SAN LUCAS 13

1Jmai³ jøng² mi³tiogh³ ca²dsiog³ dsa² ca¹dsii¹ jǿg³ ha²lah ma²ca¹cúgh² Pilato jmø² quiah¹² ca²dsiog³ dsa² chian² Galilea quianh¹³ jmø³ jáh² ca¹togh¹²dsa ni³ Diú¹³. 2Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² ca¹can¹ dsa² chian² Galilea héi² jmø³uai¹² jøng² ni³ huu¹³ hi² mi³re²dsa ma¹dsio¹² dsag³ cónh¹ jín³ dsag³ re² dsa² go²dsa. 3A¹jáng¹ lah¹jøng² lǿa¹². Di³ jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsiánh¹ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² calah, ju³ná³ tsa¹ca¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹². 4Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² ca¹dsan¹ dsa² guia¹jŋiá² ca¹jlan¹dsa hniú¹² ŋiei¹² mi³tsih¹³ Siloé ni³ huu¹³ hi² ma²ca¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³ hi³méh¹ cónh¹ jín³ hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹ dsa² chian² Jerusalén jian¹²dsa. 5A¹jáng¹ lah¹jøng² lǿa¹². Di³ jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsiánh¹ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² calah, ju³ná³ tsa¹ca¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹². 6Jøng² ca¹dsii¹ Jesús cøng² jǿg³ ti³jnøa¹², ca¹juúh²dsa: ―Jan² dsa² ŋioh¹², mi³tsih¹³ cøng² hma² higo jøa³nung² quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi³jái³dsa chi²júh² ma²ti³hái¹³ mǿi². Jøng² ha¹chi² chi² jin³ he². 7Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² neng¹² gug² tai³ jøa³nung² quiah¹²dsa: “Jai³lah. Ma²ni³ŋó¹³ hnøa¹² ŋi² guio¹jni hnangh¹²jni mǿi² higo, ha¹chi² mǿi² cuø¹² hma². Jøng² quiuh³hning. Di³ la³tsih¹³ chi³jnái¹² huø¹ báh³ hma².” 8Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa juu¹³dsa: “Ju³lǿa¹³, ju³tsih¹³ cøng² ji²ŋi² la², Guiuh¹³. Jøng² cah³jni huø¹ ja³tsih¹³. Toh¹³jni hóh³. 9Ju³ne¹³ tsa¹cuø¹ mǿi² ji²ŋi² cøng². Jøng² báh³ uǿnh² ju³ná³ tsa¹ca¹cuø¹,” ca¹juúh²dsa. 10Cøng² jmai³ sa³¹ ma²he¹² Jesús jǿg³ dsi²néi² guøh¹². 11Ja³jøng² mi³hiúg³ jan² hio¹³, dsa² dsoh³ ma²ŋó¹² cónh¹ guie¹jŋí² ji²ŋi². Ma²bong³ cah³dsa. Tsa¹lé² li¹néih¹dsa quiah¹²dsa. 12Jøng² mi³ca¹jë́² Jesús hio¹³ héi², ca¹tøa¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Hio¹³, ma²ca¹hlúh²hning dsag³ mi³lanh¹³hning ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹quieg²dsa gug² ni³ quiah¹² hio¹³. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹néih¹ hio¹³ quiah¹². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 14Jøng² ma²hne² dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹², di³ ca¹mi¹hliú² Jesús hio¹³ jmai³ sa³¹. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³: ―Jŋiéng² jmai³ báh³ lé² li¹jmó³ jniang³ ta³ lah¹cøng² lah¹cøng² sø²ma³¹. Jmai³ jøng² báh³ ji³noh¹² hniah¹² hi² ji³jmoh¹² hniah¹² hí³ quiánh² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² lah¹jøng² jmai³ sa³¹. 15Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Dsa² tø¹cah¹ tø²jen¹² báh³ hniah¹². Tseh³ báh³ hniah¹² búh³ quiánh² hniah¹², ho¹ ju³ ca³ju² jmai³ sa³¹. Jøng² gu³jianh¹² hniah¹² jáh² ja³dsa¹hính¹jah jmøi². 16Jøng² hio¹³ lang¹² liáh³, dsa² lán¹² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham, dsa² lǿa¹² jǿg³ hi² ma²chi³chiangh¹² Satanás ma²ni³ŋó¹³ guie¹jŋí² ji²ŋi², tsa¹cuúh³ hniah¹² jǿg³ hi² hliú² hio¹³ jmai³ sa³¹ dsag³ hi² lán¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 17Jøng² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² hiag¹³ ju²hiíh¹ mi³ca¹juúh² Jesús lah¹jøng². Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² hniang¹ quiah¹²dsa, hioh¹² jenh¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹ jmo¹² Jesús. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² jǿg³ chi² li¹juúh³ jniang³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹? ¿He² jǿg³ chi² li¹dsií³ jniang? 19Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² møi¹jon² mostaza hi² séi²dsa jøa³nung² quiah¹²dsa. Jøng² lǿ² chiúh³ hma² cah³. Toh¹² jáh² ŋi²nio³ guiuh¹³ tsai³ gogh¹² quiah¹². 20Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―¿He² jǿg³ chi² li¹dsií³ jniang³ ha²lah lǿa¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹? 21Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² chiúh³ hi³ŋíh¹ guian¹² hio¹³ quianh¹³ guieg²hŋí² kilo juu³ ca¹lah¹ca¹rǿng² jø² can³ hi³ŋíh¹ ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹ŋó¹ calah Jesús juu¹², hi² dság¹²dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹he¹dsa jǿg³ juøi² quianh¹³ rancho tioh¹³ dsi²juu¹² ja³ca¹tsø³jue¹³dsa. 23Jøng² ca¹juúh² jan² dsa², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juu¹³ jniang³, ¿mih³ dsa² liúg²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: 24―Jmo³ bí² hi² gu³togh³ hniah¹² ja³dsio¹. Di³ tiog¹³ báh³ ué² ŋë́¹dsa, ju³lah lǿa¹² cøng² ja³chi³cagh¹² hag³hniú¹². Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jue¹² dsa² li¹hniu¹ ŋë́¹. Jøng² tsa¹tiúh¹dsa. 25Ju³ná³ ma²ca¹jnéi¹ dsa² hniu³ hag³hniú¹², jøng² túgh³ hniah¹² ja³dsi¹², qui³tøh² hniah¹² hag³hniú¹², juúh² hniah¹²: “Juu¹³ jniang³, nii³ hniú¹².” Jøng² ŋai¹dsa: “Ha¹chi² ná¹³jni. Tsa¹guiang³jni ha² chianh² hniah¹².” 26Jøng² juúh³ hniah¹² calah: “Jnieh³ báh³ dsa² ca¹cø² ca¹hniúh³ quianh¹³ hnéng¹. Ca¹heh³hning jnieh³ jǿg³ jøa³cai³¹ ja³tiagh³ jnieh³.” 27Jøng² juúh²dsa calah: “Lah¹té¹² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹guiang³jni ha² chianh² hniah¹². Gu³noh¹² hniah¹², ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² jmoh² hi² hlaih¹³,” juúh²dsa. 28Ja³jøng² hǿgh³ hniah¹² hi² chianh² hniah¹² jmø³uai¹², na³ma²jaih³ hniah¹² hi² tiogh³ hlai³ Abraham, quianh¹³ hlai³ Isaac, quianh¹³ hlai³ Jacobo, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² tiogh³dsa ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Jøng² ma²ca¹guianh¹dsa hniah¹² tø¹cøg¹². 29Di³ ji¹lé² dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ quiún² quiuh¹³ jmøi¹guǿi¹, dsa² dsa¹tiogh¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 30Jøng² jai³lah: Ca²dsiog³ dsa² dsa²lé² ja³ca¹tóh² jø², dsa² héi² cán² ni³. Jøng² ca²dsiog³ dsa² quin¹² ni³, dsa² héi² dsa¹lé² ja³ca¹tóh² jø² ―ca¹juúh² Jesús. 31Jmai³ jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² fariseo. Ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Jú¹² ja³la². Di³ jŋëh¹ Herodes hning² ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jǿg³ la² gu³tseih³ hniah¹² dsa² quin¹² mai³¹ hlaih¹³ héi²: “Jai³lah, na¹ quianh¹³ hiá¹ huø³jni jmi²dsí² hlaih¹³. Mi³hliú³jni dsa² dsoh³. Jøng² hiég¹ tiug¹²jni ta³.” 33Cónh¹jøng² cøng² hi² nei¹³ báh³ jní² juu¹² ja³ma²ŋøa¹²jni na¹, hiá¹ quianh¹³ hiég¹. Di³ tsa¹lé² jón²jni ja³siíh³. Cøng² jøa³juøi² Jerusalén báh³ dsan² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 34’¡Hniah¹² dsa² chian² Jerusalén, dsa² mi²dsianh¹³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hniah¹² dsa² qui²tugh³ cang³ dsa² ca¹tsen¹ Diú¹³! ¡Hliú² rón³ mi³li¹quianh¹³jni hniah¹² ju³lah jan² chi³chiih³ togh¹² guing² quián¹² niúh¹ cog¹²! Jøng² tsa¹ca¹lø¹hnǿngh¹ hniah¹². 35Jai³ di³ hniah¹² ha²lah lǿa¹². Ma²ca¹tiúg² Diú¹³ hniah¹². Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹lǿih² jmai³ ma¹jaih³ hniah¹² jní² ca¹lah¹ja³ca¹dsiég¹ jmai³ ja³juúh³ hniah¹²: “Hiug¹² dsiog¹ dsa² já¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³,” juúh³ hniah¹².

will be added

X\