SAN JUAN 6

1Mi³ca¹løa¹ hi² jøng², ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² tø¹hŋoh¹³ jmøi² Galilea, jmøi tøh²dsa Tiberias. 2Jue¹² dsa² ca¹ti¹dsë́² cah³dsa. Di³ ca¹jái¹ dsa² jue¹² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹ Jesús ja³cog² dsa² mi³ti³dsoh¹. 3Jøng² ca¹uǿi² Jesús juu¹² máh². Ca¹guú²dsa ja³jøng² quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 4Ja¹quién¹ jmai³ ta²høa³, jmai³ jmo¹² dsa² judío. 5Jøng² mi³ca¹jái¹ Jesús ma²ja¹lé² dsa² jue¹², ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Felipe: ―¿Ha²lah jmó³ jniang³ hi² dsø³lie¹³ jniang³ hi² gǿh¹ dsa² jue¹²? ―ca¹juúh² Jesús. 6Lah¹jøng² ca¹juúh² Jesús. Di³ hi² cán²dsa jǿg³ dsøg¹² ha²lah juúh² Felipe. Ma²ŋi¹² báh³ Jesús ha²lah jmo¹dsa hŋiah¹²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² Felipe: ―Ha¹chi² len¹² hŋí² ŋi¹lǿg² héh¹ cog³ hi³ŋíh¹ jin³ ma¹cu² jin³ hag³dsa tsa¹tan¹dsa ―ca¹juúh² Felipe. 8Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² quián¹² Jesús tsen² Andrés, roh¹³ Simón Pedro: 9―Tsenh¹² jan² tsih² dsa² ŋioh¹² ja³la². Quin¹²tsih hŋí² hi³ŋíh¹ lǿa¹² juu² cebada, quianh¹³ og¹ jáh² tiogh³ jmøi². Di³ tsa¹hliú² hi² jøng² quianh¹³ dsa² jue¹² ―ca¹juúh² Andres. 10Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―Jmo³ hi² tógh¹ dsa² jue¹² huø¹ ―ca¹juúh²dsa. Ja³jøng² mi³dsi¹³ ŋi²mah² tsíh². Jøng² ca¹túgh² dsa² jue¹². Mi³té¹² cónh¹ hŋí² mei¹³ dsa², jmah¹lah dsa² ŋioh¹². Tiogh³ calah jue¹² hio¹³ quianh¹³ tsih² guing². 11Jøng² ca¹can¹ Jesús hi³ŋíh¹. Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹dsiúh¹dsa hi³ŋíh¹ quiah¹² dsa² jue¹² mi³tiogh³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹jmo¹dsa quianh¹³ jáh² tiogh³ jmøi², ca¹lah¹ca¹lø¹tan¹³ dsa² jue¹². 12Mi³ma²na²lø¹tan¹³dsa, ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―Gu²jiegh³ jø² ti³jneh³ ma²ca¹chiág¹. Jøng² tsa¹dsø¹hén² jin³ he² ―ca¹juúh²dsa. 13Mi³ca¹jiégh² jø², ca¹cangh¹² guie¹tǿn² møh²tá³, jneh³ hi³ŋíh¹, hi² ca¹chiág¹ quiah¹² hŋí² hi³ŋíh¹ jøng² hi² ca¹gǿh¹dsa. 14Mi³ca¹jái¹ dsa² jue¹² juu¹² juøh¹² jøng² ma²na²jmo¹ Jesús, jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Lah¹dsóh² dsa² ná¹² báh³ lán¹² dsa² hǿ² jøg³ quiah¹² Diú¹³ héi², dsa² rø²juúh² si² hi² jií¹ ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca¹lø¹lih¹³ Jesús hi² hniu¹ dsa² jue¹² jmo¹ hi² lén² Jesús rai¹³ quián¹²dsa. Hi² jøng² ca¹ŋó¹ Jesús calah juu¹² máh² cu²hŋiah¹²dsa. 16Mi³ca¹neng², ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús juu¹² chiuh³ jmøi². 17Ca¹túgh²dsa barco. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² jøa³juøi² Capernaum. Ma²neng² báh³ jøng². Ha¹chi² ma²na²guøn¹ Jesús. 18Ma²tsøg² jmøi². Di³ ma²hei¹² dsí² tí². 19Jøng² mi³ma²dsø²lé²dsa cónh¹ hŋí² jŋiéng² mei¹³ metro, ca¹jë́²dsa Jesús. Ma²dsiég¹² Jesús ma²quién¹², hi² ŋøa¹² Jesús juu¹² ni³ jmøi². Ca¹lø¹goh¹² dsa² tiogh³ niúh¹ barco. 20Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ lang¹². ¡Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹! ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹lah¹hiug² dsǿa¹²dsa ca¹hie¹dsa Jesús niúh¹ barco. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹dsi¹lé²dsa hŋoh¹³ ca²ton² jmøi², ja³mi³dsa¹lé²dsa. 22Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, jøng² ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹² dsa² ca¹jŋi¹ hŋoh¹³ jmøi² ca²ton². Lah¹la² ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹²dsa: Cøng² barco mi³he¹² chiuh³ jmøi². Ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús niúh¹ barco jøng². Ha¹chi² ca¹ŋó¹ Jesús quianh¹³ dsa² héi². 23Jøng² ca¹dsi¹lé² hliú² barco juu¹² jøa³juøi² Tiberias. Ca¹dsi¹lé² barco jøng² cøg¹² ja³ca¹gǿh¹ dsa² jue¹² hi³ŋíh¹ mi³ma²ca¹tsáih¹ Jesús Diú¹³ di³hmah³. 24Jøng² ca¹lø¹lih¹³ dsa² jue¹² hi² tsa¹chian² Jesús ma¹chian² ja³jøng², hi² tsa¹chian² dsa² quianh¹³dsa calah. Jøng² ca¹túgh²dsa barco ca¹dsi¹lé². Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² Capernaum. Ca¹ŋi³hniah³dsa Jesús. 25Jøng² mi³ca¹dsanh¹²dsa Jesús ca²ton² jmøi², ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah ca¹jmoh³hning hi² ca¹hanh³hning jmøi², Tøa¹²? ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: A¹jáng¹ ju² hnangh¹² hniah¹² jní² huu¹³ juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹jni. Hnangh¹² hniah¹² jní² huu¹³ hi³ŋíh¹ ca¹lø¹tanh¹³ hniah¹². 27Tsa¹ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² má¹ hi² cǿh³ hniah¹², hi² dsø¹hén². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ mi³dsa¹jiag¹² hoh¹² hniah¹² ha²lah li¹chianh² hniah¹² tiá² ja³cog² Diú¹³. Di³ chi² báh³ bí² quieg¹jni hi² jmo³jni li¹chianh² hniah¹² tiá², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi² jianh¹² hniah¹². Ma²ca¹mi³léi¹³ báh³ Jmi² jniang³ hi² ma²ca¹cuø¹dsa bí² ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹juúh² dsa² jue¹²: ―¿He² hniuh¹² hi² jmó³ jnieh³ hi² mi³ti³ jnieh³ hi² hniu¹ Diú¹³? ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lah¹la² hniuh¹² hi² jmóh³ hniah¹² hi² mi³tih³ hniah¹² hi² hniu¹ Diú¹³: Héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní², dsa² ca¹tse¹ Diú¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ―ca¹juúh² Jesús. 30Jøng² ca¹juúh² dsa² jue¹²: ―¿Nai¹² juu¹² juøh¹² jmóh³hning? Di³ jøng² hé³ báh³ jnieh³ jǿg³ quiánh²hning, na³ma²ca¹ne¹³ jnieh³ juu¹² juøh¹² jøng². ¿He² juu¹² juøh¹² jmóh³hning? 31Ca¹gǿh¹ dsa² hóg¹ quián² jniang³ hi³ŋíh¹ tsen² maná jmai³ mi³ŋi²nio³dsa juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ca¹cuúh¹dsa dsa² hi³ŋíh¹ ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³ hi² ca¹gǿh¹dsa,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh²dsa. 32Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―Lah¹dsóh² juøi²jni hniah¹²: Héi¹ ju³ hlai³ Moisés dsa² ca¹cuø¹ hi³ŋíh¹ jøng² ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³. Hŋiah¹² báh³ ti³ŋieh¹jni ca¹cuø¹. Jø¹² bíh³ cuø¹ ti³ŋieh¹jni cøng² hi² lǿa¹² ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹, hi² lah¹dsóh¹ jií¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹. 33Di³ juu¹² ŋi¹juǿi¹ báh³ já¹² hi³ŋíh¹ hi² cuø¹² Diú¹³, hi² jmo¹ hi² li¹chianh² hniah¹² tiá² ―ca¹juúh² Jesús. 34Jøng² ca¹juúh² dsa² jue¹²: ―Guiuh¹³, ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ cuøh¹³hning jnieh³ hi³ŋíh¹ jøng². 35Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ héi². Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹ jmo¹ hi² li¹chianh² hniah¹² tiá². Ju³ná³ hein² dsa² jií¹, li¹quianh¹³ jní², lén² dsa² héi² ju³lah jan² dsa² tsa¹lǿih² jmai³ lé² tsa¹chi² hi² li¹gǿh¹dsa. Ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², lén² dsa² héi² ju³lah jan² dsa² tsa¹lǿih² jmai³ lé² tsa¹chi² hi² li¹hǿnh²dsa. Di³ li¹chian²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². 36Jøng² ma²na²juǿi²jni hniah¹²: Ma²ca¹jaih³ hniah¹² jní². Cónh¹jøng² tsa¹héh² hniah¹² jøg³ quieg¹jni. 37Ji¹lé² báh³ ja³cóg²jni ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹cuan¹ Jmi² jniang³. Jøng² ha¹chi² tiúg¹³jni jin³ hein² dsa² ca¹já¹ ja³cog²jni. 38Ha¹chi² ca¹guio¹jni juu¹² ŋi¹juǿi¹ ni³ huu¹³ hi² jmo³jni ju³lah hno¹jni hŋiéng¹jni. Ca¹guio¹jni. Mi³jøng² jmo³jni ju³lah hniu¹ dsa² ca¹tsei¹. 39Lah¹la² báh³ hniu¹ dsa² ca¹tsei¹ jní²: Hi² tsa¹cuø³jni jǿg³ dsa¹hén² jin³ hein² dsa² ca¹cuan¹dsa ja³cog²jni. Hniu¹dsa hi² jmo³jni hi² hiog¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi² na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 40Lah¹jøng² báh³ hniu¹ ti³ŋieh¹jni. Hniu¹dsa hi² li¹chian² tiá² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹hé¹ jøg³ hi² lán¹²jni jong¹² Diú¹³. Jøng² jmo³jni hi² hiog¹ dsa² héi² na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³ ―ca¹juúh² Jesús. 41Mi³ca¹nǿng² dsa² judío jǿg³ jøng², hlaih¹³ ca¹hia¹dsa Jesús. Tsa¹tøa¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ ca¹juúh² Jesús, hi² lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹ ca¹já¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹. 42Ca¹juúh² dsa² héi²: ―Jesús báh³ ná¹², ja³ŋiúh³ José. Cue¹² báh³ jniang³ chiég³ jmi²dsa. ¿He² løa¹ juúh²dsa ca¹já¹dsa juu¹² ŋi¹juǿi¹? ―ca¹juúh²dsa. 43Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹ma¹dsiíh³ hniah¹² jǿg³ ná¹². 44Jmi² jniang³ báh³ dsa² ca¹tsei¹ jní². Ha¹chian² dsa² lé² jií¹ ja³cog² jní² ju³ná³ tsa¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² jií¹dsa. Jøng² jmo³jni hi² hiog¹ dsa² héi², dsa² ca¹u¹lé², na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³. 45Lah¹la² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih²: “Mi¹tán¹² Diú¹³ ca¹lah¹já¹dsa,” rø²juúh² si². Hi² jøng² ja²lé²dsa ja³cog²jni, ju³lah ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³, dsa² ca¹mi¹tan¹² jǿg³. 46Di³ a¹jáng¹ lah¹jøng² hi² chian² dsa² ma²ca¹jë́² Jmi² jniang³. Jan² jní² báh³ dsa² ca¹jan³dsa, jní² dsa² ca¹tsei¹ Diú¹³. 47Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², li¹chian² dsa² héi² tiá². 48Jní² báh³ dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹ jmo¹ hi² li¹chianh² hniah¹² tiá². 49Ca¹gǿh¹ dsa² hóg¹ quiánh² hniah¹² hi³ŋíh¹ tsen² maná juu¹² ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³. Cónh¹jøng² ca¹dsan¹ báh³ dsa² mi³ca¹tǿ² jmai³. 50Jøng² lah¹la² báh³ lǿa¹² hi³ŋíh¹ hi² lah¹dsóh² já¹² juu¹² ŋi¹juǿi¹: Hi² ha¹chi² ma¹dsan² dsa² ca¹gǿh¹. 51Jní² báh³ lán¹² ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹ ca¹já¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹, hi² jmo¹ li¹chianh² hniah¹² tiá². Ju³ná³ hein² dsa² ca¹gǿh¹ hi³ŋíh¹ jøng², li¹chian² dsa² héi² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Jmø²ŋǿ¹² quieg¹ báh³ jní² ma²lǿa¹² hi³ŋíh¹ hi² cuø³jni. Di³ hi² jón²jni. Mi³jøng² li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ tiá² ―ca¹juúh²dsa. 52Mi³ca¹nǿng² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío jǿg³ ca¹juúh² Jesús, ca¹dsii¹dsa jǿg³ cu³guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha²lah lé² cuø¹ dsa² ná¹² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² hi² quie¹³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 53Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ tsa¹cøgh²hǿgh³ hniah¹² jmø²ŋǿ¹² quieg¹ jní², dsa² ma²lán¹² dsa² jmǿi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², tsa¹li¹chi² bí² quiánh² hniah¹² hi² li¹chianh² hniah¹² tiá². 54Dsa² héi² báh³ dsa² li¹chian² tiá², dsa² cøh²hǿnh² jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni. Jmo³jni hi² hiog¹dsa na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³. 55Di³ lah¹dsóh² cuø¹ bí² jmø³ŋø³jni quiah¹² dsa² cøh²hǿnh². 56Dsa² ma²quianh¹³jni dsa² cøh²hǿnh² jmø³ŋø³jni. Ma²quianh¹³dsa jní². 57Dsa² chian² báh³ Jmi² jniang³, dsa² ca¹tsei¹ jní². Hi² jøng² báh³ chian² jní² calah. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² li¹chian² dsa² cøh²hǿnh² jmø³ŋø³jni, ni³ huu¹³ quieg¹ jní². 58Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² hi³ŋíh¹ ca¹já¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹. Tsa¹lǿa¹² quieg¹jni ju³lah hi³ŋíh¹ ca¹gǿh¹ dsa² hóg¹, dsa² ca¹dsan¹. Di³ ju³ná³ hein² dsa² ca¹cø² ca¹hǿnh¹ jmø³ŋø³jni, dsa² héi² li¹chian² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹ ―ca¹juúh²dsa. 59Ca¹he¹ Jesús jǿg³ jøng² dsi²néi² guøh¹² tsih¹² jøa³juøi² Capernaum. 60Mi³ca¹nǿng² dsa² quianh¹³ Jesús ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng², jue¹² dsa² héi² ca¹juúh²: ―Úe² báh³ lǿa¹² jǿg³ juúh² dsa² ná¹² quianh¹³ jniang³. Tsa¹tiúh¹ jniang³ mi³ti³ jniang³ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ná¹² ―ca¹juúh²dsa. 61Jøng² ca¹lø¹lih¹³ Jesús ha²lah lǿa¹² jǿg³ ti³dsii¹²dsa cu³guiog³dsa. Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús dsa² héi²: ―¿Tsa³tøa¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ ná¹²? 62¿Ho¹ hiug¹² jín³ tsa¹tøa¹² hoh¹² hniah¹² lé² ju³ná³ ca¹jaih³ hniah¹² jní², hi² ma²neh¹³jni juu¹² ŋi¹juǿi¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹²? 63Jmi²dsí² quián² báh³ jniang³ cuø¹² bí² hi² ŋi³niang³ jniang³. A¹jáng¹ hi² chi² bí² cuø¹ jmø²ŋǿ¹². Lǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² ju³lah lǿa¹² jmi²dsí². Di³ cuø¹² bí² jǿg³ ha²lah ŋi³niang³ jniang³. 64Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ chian² ca²dsiogh³ hniah¹² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. Di³ ma²ŋi¹² báh³ Jesús lah¹jiá¹² hein² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹²dsa, hein² dsa² hnai¹ quiah¹²dsa. 65Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hi² jøng² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chian² dsa² lé² jií¹ ja³cog²jni ju³ná³ tsa¹cuø¹ Jmi² jniang³ hi² jií¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 66Ni³ jøng² ca¹tég² jue¹² dsa² mi³ŋi²nio³ quianh¹³ Jesús. Ha¹chi² ma²ca¹ŋi³nio³dsa quianh¹³dsa. 67Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² guia¹tón²: ―¿Jø³ hi² tegh¹³ hniah¹² jní² calah? ―ca¹juúh²dsa. 68Jøng² ca¹juúh² Simón Pedro: ―Juu¹³ jniang³, ¿nai¹² dsa² siáh² li¹dsǿg³ jnieh³ quianh¹³? Quiánh² hning² báh³ chi² jǿg³ jmo¹ hi² li¹chian² jnieh³ tiá². 69Ma²ca¹hé³ jnieh³ jǿg³ quiánh² hning². Ma²ne³ jnieh³ hi² lanh¹² hning² dsa² han¹³ quián¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 70Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ dsa² ca¹hia¹ guia¹tónh² hniah¹². Cónh¹jøng² jan² hniah¹² lán¹² dsa² quianh¹³ dsa² hlanh³ ―ca¹juúh²dsa. 71Ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng², hi² hia¹²dsa Judas, ja³ŋiúh³ Simón Iscariote. Di³ jan² dsa² guia¹tón² héi² hnë¹ Jesús jmai³ chi³quë́¹.

will be added

X\