SAN JUAN 8

1Ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² máh² tsen² Olivo. 2Mi³ca¹jni¹ jøng² ca¹ŋó¹ Jesús calah juu¹² ja³tsih¹³ guøh¹² juøh¹². Jøng² ca¹ŋëh² dsa² jue¹² ja³ta¹ni¹dsa. Jøng² ca¹guú² Jesús, Ca¹heh¹dsa dsa² jue¹² jǿg³. 3Jøng² ca¹jian¹ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² fariseo jan² hio¹³ ja³ta¹ni¹ Jesús. Ma²na²dsanh¹²dsa hio¹³ ja³mi³dsii¹²dsa jǿg³ quianh¹³ dsa² ŋioh¹². Jøng² ca¹tsenh¹dsa hio¹³ héi² jøa³ ja³tiogh³ dsa² jue¹². 4Jøng² ca¹juúh² dsa² ca¹jiag¹, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Tøa¹², ma²na²dsanh¹³ jnieh³ hio¹³ lang¹², dsii¹²dsa jǿg³ quianh¹³ dsa² ŋioh¹². 5Rø²juúh² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés hi² hniuh¹² qui³tog³ jniang³ dsa² jmo¹² lah¹jøng² cang³ ca¹lah¹ca¹jon¹dsa. ¿He² juúh²hning hŋiah¹? ―ca¹juúh²dsa. 6Ta³dsǿa¹²dsa ca¹juúh²dsa lah¹jøng². Di³ hi² hniu¹dsa cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Jesús. Hnangh¹²dsa mai³¹ ha²lah mi³cuúh¹dsa Jesús dsag³. Jøng² ca¹guú² Jesús chi³jë́³dsa. Ca¹tsø² ca¹niúh²dsa nih¹³ chi³gog¹dsa huø¹. 7Cøng² hi² ca¹ŋǿh¹dsa Jesús ha²lah jmo¹dsa quianh¹³ hio¹³ héi². Jøng² ca¹nung² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² quianh¹³ hniah¹² ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa, dsa² héi² lah¹ni³ quiúh¹ cang³ quiah¹² hio¹³ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹jmo¹ Jesús calah chi³jë́³dsa. Ca¹tsø² ca¹niúh²dsa calah nih¹³ chi³gog¹dsa huø¹. 9Mi³ca¹nǿng² dsa² héi² jǿg³ jøng², ca¹huan²dsa ta¹ma¹jan¹dsa. Dsa² ma²guiuh¹³ ca¹u¹hái¹ lah¹ni³. Coh¹³ jøng² ca¹ti¹dsë́² ca¹lah¹já¹dsa. Jan² hio¹³ héi² báh³ tsenh¹² quianh¹³ Jesús ca¹løa¹. 10Jøng² ca¹chiágh¹ Jesús ni³. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa hio¹³: ―¿Nai¹² dsa² héi², hio¹³, dsa² cuøh¹² hning² dsag³? ¿Tsa³ma¹cuø¹ jin³ jan² dsa² dsag³ quiánh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² hio¹³: ―Jin³ jan² dsa² tsa¹ma¹cuø¹ dsag³, guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jø¹² bíh³ jní², tsa¹cuǿ¹³jni hning² dsag³. Lé² báh³ guǿnh³hning. Jøng² tsa¹ma¹jmóh³hning hi² hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹juúh² calah Jesús: ―Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² cøng² si² jmo¹² taih¹² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹lé² neng² juu¹² quiah¹² dsa² ŋi²nio³ dsen¹³ cah¹jni. Li¹taih¹² juu¹² ja³dsø¹lé² dsa² héi², juu¹² ja³li¹chian²dsa tiá² ―ca¹juúh²dsa. 13Jøng² ca¹juúh² dsa² fariseo: ―Hŋiah¹ báh³ hning² ma²juúh² jǿg³ dsio¹ quiánh²hning. Ha¹chi² quien¹² jǿg³ jøng² ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ he² jín³ jní² juøh¹³ jǿg³ dsio¹ quieg¹jni, quien¹² báh³ jǿg³. Di³ ma²guiang³jni ha² juu¹² ja³ca¹guio¹jni. Jø¹² bíh³ guiang³jni ha² juu¹² ja³neh¹³jni. Di³ ha¹chi² ŋih³ hniah¹² ha² juu¹² ja³ca¹guio¹jni, ha² juu¹² ja³neh¹³jni. 15Cuøh¹³ hniah¹² dsa² dsag³ ju³lah lǿa¹² mai³¹ hlaih¹³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ha¹chian² dsa² cuǿ¹²jni dsag³. 16Cónh¹jøng² quien¹² báh³ jǿg³ quieg¹jni, ju³ná³ ca¹cuǿ¹jni dsa² dsag³. Di³ a¹jáng¹ cu²hŋiéng¹ báh³ jní² cuǿ¹³jni dsa² dsag³. Quianh¹³ báh³ jní² dsa² ca¹tsei¹ jní². 17Rø²juúh² lei¹³ quiánh² hniah¹² hi² quien¹² jǿg³ ju³ná³ ca¹cuø¹ og¹ dsa² jǿg³ dsøg¹². 18Jøng² jní² cuø¹² jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni hŋiéng¹jni. Jøng² cuø¹² calah ti³ŋieh¹jni jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni, dsa² ca¹tsei¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 19Jøng² ca¹juúh² dsa² fariseo: ―¿Nai¹² ti³ŋieih¹²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹cuaih¹² hniah¹² jní² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni. Ju³ jmai³ hi² cuaih¹² hniah¹² jní², jø¹² bíh³ ma²cueh¹² hniah¹² ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh²dsa. 20Ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng² ja³hiúg³dsa heh¹²dsa dsa² jǿg³ ja³tsih¹³ guøh¹² juøh¹², cøg¹² ja³tioh¹³ gog¹² tóh² dsa² dsa²lé² guøh¹² ŋi³néng². Ha¹chian² dsa² ca¹chiánh² Jesús. Di³ tsa¹ma²tǿ² jmai³ ja³chiángh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² Jesús calah, ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío: ―Dsa² neh¹³ báh³ jní². Jøng² hnangh¹³ hniah¹² jní². Di³ ha¹chi² dsiagh¹³ hniah¹² jní². Dsiánh¹ báh³ hniah¹². Di³ ha¹chi² dsø¹hén² dsag³ quiánh² hniah¹². Tsa¹lé² gu³noh¹² hniah¹² juu¹² ja³neh¹³jni ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹dsii¹ dsa² canh¹³ jǿg³ cu³guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹cøng² hi² jŋëh¹dsa hŋiah¹² báh³ dsa². Di³ juúh²dsa hi² tsa¹lé² dsǿg³ jniang³ juu¹² ja³dsánh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² chian² ni³ jmøi¹guǿi¹ la² báh³ hniah¹². Héi¹ ju³ dsa² lah¹héi² báh³ jní². Dsa² ca¹guio¹ juu¹² guiuh¹³ báh³ jní². 24Hi² jøng² na²juǿi²jni hniah¹² hi² dsiánh¹ hniah¹². Di³ ha¹chi² dsø¹hén² dsag³ quiánh² hniah¹², ju³ná³ tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ hi² lán¹²jni dsa² ca¹tse¹ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―¿Hein² dsa² lanh¹²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ca¹juǿi²jni hniah¹² cónh¹ jmai³ lah¹ni³ hein² dsa² lán¹²jni. 26Ma¹dsio¹² jǿg³ chi² li¹juǿi³jni hniah¹² hi² ti³reh² hniah¹² dsag³. Ha¹chi² lǿa¹² tsa¹tøa¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ jøng². Di³ tiog¹³ báh³ dsøg¹² jǿg³ quiah¹² dsa² ca¹tsei¹ jní². Jǿg³ ma²ca¹nang¹jni juúh² dsa² héi² báh³ hǿa¹³jni ni³ jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² tsa¹ca¹lø¹ŋë́² dsa² canh¹³ hi² hia¹² Jesús Jmi² jniang³, dsa² ca¹tsei¹. 28Hi² jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Na³ma²ca¹chiagh³ hniah¹² jní² juu¹² guiuh¹³, jøng² li¹ŋih³ hniah¹² hein² dsa² lán¹² jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Li¹ŋih³ hniah¹² calah hi² jmo³jni jmáh¹lah hi² ma²ca¹he¹ ti³ŋieh¹jni, hi² ha¹chi² jmo³jni ju³lah të² jní² hŋiéng¹jni. 29Di³ dsa² quianh¹³ báh³ jní² dsa² ca¹tsei¹jni. Ha¹chi² ma²ca¹tiáng²dsa cu²hŋiéng¹jni. Di³ tiog¹³ báh³ jmo³jni jmáh¹lah hi² tøa¹² dsǿa¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 30Mi³ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng², jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹²dsa. 31Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² judío, ju³lah dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹²dsa: ―Lénh² hniah¹² dsa² quian¹jni lah¹dsóh², ju³ná³ cøng² hi² chinh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. 32Li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh². Jǿg³ dsøg¹² jøng² báh³ jmo¹ hi² liúgh² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 33Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Tsø³jong¹³ hlai³ Abraham báh³ jnieh³. Ha¹chian² dsa² siáh² tsa¹ma²ca¹jmo¹ dsen¹³ ja³cog² jnieh³. ¿He² løa¹ juúh² hning² jøng² hi² liúg² jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² báh³ juǿi²jni hniah¹²: Lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ ju³lah lán¹² dsa² ma²ni³hnë¹ quiah¹² hi² hlaih¹³. 35Ju³lah dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa², tsa¹chi² jǿg³ dsøg¹² chi² hi² guú¹dsa tiá² ni³ juu³dsa. Ja³ŋiúh³ juu³dsa báh³ dsa² guǿ¹² tiá². 36Hi² jøng² liúgh² báh³ hniah¹² lah¹dsóh² ju³ná³ ca¹log³jni hniah¹², jní² dsa² lán¹² ja³ŋiúh³ Juu¹³ jniang³. 37Ma²guiang³ báh³ jní² hi² lanh¹² hniah¹² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham. Cónh¹jøng² hnøngh² hniah¹² jŋë́h³ hniah¹² jní². Di³ tsa¹hnøngh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. 38Hǿa¹²jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hi² ma²ca¹he¹ ti³ŋieh¹jni. Ju³lah jmoh² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹he¹ ti³ŋieih¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 39Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Hlai³ Abraham báh³ lán¹² ti³jmi² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Mi³jmóh³ hniah¹² ju³lah ca¹jmo¹ hlai³ Abraham ju³ jøng² hi² lanh¹² hniah¹² lah¹dsóh² tsø³jong¹³ hlai³ héi². 40Ju³ he² jín³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹², jǿg³ ca¹he¹ Diú¹³, cónh¹jøng² hi² hnøngh² báh³ hniah¹² jŋë́h³ hniah¹² jní². Ha¹chi² ca¹jmo¹ hlai³ Abraham lah¹jøng². 41Ju³lah jmo¹² ti³ŋieih¹² báh³ hniah¹² jmoh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Héi¹ ju³ guing² la³chian² jnieh³. Chian² báh³ jan² ti³jmi² jnieh³, Diú¹³ juanh¹² báh³ héi² ―ca¹juúh²dsa. 42Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ jøng² hi² lah¹dsóh² lán¹² Diú¹³ ti³ŋieih¹² hniah¹², mi³li¹hnángh¹ hniah¹² jní² ju³ lah¹jøng². Di³ ca¹guio¹jni juu¹² ja³guǿ¹³ Diú¹³. A¹jáng¹ ju³ hi² ca¹guio¹jni hi² të²jni hŋiéng¹jni. Hi² ca¹tsei¹ Diú¹³ báh³ jní². 43Tsa¹ŋë́h² hniah¹² jǿg³ hi² juøh¹²jni. Di³ tsa¹hnøngh² hniah¹² jǿg³ dsio¹ quin³jni. 44Dsa² hlanh³ báh³ lán¹² ti³ŋieih¹² hniah¹². Hi² jøng² hnøngh² hniah¹² jmóh³ hniah¹² ju³lah hniu¹ dsa² héi². Dsa² hlanh³ ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³ cónh¹ jmai³ lah¹ni³. Ca¹mi¹dsian¹²dsa dsa². Tsa¹lǿih² jmai³ hniu¹ dsa² héi² jǿg³ dsøg¹². Di³ tsa¹dsøg¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Tø³júg³dsa. Lán¹²dsa juu³ dsa² tø³júg³. 45Hi² jøng² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Di² juǿi²jni hniah¹² jǿg³ dsøg¹². 46Jin³ jan² hniah¹² tsa¹tiah¹ hniah¹² cánh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹² ja³cog²jni hi² re²jni dsag³. Ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² jǿg³ dsøg¹². ¿He² løa¹ tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ dsøg¹² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹²? 47Nang¹² báh³ dsa² quián¹² Diú¹³ jǿg³ juúh² Diú¹³. Hniah¹² tsa¹nøngh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ tsa¹lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹²dsa ―ca¹juúh² Jesús. 48Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío: ―Chi² báh³ jǿg³ dsøg¹² quián² jnieh³ ma²juúh² jnieh³ hi² lanh¹² hning² dsa² hlanh³, ju³lah lán¹² dsa² chian² Samaria. Quinh³hning jmi²dsí² hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chi² jmi²dsí² hlaih¹³ quin³jni. Ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmo³jni hi² mi³juanh¹³jni ti³ŋieh¹ báh³ jní² jøng². Cónh¹jøng² cu²jmagh¹² hniah¹² jní². 50A¹jáng¹ ju³ hi² mi³juanh¹³ jní² hŋiéng¹jni. Chian² báh³ jan² dsa² hniu¹ lén² jní² dsa² juanh¹². Dsa² héi² báh³ mi¹rø¹² jǿg³. 51Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² mi¹ti¹ jǿg³ quieg¹ jní², ha¹chi² dsián¹ dsa² héi² ―ca¹juúh² Jesús. 52Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―Lah¹dsóh² ma²ne³ jnieh³ hi² quinh³hning jmi²dsí² hlaih¹³. Di³ ca¹jon¹ báh³ hlai³ Abraham quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Jøng² juúh²hning tsa¹dsián¹ dsa² mi¹ti¹ jǿg³ quiánh²hning. 53¿Ho¹ hiug¹² jín³ hi² juanh¹² hning² cónh¹ jín³ hlai³ Abraham ca¹lah¹quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih², dsa² ma²ca¹dsan¹? ¿Hein² dsa² juúh²hning hi² lanh¹²hning? ―ca¹juúh²dsa. 54Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chi² quien¹² ju³ná³ jní² mi³juanh¹³ hŋiéng¹. Ti³ŋieh¹ báh³ jní² dsa² jmo¹ juanh¹² jní², dsa² juúh² hniah¹² hi² lán¹²dsa Diú¹³ quiánh² hniah¹². 55Ha¹chian² dsa² héi² cueh¹² hniah¹². Jní² báh³ cué¹² dsa² héi². Ju³ná³ juøh¹²jni tsa¹cué¹²jni dsa², lán¹²jni jan² dsa² tø³júg³ ju³lah lanh¹² hniah¹². Lah¹dsóh² cué¹² báh³ jní² dsa². Jø¹² bíh³ mi²ti³jni jǿg³ quiah¹²dsa. 56Hioh¹² jenh¹² hlai³ Abraham, dsa² hóg¹ quiánh² hniah¹², mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa hi² jái¹dsa ja³ca¹guio¹jni ni³ jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bíh³ hioh¹² jenh¹²dsa mi³ma²ca¹jái¹dsa ―ca¹juúh² Jesús. 57Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³. ―Tsa¹jín³ ma²hiúgh³hning to¹lu¹guií² ji²ŋi². Ha²lah dsio¹ ma²ca¹janh³hning hlai³ Abraham, dsa² mi³chian² ma²lǿih² ―ca¹juúh²dsa. 58Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹². Ma²chian² báh³ jní² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹ hlai³ Abraham, jní² dsa² chian² tiá² ―ca¹juúh²dsa. 59Jøng² ca¹jiégh¹ dsa² canh¹³ cang³, hi² mi³qui¹túg²dsa Jesús. Jøng² ca¹hmóh¹ Jesús. Ca¹u¹hái¹dsa ja³tsih¹³ guøh¹².

will be added

X\