SAN LUCAS 12

1Jmai³ jøng² ta¹lah¹mei¹³ dsa² ma²tiogh³ quianh¹³ Jesús, ca¹lah¹ma²u²tsúh²dsa roh¹³dsa. Jøng² lah¹ni³ ca¹dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ dsa² quianh³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Jmo² hí³, mi³jøng² tsa¹cánh³ hniah¹² mai³¹ hlaih¹³ quiah¹² dsa² fariseo. Di³ lán¹² dsa² héi² dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹². 2Li¹léi¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ chi³jnøa¹². Jií¹ jmai³ ja³jni¹ jǿg³ ma²rø²hma¹. 3Li¹chi² jǿg³ ja³jní³, ju³lah ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ca¹juøh³ hniah¹² ja³tsa¹jní². Li¹chi² jǿg³ ta³cøng² juøi², ju³lah jǿg³ ma²ca¹juøh³ hniah¹² ja³cu³guiogh¹³ hniah¹². 4’Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², dsa² quianh¹³jni, tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah dsa² tiúh¹ mi¹dsian¹² hniah¹² jmáh¹lah ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ni³ jøng² ha¹chi² hi² ma¹li¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹² na³ma²ca¹dsanh¹ hniah¹². 5Dsa² héi² lé² jmóh³ hniah¹² ganh¹, dsa² tiúh¹ tiáng² juu¹² guio¹juǿi¹ na³ma²ca¹dsanh¹dsa hniah¹². Dsa² héi² lé² jmóh³ hniah¹² ganh¹, juǿi²jni hniah¹². 6’Jmáh¹lah ton¹ cog³ báh³ quien¹² cónh¹ hŋiá² tan¹² píh³. Cónh¹jøng² ca¹lah¹jin³ hein² jáh² héi² tsa¹dsø¹hén² dsǿa¹² Diú¹³. 7Jai³lah. Ma²ŋi¹² báh³ Diú¹³ ha²cónh¹ hmëh¹² jŋiu² ti³dsøa¹³ dseih¹² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹. Hiug¹² jín³ hi² quien¹² hniah¹² ja³cog² Diú¹³ cónh¹ jín³ jue¹² tan¹² píh³. 8’Jøng² juǿi²jni hniah¹², ju³ná³ hein² dsa² ca¹mi¹quianh¹³ jní² ja³ta¹ni¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa, dsa² héi² mi³quianh¹³ jní² calah ja³ta¹ni¹ ángeles quián¹² Diú¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 9Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹ca¹mi¹jni¹ jǿg³ jøng² ni³ jmøi¹guǿi¹, jǿg³ quiah¹² dsa² héi² ha¹chi² li¹jni¹ calah ŋi¹juǿi¹. 10’Dsa¹hén² báh³ dsag³ quiah¹² ju³lah hein² dsa² ca¹chi¹hei¹ jní² jǿg³ hlaih¹³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² dsa¹hén² dsag³ quiah¹²dsa, ju³ná³ ca¹hia¹dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ jǿg³ hlaih¹³. 11’Jøng² ju³ná³ ca¹jian¹ dsa² hiag¹³ hniah¹² ja³ta¹ni¹ dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹², quianh¹³ dsa² ta³, quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ juøi², tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² he² jǿg³ jeinh³ hniah¹² quianh¹³dsa, he² jǿg³ juúh³ hniah¹². 12Di³ he¹ báh³ jmi²dsí² han¹³ jmai³ jøng² he² jǿg³ dsio¹ juúh³ hniah¹². 13Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² hiúg³ quianh¹³ dsa² jue¹², ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², juaih¹³hning roh¹²jni, mi³jøng² jmo¹dsa ma¹méh¹ quianh¹³ jní² hi² mi³chi² quiah¹² hlai³ ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Hein² ca¹juúh² hi² lén² jní² dsa² mi¹rø¹² jǿg³ quiánh² hniah¹², dsa² dsiúh¹ hi² mi³chi² quiah¹² hlai³? 15Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: ―Jmo³ hí³, mi³jøng² tsa¹jø³neh³ hniah¹². A¹jáng¹ lah¹jøng² quien¹² quián² jniang³, hi² li¹chi² ma¹dsio¹² quián² jniang³. 16Jøng² ca¹dsii¹ Jesús jǿg³ ti³jnøa¹², ca¹juúh²dsa: ―Jan² dsa² chi² cog³, lø²chi² hlaih¹³ jøa³nung² quiah¹²dsa. 17Jøng² ca¹hnangh²dsa dsǿa¹²dsa: “¿He² jmo¹³jni? Di³ ha¹chi² chi² ja³li¹toh¹³jni hi² li¹chi² jøa³nung² quieg¹jni,” lë́²dsa. 18Jøng² ca¹juúh²dsa: “Lah¹la² jmo¹³jni: Cu¹dsie¹² jøah¹³jni hniú¹² ja³ma²ca¹tóh²jni cuøi². Jøng² jmoh¹³jni hniú¹² cah³ hi³méh¹ ja³tóh³jni cuøi² quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quieg¹jni. 19Jøng² juǿi³jni jmi²dsí² quieg¹jni hi² ma²chi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² hi² jiag¹² quianh¹³ hliú² ji²ŋi². Ma²lé² guø³jni ju²hiúg¹ dsøa¹², hi² cøh³ gøah¹³jni hi² ma²chi² quieg¹jni. Ha¹chi² ta³ ma¹jmo¹³jni,” juúh²dsa. 20Jøng² ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “Tsa¹juøi² hoh¹²hning, dsa² ŋioh¹². Di³ na¹ ja³neng² dságh¹ jmi²dsí² quiánh²hning. ¿Jin³ hein² li¹quiah¹² jøng² hi² ma²ca¹jmoh³hning ju²jŋia¹³?” ca¹juúh² Diú¹³. 21Lah¹jøng² lǿa¹² quiah¹² dsa² dsii¹² loh² ma¹dsio¹² quiah¹² jmáh¹lah ni³ jmøi¹guøi¹ la², ju³lah dsa² tsa¹ca¹hnangh² mai³¹ ha²lah mi³li¹chi² quiah¹²dsa ja³cog² Diú¹³. 22Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹², tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² ha²lah chianh² hniah¹², he² cǿh³ hǿgh³ hniah¹², he² hi² cáih³ hniah¹². 23Ma¹dsio¹² quien¹² jmi²dsí² quiánh² hniah¹² cónh¹ jín³ hi² jøng², hi² cøgh² høgh², hi² quieih³ hniah¹². 24Jai³lah ha²lah lǿa¹² quiah¹² tsei³. Tsa¹jne²jah cuøi². Tsa¹huǿi²jah cuøi². Ha¹chi² hniú¹² chi² ja³li¹tóh¹jah hi² gǿh¹jah. Cónh¹jøng² cuø¹² báh³ Diú¹³ hi² gøah¹²jah. Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² quienh¹² hniah¹² ja³cog² Diú¹³ cónh¹ jín³ jáh² han¹². 25Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Tsa¹jmo¹ lahjøng² hi² li¹chianh² hniah¹² jin³ cøng² jmai³ uú² hi³méh¹ cónh¹ jín³ ja³ca¹cuø¹ Diú¹³ ju²bí². 26Ju³ná³ tsa¹lé² jmóh³ hniah¹² cøng² hi² mih² lah¹jøng², jøng² tiúh¹ báh³ tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² hi² siíh² calah. 27’Jai³lah ha²lah lǿa¹² lí³ san² u²søa¹³. Ha¹chi² ta³ jmo¹² lí³. Tsa¹ta¹² lí³ tá². Cónh¹jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jní² lí³ cónh¹ jín³ hmøah¹² jláh³ mi³quieih¹² hlai³ Salomón. 28Hiug¹² jín³ jláh³ hi² quienh¹² Diú¹³ nung² ti³dsøa¹² jøa³nung². Jøng² tsa¹hai² jøn¹dsa mi³jøng² quiég¹. Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ dsi¹³ juu¹² hi² cuø¹ Diú¹³ hi² cáih³ hniah¹², dsa² ja¹lái¹ héh² jǿg³ quiah¹²dsa. 29Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² hi² cǿh³ hǿgh³ hniah¹². 30Dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ báh³ dsa² dsø²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ jøng². Ma²ŋi¹² báh³ Jmi² jniang³ hi² hniuh¹² lah¹jøng² quiánh² hniah¹². 31Cøng² hi² jøng² jmóh³ hniah¹² hoh¹², ha²lah ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Jøng² li¹chi² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² quiánh² hniah¹² calah. 32’Tsa¹jmo² ganh¹, dsa² quian¹jni. Di³ hiug² dsǿa¹² Jmi² jniang³ cuø¹dsa hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ja³jmo¹²dsa héh¹. 33Dsio¹ hnǿih³ hniah¹² hi² chi² quiánh² hniah¹². Dsio¹ cuúh³ hniah¹² mih² quiah¹² dsa² ti²ŋié². Jmo³ hi² li¹chi² quiánh² hniah¹² hi² tsa¹li¹hǿg². Ŋi¹juǿi¹ dsiíh³ hniah¹² loh² cøng² hi² dsio¹ hi² tsa¹dsii¹ quiánh² hniah¹², ja³tsa¹dsiég¹³ dsa² høin², ja³tsa¹hén² jáh². 34Di³ ja³jøng² báh³ lø²hiug² hoh¹² hniah¹², ha² ja³ma²neng¹² loh² hi² dsio¹ quiánh² hniah¹². 35’Túgh³ hniah¹² ju²jŋia¹³, hi² ma²chi²hiúh² si² jmøi² cøg² quiánh² hniah¹². 36Jmo³ ju³lah jmo¹² dsa² chi³jŋia¹² juu¹³, ja³jiúgh² juu¹³dsa jmai³ quiah¹² dsa² ca¹jenh² gug², mi³jøng² nií¹dsa hniú¹² dsø¹juu¹² na³ma²tǿ²dsa hag³hniú¹². 37Dsiog¹ báh³ dsa² ma²ti³ne¹³ na³ma²guønh¹²jni, jní² dsa² lán¹² Juuh² hniah¹². Di³ lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jmo¹³jni ju²jŋia¹³. Jøng² jmo¹³jni hi² túgh³ hniah¹² mesa. Mi³ti³ báh³ jní² neih³ hniah¹². 38Ju³ lah¹la² guiogh¹³jni cónh¹ dsi¹neng¹², ho¹ ju³ cónh¹ nioh¹² hi³méh¹, cónh¹jøng² dsio¹ lé² quiah¹² dsa² quian¹jni, dsa² dsianh¹²jni hi² ma²ti³ne¹³dsa. 39Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lán¹² dsa² hniu³. Ju³jøng² ca¹lø¹ŋi¹² dsa² hniu³ he² hora jií¹ dsa² høin², jøng² mi³gú¹dsa ju²jŋia¹³, mi³jøng² tsa¹mi³hí¹ dsa² høin² dsi²néi². 40Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hniah¹², hi² hniuh¹² túgh³ hniah¹² ju²jŋia¹³. Di³ guiogh¹³ báh³ jní² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 41Jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juu¹³ jniang³, ¿Juaih¹³hning jmáh¹lah jnieh³ jǿg³ jøng², ho¹ juaih¹²hning ca¹lah¹já¹? 42Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³: ―¿Hein² dsa² lán¹² dsa² ti³té¹³ jǿg³, dsa² ŋi¹², ju³lah dsa² ma²neng¹² gug² tai³ ta³ ma²ca¹cuø¹ juu¹³dsa, hi² dsiúh¹dsa hi² gǿh¹ dsa² quián¹² juu¹³dsa na³ma²ca¹tǿ² hora? 43Dsa² héi² báh³ dsa² lé² dsio¹ quiah¹², dsa² ma²mi²ti¹ ta³ na³ma²guønh¹² juu¹³dsa. 44Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², ju²gug² tai³ dsa² lah¹héi² báh³ dsii¹ juu¹³dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quiah¹²dsa. 45Jøng² ju³ná³ lë́² dsa² ŋioh¹² neng¹² gug² tai³ ta³ quiah¹² juu¹³dsa hi² li¹han³ juu¹³dsa, jøng² qui¹jmóh²dsa uai¹² dsa² tiogh³ jmo¹² ta³ quiah¹² juu¹³dsa, ju³lah dsa² ŋioh¹² quianh¹³ dsa² hio¹³. Jøng² ma²cø² ma²hǿnh²dsa. Ma²lø²hen¹²dsa. 46Jiúgh² juu¹³ dsa² ŋioh¹² héi² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, jmai³ ja³tsa¹lë́² dsa² ŋioh¹² jiúgh²dsa. Guønh¹dsa hora tsa¹ŋi¹² dsa² ŋioh¹². Jøng² cuø¹ juu¹³dsa ju²lih¹³ dsøa¹². Tiagh¹dsa juu¹² ja³tiogh³ dsa² tsa¹ca¹mi¹ti¹ jǿg³. 47’Jøng² jmø³uai¹² tsa¹tiá² cán² dsa² ŋioh¹² ju³ná³ tsa¹ca¹jmo¹dsa ju²jŋia¹³, ju³ná³ tsa¹ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³ ma²ŋi¹²dsa quiah¹² juu¹³dsa. 48Jøng² mih² jmø³uai¹² cán³ dsa² tsa¹ca¹mi¹ti¹, ju³ná³ tsa¹ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³. Ju³ná³ neng¹² ma¹dsio¹² ta³ gug² tai³ jniang³, hniuh¹² mi³ti³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹. Ma¹dsio¹² møa¹ Juu¹³ jniang³ ja³cog² jniang³, ju³ná³ ma¹dsio¹² ta³ ma²ca¹dsii¹dsa ju²gug² tai³ jniang³. 49’Ca¹guio¹jni hi² mi³dsíg³jni dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah jan² dsa² tí² si². Mi³hno¹jni ju³jøng² lah¹cøng² hi² ma²hiu³ si². 50Hniuh¹² can³jni jmø³uai¹² ma¹dsio¹². Jøng² quin³jni ju²hí³ dsøa¹² ca¹lah¹ca¹løa¹ lah¹jøng². 51Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² ca¹guio¹jni mi³jøng² niu¹ tei³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹guio¹jni mi³jøng² túgh³ hniah¹² ma¹quién¹. 52Jøng² ta¹lah¹ni³ ja³já¹³ la² ja³tiogh³ hŋiá² dsa² cøng² hniú¹², túgh³ úg²dsa ma¹quién¹ quianh¹³ og¹dsa, hi² túgh² og¹dsa ma¹quién¹ quianh¹³ úg²dsa. 53Ma¹quién¹ túgh³ ti³jmi²dsa quianh¹³ ja³ŋiúh³dsa. Ja³ŋiúh³dsa túgh² ma¹quién¹ quianh¹³ ti³jmi²dsa. Ma¹quién¹ túgh² mi³chiég³dsa quianh¹³ ja³mái¹³dsa. Ja³mái¹³dsa túgh² ma¹quién¹ quianh¹³ mi³chiég³dsa. Ma¹quién¹ túgh³ mø¹chiég³dsa quianh¹³ lo¹³dsa. Lo¹³dsa túgh² ma¹quién¹ quianh¹³ mø¹chiég³dsa. 54Jø¹² bíh³ lah¹la² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²: ―Ju³ná³ ma²jáih² hniah¹² hi² ma²tsøg² jneng¹² ta¹lah¹juu¹² ja³tø²dsén³ hieg², jøng² juúh² hniah¹² hi² jií¹ jmǿa¹². Jøng² lǿ² báh³ lah¹jøng². 55Jøng² ju³ná³ ma²lø²leh¹³ hniah¹² ma²já¹² dsí² juu¹² ta¹lah¹sur jøng² juúh² hniah¹² dsíg² niu¹. Jøng² lǿ² báh³ lah¹jøng². 56Hniah¹², dsa² tø¹cah¹ tø¹jen¹², ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² ni³ huø¹ quianh¹³ guiuh¹³ jmøi¹guǿi¹. ¿Ha²lah lǿa¹² jøng² tsa¹ŋih³ hniah¹² ha²lah ma²lǿa¹² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹²? 57’¿He² løa¹ tsa¹hnǿngh³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² juu¹² dsio¹? 58Dsio¹ jmóh³ hniah¹² bí² hi² mi³rǿh³ hniah¹² jǿg³ dsi²juu¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² cuø¹² dsag³, mi³jøng² tsa¹jiag¹dsa ni³ jue¹³. Di³ jë́h² jue¹³ hniah¹² juu¹² ni³ policía quián¹²dsa. Jøng² tangh¹² policía hni¹ŋí³. 59Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² liúgh² hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹quiih³ hniah¹² jø² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\