SAN LUCAS 2

1Jmai³ jøng² ca¹tsø² ca¹jan¹ héh¹ ca¹jmo¹ rai¹³ Augusto hi² dsa¹tion¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ si² ca¹lah¹já¹. 2Ca¹løa¹ lah¹ni³ censo jøng², jmai³ mi³lán¹³ Cirenio dsi³máh² ja³tén¹² huø¹ Siria. 3Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ŋi¹tion¹dsa si² lah¹jan² lah¹jan² dsa² ha² juøi² ja³tén¹²dsa. 4Hi² jøng² ca¹u¹hái¹ José Nazaret, juøi² tén¹² Galilea. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² Belén, juøi go² hlai³ David, juøi² tén¹² Judea. Juøi² jøng² ca¹të́²dsa, di³ tsø³jong¹³ hlai³ David báh³ héi². 5Ca¹ŋi¹tion¹dsa si² quianh¹³ María, mǿ² quián¹²dsa, dsa² lǿa¹² jǿg³ jian¹dsa, dsa² ma²quian¹² guing². 6Ja³jøng² ma²tiogh³dsa mi³ca¹tǿ² jmai³ ja³li¹chian² guing². 7Jøng² ca¹lø¹chián¹ guing² ne¹³ quián¹²dsa, guing² dsa² ŋioh¹². Ca¹dsúgh²dsa guing² hmøah¹². Ca¹quiag¹dsa niúh¹ hma² mong¹². Di³ tsa¹ca¹lø¹jǿg¹ dsi²néi² ja³mi³jŋi¹dsa. 8Ja³jøng² mi³tiogh³ juu¹³ jah¹chih² chiuh³ juøi², dsa² jmo¹² hí³ jáh² quián¹²dsa ja³neng². 9Jøng² ca¹jnia¹ jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³ ja³tiogh³ dsa² héi². Ta³lah¹ca¹jni¹ taih¹² quiah¹² Juu¹³ jniang³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³tiogh³dsa. Ca¹can¹ hlaih¹³dsa gøg². 10Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹dsa juu¹³jah: ―¡Tsa¹jmo² ganh¹! Di³ hiug¹² dsio¹ jǿg³ quin³jni quiánh² hniah¹², jǿg³ li¹quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ calah, jǿg³ jmo¹ hi² túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹². 11Di³ jøa³juøi² go² hlai³ David na²lø¹chián¹ jan² dsa² liúg² hniah¹². Cristo báh³ héi², Juu¹³ jniang³. 12Hi² la² báh³ jmo¹ li¹ŋih³ hniah¹²: Dsianh¹² hniah¹² guing² rø²dsugh¹² hmøah¹², hiúg³guing niúh¹ hma² mong¹² ―ca¹juúh² ángel. 13Ta¹na¹cónh¹ jøng² ca¹jnia¹ quianh¹³ ángel héi² cu²tséh¹ jue¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹, dsa² mi²juanh¹² Diú¹³. Lah¹la² ca¹juúh² dsa² héi²: 14Hiug¹² juanh¹² báh³ Diú¹³, dsa² guǿ¹² guiuh¹³. Niu¹ tei³ báh³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog², ca¹juúh²dsa. 15Jøng² mi³ma²na²ŋi¹lia¹ ángeles juu¹² ŋi¹juǿi¹, ca¹dsii¹ juu¹³ jáh² héi² jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Ma¹dsǿg³ jøa³juøi² Belén jøng². Ma¹ne¹³ cøng² hi² na²løa¹, ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ma²na²he¹ Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 16Ca¹ŋi¹lé²dsa jøng² cøng² ŋi³juu¹³. Ca¹dsanh¹²dsa María quianh¹³ José quianh¹³ guing². Hiúg³guing niúh¹ hma² mong¹². 17Jøng² mi³ma²na²jǿi²dsa, ca¹he¹dsa jǿg³ ma²na²nǿng²dsa quiah¹²guing. 18Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ni³nang¹² jǿg³ ca¹juúh² juu¹³jah. 19Cónh¹jøng² ca¹can¹ María hí³. Ca¹dsii¹dsa dsǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng². 20Ca¹ŋi¹lia¹ báh³ juu¹³jah héi². Ca¹mi¹juanh¹²dsa ca¹mi¹dsiog¹dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹nǿng²dsa hi² ca¹jái¹dsa, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juúh² ángel. 21Ma²jŋi¹ jmai³ ca¹lø¹chián¹guing ca¹jmo¹dsa circuncisión quiah¹²guing. Jøng² ca¹tǿh¹dsa guing² Jesús, ju³lah ca¹juúh² ángel hi² li¹tsen²guing cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹can¹ María guing². 22Jøng² mi³ca¹dsen¹ jmai³ ja³ma²lé² mi¹jŋió¹ jmi²dsa² chiég³ jmi² Jesús ni³ huu¹³ hi² ca¹lø¹chián¹ guing² quián¹²dsa, ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés, jøng² ca¹jian¹dsa guing² juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹dsii¹dsa gug² tai³ Juu¹³ jniang³. 23Di³ lah¹la² rø²juúh² lei¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³: “Li¹quián¹² Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹já¹ guing² ne¹³, ju³lah guing² dsa² ŋioh¹²,” rø²juúh² lei¹³. 24Jø¹² bíh³ ca¹dsii¹dsa ni³ Diú¹³ ju³lah rø²juúh² lei¹³. Di³ rø²juúh² báh³ lei¹³ hi² hniuh¹² cuan¹dsa og¹ jug² bøa¹² ho¹ ju³ og¹ guing² jug² tiug². 25Jmai³ jøng² mi³guǿ¹³ jan² dsa² tsen² Simeón jøa³juøi² Jerusalén. Dsa² dsiog¹ báh³ héi², dsa² hnio¹ Diú¹³. Mi³chi³jŋi¹²dsa jmai³ ja³liúg² dsa² israel. Quin¹²dsa jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. 26Ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ dsǿa¹² dsa² héi² hi² jë́²dsa Cristo quián¹² Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹cónh¹ niúh¹ jín³ hi² tsa¹jón²dsa. 27Jøng² ca¹jiag¹ jmi²dsí² juu¹² guøh¹². Ni³ jøng², mi²ca¹ŋi¹jiag¹ chiég³ jmi² guing² Jesús guøh¹², hi² jmo¹dsa quiah¹² guing² ju³lah lǿa¹² lei¹³, 28jøng² ca¹chiánh² Simeón héi² guing². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: 29Juu¹³ jniang³, na¹ jín³ ma²lé² cuúh³hning jǿg³ hi² dsa¹cu² dsa¹hén²jni jmøi¹guǿi¹, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juøh³hning. 30Di³ ma²na²jan¹jni dsa² lég² jnieh³, 31dsa² ca¹hiah¹³hning ni³ huu¹³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa², 32dsa² jmo¹ taih¹ juu¹² ja³ŋi¹nio¹ dsa² tsa¹lán¹² dsa² israel, dsa² jmo¹ lén² dsa² israel dsa² canh¹³, dsa² lán¹² dsa² juøi² quiánh²hning, ca¹juúh²dsa. 33Jøng² ca¹can¹ chiég³ jmi² Jesús gøg² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ ca¹juúh² Simeón ja³cog² guing² quián¹²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Simeon jǿg³ dsio¹ quiah¹² chiég³ jmi²guing calah. Lah¹la² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa María, mi³chiég³guing: ―Jai³lah. Ca¹të́² guing² lang¹² jmo¹ li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹² jue¹² dsa israel. Jø¹² bíh³ jmo¹dsa li¹chi² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² jue¹² calah. Cónh¹ calah li¹chian² dsa² juúh² hlaih¹³ ja³cog² hŋiah¹² guing². 35Li¹chianh²hning ju²cǿh¹ dsøa¹² ca¹lah¹cøng² hi² ca¹ŋai¹ ŋi³tǿi¹ jmi²dsí² quiánh²hning. Lah¹jøng² báh³ lé². Mi³jøng² li¹léi¹³ hi² dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² jue¹² ―ca¹juúh²dsa. 36Jø¹² bíh³ ja³jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² tsen² Ana, ja³mái¹³ hlai³ Fanuel, tsø³jong¹³ hlai³ Aser. Ma²guiugh² hlaih¹³ Ana. Ca¹gú²dsa guio¹ ji²ŋi² quianh¹³ ji²gug²dsa ma²jmai³ mi³tsih²mǿ²dsa. 37Jøng² ma²lán¹²dsa hio¹³ hnøi² ochenta y cuatro ji²ŋi², mi³ca¹jon¹ ji²gug²dsa. Ni³ jøng² cu¹dsie¹² ha¹chi² ma²ca¹u¹hái¹dsa coh¹³ jnǿ² ja³tsih¹³ guøh¹². Cøng² hi² ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹mi¹han¹²dsa ta³lah¹ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ lah¹huu² lah¹jmø². 38Na¹ cónh¹ jøng² ca¹dsiég¹ dsa² guiugh² héi². Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ quiah¹² Jesús. Ca¹tsáih¹dsa dsa² hé² jǿg³ hi² li¹chian² dsa² liúg² dsa² chian² Jerusalén. 39Jøng² mi³ma²ca¹mi¹ti¹ chiég³ jmi² Jesús ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹cónh¹ hi² rø²juúh² lei¹³, jøng² ca¹ŋi¹lia¹dsa juu¹² ja³tén¹² Galilea, juu¹² jøa³juøi² Nazaret, juøi² go²dsa. 40Jøng² ca¹ŋi¹juanh¹² ca¹lø¹bé²guing. Ma¹dsio¹² ca¹lø¹ŋi¹²guing. Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog²guing. 41Lah¹cøng² lah¹cøng² ji²ŋi² dsø²lé² chiég³ jmi² Jesús jmai³ ja³tøa¹² jmai³ ta²høa³ jøa³juøi² Jerusalén. 42Jøng² mi³ca¹dsóh² Jesús guie¹tǿn² ji²ŋi², ca¹ŋi¹lé²dsa calah jmai³ ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. 43Mi³ca¹ŋǿ² jmai³ jøng² ma²dsø²lia¹dsa. Tsa¹ŋi¹² chiég³ jmi² Jesús hi² ca¹jŋi¹ hi²meh² Jesús jøa³juøi² Jerusalén. 44Lë́ chiég³ jmi² hi²meh² hi² hiúg³ hi²meh² jøa³ ja³ja²lia² dsa² jue¹². Jøng² mi³ca¹tǿ² cøng² jmai³ tiogh³dsa juu¹², ca¹hnah¹²dsa hi²meh² Jesús ja³ma²ca¹jŋi¹ ju³roh¹³dsa quianh¹³ dsa² jenh² quianh¹³dsa. 45Cónh¹jøng² ha¹chian² hi²meh² ma²ca¹dsanh¹²dsa. Jøng² ca¹jénh¹dsa juu¹². Ca¹ŋi¹lé²dsa calah juu¹² jøa³juøi² Jerusalén, hi² ca¹ŋi¹hniah¹²dsa hi²meh² quián¹²dsa. 46Ma²hnøa¹² jmai³ jøng² ca¹dsanh¹²dsa hi²meh² ja³tsih¹² guøh¹². Guǿ¹²dsa jøa³ ja³tiogh³ tøa¹². Nang¹²dsa jǿg³ dsii¹²dsa. Ŋai¹²dsa jǿg³. 47Dsogh¹² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ni³nang¹² jǿg³ ca¹juúh² hi²meh² Jesús, jǿg³ ma²ŋi¹² hi²meh². 48Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² chiég³ jmi² hi²meh² mi³ca¹jǿi²dsa. Jøng² ca¹juúh² mi³chiég³ hi²meh²: ―¿He² løa¹ ma²ca¹jmoh³hning lah¹jøng² ja³cog² jnieh³, jon¹²? Hiug¹² ma²chian² jnieh³ ju²hí³ dsøa¹² quianh¹³ ti³ŋieih¹²hning. Ma²ca¹ŋi³hniah¹³ jnieh³ hning² ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa chiég³ jmi²dsa: ―¿He² løa¹ hnangh¹² hniah¹² jní²? ¿Tsa³ŋih³ hniah¹² hi² hniuh¹² jmo³jni ta³ quiah¹² Ti³ŋieh¹ jní²? ―ca¹juúh²dsa. 50Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa jǿg³ jøng². 51Jøng² ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² jøa³juøi² Nazaret quianh¹³ chiég³ jmi²dsa. Cøng² hi² ca¹nǿng² báh³ dsa² gøg² jǿg³ quiah¹² chiég³ jmi²dsa. Mi³chiég³dsa ca¹dsii¹ dsǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² lah¹jøng². 52Jøng² cøng² ca¹ŋi¹juanh¹² Jesús. Hiug¹² ma¹dsio¹² ca¹lø¹ŋi¹²dsa. Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog²dsa. Jø¹² bíh³ dsio¹ dsǿa¹² dsa² juøi² jian¹²dsa.

will be added

X\