SAN LUCAS 11

1Hiúg³ Jesús cøng² ja³mi³hlanh¹²dsa Diú¹³. Jøng² mi³ma²na²jŋi¹dsa, ca¹juúh² dsa² quianh³dsa: ―Juu¹³ jniang³, heh³ jnieh³ ha²lah hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³, ju³lah ca¹heh¹ Juan dsa² mi³quianh³dsa. 2Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹la² juúh³ hniah¹² ja³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³: Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, Dsa² han¹³ báh³ hning². Ju³ji² ja³jmóh³hning héh¹. Ju³jmóh³hning hi² hiug² hoh¹²hning ni³ guøh³ ni³ huø¹ la², ju³lah jmoh²hning ŋi¹juǿi¹. 3Cuúh³hning hi² quie¹³ jnieh³ lah¹cøng² jmai³. 4Hén¹ dsag³ quián² jnieh³. Di³ ma²ca¹hén³ jnieh³ dsag³ ma²ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² jnieh³. Tsa¹jiag¹² jnieh³ juu¹² ja³tiáh¹ jnieh³ dsag³. 5Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Ju³ná² jan² dsa² chian² dsa² jenh² quianh¹³dsa, jøng² ŋǿ¹²dsa ja³quiah¹³ dsa² héi² cónh¹ dsi¹neng¹², hi² juúh²dsa: “¿Tsa³mi³dsíh²hning hnøa¹² hé¹², ha²mei¹³? 6Di³ ma²na²guøn¹ jan² ha²mei¹³ quian¹jni ja³quieg¹, dsa² hiúg³ juu¹². Jøng² ha¹chi² chi² hi² li¹cuøh¹³jni dsa² hi² gǿh¹dsa.” 7Jøng² juúh² dsa² hniu³: “Tsa¹cuu² ju²méh³ dsøa¹². Ma²na²jnái¹ báh³ hniú¹². Ma²rø²quian¹jni quieg¹ quianh¹³ guiéng¹. Tsa¹lé² nung¹³jni cuø¹³jni hé¹²,” juúh² dsa² hniu³. 8Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ tsa¹ca¹nung²dsa, ni³ huu¹³ hi² lán¹² dsa² héi² ha²mei¹³ quián¹²dsa, cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ nung¹dsa. Mi³jøng² tsa¹ma¹cuø¹ dsa² héi² ju²méh³ dsøa¹². Jøng² cuúh¹dsa dsa² hi² hniu¹dsa. 9Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹²: Ŋieh¹ báh³ hniah¹² na³ca¹møah³ hniah¹². Dsianh¹² báh³ hniah¹² na³ca¹hniangh² hniah¹². Nií¹ báh³ dsa² na³ca¹teh¹² hniah¹². 10Di³ ŋë² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² møa¹². Dsóh² báh³ dsa² hnangh². Nií¹dsa quiah¹² dsa² tǿ². 11’Ju³ná³ hein² dsa² lah¹hniah¹², ca¹më¹ tsih² quiánh² hniah¹² jáh² tiogh³ jmøi², tsa¹cuanh¹³ hniah¹² møh², liáh³. 12Ho¹ ju³ ca¹møa¹tsih jløi², tsa¹cuanh¹³ hniah¹² chi³hniú¹². 13Jøng² chi²júh² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah cuúh³ hniah¹² hi² dsio¹ quiah¹² tsih² guing², hniah¹² dsa² ti³reh² dsag³, jøng² hiug¹² jín³ cuø¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹, jmi²dsí² han¹³ quiah¹² dsa² møa¹ ―ca¹juúh² Jesús. 14Jøng² ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³ hi² ca¹jénh² jan² dsa² ŋioh¹² dsa² cag³. Jøng² mi³ca¹dsi¹ Jesús jmi²dsí² hlaih¹³, ca¹hløah¹ báh³ dsa² ŋioh¹². Dsogh¹² dsǿa¹² dsa² tiogh³. 15Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³dsa: ―Huø¹² dsa² lang¹² jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ bí² hi² cuø¹² Beelzebú², dsa² lán¹² juu¹³ jmi²dsí² hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ca¹møa¹ ca²dsiog³dsa calah hi² jmo¹ Jesús juu¹² juøh¹², hi² cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Jesús, chi²júh² quianh¹³dsa Diú¹³. 17Cónh¹jøng² ma²ŋi¹² Jesús he² jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Dsa¹hén² báh³ lǿa¹² ju³ he² juøi² ja³tsa¹tiogh³ dsa² juøi² cøng² jǿg³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² tsa¹lǿ² tiogh³dsa dsio¹ dsi²néi² ja³cø²tsë¹² dsa² hniu³ guiog¹³. 18Hi² jøng² dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² Satanás ju³ná³ tá¹²dsa quianh¹³ dsa² quián¹²dsa. Di³ juúh² hniah¹² huø³jni jmi²dsí² quianh¹³ bí² hi² cuø¹² Beelzebú. 19¿Hein² dsa² cuø¹² bí² hi² huø¹² dsa² quiánh² hniah¹² jmi²dsí² hlaih¹³, chi²júh³ juúh² hniah¹² cuø¹² Beelzebú bí² ja³jmo¹² jní² lah¹jøng²? Guiog¹³ dsa² quiánh² hniah¹² báh³ mi²léi¹³ tsa¹dsøg¹² jǿg³ quiánh² hniah¹². 20Hŋiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² cuø¹² bí² hi² huø³jni jmi²dsí² hlaih¹³. Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ma²tǿ² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ja³tiagh³ jniang³. 21’Ma²tioh¹³ hí³ ca¹lah¹jǿ¹ quiah¹² dsa² bé² chi²júh² ma²tsenh¹²dsa ju²jŋia¹³ ja³dsi¹² quiah¹²dsa, chinh¹²dsa ŋí³. 22Cónh¹jøng² ju³ná³ ca¹dsiég¹ jan² dsa² bé² hi³méh¹ cónh¹ jín³ dsa² hniu³, ju³ná³ ca¹tiúh¹dsa quianh¹³dsa, jøng² jŋíh² dsa² héi² ŋí³ mi³chinh¹²dsa, jøng² dsiúh¹dsa hi² chi² quiah¹² dsa² hniu³, hi² cuúh¹dsa dsa² quianh¹³dsa. 23’Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hiúg³ quianh¹³ jní², dsa² héi² ma²hiúg³ quianh¹³ dsa² hiag¹³. Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹mi¹hag¹³ hi² li¹quianh¹³ jní² dsa² jue¹², dsa² héi² jmo¹² dsa¹lé² dsa² jue¹² héi² juu¹² siíh². 24’Na³ma²ca¹u¹hái¹ cøng² jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³ hi² mi³quin¹² dsa², jøng² ŋó¹² jmi²dsí² juu¹² ja³quing², ŋi³hniangh¹² jmi²dsí² cøng² ja³li¹jŋi¹. Jøng² ju³ná³ tsa¹ca¹dságh¹ jøng², lë́² jmi²dsí²: “Neh¹³jni juu¹² ja³mi³guø³jni,” lë́² jmi²dsí². 25Jøng² na³ma²ca¹dsiánh¹ jmi²dsí² ja³tsenh¹³ dsa² mi³quin¹², jái¹² jmi²dsí² ma²lǿa¹² dsǿa¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² cøng² hniú¹² ma²rø²hieh¹³ dsi²néi², ma²lǿa¹² dsio¹. 26Jøng² dság¹² jmi²dsí². Dsa¹tei¹³dsa guio¹ jmi²dsí² hlaih¹³ hi³méh¹ cónh¹ hi² hŋiah¹²dsa. Jøng² dsa¹tiogh¹² jmi²dsí² cu²dsie¹² quiah¹² dsa² mi³quin¹². Jøng² ué² hi³méh¹ lé² quiah¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ hi² mi³lǿa¹³ lah¹jiá¹². 27Ma²chi³hløah¹² Jesús jǿg³ jøng², mi³ca¹hløah¹ tí² jan² hio¹³ hiúg³ quianh¹³ dsa² jue¹², ca¹juúh² hio¹³: ―¡He³ báh³ dsio¹ quiah¹² dsa² ca¹can¹ hning², dsa² ca¹cuø¹ dsiuh³ ca¹cǿgh¹hning! ―ca¹juúh² hio¹³. 28Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Cónh¹jøng² dsa² héi² báh³ dsa² dsio¹ quiah¹², dsa² nang¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² mi²ti¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 29Ma²ŋi¹jué² dsa² tiogh³ quianh¹³ Jesús. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² hlanh³ báh³ dsa² chian² na¹. Jmáh¹lah juu¹² juøh¹² báh³ møa¹²dsa. Cónh¹jøng² cøng² juu¹² juøh¹² jøng² báh³ jái¹dsa, juu¹² juøh¹² lǿa¹² ju³lah ca¹løa¹ quiah¹² hlai³ Jonás. 30Di³ lah¹jøng² báh³ lén²jni ja³cog² dsa² chian² na¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², ju³lah ca¹lán¹ hlai³ Jonás ja³cog² dsa² chian² Níneve. 31Nung¹ báh³ hio¹³ rai¹³ dsa² chian² huø¹ ta¹lah¹sur jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Cuø¹ hio¹³ dsag³ quiah¹² dsa² chian² na¹. Di³ uǿin² hlaih¹³ ca¹já¹ hio¹³. Mi³jøng² ca¹nǿng²dsa jǿg³ ma¹dsio¹² ma²ŋi¹² hlai³ Salomón. Jai³lah. Dsa² juanh¹² hi³méh¹ cónh¹ jín³ hlai³ Salomón ma²tsenh¹² la². 32Jøng² tógh¹ calah dsa² chian² Níneve jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² chian² na¹. Jøng² cuúh¹dsa dsa² dsag³. Di³ ca¹jéinh¹ báh³ dsǿa¹² dsa² chian² ja³jøng² jmai³ ca¹hǿ² hlai³ Jonás jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jǿng² jai³lah. Dsa² juanh¹² jín³ cónh¹ hlai³ Jonás ma²tsenh¹² la². 33’Ha²chian² dsa² hma¹² si² jmøi² cøg² na³ma²ca¹te¹dsa si². Tsa¹jlǿ²dsa quianh¹³ tøh¹². Guiuh¹³ hai¹²dsa si². Mi³jøng² jní² quiah¹² dsa² dsa¹tiogh¹² dsi²néi². 34Lǿa¹² mø³neih³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² si² jmøi² cøg². Cu²rø² jáih² hniah¹² ju³ná³ dsio¹ mø³neih³ hniah¹². Cónh¹jøng² ŋi²nioh³ hniah¹² lah¹cøng² ja³neng² ju³ná³ tsa¹dsio¹ mø³neih³ hniah¹². 35Hi² jøng² dsio¹ jmóh³ hniah¹² hí³, ju³ jøng² ca¹mi¹gag¹² jǿg³ ma²ŋih³ hniah¹², ju³ jøng² ca¹ŋi¹jiag¹² juu¹² siíh². 36Ju³ná³ lah¹dsóh² lanh¹² hniah¹² dsa² chian² ja³taih¹² ja³jní³, jøng² cu²rø² ma²jáih² hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³, ju³lah jan² dsa² tsenh¹² ja³taih¹² si² ―ca¹juúh² Jesús. 37Mi³ma²na²dsii¹ Jesús jǿg³ jøng², ca¹tǿh¹ jan² dsa² fariseo hi² dsa¹gǿh¹ Jesús ja³quiah¹³dsa. Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús. Ca¹ŋi¹gú²dsa mesa ja³quiah¹³ dsa² héi². 38Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² fariseo héi². Di³ ha¹chi² ma²na²rang¹ Jesús gug² niúh¹ jín³ hi² gǿh¹dsa. 39Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Hniah¹² dsa² fariseo, cu²rø² rangh² hniah¹² coh¹³ cuøh³ quianh¹³ coh¹³ uøin¹². Cónh¹jøng² jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ ma²dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² ha²lah léh² hniah¹² hi² chi² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 40Tsa¹juøi² hoh¹² hniah¹². Jan² báh³ Diú¹³, dsa² ca¹jmo¹ jmø²ŋǿ¹² quianh¹³ jmi²dsí². 41Quianh¹³ jmi²dsí² quiánh² báh³ hniah¹² ŋi³nioh³ hniah¹² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Jøng² báh³ lé² ti³jai¹ ca¹lah¹jǿ¹ ja³cogh² hniah¹². 42’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo! Di³ cu²rø² cuuh² hniah¹² hi² dsiúg³ Diú¹³ ja³ma²guie¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² ca¹lah¹i³ ni³ nung² chi² quiánh² hniah¹², ju³lah høg² ruda, quianh¹³ u²mong³ quiah¹² ca³juu². Cónh¹jøng² ha²chi² hnøngh² hniah¹² jǿg³ rø². Ha²chi² hnóh¹ hniah¹² Diú¹³ lah¹dsóh². Hiug¹² jín³ hi² quin¹² hi² jøng² cónh¹ jín³ hi² ma²mi²tih³ hniah¹². 43’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² fariseo! Hnøngh² hniah¹² túgh³ hniah¹² ja³jláh³ dsi²néi² guøh¹². Hnøngh² hniah¹² hi² mi¹juanh¹² dsa² juøi² hniah¹² ja³ŋi²nioh³ hniah¹² jøa³hmah³. 44’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹²! Lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² ja³rø²hog¹² hlai³, hi² ma²rø²jlái². Tsa¹ŋi¹² dsa² ŋi²nio³ quianh¹³ hniah¹² hi² ma²tioh¹³ hi² hlaih¹³ tø²hoh¹² hniah¹². 45Jøng² ca¹juúh² jan² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², jǿg³ hlaih¹³ chi²hiah¹²hning jnieh³ calah, hi² juúh²hning lah¹jøng² ―ca¹juúh²dsa. 46Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jø¹² bíh³ lah¹jøng², ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² lanh¹² tøa¹² quiah¹² lei¹³. Di³ ué² jmoh² hniah¹² quiah¹² dsa² siáh², dsa² hniu¹ mi¹ti¹ lei¹³. Jøng² ha¹chi² mi²tih³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². 47’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹²! Di³ tsǿh² hniah¹² hieh¹² ja³ma²rø²hog¹² dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih², dsa² ca¹mi¹dsian¹² dsa² canh¹³ quiánh² hniah¹² guiog¹³. 48Hi² jøng² mi²leih¹³ hniah¹² hi² hiug² hoh¹² hniah¹² hi² ca¹jmo¹ dsa² canh¹³. Ca¹mi¹dsiag¹² dsa² canh¹³. Jøng² hniah¹² ma²tsǿh² hieh¹² ja³rø²hog¹² dsa² ca¹mi¹dsian¹²dsa. 49’Hi² jøng² ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²lah lǿa¹² mi³ca¹juúh²dsa jǿg³ la²: “Tsë́³jni dsa² hǿ² jǿg³ quieg¹jni quianh¹³ tsih² dsa² høh³. Jøng² mi¹dsian¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca²dsiog³dsa. Cuúh¹dsa ca²dsiog³dsa jmø³uai¹²,” ca¹juúh² Diú¹³. 50Jøng² ta¹canh¹³ dsa² chian² na¹ dsag³ hi² ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ lah¹ni³ hi² ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹, 51ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³ca¹jŋëh¹dsa hlai³ Abel ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹jŋëh¹dsa hlai³ Zacarías, dsa² ca¹jon¹ jøa³ ja³tsih¹³ guøh¹² ca¹lah¹quianh¹³ ni³hiég². Lah¹dsóh² juøi²jni hniah¹², dsa² chian² na¹ báh³ ta¹canh¹³ dsag³ hi² ca¹dsan¹ dsa² héi². 52’¡He³ báh³ ué² lé² quiánh² hniah¹², dsa² lanh¹² tøa¹² quiah¹² lei¹³! Tsa¹heh¹² hniah¹² cu²rø² lei¹³, mi³jøng² tsa¹li¹ŋi¹² dsa² juøi² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Guiogh¹³ báh³ hniah¹² tsa¹ŋih³ ha²lah lǿa¹². Jøng² tsa¹hnøngh² hniah¹² li¹ŋi¹² dsa² siáh² ―ca¹juúh² Jesús. 53Ma²hiag¹³ tøa¹² quiah¹² lei¹³ quianh¹³ dsa² fariseo mi³ca¹gu¹hái¹ Jesús ja³jøng². Ma¹dsio¹² jǿg³ ca¹ŋǿh¹dsa Jesús, 54di³ jái¹²dsa chi²júh² ca¹juúh² Jesús jǿg³ siíh². Mi³jøng² ta¹canh¹³ Jesús dsag³, lë́²dsa.

will be added

X\