SAN LUCAS 15

1Jue¹² dsa² jmo¹² ta³ hi² cagh¹²dsa cog³ juøi² quianh¹³ dsa² ti³re² dsag³ ca¹túgh² quianh¹³ Jesús, hi² hniu¹dsa nang¹dsa jǿg³ he¹²dsa. 2Hi² jøng² ca¹jí² dsa² fariseo quianh¹³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Hien¹² Jesús dsa² ti³re² dsag³. Gøah¹²dsa quianh¹³dsa calah. 3Hi² jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ la², ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: 4―Ju³ná³ hein² hniah¹² tiogh³ ŋia¹lúg² jah¹chih² quiánh² hniah¹², ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² jan², tiog¹³ báh³ jmóh³ hniah¹² cu³tiogh³jah ca¹lah¹ja³ca¹dsanh¹² jáh² ca¹ŋi¹hén². 5Jøng² na³ma²ca¹dsanh¹² hniah¹² jáh², hioh¹² jénh² hniah¹² chiogh¹³ hniah¹² jáh² guiuh¹³ cugh¹² hniah¹². 6Jøng² na³ma²dsiánh¹ hniah¹² ja³quiánh³ hniah¹², tøah¹³ hniah¹² dsa² jenh² hniah¹² quianh¹³, quianh¹³ dsa² tiogh³ cøg¹². Juaih¹³ hniah¹² dsa² héi²: “Jmo³ hniah¹² hioh¹² quianh¹³ jní². Di³ ma²na²dsanh¹²jni jah¹chih² quian¹jni, jáh² ca¹ŋi¹hén²,” juúh³ hniah¹². 7Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Hiug¹² jín³ hioh¹² jenh¹ dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ ju³ná³ ca¹jéinh¹ dsǿa¹² jan² dsa² re² dsag³ cónh¹ jín³ hioh¹² jenh¹dsa ja³cog² jue¹² dsa² dsiog¹, dsa² tsa¹hniuh¹² jéinh¹ dsǿa¹². 8’Jøng² ju³ná³ jan² hio¹³, chi² guie¹ cog³ huh² quiah¹²dsa, hi² quien¹² ma¹guie¹ héh¹, ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² cøng², tiog¹³ báh³ hiúh²dsa si². Jøng² hiíh²dsa dsi²néi² quiah¹²dsa. Hnangh¹dsa cu²rø² ca¹lah¹ja³ca¹dságh¹. 9Jøng² na³ma²ca¹dságh¹, tǿh²dsa dsa² jenh²dsa quianh¹³, quianh¹³ dsa² tiogh³ cøg¹². Juúh²dsa: “Ju³jmó³ jniang³ cøng² liáh² quianh¹³ jní². Di³ ma²na²dsóh²jni cog³ huh² quieg¹jni, cog³ ca¹ŋi¹hén²,” juúh²dsa. 10Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Lah¹jøng² báh³ hioh¹² jenh¹² ángeles quián¹² Diú¹³ na³ma³ca¹jéinh¹ dsǿa¹² jan² dsa² re² dsag³. 11Jøng² lah¹la² ca¹juúh² calah Jesús: ―Jan² dsa², mi³chian² og¹ ja³ŋiúh³dsa. 12Jøng² ca¹juúh² dsa² lán¹² dsa² siog¹², ca¹tsáih¹dsa ti³jmi²dsa: “Tiá³, cuúh³hning mih² dsiúg³jni, hi² chi² quián² jniang³ cónh¹ jín³ tan¹jni,” ca¹juúh²dsa. Hi² jøng² ca¹dsogh¹² ti³jmi²dsa hi² mi³chi² quiah¹²dsa. 13Tsa¹hai³ jøng² ca¹jnáih¹ ja³ŋiúh³dsa dsa² meh² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹²dsa. Ca¹ŋó¹dsa go² dsa² siáh² ca¹tǿ² guiég¹. Ja³jøng² la³ca¹ŋi³hén¹³dsa hi² ca¹ŋë́²dsa. Ca¹jmo¹dsa la³ju² la³lán¹dsa. 14Jøng² mi³ma²ca¹ŋi¹hén²dsa ca¹lah¹jǿ¹, ca¹já¹ hag³cón³ huø¹ jøng². Jøng² jín³ ca¹chi¹quián²dsa jmai³. 15Ni³ jøng² ca¹hí¹dsa ta³ quiah¹² jan² dsa² chian² huø¹ jøng². Dsa² héi² ca¹tsei¹ juu¹² jøa³nung² quiah¹²dsa, mi³jøng² ca¹jmo¹dsa hí³ ŋié¹². 16Jøng² hiug¹² lǿ² lø¹i³cónh¹²dsa. Lǿ² lø¹i³gǿh¹dsa hi² gøah¹² ŋié¹². Cónh¹jøng² ha¹chian² dsa² ca¹cuø¹ hi² gǿh¹dsa. 17Jøng² ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹²dsa: “¡Cónh¹ báh³ dsa² tsa¹tiogh³ ti³jmo¹² ta³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni, hi² chiág² hi² gøah¹²dsa! Jní² báh³ hiúg³ ja³la², jon¹³ cong¹²jni. 18Neh¹³jni ja³quiah¹³ ti³ŋieh¹jni, hi² ŋi³tseih¹²jni dsa²: Tiá³, dsag³ ca¹ta³canh¹³jni ja³cog² Diú¹³, ja³cogh² hning². 19Tsa¹ta³té¹³jni lán¹²jni ja²ŋiúh²hning. Jaih³hning jní² hi² lán¹²jni ju³lah lán¹² jan² dsa² jmo¹² ta³ quiánh²hning, juǿi³jni dsa²,” lë́² dsa² héi². 20Jøng² ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ ti³jmi²dsa. ’Jøng² ca¹jǿi² ti³jmi²dsa ja³jogh¹²dsa guiég¹. Ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹² ti³jmi²dsa. Ca¹ŋó¹dsa gu¹hei¹². Ca¹cúgh²dsa dsa² cog¹²dsa. Ca¹chiúnh¹dsa ni³dsa. 21Jøng² ca¹juúh² ja³ŋiúh³dsa: “Tiá³, ca¹ta³canh¹³jni dsag³ ja³cog² Diú¹³, ja³cogh² hning². Tsa¹ma¹ta³té¹³jni lán¹²jni ja²ŋiúh²hning,” ca¹juúh²dsa. 22Cónh¹jøng² ca¹juúh² ti³jmi²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa: “Hiugh¹², gu²quin² cøng² hmøah¹² lǿa¹² jín³ hi² dsio¹. Jøng² quienh¹³hning dsa² lang¹². Tieh¹³ cøng² ŋí³ chi³gúg¹dsa. Tóh³hning løg² tai³dsa. 23Gu³teih³ jan² ca³juu² meh², jáh² ma²pan¹³. Jøng² jŋë́h³hning jáh². Di³ jøng² quie¹³ jniang³. Jmó³ jniang³ jmai³. 24Di³ ma²guønh¹² ja³ŋiúh¹jni lang¹², dsa² lah¹cøng² ma²ca¹hiog²dsa mi³ca¹jon¹dsa. Ma²ca¹dsanh¹² jniang³ dsa² ma³ca¹ŋi¹hén²,” ca¹juúh² ti³jmi²dsa. Jøng² ca¹jmo¹dsa hioh¹². 25’Jøng² ja³ŋiúh³dsa ma²juanh¹² ma²ca¹ŋó¹ juu¹² jøa³nung². Ma²jogh¹² dsa² héi² ja¹quien¹³ dsiánh¹dsa mi³ca¹nǿng²dsa son¹³ ja³ma²ŋi²nio³ dsa² jan³. 26Jøng² ca¹tǿh¹dsa jan² tsih², dsa² jmo¹² ta³. Ca¹ŋai¹dsa he² løa¹ jmo¹²dsa jmai³. 27Jøng² ca¹juúh²tsih: “Ma²na²guǿnh¹ rúh²hning. Jøng² ca¹jmo¹ ti³ŋieih¹²hning jǿg³ hi² ca¹jŋëh¹dsa jan² ca³juu² meh², jáh² ma²pan¹³. Di³ ma²na¹guǿnh¹dsa dsio¹. Ha¹chi² ca¹jenh¹dsa,” ca¹juúh²tsih. 28Jøng² ca¹lø¹hné¹ ja³ŋiúh³dsa ma²juanh¹². Tsa¹ca¹hiei¹dsa hí¹dsa dsi²néi². Hi² jøng² ca¹u¹hái¹ ti³jmi²dsa. Ca¹tsáih¹dsa ja³ŋiúh³dsa héi² hi³ mi³dság¹dsa dsi²néi². 29Jøng² ca¹juúh² ja³ŋiúh³dsa: “Jai³lah. Ma²ni³ŋó¹³ ji²ŋi² ma²ca¹jmo¹jni ta³ quianh¹³ hnéng¹. Tsa¹lǿih² jmai³ tsa¹ma²ca¹jmo¹jni hi² tsa¹nang¹²jni gøg² jǿg³ quiánh²hning. Jøng² jin³ cu²rón² ha¹chi² ma²ca¹cuanh¹³hning jin³ jan² chiang³ løg² meh² mi³jøng² mi³jmo³jni jmai³ quianh¹³ dsa² jenh² quianh¹³ jní². 30Cónh¹jøng² na¹ jín³ ma²guønh¹ ja²ŋiúh²hning héi², dsa² ma²ca¹ŋi¹hén² cog³ quiánh²hning quianh¹³ hio¹³ lø³hiug¹². Jøng² ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² héi² ma²ca¹jŋë́h¹hning ca³juu² meh² ma²pan¹³.” 31Jøng² ca¹juúh² ti³jmi²dsa: “Jon¹², cøng² hi² hiúgh³ báh³ hning² quianh¹³ jní². Hi² quiánh² báh³ hning² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quieg¹jni. 32Cónh¹jøng² dsio¹ jmó³ jniang³ hioh¹². Di³ ma²na²guǿnh¹ calah rúh²hning. Lah¹cøng² ma²ca¹hiog² dsa² ma²ca¹jon¹. Ma²ca¹dsanh¹² jniang³ dsa² ma²ca¹ŋi¹hén²,” ca¹juúh²dsa.

will be added

X\