ca¹jon¹dsa ha¹chian² jong¹²dsa. 30Jøng² ca¹jian¹ dsa² ja³ma²og¹ hio¹³ quián¹² hlai³. Jø¹² bíh³ ca¹jon¹ dsa² ŋioh¹² héi² ha¹chian² jong¹²dsa. 31Ni³ jøng² calah dsa² ja³ma²úg² ca¹jiag¹. Ca¹lah¹ja³ca¹tǿ² ca¹lah¹jǿ¹ guiog¹dsa ca¹jiag¹. Ca¹dsan¹dsa cu¹dsie¹²dsa ha¹chian² jong¹²dsa ca¹lø¹chián¹. 32Ni jøng² ca¹jon¹ hio¹³ calah. 33¿Ha²lah lǿa¹² na³ma²tǿ² ja³ca¹hiog²dsa? ¿Hein² dsa² li¹quián¹² hio¹³ jmai³ jøng²? Di³ ca¹lah¹jǿ¹ guiog¹ báh³ dsa² ma²ca¹jiag¹. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² ti³jenh² gug² báh³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ la². 35Cónh¹jøng² ha¹chi² jenh¹ gug² dsa² jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² ta³tén¹³dsa hiog¹dsa, mi³jøng² li¹chian²dsa jmøi¹guǿi¹ cøng². 36Di³ tsa¹ma¹lé² dsián¹ dsa² lah¹héi². Ma²lán¹²dsa cu²re²dsa quianh¹³ ángeles. Ma²lán¹²dsa jong¹² Diú¹³, dsa² ma²ca¹hiog². 37Cónh¹jøng² hŋiah¹² hlai³ Moisés ca¹mi¹léi¹³ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹ ja³rø²ton¹² jǿg³ quiah¹² chiúh³ tang¹² mi³chi³hiúh² si². Ja³jøng² ca¹hia¹dsa Diú¹³ Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián¹² hlai³ Abraham, Diú¹³ quián¹² hlai³ Isaac, Diú¹³ quián¹² hlai³ Jacob. 38Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² tsa¹lán¹² Diú¹³ Diú¹³ quián¹² dsa² tsa¹ma¹chian². Lán¹²dsa Diú¹³ quián¹² dsa² chian². Di³ chian² ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús. 39Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³ tøa¹² quiah¹² lei¹³: ―Dsio¹ báh³ jǿg³ ma²na²juúh²hning, Tøa¹² ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ha¹chian² dsa² héi² ma¹tí² dsǿa¹² ŋǿh¹dsa Jesús jǿg³. 41Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Ha²lah lé² li¹juúh²dsa hi² lán¹² Cristo jong¹² hlai³ David? 42Di³ lah¹la² ca¹juúh² hŋiah¹² hlai³ David, jǿg³ lǿa¹² ni³ si² Salmos: Ca¹tsáih¹ Juu¹³ jniang³ Juu¹ jní²: “Ní² cog²jni ta¹lah¹guia¹jo¹³ 43ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹jmo¹jni ca¹tiah¹hning quianh¹³ dsa² hiag¹³ quiánh²hning,” rø²juúh² si². 44’Hŋiah¹² David ca¹tǿh¹ Cristo Juu³dsa. ¿Ha²lah lǿa¹² jøng² hi² lán¹² Cristo tsø³jong¹³dsa? ―ca¹juúh² Jesús. 45Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² quianh³dsa ja³ti³nang¹² dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa: 46―Jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² quiah¹² tøa¹² he¹² lei¹³. Dsa² héi² hniu¹ cáih¹ hmøah¹² jláh³. Hniu¹dsa hi² jenh¹³dsa dsa² canh¹³ ja³ŋi³nio³dsa jøa³hmah³. Hniu¹dsa túgh²dsa ja³jláh³ dsi²néi² guøh¹² quianh¹³ ja³jmo¹²dsa jmai³ juøh¹². 47Dsa² héi² jŋíh² hi² chi² quiah¹² hio¹³ hnǿi². Jøng² ma¹dsio¹² jǿg³ hlanh¹²dsa Diú¹³, hi² ta³dsǿa¹² jmo¹²dsa, mi²gan¹²dsa dsa² juøi². Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² dsag³ ta¹canh¹³ dsa² héi² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\