SAN LUCAS 14

1Cøng² jmai³ sa³¹ ca¹ŋó¹ Jesús, ca¹ŋi¹gǿh¹dsa ja³quiah¹³ jan² dsa² quin¹² ni³ quián¹² dsa² fariseo. Ti³jǿi² ca²dsiog³ dsa² fariseo ha²lah jmo¹dsa. 2Ja³jøng² hiúg³ jan² dsa² lán¹² dsag³ guion²dsa. 3Jøng² ca¹ŋǿh¹ Jesús tøa¹² he¹² lei¹³ quianh¹³ dsa² fariseo. Ca¹juúh²dsa: ―¿Lé³ li¹jmo¹dsa hí³ dsa² dsoh³ jmai³ sa³¹, ho¹ tsa¹lé²? 4Jøng² ha¹chi² ca¹ŋai¹ dsa² héi². Jøng² ca¹chính² Jesús quiah¹² dsa² dsoh³. Ca¹mi¹hliú²dsa dsa². Jøng² ca¹juúh²dsa hi² ma²lé² dsánh¹dsa. 5Jøng² ca¹juúh²dsa calah, ca¹tsáih¹dsa dsa² fariseo: ―Ha¹chianh² hniah¹² tsa¹dsenh¹³ hniah¹² jáh² quiánh² hniah¹² dsø¹juu¹², ju³ná³ ca¹tánh² búh³ quiánh² hniah¹² niúh¹ tøg², ho¹ ju³ ca³juu², ju³ lah¹la² lǿa¹² jmai³ sa³¹ ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ha¹chi² ma²ŋi¹² dsa² héi² he² jǿg³ ŋai¹dsa jin³ he². 7Jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ la² mi³ca¹jái¹dsa ha²lah ma²jmo¹² dsa² ca¹tǿh¹ dsa² hniu³. Di³ ma²ni³hnangh¹² dsa² héi² ja³jláh³ mesa tógh¹dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: 8―Ju³ná³ ca¹tǿh¹dsa hniah¹² cøng² jmai³ ja³ca¹jenh² gug² dsa², tsa¹gu³tiogh¹² hniah¹² ja³jláh³ mesa, ju³ jøng² ma²ca¹tǿh¹ dsa² hniu³ dsa² canh¹³ hi³méh¹ cónh¹ jín³ hniah¹². 9Di³ ju²hiíh¹ jénh³ hniah¹² ju³ná³ ca¹juúh² dsa² hniu³ hi² cuúh³ hniah¹² ja³tiogh³ hniah¹², hi² túgh² dsa² canh¹³ hi³méh¹, jøng² gu³tiogh¹² hniah¹² ja³ca¹tóh² jø². 10Cónh¹jøng² gu³tiogh¹² hniah¹² ja³ca¹tóh² jø², ju³ná³ ca¹tǿh¹dsa hniah¹² jmai³. Mi³jøng² na³ma²dsiég¹ dsa² hniu³, juúh²dsa hi² gu³tiogh¹² hniah¹² ja³jláh³ hi³méh¹. Hi² lah¹jøng² mi¹juanh¹²dsa hniah¹² ja³ta¹ni¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ mesa. 11Di³ ju²hiíh¹ jenh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹jmo¹ canh¹³ guiog¹³. Dsa² héi² báh³ lén² dsa² canh¹³, dsa² ca¹jmo¹ tsa¹quien¹². 12Jøng² ca¹juúh² calah Jesús, ca¹tsáih¹ dsa² hniu³: ―Tsa¹tøah¹³hning dsa² ti³jén² jǿg³ quiánh²hning, quianh¹³ ju²rúh²hning, quianh¹³ dsa² chi² cog³, jmai³ ja³jmóh³ hniah¹² jmai³, ja³túgh³ hniah¹² mesa. Di³ tǿ² dsa² héi² jmai³ siíh³ ja³jáinh¹dsa quiánh²hning. 13Cónh¹jøng² tøah¹³hning dsa² ti³ŋié², dsa² tsa¹ma¹lé² jmo¹ ta³, dsa² tsa¹li¹ŋøa¹, dsa² teg³. 14Jøng² dsio¹ lé² quiánh²hning. Di³ tsa¹lé² jáinh¹ dsa² héi². Jøng² li¹hmah¹³ quiánh²hning na³ma²ca¹hiog² dsa² dsiog¹ ―ca¹juúh²dsa. 15Mi³ca¹nǿng² dsa² tiogh³ mesa jǿg³ jøng², jan² dsa² héi² ca¹juúh², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Dsio¹ lé² quián² jniang³ na³ma²tiagh³ jniang³ mesa quiah¹² Diú¹³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 16Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jan² dsa² ca¹jmo¹ cøng² jmai³ juøh¹². Ca¹tǿh¹dsa dsa² jue¹² dsa¹gǿh¹dsa ja³quiah¹³dsa. 17Jøng² mi³ca¹tǿ² jmai³, ca¹tsen¹dsa dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa hi² dsa¹tseih¹²dsa dsa² ca¹tǿh¹dsa hi² ma²lé² ji¹lé²dsa, di³ ma²lǿa¹² ju²jŋia¹³ ca¹lah¹jǿ¹. 18Jøng² cu¹dsie¹²dsa ca¹møa¹dsa ju²hén² dsag³ hi² tsa¹dsø¹lé²dsa jmai³. Ca¹juúh² jan² dsa² lah¹ni³: “Ma²na²lá²jni cøng² huø¹. Jøng² hniuh¹² nei¹³jni hi³ ŋi³jái¹jni. Juanh¹² jmóh³hning hoh¹² tsa¹lé² nei¹³jni jmai³,” ca¹juúh²dsa. 19Jøng² ca¹juúh² dsa² siáh²: “Ma²na²lán²jni hŋí² tséh¹ ca³juu², jáh² jmo¹² ta³. Jøng² hniuh¹² nei¹³jni hi² ŋi³quiéng¹jni jǿg³ dsøg¹² jáh². Juanh¹² jmóh³hning hoh¹² hi² tsa¹lé² nei¹³jni jmai³,” ca¹juúh²dsa. 20Jøng² ca¹juúh² dsa² siáh² calah: “Láh² ma²na²jenh¹ gug¹jni. Hi² jøng² tsa¹lé² nei¹³jni,” ca¹juúh²dsa. 21Jøng² mi³ca¹dsiánh¹ dsa² jmo¹² ta³, ca¹jmóh¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng² ni³ juu¹³dsa. Jøng² ca¹lø¹hné¹ juu¹³dsa. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² jmo¹² ta³: “Hiugh¹² gu² juu¹² jøa³cai³¹ ca¹lah¹tan¹³ jøa³juøi². Gu³teh¹²hning dsa² ti²ŋié², dsa² tsa¹ma¹lé² jmo¹ ta³, dsa² teg³, dsa² tsa¹li¹ŋøa¹.” 22Mi³ca¹løa¹ jøng² ca¹juúh² dsa² jmo¹² ta³: “Juu¹³ jniang³, ma²na²jmo¹jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²na²juøh¹hning. Jøng² hei¹² hi³méh¹ ja³li¹tógh¹ dsa²,” ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² juu¹³dsa, ca¹tsáih¹dsa calah dsa² jmo¹² ta³: “Gu³teh¹²hning calah dsa² ŋi²ti³ ŋi²nio³ láh² hiu³ juu¹². Jmóh³hning ca¹lah¹tiog¹³ ji¹lé²dsa. Mi³jøng² ju³cangh¹² jø² dsi²néi² quieg¹jni.” 24Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chian² dsa² ca¹tǿ²jni lah¹jiá¹² héi² ji¹tiogh¹² mesa quieg¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 25Ma²ŋi²nio³ dsa² jue¹² juu¹² dsi³cah³ Jesús. Jøng² ca¹jénh¹ Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: 26―Ju³lah dsa² hniu¹ dság¹ quianh¹³ jní², ju³ná³ tsa¹jmo¹dsa hian³dsa chiég³ jmi²dsa, hio¹³ quián¹²dsa, guing² quián¹²dsa quianh¹³ roh¹³dsa, ju³ná³ tsa¹jmo¹dsa hian³ dsǿa¹²dsa jǿg³ quiah¹²dsa hŋiah¹²dsa, jøng² tsa¹lé² lén²dsa dsa² quianh¹³ jní². 27Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹mi¹hiúg¹ dsǿa¹² jón²dsa ja³ŋøa¹²dsa quianh¹³ jní², tsa¹lé² lén² dsa² héi² dsa² quianh¹³ jní². 28Chi² na²ju² hein² hniah¹² hnøngh² jmóh³ cøng² hniú¹² ŋiei¹², lah¹ni³ cánh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹² ha²cónh¹ lé² li¹quë¹. Jáih³ hniah¹² chi² na²ju² chi² quianh¹³ hi² lé² li¹hian¹². 29Di³ ca¹lah¹já¹ dsa² cuúh¹ hniah¹² ju²hiíh¹, ju³ná³ ca¹jái¹dsa hi² ha¹chi² quianh¹³ lé² li¹hian¹² ta³ quiánh²hning na³ma²ca¹hǿi² ni³. 30Juúh²dsa: “Jai³lah dsa² lang¹² tsa¹ca¹tiúh¹ mi¹hian¹² ta³ ca¹mi¹liág¹dsa,” juúh²dsa. 31Jø¹² bíh³ lah¹jøng² rai¹³, ju³ná³ hniuh¹² jmo¹dsa hning² quianh¹³ rai¹³ siáh², tiog¹³ báh³ cán²dsa jǿg³ dsøg¹² lah¹ni³ chi²júh² tiúh¹ guie¹ mei¹³ hlég² quián¹²dsa jmo¹ hning² quianh¹³ guiég² mei¹³ hlég² quián¹² rai¹³ siáh² héi². 32Ju³ná³ lë́²dsa tsa¹tiúh¹ hlég² quián¹²dsa, jøng² tsen¹dsa dsa² møa¹ ju³niu¹³ tei³ jǿg³ cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ji¹quián¹ hlég² quián¹² rai¹³ siáh² héi² cøg¹². 33Hi² jøng² ju³ná³ hein² hniah¹² tsa¹tǿngh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiánh² hniah¹², dsa² héi² tsa¹lé² lén² dsa² quianh¹³ jní². 34’Dsio¹ báh³ ŋi³. Cónh¹jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ŋi³ ju³ jøng² ca¹løa¹ tsa²ŋih³. 35Ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ju³ná³ ca¹dsii¹dsa jøa³nung² quiah¹²dsa, ho¹ ju³ ja³jmo¹²dsa hóh³. Jmáh¹lah hi² mi³guieh¹ báh³ dsa². Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\