SAN LUCAS 10

1Ni³ jøng² ca¹hia¹ Juu¹³ jniang³ ton¹lug¹guián² rø²dsǿ² guiúg² dsa², dsa² ca¹ŋi¹can¹ jǿg³ ma²og¹dsa lah¹cøng² lah¹cøng² juøi² ja³na¹ bíh³ dság¹ Jesús hŋiah¹². 2Lah¹la² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Jue¹² dsa² chian², dsa² li¹quianh¹³ Diú¹³. Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² cuøi² quiah¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² mih³ dsa² chian², dsa² huǿi² cuøi², dsa² tsø²jan¹² jǿg³. Hi² jøng² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Mi³jøng² tsen¹dsa dsa² tsø¹jan¹ jǿg³ quiah¹²dsa juu¹² ja³tiogh³ dsa² li¹quianh¹³dsa. 3¡Gu³noh¹² hniah¹²! Tsë́³jni hniah¹² ja³ué³, ju³lah jan² dsa² tsen¹² jah¹chih² juu¹² ja³tiogh³ dsøi² núng³. 4Tsa¹cánh³ hniah¹² cog³. Tsa¹cánh³ hniah¹² mu²ra³. Tsa¹cánh³ hniah¹² løg² ca²jag¹³. Ha¹chian² dsa² juaih¹³ hniah¹² dsi²juu¹². 5Jøng² lah¹la² juúh³ hniah¹² ja³lah¹ni³ huh¹³ hniah¹² dsi²néi² ja³quiah¹³ dsa²: “Ju³li¹chianh² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹², hniah¹² dsa² hniu³,” juúh³ hniah¹². 6Jøng² lé² báh³ lah¹jøng² quiah¹² dsa² hniu³, ju³ná³ lán¹²dsa dsa² hiug² dsǿa¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² li¹ti¹ jǿg³ ju³ná³ tsa²hiug² dsǿa¹²dsa. 7Jøng² cøng² báh³ hniú¹² janh³ hniah¹² lah¹cøng² lah¹cøng² juøi². Ja³jøng² cǿh³ hǿgh³ hniah¹². Di³ tiog¹³ báh³ hniuh¹² li¹hmah¹³ quiah¹² dsa² jmo¹² ta³. Tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² lah¹cøng² lah¹cøng² hniú¹². 8Jøng² ha² juøi² ja³ca¹hien¹dsa hniah¹², ja³jøng² cǿh³ hniah¹² lǿa¹² ju³ he² ca¹tóh²dsa ni³ mesa. 9Mi³hliúh³ hniah¹² dsa² dsoh³ ja³jøng². Jøng² juaih¹³ hniah¹² dsa² juøi²: “Ma²ja¹quien¹³ ja³lé² hi² túgh³ hniah¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹.” 10Cónh¹jøng² ha² juøi² ja³tsa¹ca¹hien¹dsa hniah¹², jøa³cai³¹ gu³tseih³ hniah¹² dsa²: 11“Ca¹lah¹ca¹tǿ² hleg² quiah¹² juøi² quiánh² hniah¹², hleg² ti³quin¹³ ju³tai¹ jnieh³, quián¹³ jnieh³. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ta¹canh¹³ hniah¹² dsag³. Di³ ma²ca¹ja¹quien¹³ ja³mi³lé² hi² túgh³ hniah¹² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹,” juúh³ hniah¹². 12Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹², hiug¹² jín³ hi² ué² lé² quiah¹² dsa² tiogh³ juøi² lah¹jøng² ca¹lah¹cónh¹ jín² lé² quiah¹² dsa² mi³chian² jøa³juøi² Sodoma. 13’¡He³ báh³ ué² quiánh² hniah¹² dsa² chianh² jøa³juøi² Corazín quianh¹³ jøa³juøi² Betsaida! Di³ cu²ŋieih¹³ mi³mi¹dsian¹² dsa² chian² jøa³juøi² Tiro quianh¹³ jøa³juøi² Sidón dsǿa¹². Cu²ŋieih¹³ mi³jéinh¹ dsǿa¹²dsa ju³ jøng² ca¹løa¹ juu¹² juøh¹² ja³tiogh³dsa, ju³lah lǿa¹² juu¹² juøh¹² ma²ca¹løa¹ ja³tiogh³ hniah¹². 14Hiug¹² hi² tsa¹ué² lé² quiah¹² dsa² chian² ja³jøng² cónh¹ jín³ hniah¹² na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 15Jøng² hniah¹² dsa² chianh² jøa³juøi² Capernaum, tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² mi³juanh¹³ Diú¹³ hniah¹² juu¹² ŋi¹juǿi¹. Di³ juu¹² guio¹juǿi¹ báh³ dsiánh¹dsa hniah¹². 16’Jøng² hniah¹² dsa² ton¹lug¹guián² rø²dsǿ² guiúg², ju³ná³ hein² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ juúh³ hniah¹², dsa² héi² báh³ ma²ca¹nǿng² jǿg³ quieg¹jni li¹juúh² jǿg³. Jøng² tsa¹hniang¹dsa jní² ju³ná³ tsa¹nang¹dsa jǿg³ juúh³ hniah¹². Jø¹² bíh³ tsa¹hnio¹dsa dsa² ca¹tsei¹ jní² ―ca¹juúh² Jesús. 17Jøng² dsa² ton¹lug¹guiá² rø²dsø² guiúg² ma²tiogh³ ju²hiúg¹ dsøa¹² mi³ca¹ŋi¹lia¹dsa, ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³ hliú² juøi². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹ca¹tǿ² guiog¹³ jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³ ca¹can¹ hí³ jǿg³ quiánh²hning ca¹juúh³ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ca¹lø¹léi¹³jni cu²ŋieih¹³ ca¹ŋi¹hén² jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³ ju³lah cøng² ca¹táh² cøng² si² ŋíh¹ juu¹² guiuh¹³. 19Jai³lah. Ma²ca¹cuø¹jni bí² hi² ha¹chi² hi² jénh³ hniah¹² ju³ná³ ca¹hah¹³ hniah¹² møh² ho¹ ju³ chi³hniú¹², ho¹ ju³ he² hi² mi³jmógh² dsa² hiag¹³. 20Cónh¹jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² hiug¹² hioh¹² jénh² hniah¹² ni³ huu¹³ hi² nang¹² jmi²dsí² jǿg³ juúh² hniah¹². Ni³ huu¹³ jøng² báh³ túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹², hi² ma²rø²tonh¹² hniah¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 21Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ hi² ca¹gú² Jesús ju²hiúg¹ dsøa¹². Ca¹hlanh¹ Jesús Diú¹³, ca¹juúh²dsa: ―Di³hmah³hning Tiá³, hning² dsa² lanh¹² Juu¹³ dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Ma²ca¹jmoh³hning hi² tsa¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Ma²ca¹heh³ hning² dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹², dsa² lán¹² ju³lah lán¹² guing². Di³ lah¹jøng² ca¹lø¹hiúg¹ hoh¹²hning, Tiá³. 22’Ju²gug¹jni ma²ca¹dsii¹ ti³ŋieh¹jni ca¹lah¹jǿ¹. Ha¹chian² dsa² ŋi¹² hein² dsa² lán¹² jní². Jmáh¹lah ti³ŋieh¹jni ma²ŋi¹². Jø¹² bíh³ jan² jní², cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² hno¹jni hé¹³jni, ma²ne³ jnieh³ hein² dsa² lán¹² ti³ŋieh¹jni. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa ja³tsa¹lé² nang¹ dsa² siáh²: ―Dsio¹ báh³ quiánh² hniah¹² ni³ huu¹³ hi² ma²ca¹jaih³ hniah¹². 24Di³ jue¹² dsa² ca¹lø¹hniu¹ jái¹ hi² ma²ca¹jaih³ hniah¹², ju³lah rai¹³, ju³lah dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Jøng² ha¹chi² ca¹jái¹dsa. Hniu¹dsa nang¹dsa hi² hi² ma²ca¹nengh² hniah¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹nǿng²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 25Jøng² ca¹nung² jan² tøa¹², dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Hniu¹dsa cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Jesús. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Tøa¹², ¿he² hniuh¹² jmo¹³jni, mi³jøng² tan¹jni li¹chian²jni tiá²? ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² jǿg³ rø²juúh² lei¹³? ¿He² jǿg³ ma²ca¹híh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―“Mi³hnóh¹hning Juu¹³ jniang³, dsa² lán¹² Diú¹³ quián² jniang³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jmi²dsí² quiánh²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ju²bí² quiánh²hning, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsø²jiag¹² hoh¹²hning. Jøng² mi³hnóh¹hning dsa² jianh¹²hning ju³lah hnóh¹hning hŋiah¹hning,” rø²juúh² lei¹³ ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Té¹² báh³ jǿg³ ma²na²juúh²hning. Jøng² li¹chianh²hning tiá² ju³ná³ ca¹jmoh³hning lah¹lǿa¹² jǿg³ jøng² ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² hniu¹ tøa¹² héi² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. Hi² jøng² ca¹juúh²dsa calah, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―¿Hein² dsa² héi², hi² juúh²dsa: “dsa² jian¹²dsa?” ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jan² dsa² dság¹² juu¹² jøa³juøi² Jericó, dsa² ma²jogh¹² juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² jén²dsa dsa² høin² dsi²juu¹². Jøng² ca¹bú² dsa² høin². Ca¹can¹dsa hi² quin¹²dsa lah¹ma¹quianh¹³ tsǿnh³dsa. Jøng² ca¹cuøin¹ dsa² høin² hi² ja¹lái¹ hiu³ jmi²dsí² quiah¹² dsa² héi². 31Cónh¹ tsa¹jŋia¹³ ca¹ŋó¹ jan² jmi²dsa² juu¹² jøng². Jøng² mi³ca¹jë́² jmi²dsa² dsa² ron¹² dsi²juu¹², ca¹tsø³jue¹³dsa jag¹³ juu¹² ca²ton². 32Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jan² dsa² levita, dsa² mi²hog¹³ jmi²dsa², ca¹tsø³jue¹³dsa ca¹jag¹³ juu¹² mi³ca¹dsiég¹dsa ja³jøng², mi³ca¹jǿi²dsa. 33Ni³ jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² chian² ja³tén¹² Samaria. Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹²dsa mi³ca¹jë́²dsa dsa² ron¹² dsi²juu¹². 34Ca¹ŋó¹dsa cøg¹². Ca¹séi²dsa nang³ rø²guia¹² vino ja³uai¹² quiah¹² dsa² héi². Jøng² ca¹hŋiéng²dsa quianh¹³ tsø³hmøah¹². Ni³ jøng² ca¹chiog¹dsa dsa² dsoh³ juu¹² cah³ jáh² quián¹²dsa. Ca¹jiag¹dsa juu¹² ja³ca¹møa¹dsa cøng² neng¹² hniú¹², ja³ca¹jmo¹dsa hí³. 35Mi³ca¹jni¹ ca¹dsi¹dsa cónh¹ guiég² héh¹ cog³, ca¹cuúh¹dsa dsa² hniu³. Ca¹juúh²dsa: “Jmo³ hí³ dsa² lang¹². Jøng² cǿa¹³jni na³ma²guønh¹jni calah, chi²júh² ha²cónh¹ cog³ ma²ca¹hénh¹hning,” ca¹juúh²dsa. 36Jøng² ¿naih¹² dsa² quianh¹³ dsa² úg², dsa² ca¹mi¹léi¹³ hi² lán¹²dsa dsa² jian¹² dsa² ca¹jmóh² dsa² høin²? ―ca¹juúh² Jesús. 37―Dsa² ca¹jmo¹ huø³ dsǿa¹² báh³ héi² ―ca¹juúh² tøa¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa tøa¹²: ―Lah¹jøng² gu³jmoh³hning calah ―ca¹juúh²dsa. 38Mi³ma²dsa²lé²dsa calah, ca¹dsi¹lé²dsa cøng² juøi². Ja³jøng² ca¹hiei¹ jan² hio¹³ tsen² Marta. Jøng² ca¹hí¹ Jesús dsi²neí² ja³quiah¹³dsa. 39Jøng² ca¹gú² María, roh¹³ Marta, cøg¹² ja³guǿ¹³ Jesús. Nang¹² María ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hi² juúh² Jesús. 40Jøng² ca¹ŋi¹méh¹ dsǿa¹² Marta. Di³ ma¹dsio¹² ta³ chi² quiah¹²dsa dsi³si². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Ti³guiuh¹³, ¿tsa³tónh²hning juu¹² hi² ma²na²tiáng² roh¹²jni, hi² ma²jmo¹²jni ta³ cu³hŋiéng¹jni? Juaih¹³ hning² dsa² hi² mi¹hag¹³dsa jní² ―ca¹juúh²dsa. 41Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Marta, hiug¹² jín³ ma²chianh²hning ju²hí³ dsøa¹². 42Cøng² báh³ hi² hniuh¹² jmóh³hning. Lah¹jøng² ma²jmo¹² María. Jøng² ha¹chi² juǿi³jni dsa² hi² tsa¹ma¹jmo¹dsa ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\