SAN LUCAS 19

1Jøng² ca¹hí¹ Jesús jøa³juøi² Jericó. Ca¹ŋøa¹dsa juu¹² jøa³juøi². 2Jøng² mi³guǿ¹³ jan² dsa² tsen² Zaqueo ja³jøng², dsa² lán¹² juu¹³ dsa² cagh¹² cog³ juøi². Mi³chi² ma¹dsio¹² cog³ quiah¹²dsa. 3Jøng² hniu¹ dsa² héi² jë́² Jesús. Cónh¹jøng² tsa¹lé², di³ jue¹² dsa² tiogh³. Jø¹² hi² lán¹²dsa dsa² bøah¹³. 4Hi² jøng² ca¹ŋøa¹dsa gu¹hei¹². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ni³ ja³dság¹ Jesús. Ca¹uǿi²dsa juu¹² guiuh¹³ cøng² hma² sicómoro, mi³jøng² jǿi²dsa na³ma³ca¹tsø³jue¹³ Jesús. 5Mi³ca¹dsiég¹ Jesús huu¹³ hma², jøng² ca¹jái¹dsa guiuh¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Zaqueo, ¡hiugh¹² siog²! Hniuh¹² jan³jni ja³quiánh³hning na¹. 6Hi² jøng² ca¹siog²dsa dsø¹juu¹². Hioh¹² jenh¹²dsa ca¹hien¹dsa Jesús. 7Jøng² ca¹hia¹ dsa² jue¹² Jesús jǿg³ hlaih¹³ mi³ca¹jái¹dsa: ―Ma²na²jŋi¹dsa ja³quiah¹³ dsa² re² dsag³ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹nung² Zaqueo. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Jai³lah, Juu¹³ jniang³, cuǿ¹³jni dsa² ti³ŋié² ton¹dsoh¹³ cónh¹ hi² chi² quieg¹jni. Jøng² jainh¹³jni quiún² rón² ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² chi²júh² he² hi² ma²ca¹cang¹jni quiah¹² dsa² quianh¹³ mai³¹ hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Na¹ jín³ ma²na²liúg² Diú¹³ dsa² tiogh³ hniú¹² la². Di³ lán¹² báh³ dsa² hniu³ tsø³jong¹³ hlai³ Abraham calah. 10Ni³ huu¹³ jøng² ca¹guøn¹jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², hi² ŋi³hniah¹²jni dsa² ti³re² dsag³. Mi³jøng² liog³jni dsa² ―ca¹juúh² Jesús. 11Jue¹² dsa² tiogh³, ti³nang¹²dsa jǿg³ jøng², mi³ca¹dsii¹ Jesús cøng² jǿg³ ti³jnøa¹². Di³ ja¹quien¹³ dsiég¹³dsa jøa³juøi² Jerusalén. Jø¹² bíh³ lë́² dsa² jue¹² hi² li¹jní² dsø¹juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 12Hi² jøng² ca¹juúh²dsa: ―Jan² dsa² juanh¹², ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³neng¹² cøng² huø¹ tø¹guiég¹. Mi³jøng² li¹chi² bí² quiah¹²dsa hi² lén²dsa rai¹³. Jøng² dsánh¹dsa calah. 13Niúh¹ jín³ hi² ca¹ŋó¹dsa ca¹tǿh¹dsa guian¹ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa. Ca¹cuúh¹dsa dsa² ma¹ton¹ ŋi²lǿg² héh¹ cog³ lah¹jan² lah¹jan². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “Jmo³ ta³ cog³ ná¹² ca¹lah¹ca¹guǿnh¹jni,” ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋó¹dsa. 14Jøng² hiag¹³ báh³ dsa² go²dsa. Ca¹tse¹ dsa² go²dsa ca²dsiog³ dsa² dsa¹cang¹ jǿg³ hi² tsa¹hniu¹dsa hi² lén² dsa² juanh¹² héi² rai¹³ quián¹²dsa. 15Cónh¹jøng² ca¹dsiánh¹ báh³ dsa² héi² calah, hi² ma²chi² bí² quiah¹²dsa hi² lán¹²dsa rai¹³. Jøng² ca¹jmo¹ dsa² ma²lán¹² rai¹³ jǿg³ hi² tǿh¹dsa dsa² jmo¹² ta³, dsa² ca¹hiei¹ cog³ héi², mi³jøng² li¹ŋi¹² rai¹³ ha²cónh¹ jong¹² cog³ ca¹lǿh²dsa. 16Jøng² ca¹dsiég¹ dsa² lah¹ni³. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa rai¹³: “Juu¹³ jniang³, ton¹ mei¹³ jong¹² cog³ ca¹jmo¹jni quianh¹³ cog³ ca¹cuøh³hning.” 17Jøng² ca¹juúh² rai¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “Dsio¹ báh³ jøng². Dsio¹ báh³ ta³ quiánh²hning. Cu²rø² ma²ca¹mi³tih³hning cøng² ta³ mih². Jøng² dsii¹³jni gugh²hning guie¹ juøi²,” ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹dsiég¹ dsa² ja³ma²og¹. Ca¹juúh²dsa: “Juu¹³ jniang³, cøng² mei¹³ jong¹² cog³ ca¹jmo¹jni quianh¹³ cog³ ca¹cuøh³hning.” 19Jøng² ca¹juúh² rai¹³: “Jøng² dsii¹³jni gugh²hning hŋí² juøi²,” ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹dsiég¹ jín³ jan². Ca¹juúh²dsa: “Juu¹³ jniang³. La² báh³ cog³ quiánh²hning. Ca¹tóh²jni ja³lǿa¹² hí³, hi² rø²liág¹ pø³guiú¹³. 21Di³ gan¹jni hning². Guiang³jni hi² lanh¹² hning² dsa² huh² dsǿa¹². Cángh²hning hi² ha¹chi² ma²ca¹quiegh²hning. Lø²chi² quiánh²hning hi² ca¹jné² dsa² siáh²,” ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² rai¹³: “Hŋiah¹ báh³ hning² ma²na²juøh³ ha²lah jmo³jni ja³cøg² dsa² tsa¹mi¹ti¹ ta³ quieg¹jni. Tsa¹dsiogh¹hning. Ma²ŋih³hning hi² lán¹²jni dsa² huh² dsǿa¹². Cáng¹²jni hi² ha¹chi² ma²ca¹co¹jni. Lø²chi² quieg¹jni hi² ca¹jné² dsa² siáh². 23¿He² løa¹ tsa¹ca¹tioh¹²hning cog³ quieg¹jni banco, mi³jøng² mi³cáng¹³jni mi³ma²na²guǿnh¹jni ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jong¹²?” 24Jøng² ca¹juúh² rai¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³ cøg¹²: “¡Quieng² cog³ ca¹cuǿ¹jni dsa² ná¹²! Gu³cuøh¹³ hniah¹² dsa² ca¹jmo¹ ton¹ mei¹³,” ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³: “Juu¹³ jniang³, ma²chi² ton¹ mei¹³ quiah¹² dsa² héi²,” ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² calah rai¹³: “Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², li¹chi² ma¹dsio¹² hi³méh¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ma²chi² quiah¹². Jøng² jŋih¹³jni he² hi² mih² chi² quiah¹² dsa² tsa¹chi² quiah¹². 27Jøng² dsa² hiag¹³ jní² héi², dsa² tsa¹hniu¹ lén²jni rai¹³ quián¹²dsa, ji³jianh¹³ hniah¹² dsa² héi² ja³la². Mi³dsianh¹³ hniah¹² dsa² ja³ta¹ne¹jni,” ca¹juúh² rai¹³. 28Mi³ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ jøng², ca¹hí¹dsa calah juu¹² dság¹²dsa jøa³juøi² Jerusalén. 29Jøng² mi³ca¹dsiég¹dsa cøg¹² juøi² Betfagé quianh¹³ juøi² Betania, huu¹³ máh² tsen² Olivo, ca¹tsen¹dsa og¹ dsa² quianh³dsa. 30Ca¹juúh²dsa: ―Gu²noh¹² juøi² mih² neng¹² cøg¹² ná¹². Dsianh¹² hniah¹² jan² búh³ meh² na³ma²ca¹dsi¹noh¹² hniah¹², hi² chi³hŋioh¹jah, jáh² ha¹chian² dsa² ma²gú² cah³. Tseh³ jáh². Taih³ jáh² ja³la². 31Jøng² ju³ná³ chian² dsa² ca¹juúh² he² løa¹ tsëh³ hniah¹² jáh², lah¹la² juaih¹³ hniah¹² dsa²: “Chi³quian¹³ Juu¹³ jniang³ jmai³,” juúh³ hniah¹². 32Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² héi². Ca¹dsanh¹²dsa jáh² ju³lah ca¹juúh² Jesús. 33Jøng² ca¹juúh² juu¹³ jáh², mi³ma²tséh²dsa jáh²: ―¿He² løa¹ tsëh³ hniah¹² búh³? ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² dsa héi²: ―Chi³quian¹³ Juu¹³ jniang³ jmai³ jáh² ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹jian¹dsa jáh² ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹jiúh²dsa hmøah¹² quiah¹²dsa cah³ jáh². Jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹gú² Jesús cah³jah. 36Ca¹jág¹dsa hmøah¹² quiah¹²dsa dsi²juu¹², ni³ ja³ŋøa¹² jáh² jian¹² Jesús. 37Mi³ja¹quien¹³ dsiég¹³dsa jøa³juøi², ja³sióg²dsa tsag³ máh² Olivo, ca¹lah¹já¹ dsa² quianh³ Jesús ca¹jmo¹ hioh¹² jenh¹²dsa. Tí² ca¹hløah¹dsa. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ ca¹lah¹jǿ¹ juu¹² juøh¹² ma²ca¹jái¹dsa. 38Ca¹juúh²dsa: ―Rai¹³ dsiog¹ báh³ dsa² ma²já¹², dsa² ca¹tsen¹ Diú¹³ dsa² juanh¹². Niu¹ tei³ báh³ jǿg³ quián² jniang³ ŋi¹juǿi¹, ja³guǿ¹³ dsa² hiug¹² juanh¹² ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³ dsa² fariseo, dsa² ŋi²nio³ jøa³, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², ¡Jé¹ dsa² quianh³hning! ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ca¹lah¹ca¹tǿ² cang³ mi³jmo¹ jǿg³ ju³jøng² tsa¹ca¹jmo¹ dsa² quianh³jni ―ca¹juúh²dsa. 41Mi³ca¹dsiég¹ Jesús cøg¹² ja³ma²jní² jøa³juøi² Jerusalén, ca¹ho¹dsa ni³ huu¹³ quiah¹² juøi². 42Ca¹juúh²dsa: ―¿He² løa¹ tiog¹³ tsa¹lø²ŋih³ hniah¹² juu¹² ja³lé² li¹túgh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² hi² niu¹ tei³ jǿg³ quiánh² hniah¹²? Cónh¹jøng² tsa¹lø²ŋë́h² hoh¹² hniah¹². 43Di³ jøng² jií¹ jmai³ ja³ji¹lé² dsa² hianh¹³ hniah¹², dsa² túgh² lah¹jin² lah¹lǿih². Mi³jøng² tsa¹lé² cuøinh¹³ hniah¹². 44Jøng² gúg²dsa jnǿ³ tsih¹² lah¹jin² lah¹lǿih² juøi². Mi¹dsian¹²dsa hniah¹². Gúg²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hniú¹² ca¹lah¹jin³ tsa¹ma¹tsih¹² cøng² mǿi² cang³ ni³ roh¹³. Di³ tsa¹ca¹lø¹lih¹³ hniah¹² jmai³ ja³mi³liúg² Diú¹³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 45Jøng² mi³ca¹hí¹ Jesús niúh¹ jnǿ³ ja³tsih¹² guøh¹², ca¹huan¹dsa dsa² hnai¹² lio¹³ tiogh³ ja³jøng², quianh¹³ dsa² lá¹². 46Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Li¹tsen² hniu³jni cøng² hniú¹² ja³dsø²hlaih¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jní²,” rø²juúh² si². Cónh¹jøng² hniah¹² ma²ca¹jmoh³ hi² ma²lǿa¹² hniu³ dsa² høin² ―ca¹juúhdsa. 47Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ guøh¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. Hi² jøng² ca¹hnangh² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ juøi² mai³¹ ha²lah jŋëh¹dsa Jesús. 48Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹dsóh²dsa mai³¹, di³ cu²rø² ti³nang¹² ca¹lah¹já¹ dsa² juøi² jǿg³ he¹² Jesús.

will be added

X\