SAN LUCAS 17

1Ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Tiog¹³ li¹chi² jmøi¹guǿi¹ hi² jmo¹ ta¹canh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³. Cónh¹jøng² ué² lé² quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² ca¹jmo¹ hi² ca¹tánh² roh¹³dsa dsag³. 2Dsio¹ hi³méh¹ quiah¹² dsa² lah¹héi² ju³jøng² ca¹tiág²dsa jmø³ŋih¹³ hi² rø²quiein¹² cøng² to² juøh¹² lag³dsa, cónh¹ jín³ hi² jmo¹dsa tiáh¹ tsih² quián¹² Diú¹³ dsag³. 3Jmo³ di³ hniah¹² hí³ ha²lah jmóh³ hniah¹². ’Ju³ná³ ca¹jmo¹ rúh² hniah¹² dsag³ ja³cogh² hniah¹², jøng² jéh³ hniah¹² dsa². Jøng² henh¹³ hniah¹² dsag³ ju³ná³ ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa. 4Ju³ná³ guio¹ rón² ca¹jmo¹dsa dsag³ ja³cogh² hniah¹² quianh¹³ cøng² jmai³, jøng² guio¹ rón² lah¹jøng² ca¹juúh²dsa hi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa, cónh¹jøng² tiog¹³ henh¹³ hniah¹² dsag³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 5Jøng² ca¹juúh² dsa² ma²lán¹² tsih² høh³ quián¹² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Juu¹³ jniang³: ―Jmo³ mi³jøng² li¹hé² jniang³ jǿg³ cu²rø² hi³méh¹. 6Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ju³ jøng² mi³héh² hniah¹² jǿg³ cónh¹ ja³té¹² ja³juøh¹² cøng² møi¹jon² mostaza, jøng² mi³chi² bí² quiánh² hniah¹² hi² ma²lé² juaih¹³ hniah¹² hma² sicómoro tsih¹² ja³ná³ hi² jŋiángh¹hma tø¹tsøh¹³hma jmø³ŋih¹³, jøng² nang¹ báh³ hma² jǿg³. 7’Ju³ná³ chianh² hniah¹² dsa² jmo¹² ta³ quiánh² hniah¹², ha¹chi² juaih¹³ hniah¹² dsa² hi² gú¹dsa mesa gǿh¹dsa dsø¹juu¹² na³ma²na²jogh¹dsa jøa³nung², ja³ca¹quih²dsa huø¹, ho¹ ju³ ca¹jmo¹dsa hí³ jáh² quiánh² hniah¹². 8Lah¹ni³ juaih¹³ hniah¹² dsa² hi² jmo¹dsa má¹ cǿh³ hǿgh³ hniah¹². Jøng² báh³ cuúh³ hniah¹² jǿg³ hi² gǿh¹dsa hŋiah¹²dsa, na³ma²na²mi¹ti¹dsa neih³ hniah¹². 9Jø¹² bíh³ lah¹jøng² tsa¹tiog¹³ juúh³ hniah¹² di³hmah³ ni³ huu¹³ hi² ca¹mi¹ti¹ dsa² jmo¹² ta³ ta³ quiah¹². 10Hi² jøng² hniah¹², na³ma²ca¹mi³tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ta³ ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ jøng² dsio¹ juúh³ hniah¹²: “Tsa¹ta³tén¹³ jnieh³ jmo² jnieh³ ta³. Jmah¹lah ta³ jøng² ma²ca¹jmó³ jnieh³, ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²lǿa¹² héh¹,” juúh³ hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 11Ma²hiúg³ Jesús juu¹² hi² dság¹²dsa jøa³juøi² Jerusalén. Ma²ŋøa¹²dsa juu¹² ja³lǿa¹² ŋi¹juǿi² quiah¹² ja³tén¹² Galilea quianh¹³ ja³tén¹² Samaria. 12Jøng² ma²dsiég¹²dsa cøng² juøi² mi³ca¹jén²dsa guia¹ dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹². Ca¹túgh² dsa² héi² ma¹quién¹ di³ tsagh¹² dsag³ lán¹²dsa. 13Ni³ jøng² ca¹ho¹ dsa² héi² tí², ca¹juúh²dsa: ―Jesús, dsa² juanh¹² quián² jniang³, huø³ jmóh³hning hoh¹² ja³cog² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² mi³ca¹jë́² Jesús dsa² héi², ca¹juúh²dsa: ―Gu³heh³ hniah¹² jmi²dsa² hmih¹² quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. Ma²dsø²lé²dsa jøng² juu¹² ja³quiah¹³ jmi²dsa² mi³ca¹hlú²dsa. 15Jøng² jan² dsa² héi² ca¹jénh¹ juu¹² mi³ca¹lø¹lih¹³dsa ma²na²hlú²dsa. Tí² ca¹hløah¹dsa ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 16Jøng² ca¹chi¹jné¹dsa ja³ta¹ni¹ Jesús, chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. Ca¹cuúh¹dsa Jesús di³hmah³. Mi³lán¹² dsa² héi² dsa² chian² ja³tén¹² Samaria. 17Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Tsa³ca¹hlú² ta³guia¹ hniah¹²? ¿Nai¹² jín³ dsa² ŋio¹? 18¿He² løa¹ jan² dsa² lang¹², dsa² chian² ja³siíh³, ma²mi²juanh¹² Diú¹³ mi³ca¹hlú²dsa? 19Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² mi³dsoh³ héi²: ―Ma²lé² guǿnh³hning. Ha¹chi² ma¹dsoh³hning di³ hi² héh²hning jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. 20Ca¹ŋai¹ dsa² fariseo he² jmai³ jií¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―A¹jáng¹ ju³ hi² jní² ja³jií¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. 21Ha¹chi² lé² li¹juúh³ jniang³: “Ja³ná³ báh³ jøng²,” ho¹ ju³ “ja³la² báh³.” Di³ jai³lah, ma²lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ jøa³ ja³tiagh³ jniang³. 22Jøng² ca¹juúh²dsa calah, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Jií¹ báh³ jmai³ ja³lé² lø¹i³jáih³ hniah¹² lǿa¹² ju³ cøng² jmai³ ja³ma²hiúg³ jní² quianh¹³ hniah¹² calah, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Jøng² ha¹chi² jáih³ hniah¹². 23Li¹chian² dsa² juúh²: “Jai³lah, ja³ná³ hiúg³dsa,” ho¹ ju³ “Jai³lah, ja³la² hiúg³dsa.” Cónh¹jøng² tsa¹gu³jaih³ hniah¹². Tsa¹gu³noh¹² hniah¹² quianh¹³ dsa² juúh² lah¹jøng². 24Di³ li¹léi¹³ báh³ jøng² na³ma²tǿ² ja³guiogh¹³jni ju³lah lø²léi¹³ si² ŋíh¹, hi² jmo¹² si² ŋíh¹ hi² taih¹² jmøi¹guǿi¹ ca¹tǿ² guiég¹. 25Jøng² lah¹ni³ hniuh¹² cán³jni jmø³uai¹². Hniuh¹² li¹hiag¹³ dsa² go²jni. 26Lah¹jøng² báh³ lé² ja³cog²jni, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah ca¹løa¹ jmai³ mi³chian² hlai³ Noé. 27Ca¹gǿh¹ ca¹hǿnh² dsa² chian² jmai³ jøng². Ca¹jenh²dsa gug²dsa. Ca¹túgh²dsa dsio¹ ca¹lah¹ja³ca¹tǿ² ja³ca¹hí¹ Noé barco quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹juøh¹² jmøi². Ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi². 28Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹løa¹ jmai³ mi³chian² hlai³ Lot: Ca¹gǿh¹ ca¹hǿnh²dsa. Ca¹lá¹ ca¹hnái¹dsa. Ca¹jmo¹dsa ta³ jøa³nung². Ca¹jmoh¹dsa hniú¹². 29Cónh¹jøng² ca¹quia¹ si² dsíg² quianh¹³ dsí² azufre juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ mi³ma²na²u¹hái¹ Lot jøa³juøi² Sodoma. Ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³tiogh³. 30Lah¹jøng² báh³ lé² jmai³ ja³li¹jniá²jni calah, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 31’Ju³ná³ hein² dsa² ma²tsenh¹² guiuh¹³ hniú¹² jmai³ jøng², tsa¹ju³siog²dsa dsi²néi² hi² dsa¹quieng¹³dsa hi² chi² quiah¹²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² ma²tsenh¹² jøa³nung² quiah¹², tsa¹ju³dsiánh³dsa ja³quiah¹³dsa. 32Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² ha²lah ca¹ŋi¹ŋë́² hio¹³ quián¹² hlai³ Lot. 33Ju³ná³ hein² dsa² dsø¹jiag¹² dsǿa¹² hi² chi² quiah¹²dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la², dsa² héi² jón². Dsa² héi² báh³ li¹chian², dsa² ca¹tiúgh² dsǿa¹² hi² mi³chi² quiah¹²dsa. 34’Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Lé² jmai³ jøng² hi² tiogh³ og¹ dsa² ŋioh¹² cøng² jein³. Jøng² tai¹ báh³ Diú¹³ jan². Tsa¹tai¹ Diú¹³ jan² calah. 35Ja³ma²tiogh³ og¹ hio¹³ ieih¹² hé¹², tai¹ Diú¹³ jan². Jøng² tsa¹tai¹dsa jan² calah ―ca¹juúh² Jesús. 36Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³dsa: ―¿Ha² tøah¹ lé² lah¹jøng² Juu¹³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lǿa¹² ju³lah juúh²dsa jmai³ juúh²dsa: “Ja³jøng² báh³ tiogh³ tu² tsønh³, ja³ron¹² hi² ma²ju¹²” ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\